Quyết định 1460/QĐ-TCMT 2019 hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chất lượng nước

– Như Điều 3 ;Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng thiên nhiên và môi trường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường tự nhiên miền Bắc, Thủ trưởng những đơn vi thường trực Tổng cục Môi trường và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày phát hành và thay thế sửa chữa Quyết định 879 / QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phát hành Sổ tay hướng dẫn giám sát chỉ số chất lượng nước .

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam.

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường tự nhiên, Giám đốc Trung tâm Quan trắc thiên nhiên và môi trường miền Bắc .Căn cứ Quyết định số 15/2018 / QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Tổng cục Môi trường thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường ;Căn cứ Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những nghị định pháp luật chi tiết cụ thể, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường tự nhiên ;Căn cứ Nghị định số 19/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Luật bảo vệ môi trường tự nhiên ;Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường tự nhiên ngày 01 tháng 01 năm năm ngoái ;Về việc phát hành Hướng dẫn kỹ thuật đo lường và thống kê và công bố chỉ số chất lượng nước Nước Ta ( VN_WQI )TP.HN, ngày 12 tháng 11 năm 2019

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TÍNH TOÁN VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA VIỆT NAM (VN_WQI)

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1460 / QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019của Tổng cục Môi trường )

1. Quy định chung

1.1. Mục đích

Văn bản này hướng dẫn việc đo lường và thống kê và công bố chỉ số chất lượng nước ( VN_WQI ) từ tài liệu quan trắc định kỳ thiên nhiên và môi trường nước mặt lục địa .

1.2. Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng văn bản này là những cơ quan quản trị nhà nước về môi trường tự nhiên ; những tổ chức triển khai, cá thể có tham gia vào việc kiến thiết xây dựng, công bố thông tin về chất lượng thiên nhiên và môi trường cho hội đồng tại Nước Ta .

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :1.3.1. Chỉ số chất lượng nước của Nước Ta ( viết tắt là VN_WQI ) là chỉ số được thống kê giám sát từ những thông số kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mặt ở Nước Ta, dùng để miêu tả định lượng về chất lượng nước và năng lực sử dụng của nguồn nước đó, được màn biểu diễn qua một thang điểm .1.3.2. WQI thông số kỹ thuật ( viết tắt là WQISI ) là chỉ số chất lượng nước đo lường và thống kê cho mỗi thông số kỹ thuật .1.3.3 Quan trắc thiên nhiên và môi trường định kỳ : là hoạt động giải trí lấy mẫu, đo những thông số kỹ thuật ngay tại hiện trường hoặc được dữ gìn và bảo vệ và luân chuyển về để giải quyết và xử lý, nghiên cứu và phân tích những thông số kỹ thuật trong phòng thí nghiệm theo một kế hoạch lập sẵn về khoảng trống và thời hạn .

Xem thêm  Logic mờ – Wikipedia tiếng Việt

1.4. Đánh giá chỉ số chất lượng nước

Chỉ số chất lượng nước được tính theo thang điểm ( khoảng chừng giá trị WQI ) tương ứng với hình tượng và những sắc tố để nhìn nhận chất lượng nước phân phối cho nhu yếu sử dụng, đơn cử như sau :

Khoảng giá trị WQI

Chất lượng nước

Màu sắc

Mã màu RBG

91 – 100 Rất tốt Xanh nước biển 51 ; 51 ; 255
76 – 90 Tốt Xanh lá cây 0 ; 228 ; 0
51 – 75 Trung bình Vàng 255 ; 255 ; 0
26 – 50 Xấu Da cam 255 ; 126 ; 0
10 – 25 Kém Đỏ 255 ; 0 ; 0
< 10 Ô nhiễm rất nặng Nâu 126 ; 0 ; 35

2. Hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI)

2.1. Các yêu cầu đối với việc tính toán VN_WQI

a. Yêu cầu đối với số liệu sử dụng để tính toán VN_WQI

– Thiết bị quan trắc phải được trấn áp chất lượng mạng lưới hệ thống và thống kê giám sát theo những lao lý của pháp lý .- Dữ liệu quan trắc được đưa vào đo lường và thống kê đã qua giải quyết và xử lý, bảo vệ đã vô hiệu những giá trị rơi lệch, đạt nhu yếu so với tiến trình quy phạm về bảo vệ và trấn áp chất lượng số liệu .

b. Cách thức sử dụng số liệu để tính toán VN_WQI

– VN_WQI được thống kê giám sát riêng cho tài liệu của từng điểm quan trắc .- WQISI được thống kê giám sát cho mỗi thông số kỹ thuật quan trắc, từ giá trị WQISI giám sát giá trị WQI sau cuối .- Các thông số kỹ thuật được sử dụng để tính VN_WQI được chia thành 05 nhóm thông số kỹ thuật, gồm có những thông số kỹ thuật sau đây :+ Nhóm I : thông số kỹ thuật pH+ Nhóm II ( nhóm thông số kỹ thuật thuốc bảo vệ thực vật ) : gồm có những thông số kỹ thuật Aldrin, BHC, Dieldrin, DDTs ( p, p ’ – DDT, p, p ’ – DDD, p, p ’ – DDE ), Heptachlor và Heptachlorepoxide .+ Nhóm III ( nhóm thông số kỹ thuật sắt kẽm kim loại nặng ) : gồm có những thông số kỹ thuật As, Cd, Pb, Cr6 +, Cu, Zn, Hg .+ Nhóm IV ( nhóm thông số kỹ thuật hữu cơ và dinh dưỡng ) : gồm có những thông số kỹ thuật DO, BOD5, COD, TOC, N-NH4, N-NO3, N-NO2, P-PO4+ Nhóm V ( nhóm thông số kỹ thuật vi sinh ) : gồm có những thông số kỹ thuật Coliform, E.coli.- Số liệu để giám sát VN_WQI phải gồm có tối thiểu 03/05 nhóm thông số kỹ thuật, trong đó bắt buộc phải có nhóm IV. Trong nhóm IV có tối thiểu 03 thông số kỹ thuật được sử dụng để đo lường và thống kê. Trường hợp thuỷ vực chịu ảnh hưởng tác động của những nguồn ô nhiễm đặc trưng bắt buộc phải lựa chọn nhóm thông số kỹ thuật đặc trưng tương ứng để thống kê giám sát ( thuỷ vực chịu tác động ảnh hưởng của ô nhiễm thuốc BVTV bắt buộc phải có nhóm II, thuỷ vực chịu tác động ảnh hưởng của sắt kẽm kim loại nặng bắt buộc phải có nhóm III ) .

Xem thêm  Lỗi Thanh Taskbar Che Mất Ứng Dụng, Sửa Lỗi Auto, Thanh Taskbar Bị Che Khuất Khi Mở Các Ứng Dụng

2.2. Tính toán giá trị VN_WQI

a. Tính toán WQI thông số kỹ thuật ( WQISI )

* Đối với các thông số As, Cd, Pb, Cr6+, Cu, Zn, Hg, BOD5, COD, TOC, N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, Coliform, E.Coli, tính toán theo công thức như sau:

Trong đó :BPi : Nồng độ số lượng giới hạn dưới của giá trị thông số kỹ thuật quan trắc được pháp luật trong Bảng 1 tương ứng với mức iBPi + 1 : Nồng độ số lượng giới hạn trên của giá trị thông số kỹ thuật quan trắc được pháp luật trong Bảng 1 tương ứng với mức i + 1qi : Giá trị WQI ở mức i đã cho trong bảng tương ứng với giá trị BPiqi + 1 : Giá trị WQI ở mức i + 1 cho trong bảng tương ứng với giá trị BPi + 1Cp : Giá trị của thông số kỹ thuật quan trắc được đưa vào giám sát .Bảng 1. Quy định những giá trị qi, BPi cho những thông số kỹ thuật nhóm IV và V

i

qi

Giá trị BPi quy định đối với từng thông số

BOD5

COD

TOC

N-NH4

N-NO3

N-NO2

P-PO4

Coliform

E.coli

mg / L MPN / 100 mL
1.

100

≤ 4 ≤ 10 ≤ 4 < 0,3 ≤ 2 ≤ 0,05 ≤ 0,1 ≤ 2.500 ≤ 20
2.

75

6 15 6 0,3 5 0,2 5.000 50
3.

50

15 30 15 0,6 10 0,3 7.500 100
4.

25

25 50 25 0,9 15 0,5 10.000 200
5.

10

≥ 50 ≥ 150 ≥ 50 ≥ 5 ≥ 15 ≥ 0,05 ≥ 4 > 10.000 > 200

Bảng 2. Quy định những giá trị qi, BPi cho những thông số kỹ thuật sắt kẽm kim loại nặng ( nhóm III )

i

qi

Giá trị BPi quy định đối với từng thông số

As

Cd

Pb

Cr6+

Cu

Zn

Hg

mg / L
1.

100

≤ 0,01 < 0,005 < 0,02 ≤ 0,01

≤0,1

≤ 0,5 < 0,001
2.

75

0,02 0,005 0,02 0,02 0,2 1,0 0,001
3.

50

0,05 0,008 0,04 0,04 0,5 1,5 0,0015
4.

25

0,1 0,01 0,05 0,05 1,0 2,0 0,002
5.

10

> 0,1 ≥ 0,1 ≥ 0,5 ≥ 0,1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 0,01

Ghi chú : Trường hợp giá trị Cp của thông số kỹ thuật trùng với giá trị BPi đã cho trong bảng, thì xác lập được WQI của thông số kỹ thuật chính bằng giá trị qi tương ứng .

* Đối với thông số DO (WQIDO), tính toán thông qua giá trị DO % bão hòa.

Xem thêm  Cách cài ứng dụng bên ngoài vào iPhone không cần Jailbreak

Bước 1 : Tính toán giá trị DO % bão hòa- Tính giá trị DO bão hòa :DObaohoa = 14,652 – 0,41022 T + 0,0079910 T2 – 0,000077774 T3T : nhiệt độ môi trường tự nhiên nước tại thời gian quan trắc ( đơn vị chức năng : 0C ) .- Tính giá trị DO % bão hòa :DO % bão hòa = DOhòa tan / DObão hòa * 100DOhòa tan : Giá trị DO quan trắc được ( đơn vị chức năng : mg / l )Bước 2 : Tính giá trị WQIDO

Trong đó : Cp : giá trị DO % bão hòaBPi, BPi + 1, qi, qi + 1 là những giá trị tương ứng với mức i, i + 1 trong Bảng 3 .Bảng 3. Quy định những giá trị BPi và qi so với DO % bão hòa

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BPi

< 20 20 50 75 88 112 125 150 200 > 200

qi

10 25 50 75 100 100 75 50 25 10

Nếu DO % bão hòa < 20 hoặc DO % bão hòa > 200, thì WQIDO = 10 .Nếu 20 < DO % bão hòa < 88, thì WQIDO tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 3 .Nếu 88 ≤ DO % bão hòa ≤ 112, thì WQIDO = 100 .Nếu 112 < DO % bão hòa < 200, thì WQIDO tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 3 .

* Đối với thông số pH

Bảng 4. Quy định những giá trị BPi và qi so với thông số kỹ thuật pH

i

1

2

3

4

5

6

BPi

< 5,5 5,5 6 8,5 9 > 9

qi

10 50 100 100 50 10

Nếu pH < 5,5 hoặc pH > 9, thì WQIpH = 10 .Nếu 5,5 < pH < 6, thì WQIpH tính theo công thức 2 và sử dụng Bảng 4 .Nếu 6 ≤ pH ≤ 8,5, thì WQIpH bằng 100 .Nếu 8,5 < pH < 9, thì WQIpH được tính theo công thức 1 và sử dụng Bảng 4 .

* Đối với các thông số nhóm II: Aldrin, BHC, Dieldrin, DDTS, Heptachlor & Heptachlorepoxide

Thông số

Giá trị quan trắc

( Đơn vị : µg / l )

WQISI

Aldrin ≤ 0,1 100
> 0,1 10
Benzene hexachloride ( BHC ) ≤ 0,02 100
> 0,02 10
Dieldrin ≤ 0,1 100
> 0,1 10
Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane ( DDTS ) ≤ 1,0 100
> 1,0 10
Heptachlor và Heptachlorepoxide ≤ 0,2 100
> 0,2 10

b. Tính toán WQI

Sau khi giám sát WQI so với từng thông số kỹ thuật nêu trên, thống kê giám sát WQI ở đầu cuối được vận dụng theo công thức sau :

Trong đó :WQI : Kết quả thống kê giám sát so với thông số kỹ thuật nhóm IWQII : Kết quả giám sát so với những thông số kỹ thuật nhóm IIWQIII : Kết quả giám sát so với những thông số kỹ thuật nhóm IIIWQIV : Kết quả giám sát so với những thông số kỹ thuật nhóm IVWQV : Kết quả giám sát so với thông số kỹ thuật nhóm VChú ý : Nếu không có số liệu của nhóm thông số kỹ thuật V thì công thức giám sát WQI ở đầu cuối như sau :

Đối với thủy vực cần chú ý quan tâm yếu tố ô nhiễm hữu cơ, đo lường và thống kê WQI với trọng số của nhóm thông số kỹ thuật theo Bảng 5 ( tương ứng Công thức 5 )Bảng 5. Quy định trọng số của những nhóm thông số kỹ thuật

Nhóm thông số kỹ thuật Nhóm IV

Nhóm V

Trọng số 2 1
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *