TỔNG hợp đề THI ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Ngày đăng : 12/02/2020, 15 : 22

Tài liệu này tổng hợp các đề thi thực hành và trắc nghiệm chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao của các khóa học trước tại Trung tâm tin hoc thuộc Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, TPHCM. Mỗi đề thi thực hành bao gồm 3 phần : Word, Powerpoint và Excel. Tài liệu này cực kì hữu ích cho các bạn đang muốn thi lấy chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao để xin việc làm. TỔNG HỢP ĐE THI ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CÂỔ Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP HCM Thực hành + Trắc nghiệm TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Đề thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO Thời gian: 120 phút Ngày thi: 09/07/2017 *** Các kết lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord Excel A PowerPoint (2 điểm) Tạo trang trình chiếu lưu với tên BAITHIPP.PPTX có nội dung mẫu với yêu cầu sau: a Khi click vào “Tình yêu thời @” xuất “hình trái tim 1” b Khi click vào “hình trái tim 1” xuất “hình trái tim 2” c Khi click vào “hình trái tim 2” xuất trang www.Google.com B Word (4 điểm) Bài 1: Dựa vào liệu cho sẵn(tập tin Dulieu.doc) định dạng văn với yêu cầu sau: Tạo style theo mẫu Tạo Watermark Họ tên học viên Đánh số trang theo dạng trang chẵn bên trái, trang lẻ bên phải Xuất mục lục cuối tài liệu với cấp độ Cấp 1: màu đỏ Cấp 2: màu xanh dương SC_UDNC_0142_0066_201509_363.docx Trang 1/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Bài 2: Tạo SmartArt trước mục lục xoay trang ngang cho trang có chứa SmartArt C Excel (4 điểm) Từ liệu cho sẵn (Dulieu.xlsx) Trình bày bảng tính, lập cơng thức tính theo u cầu lưu bảng tính vào thư mục làm Tại Sheet ChiTiet: Khống chế liệu cột Nhà Sản xuất : Gồm Nhà sx sheet DanhMuc (Casumina, Vimitect, Samaco) SC_UDNC_0142_0066_201509_363.docx Trang 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Khống chế liệu cột Tên Hàng: Ứng với Nhà SX hiển thị tên hàng tương ứng Khống chế liệu nhập cột Số lượng Chỉ cho nhập từ 100 đến 10000 Đơn giá: Dựa vào tên hàng tra sheet DanhMuc để lấy giá tương ứng Nhà Sx theo tên hàng (Sử dụng hàm dò tìm Indirect) Thành tiền = Số lượng * Đơn giá Tuy nhiên, giảm 10% (Số lượng * Đơn giá) cho sản phẩm Nhà Sx Casumina số lượng >=200 (Yêu cầu dùng công thức mảng để tính) Tơ màu xanh cho dòng đươc giảm giá Dùng cơng thức mảng: Tính Tổng thành tiền (Xử lý ô báo lỗi) Tại Sheet TongKet: Dùng Validation để tạo list lập công thức tính tốn theo u cầu sau: a) Khi click chọn Nhà sản xuất liệt kê Nhà sản xuất cho Sheet Danh mục b) Khi click Chọn tên hàng hiển thị tên hàng tương ứng nhà sx c) Tổng thành tiền: Tính tổng thành tiền tương ứng nhà sx tên hàng tương ứng Kết thi công bố vào ngày 21/07/2017 Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 21/07/2017 đến hết ngày 23/07/2017 Xem điểm thi địa chỉ: http://www.csc.edu.vn SC_UDNC_0142_0066_201509_363.docx Trang 3/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Đề thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO Thời gian: 120 phút Ngày thi: 16/04/2017 *** Các kết lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord Excel A PowerPoint (2 điểm) Thiết kế trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: a Khi click vào “câu hỏi” xuất câu hỏi b Click vào “các đáp án” xuất dãy đáp án a – b – c – d c Khi click “Đáp án đúng” thực thi hiệu ứng tơ màu xanh (emphasis) cho đáp án hình bên phải B Word (4 điểm) Từ liệu cho sẵn (XuLyVanBan.Docx) thực yêu cầu sau: a Tạo style định dạng văn mẫu sau b Tìm thay từ mặt trăng từ moon với định dạng sau: Font=Tahoma, Size=12, màu đỏ, giãn khoảng cách ký tự pt c Chia phân chương theo cấp đề mục lớn nhất, sau in khổ giấy ngang đóng khung trang giấy cho cấp đề mục từ mục Các đặc điểm vật lý trở sau SC_UDNC_0830_0066_201509_185.docx Trang 1/2 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH d Tạo tiêu đề đầu trang tên cấp đề mục Tạo tiêu đề cuối trang có nội dung là: Trang hành tổng số trang (Ví dụ: Trang 3/5, Trang 5/5) e Tạo WaterMark dòng chữ “MẶT TRĂNG” f Tạo mục lục cho văn cuối tài liệu C Excel (4 điểm) Từ tập tin DLThiExcel.xlsx trình bày bảng tính, lập cơng thức theo u cầu lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx vào thư mục làm việc – Sheet LoaiHang: Chứa danh sách loại hàng – Sheet DanhMucHang: Chứa danh sách mặt hàng phân theo loại – Sheet BaiThi: Thực công thức tính tốn nhập liệu theo u cầu Yêu cầu: (thực sheet BaiThi) – Khống chế liệu nhập: o Loại hàng: danh sách chọn từ loại hàng sheet LoaiHang; o Tên hàng: danh sách chọn từ sheet DanhMucHang dựa theo loại hàng tương ứng; o Ngày bán: tháng 11/2011, ngày nhập sau phải lớn ngày nhập trước o Số lượng bán: phép nhập cho tổng số lượng mặt hàng phải nhỏ số lượng mặt hàng danh mục hàng – Định dạng theo điều kiện: Tô màu xanh chữ đỏ cho dòng khơng nhập ngày bán; – Thiết lập cơng thức: o Đơn vị tính, Xuất xứ: dựa vào tên hàng dò tìm Sheet DanhMucHang; o Đơn giá: dựa vào tên hàng dò tìm Sheet DanhMucHang Tuy nhiên, hàng xuất xứ từ Việt Nam khơng tính thuế VAT Định dạng 1,000 đồng; o Thành tiền = SoLuongBan * DonGia Nếu số lượng bán lớn 10 ngày bán vòng 15 ngày đầu tháng giảm 10% thành tiền (dùng công thức mảng) – Thống kê: o Tính tổng số lượng bán theo Loại hàng Xuất xứ Lưu ý: Loại hàng danh sách chọn từ Sheet LoaiHang Xuất xứ danh sách tất nước DanhMucHang (dùng công thức mảng) o Dùng DataTable thống kê Tổng Số lượng, Tổng Thành tiền theo Xuất xứ SC_UDNC_0830_0066_201509_185.docx Trang 2/2 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Đề thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO Thời gian: 120 phút Ngày thi: 16/04/2017 *** Các kết lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord Excel A PowerPoint (2 điểm) Thiết kế trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: a Tại slide tạo SmartArt nội dung chứa hình thu nhỏ tỉnh thành với tên tương ứng b Tạo custom show cho slide tỉnh thành tương ứng c Thiết lập liên kết click vào hình nhỏ slide nhảy đến slide tỉnh thành tương ứng, click vào điểm slide đứng quay slide (ứng dụng show and return) B Word (4 điểm) Từ liệu cho sẳn (MucLuc.docx), định dạng văn theo mẫu sau lưu vào thư mục làm việc Yêu cầu: – Áp dụng style Title cho dòng – Tạo style cấp áp dụng cho văn theo mẫu Trong đó: – o Phần văn cấp dạng: Chương I o Phần văn cấp dạng: Bài o Phần văn cấp dạng: I o Phần văn cấp dạng: Tạo mục lục cấp, màu mục lục cấp theo style tạo đầu văn bản; SC_UDNC_0830_0066_201509_186.docx Trang 1/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH – Header: phần mục lục ghi “Mục lục”, phần chương tên chương theo chương; – Footer: Đánh số trang theo dạng trang/tổng số trang, canh giữa, đóng khung – Đóng dấu chìm cho văn Họ tên học viên C Excel (4 điểm) Từ tập tin DuLieuThiExcel.xlsx trình bày bảng tính, lập cơng thức theo yêu cầu lưu bảng tính vào thư mục làm việc Sheet TheoDoiBanHan: Yêu cầu: – – Khống chế liệu nhập: o Nhóm thuốc: danh sách chọn từ List nhóm thuốc Sheet NhomThuoc; o Tên thuốc:là danh sách chọn dựa nhóm thuốc sheet tương ứng; o Ngày bán: sáu tháng cuối năm 2011, ngày nhập sau phải lớn ngày nhập trước o Số lượng: nhập cho tổng số lượng nhỏ số lượng loại tương ứng Định dạng có điều kiện: Tơ màu cam dòng khơng nhập ngày bán; SC_UDNC_0830_0066_201509_186.docx Trang 2/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH – Lập công thức: o Nhà sản xuất, đơn vị, đơn giá bán: dựa Tên thuốc tra sheet tương ứng Riêng đơn giá bán tăng 30% o Thành tiền (dùng công thức mảng):Số lượng*Đơn giá Nếu SL kho >100 giảm 10%, Nếu số lượng bán lớn thuộc nhóm thuốc tim mạch giảm 5% Ngược lại khơng giảm.( ý: đơn hàng thỏa điều kiện giảm nhận giảm lần cao nhất) Sheet ThongKe: – Dùng Consolidate thống kê Tổng Số lượng Tổng Thành tiền theo Nhóm thuốc (cho phép cập nhật lại liệu nguồn thay đổi) – Dựa số liệu thống kê vẽ biểu đồ theo mẫu SC_UDNC_0830_0066_201509_186.docx Trang 3/3 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Đề thi: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO Thời gian: 120 phút Ngày thi: 16/07/2017 *** Các kết lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord Excel A PowerPoint (2 điểm) Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX thư mục làm việc với yêu cầu:  Ban đầu trình chiếu hiển thị dòng chữ “Những gương học tập đáng nể” dòng chữ “Học, học học mãi” chạy từ trái sang phải  Khi click vào chữ Những gương học tập đáng nể hiển thị thơng tin lại B Word (4 điểm) Dựa vào liệu cho sẵn (tập tin DanhSach.docx) tạo thư mời có dạng sau lưu vào thư mục làm việc với tên TronThu.docx Yêu cầu: – Chỉ trộn khách hàng thuộc sở: HTX Dân Sinh HTX Sao Mai – Phía trước tên khách hàng chèn thêm chữ Ông Bà tùy theo Phai – Khi xin vui lòng: Nếu Nam ghi “Mặc Áo Vest”, Nữ ghi Mặc Áo Dài – TP.Hồ Chí Minh ngày: chèn ngày hành SC_UDNC_0551_0066_201512_345.docx Trang 1/2 Tất đáp án Notes page Slide Sorter Normal Câu 331: Trong bảng tính Excel, để ẩn cột, ta thực hiện: Thẻ Data / Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns Thẻ Fomulas / Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns Thẻ View / Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns Thẻ Home /Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns Câu 332: Trong Powerpoint muốn xóa slide, ta dùng lệnh sau đây? Edit\ Delete Slide File\ Delete Slide Ý Cả ý sai Câu 333: Công dụng thư điện tử (Email) gì? Gửi thư điện tử Gửi thư quảng cáo qua mạng Gửi liệu qua mạng Tất đáp án Câu 334: Để tạo cho slide powerpoint, ta làm cách: Trong thẻ Design, chọn Theme cho slide Dùng lệnh Format Background để thiết kế Cả cách Cả cách sai Câu 335: Trong soạn thảo Word, muốn tắt đánh dấu khối văn (tô đen) ta thực hiện: Bấm phím Enter Bấm phím Space Bấm phím Caps Lock Tất sai Câu 336: Trong email cho đính kèm tập tin (tệp) gửi dung lượng tối bao nhiêu:? Tối đa 10M (Mega byte) Tối đa 100M (Mega byte) Tối đa 25M (Mega byte) Bao nhiều ( vô hạn ) Câu 337: Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục liên tục ta thực thao tác kết hợp phím … với Click Mouse Ctrl Shift Alt Tab Câu 338: Phần mềm soạn thảo văn với nội dung định dạng sau: Notepad & Microsoft Word Notepad, WordPad Microsoft Word Notepad, WordPad Microsoft Word WordPad & Microsoft Word Câu 339: Serial Number phần mềm là: Mã hóa đơn mua phần mềm Dãy số dùng để kích hoạt phần mềm có trả phí Dãy số nhận diện phần mềm Tất Câu 340: Linux gì? Một chương trình xử lí ảnh Một thiết bị phần cứng Một chương trình soạn thảo gửi mail Một hệ điều hành Câu 341: Trong soạn thảo Word, muốn chèn hình ảnh cho văn bạn thực hiện: Home \ Shading Insert \ Picture Page Layout \ Page Color View \ Zoom Câu 342: Khi gán hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A slide, lúc trình chiếu chưa thao tác thì: Đối tượng A khơng xuất Đối tượng A xuất biến Đối tượng A xuất Tất sai Câu 343: Bạn mở gõ tiếng Việt (Unikey) để soạn thảo Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex bảng mã Unicode, bạn cần chọn nhóm font chữ font chữ sau để gõ dấu tiếng Việt: Vn-Times, Arial, Courier Tahoma, Arial, Times new Roman Vn-Times, Times new roman VNI-Times, Arial, Vn Avant Câu 344: Muốn dùng hình ảnh đĩa làm cho Slide giáo án điện tử, sau chọn Design \ Background Style \ Format Background \ Fill ta chọn: Solid fill Picture or texture fill Pattern fill Gradient fill Câu 345: Mơ hình hệ thống mở (OSI) có tầng? tầng tầng tầng tầng Câu 346: Phát biểu sau sai ? Nút Back để đóng cửa sổ trình duyệt Mở nhiều cửa sổ duyệt web cho nhiều địa web khác Vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game lúc chờ trang web xuất đầy đủ nội dung Nút F5 để bắt đầu lại trình tải trang web từ máy phục vụ máy cá nhân Câu 347: Phần mềm phần mềm ứng dụng? Microsoft Powerpoint Microsoft Word Microsoft Excel Cả ý Câu 348: Trong soạn thảo Word, để mở thước bạn thực hiện: View/Ruler Navigation Pane Gridlines Cả sai Câu 349: Ý nghĩa Shortcut Windows? Quản lý tập tin, thư mục Phần mềm hệ điều hành Tạo đường tắt để truy cập nhanh Tất đáp án sai Câu 350: “www.goccay.vn” “vn” địa trang web có nghĩa là: Ký hiệu tên nước Việt Nam Một ký hiệu Cả sai Cả Câu 351: Thiết bị khơng phải thiết bị ngoại vi? Màn hình Mouse CPU Bàn phím Câu 352: Trong soạn thảo Word, thao tác Shift + Enter có chức năng: Nhập liệu theo hàng dọc Xuống hàng không kết thúc paragraph Xuống trang hình Tất sai Câu 353: Trong Windows Explorer, muốn xem thay đổi thuộc tính thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột thư mục, tập tin chọn: Rename Create shortcut Properties Search Câu 354: Thao tác chọn File \Close dùng để Lưu tập tin Đóng tập tin Mở tập tin Thoát khỏi Powerpoint Câu 355: TCP/IP thiết bị mạng phần cứng phần mềm giao thức Câu 356: Trong bảng tính Excel, cơng thức =COUNTA(10,”C”,15) cho kết là: Báo lỗi Câu 357: Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho Slide ta dùng lệnh sau đây: Insert \ Text \ Slide Number Format \ Bullets and Number Insert\ Bullets and Numbering Các câu sai Câu 358: Thiết bị thường dùng để kết nối mạng internet Usb Router Cáp Cả Câu 359: Trong bảng tính Excel, chọn mục Edit/ Paste Special mục Comments dùng để: Chép định dạng Chép giá trị ô Chép bề rộng ô Chép ghi Câu 360: Trong bảng tính Excel, để chèn hình ảnh, ta thực hiện? Thẻ Insert \ Picture Thẻ Data \ Picture Thẻ Fomulas \ Picture Thẻ Review \ Picture Câu 361: Nhìn hình chụp, cho biết nhớ máy tính GB? Xấp xỉ GB Xấp xỉ 4.5 GB Xấp xỉ GB Xấp xỉ GB Câu 362: Để đọc nhanh liệu mặt hàng siêu thị có thiết bị đặt quầy thu ngân Thiết bị gọi …? Lưu trữ (ổ cứng) Thiết bị xuất (máy in) Thiết bị nhập (máy quét mã vạch) Thiết bị xuất (máy chiếu) Câu 363: Trong Powerpoint, ẩn slide trình chiếu khơng? Khơng thể ẩn slide tạo Được, cách delete slide Được, cách chọn lệnh Hide Slide thẻ Slide show Được, cách chọn lệnh Hide Slide thẻ Design Câu 364: Chọn lựa loại mạng máy tính? MAN – LAN -VAN – INTRANET MAN – MEN -WAN – WWW LAM – NAN -WAN – INTENET LAN – MAN -WAN Câu 365: Khi trình chiếu, muốn chuyển từ slide hành đến slide nào? Không thể thực Nhấn Phím Shift Nhấn Esc Nhấn phím Enter Câu 366: Cho biết cú pháp tìm kiếm tập tin có kiểu doc Google? Type:doc Type:doc Filetype:doc Filetype:*.doc Câu 367: Internet Explorer gì? Thiết bị kết nối mạng Bộ giao thức Một chuẩn mạng cục Trình duyệt web dùng để hiển thị trang web Internet Câu 368: Trong soạn thảo Word, muốn di chuyển từ ô sang Table bạn dùng phím? Tab ESC Enter Ctrl Câu 369: Trong soạn thảo Word, để thay đổi hướng trang giấy in Word 2010 ta chọn thẻ Page Layout, chọn lệnh…? Page Setup Size Margins Orientation Câu 370: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn theo hướng giấy ngang, chọn mục? Direction \ Orientation \ Portrait Direction \ Orientation \ Landscape Page Layout \ Orientation \ Landscape Page Layout \ Orientation \ Portrait Câu 371: Trong soạn thảo Word, để tô màu đóng khung cho đoạn văn ta chọn lệnh? Paragraph Borders and Shading Page setup Styles Câu 372: Các kiểu liệu thông dụng Excel …? Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng Câu 373: slide có tối đa hiệu ứng Transition? hiệu ứng Rất nhiều hiệu ứng hiệu ứng Câu 374: Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng Recycle Bin, chọn lệnh nào? chọn Edit Delete chọn Edit Restore chọn File Delete chọn File Restore Câu 375: Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối cột, tương đối dòng? B$1 B$1$$10$D $B1:$D10 $B$1:$D$10 Câu 376: Để tạo hiệu ứng cho đối tượng Slide? Slide Show / Custom Shows, sau chọn kiểu hiệu ứng mong muốn Slide Show /Custom Animation, sau chọn kiểu hiệu ứng mong muốn Animations / Animation / chọn kiểu hiệu ứng Slide Show /Slide Transition, sau chọn kiểu hiệu ứng mong muốn Câu 377: Trong Windows, để thiết lập cách nhập hiển thị ngày theo định dạng Việt Nam, ta chọn mục sau đây? Control Panel \ Formats Control Panel \ Formats Control Desktop \ Fomats \ Date and Time Control Panel \ Region and Language \ Formats Câu 378: Cơng cụ tìm kiếm phổ biến Internet Việt Nam gì? Google Answer Yahoo Cốc Cốc Câu 379: Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên thư mục, tập tin nào? Click trái lên đối tượng \ Create shortcut Click phải lên đối tượng \ Search Click phải lên đối tượng chọn \ Rename Click phải chuột lên đối tượng chọn \ Properties Câu 380: Trong bảng tính Excel, để giữ cố định dòng cột bảng tính, thực nào? Thẻ Review/Freeze Panes mited Thẻ Home/Freeze Panes Thẻ View/Freeze Panes Thẻ Page Layout/Freeze Panes Câu 381: Trong Powerpoint tạo nhiều hiệu ứng cho đối tượng? Không tạo Tạo nhiều hiệu ứng Chỉ tạo hiệu ứng Chỉ tạo hiệu ứng Câu 382: Cho biết bit … ? đơn vị lớn thông tin sử dụng máy tính đơn vị đo nguồn điện đơn vị nhỏ biểu diễn thơng máy tính đơn vị đo tốc độ xử lý thơng tin máy tính Câu 383 Khi làm việc dự án trường học, việc chia sẻ thông tin thu thập từ nhiều nguồn khác thơng qua thuyết trình trực tuyến ví dụ của…? Thu thập thơng tin Đánh giá thông tin Tổ chức thông tin Trao đổi thơng tin (communicating information) Câu 384: Trong bảng tính Excel, để định dạng chữ đậm cho liệu, ta dùng tổ hợp phím nào? Ctrl + C Ctrl + B Ctrl + D Ctrl + A Câu 385: Trong nhóm kí tự sau nhóm ký tự khơng sử dụng để đặt tên tập tin thư mục? ~, “, @, #, $ /, \,*, @, 1, % – (,) Câu 386: Chọn phát biểu tên miền (Domain Name)? Tên máy tính cá nhân Tên máy chủ Tên gọi để ánh xạ địa IP Tên trang mạng Câu 387: Trong soạn thảo Word, để thiết lập Font chữ mặc định word áp dụng cho tập tin tạo mới? Tổ hợp phím Ctrl+F1, Set as default, All documents based on the normal.dotm template Tổ hợp phím Ctrl+D, Set as default, All documents based on the normal.dotm template Tổ hợp phím Ctrl+P, Set as default, this document only Tổ hợp phím Ctrl+I, Set as default, All documents based on the normal.dotm template Câu 388: Trong soạn thảo Word, muốn di chuyển từ ô sang ô Table bạn dùng phím? Tab ESC Ctrl Enter Câu 389: Khi trình chiếu, muốn chuyển từ slide hành đến slide nào? Nhấn Esc Nhấn phím Enter Nhấn Phím Shift Khơng thể thực Câu 390: Trong Powerpoint, ẩn slide trình chiếu khơng? Được, cách chọn lệnh Hide Slide thẻ Slide show Được, cách delete slide Được, cách chọn lệnh Hide Slide thẻ Design Không thể ẩn slide tạo Câu 391: Internet Explorer gì? Một chuẩn mạng cục Trình duyệt web dùng để hiển thị trang web Internet Thiết bị kết nối mạng Bộ giao thức Câu 392: Vùng nhớ để lưu tạm thời liệu liệu tắt máy tính, gọi …? RAM HĐ USB ROM Câu 393: Trình tự xử lý thơng tin máy tính điện tử là…? Màn hình \ CPU \ Đĩa Cứng Đĩa cứng \ Màn hình \CPU Màn hình \ Máy in \ CPU Nhận thông tin \ Xử lý thông tin \ Xuất thông tin Câu 394: Để tạo Slide chủ chứa định dạng chung tồn Slide trình diễn, để thực hiện? Insert / Slide Master View / Master Slide View / Slide Master Insert / Master Slide Câu 395: Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để? Hủy thao tác vừa làm Lùi vị trí trước Thực lại thao tác Lưu văn Câu 396: Trong soạn thảo Word, để dãn khoảng cách dòng 1.5 line đoạn thực nào? Ctrl + Shift +5 Ctrl + Shift + Q Ctrl +Shift +P Ctrl + Câu 397: Sau kiểm tra email mạng khơng kết nối Vậy bạn thực hoạt động Internet? Soạn thảo email Gửi email Đính kèm tập tin vào email In máy in sử dụng chung cài đặt máy khác Câu 398: Muốn dùng hình ảnh làm cho Slide giáo án điện tử, sau chọn Design / Background Style / Format Background / Fill ta chọn? Solid fill Gradient fill Picture or texture fill Pattern fill Câu 399: Macro Virus …? Một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện Virus tạo từ phần mềm ứng dụng Microsoft Word, Microsoft Excel Loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record) Loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tập tin Word Excel Câu 400: Trong soạn thảo Word, đặt trỏ vào vị trí đoạn văn bản, sau vào Home/ Paragraph/ Shading (Shading) chọn màu xanh …? Chỉ có chữ trỏ có mà xanh Dòng vị trí trỏ tơ xanh Khơng có tác dụng Tồn đoạn văn vị trí trỏ tô xanh Câu 401: Để xem tên máy tính (Computer Name), chương trình dùng? exe txt xlsx docx Câu 402: WWW viết tắt nào? World Width Web World Wild Web World Wide Web Word Wi Web Câu 403: Website gì? Hình thức trao đổi thông tin dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính Các file tạo Word, Excel, PowerPoint… chuyển sang dạng html Một ngôn ngữ siêu văn Trang mạng, tập hợp trang web con, chạy online đường truyền internet Câu 404: Để nén tập tin hay thư mục ta dùng phần mềm nào? Winrar Windows WinXp Win98 Câu 405: Trong Powerpoint để thêm Slide nào? Design / New Slide View / New Slide Home / New Slide Insert / New Slide Câu 406: Trong bảng tính Excel, A2 có giá trị số 25; Tại B2 gõ vào cơng thức =SSUM(A2) nhận kết gì…? #VALUE! #NAME! Câu 407: Trong bảng tính Excel, giả sử ngày hệ thống máy tính là: 3/18/2016; Khi A2 gõ vào cơng thức =Today()-1 nhận kết …? #NAME! #VALUE! 3/17/2016 Câu 408: Chọn biết cách g bỏ ứng dụng Hệ điều hành Windows 7? Start \ Control panel \ Programs and Features \ Chọn ứng dụng cần bỏ \ Organize Start \Control panel \ Programs and Features \ Chọn ứng dụng cần bỏ \ Uninstall \Ok Start \ Control panel \ Programs and Features \ Chọn ứng dụng cần bỏ \ Repair Start \ Control panel \ Fonts \ Chọn Font \ Delete \Ok Câu 409: Chọn lựa xếp slide tập tin pptx Slide Sorter Normal Reading View Notes page Câu 410: Trong soạn thảo Word, chế độ thiết kế bảng (Table) chức nhóm Table Tools – Layout dùng để chỉnh độ rộng cột chọn có độ rộng nhau? Click chọn biểu tượng (Distributed Rows) nhóm Cell Size Click chọn biểu tượng (AutoFit) nhóm Cell Size Click chọn biểu tượng (Distributed Columns) nhóm Cell Size Click chọn biểu tượng (Split Table) nhóm Merge Câu 411: Trong bảng tính Excel, A1 chứa giá trị 15, B1 chứa giá trị Tại D1 ta lập cơng thức = A1/B1 nhận kết quả? #VALUE! #DIV/0 ! 15 Câu 412: Để hiển thị ẩn Menu bar hình chụp Windows Explorer, thực nào? Organize \ Menu Bar Include in Library \ layout \ menu bar Organize \ Layout \Menu Bar Include in Library \ menu bar Câu 413: Loại WebSite có địa sau: www.hodgkin.edu ? Tổ chức thương mại Tổ chức phủ Tổ chức phi lợi nhuận Tổ chức giáo dục Câu 414: Trong Transitions/ Trasition to this slide ta chọn “wipe”, sau Timing ta chọn Duration 1.5 nghĩa gì? Điều chỉnh thời gian thực thi hiệu ứng wipe thời gian slide 1.5 giây Điều chỉnh thời gian thực thi hiệu ứng wipe 1.5 giây Điều chỉnh thời gian chờ để bắt đầu hiệu ứng wipe 1.5 giây Điều chỉnh thời gian qua slide 1.5 giây Câu 415: Cho biết phím tắt để mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt Web? Ctrl – Shift Ctrl – Delete Ctrl – Shift – Delete Shift – Delete Câu 416: Thơng tin hình chụp sau cho biết thiết bị có dung lượng đĩa là…? GB 112 GB GB GB Câu 417: Trong Powerpoint, thực trình chiếu muốn chấm dứt phiên trình chiếu thực nào? Click chuột phải / Exit Click chuột phải / Quit Click chuột phải / End Show Click chuột phải / Return Câu 418: Ta có bảng tính sau: Để tính số mơn thi có điểm cơng thức F2 lập nào? = Countif(B2:E2,”5”) = Countif(B2:E2, 4,6

Xem thêm  Vi khuẩn E. coli

Xem thêm: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch nào? – https://bem2.vn

– Xem thêm –

Xem thêm: TỔNG hợp đề THI ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO, TỔNG hợp đề THI ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *