Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế – Hoàng Trọng.pdf (Thống kê ứng dụng trong kinh doanh) | Tải miễn phí

Mục lục bài viết

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế – Hoàng Trọng

pdf

Số trang Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế - Hoàng Trọng
86
Cỡ tệp Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế - Hoàng Trọng
3 MB
Lượt tải Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế - Hoàng Trọng
1
Lượt đọc Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế - Hoàng Trọng
181
Đánh giá Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế - Hoàng Trọng

4.4 (
17 lượt)

863 MB

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 86 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thống kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh & Kinh Tế
(Applied Statistics for Business & Economics)

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ THỐNG KÊ

Hoàng Trọng

Thống kê là gì?Tại sao phải “thống kê”
Thống kê để làm gì?
Thống kê là số liệu?
Thống kê là phương pháp?

• Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập,
xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện
tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có
của chúng (mặt chất) trong điều kiện thời gian và không
gian cụ thể.

2

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

1

Hai lĩnh vực thống kê
• Thống kê mô tả:
– Thu thập số liệu
– Tính toán các đặc trưng đo lường
– Mô tả, trình bày dữ liệu

• Thống kê suy diễn
– Ước lượng, kiểm định thống kê
– Phân tích mối liên hệ
– Dự đoán …

3

Ứng dụng của thống kê

4

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

2

Ứng dụng của thống kê

5

Ứng dụng thống kê trong KT & KD
• Kinh tế:Dân số, lao động, tài nguyên
Giá cả, lạm phát
Sản xuất, thương mại, tiêu dùng
Xuất nhập khẩu, cán cân thương mại …

• Kinh doanh
Quy mô thị trường, phân khúc
Nhu cầu, giá cả, phân phối,
Đo lường cạnh tranh
Đo lường kết quả kinh doanh, tiếp thị
Dự báo kinh doanh…
6

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

3

Một số KN thường dùng trong thống kê
• Tổng thể (population): tập hợp các đơn vị/phần tử cần phân
tích/nghiên cứu
• Đơn vị tổng thể (unit): phần tử nhỏ nhất tạo thành tổng thể
• Mẫu: một phần của tổng thể được chọn ra để thu thập thông tin
• Tiêu thức, tiêu chí, biến: đặc điểm của đơn vị tổng thể dùng để
quan sát hay thu thập dữ liệu
– Tiêu thức/tiêu chí định tính: đặc điểm biểu hiện không phải là số
– Tiêu thức/tiêu chí định lượng: đặc điểm biểu hiện là các trị số, có
thể rời rạc hay liên tục

Xem thêm  Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng kèm tài liệu

• Chỉ tiêu: trị số phản ảnh đặc điểm/tính chất trong điều kiện thời
gian và không gián xác định
– Chỉ tiêu khối lượng: biểu hiện quy mô khối lượng
– Chỉ tiêu chất lượng: biểu hiện tính chất, mức độ phổ biến
7

Quy trình nghiên cứu thống kê
Xác định vấn đề nghiên cứu, mục đích,
nội dung, đối tượng nghiên cứu.
Xây dựng hệ thống các khái niệm,
chỉ tiêu thống kê
Điều tra thống kê
Xử lý số liệu:
Tập hợp, sắp xếp số liệu.
Chọn các phần mềm xử lý số liệu.
Phân tích thống kê sơ bộ.
Lựa chọn các phương phápphân tích thống kê
thích hợp.
Phân tích và giải thích kết quả.
Dự đoán xu hướng phát triển.
Báo cáo và truyền đạt kết quả nghiên cứu
8

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

4

Các loại thang đo
thang đo
danh nghĩa

thang đo
thứ bậc

thang đo
khoảng cách

thang đo
tỉ lệ

• Thang danh nghĩa: dùng để phân loại
• Thang thứ bậc phản ảnh sự hơn kém
• Thang khoảng cách phản ảnh mức độ hơn kém
• Thang tỉ lệ phản ánh mức độ hơn kém + so sánh tỉ lệ

9

Giới thiệu phần mềm SPSS
• Phần mềm xử lý phân tích thống kê phổ biến trong lĩnh vực
khoa học xã hội
• Được sử dụng nhiều trong quản trị, kinh doanh, tiếp thị
• Tương thích với nhiều cơ sở dữ liệu có sẵn
• Trang web tham khảo: www.spss.com hay

• http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
• Tài liệu tiếng Việt:
Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS,
NXB Hồng Đức

10

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

5

Thống kê Ứng Dụng trong Kinh Doanh & Kinh Tế
(Applied Statistics for Business & Economics)

Chương 2

THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Hoàng Trọng

Xem thêm  Top 6 phần mềm diệt virus tốt nhất năm 2021 - https://bem2.vn

Xác định dữ liệu cần thu thập
• Tập trung vào dữ liệu cần thiết và hữu ích
• Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí
• Phải xuất phát từ vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu TK
Sức khỏe
Điểm đầu vào
Hiểu ngành học

Kết quả học tập

Thích ngành học
Đi làm thêm

12

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

6

Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng
• Dữ liệu định tính: thu thập từ thang đo danh nghĩa và thứ bậc
-> không tính được trị trung bình
• Dữ liệu định lượng: thu thập từ thang đo khoảng cách và tỉ lệ
-> tính được trị trung bình
Döõ lieäu

Döõ lieäu
ñònh tính

thang ño
danh nghóa

Döõ lieäu
ñònh löôïng

thang ño
thöù baäc

thang ño
khoaûng caùch

thang ño
tæ leä

Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng
Thôøi gian laøm theâm

Keát quaû hoïc taäp

Loaïi kieåm ñònh

Ñònh tính
Döôùi 6 giôø/tuaàn
6-12 giôø/tuaàn
treân 12 giôø/tuaàn

Ñònh tính
Trung bình
Khaù
Gioûi

Phi tham soá

Ñònh tính
Döôùi 6 giôø/tuaàn
6-12 giôø/tuaàn
treân 12 giôø/tuaàn

Ñònh löôïng
Ñieåm trung bình
hoïc taäp

Phaân tích phöông sai
1 yeáu toá

Ñònh löôïng
Soá giôø laøm theâm:
_____giôø/tuaàn

Ñònh löôïng
Ñieåm trung bình
hoïc taäp

Hoài quy vaø kieåm ñònh
F

14

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

7

Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp
• Dữ liệu thứ cấp: nguồn có
sẵn, đã được tổng hợp, xử

• Dữ liệu sơ cấp: thu thập
trực tiếp, ban đầu, từ đối
tượng nghiên cứu

• Điểm mạnh: có sẵn, nhanh,
ít tốn kém

• Điểm mạnh: phong phú, đáp
ứng đúng nhu cầu nghiên
cứu

• Điểm yếu: ít chi tiết, ít đáp
ứng đúng nhu cầu nghiên
cứu thống kê

• Điểm yếu: cần thời gian, tốn
kém

15

Nguồn dữ liệu thứ cấp
• Nội bộ: từ các phòng ban, bộ phận; các số liệu báo cáo từ các
cuộc điều tra khảo sát trước đây.
• Cơ quan thống kê nhà nước: Tổng cục thống kê, Cục thống kê
Tỉnh/ Thành phố
• Cơ quan chính phủ: các cơ quan trực thuộc chính phủ (Bộ, cơ
quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp…
• Báo, tạp chí
• Các tổ chức, hiệp hội, viện nghiên cứu
• Các công ty nghiên cứu và cung cấp thông tin

16

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

Xem thêm  Tổng hợp những ứng dụng nhân bản tiện lợi cho Android - https://bem2.vn

8

Nguồn dữ liệu thứ cấp
• Nhiều dữ liệu thứ cấp đã được nhiều cơ quan chính phủ, các tổ
chức, các đơn vị nghiên cứu, các doanh nghiệp, trường học …
đưa lên mạng internet và người nghiên cứu có thể tìm thấy tại
các trang web của các đơn vị này hay tại các cơ sở dữ liệu trên
mạng internet.
• Dùng các máy tìm kiếm (search engine) như google, yahoo …
và các từ khóa (keywords) phù hợp dò tìm và chọn lọc các
nguồn tài liệu trên mạng internet.
• Để định vị nguồn dữ liệu thứ cấp hiệu quả, cần xác định rõ vấn
đề và mục tiêu của cuộc nghiên cứu để quyết định từ khóa phù
hợp. Từ khóa cần chi tiết và phản ảnh chính xác điều người
nghiên cứu cần tìm kiếm.

17

Nguồn dữ liệu thứ cấp
Thực hành nhóm:
1. mỗi nhóm chọn 1 vấn đề cần nghiên cứu thống kê
2. Xác định nội dung cần thống kê
3. Xác định từ khóa tìm kiếm
4. Thực hiện việc tìm kiếm dữ liệu thứ cấp
5. Báo cáo kết quả thực hiện tìm kiếm dữ liệu thứ cấp

18

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

9

Nguồn dữ liệu thứ cấp
Chính Phủ

http://www.chinhphu.vn

Bộ Công Thương

http://www.moi.gov.vn

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

http://www.moet.gov.vn

Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội

http://www.molisa.gov.vn

Bộ Tư Pháp

http://www.moj.gov.vn

Bộ Xây Dựng

http://www.moc.gov.vn

Tổng Cục Thống Kê

http://www.gso.gov.vn

Tổng Cục Thuế

http://www.gdt.gov.vn

Ngân Hàng Nhà Nước

http://www.sbv.gov.vn

TP Hà Nội

http://www.hanoi.gov.vn

TP Hải Phòng

http://www.haiphong.gov.vn

TP Đà Nẵng

http://www.danang.gov.vn

Tỉnh Đồng Nai

http://www.dongnai.gov.vn

Tỉnh Bình Dương

http://www.binhduong.gov.vn

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

http://www.baria-vungtau.gov.vn

TP Cần Thơ

http://www.cantho.gov.vn

TP Hồ Chí Minh

http://www.hochiminhcity.gov.vn

19

Nguồn dữ liệu thứ cấp
Cục Thống Kê TPHCM

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/

Cục Thuế TPHCM

http://www.hcmtax.gov.vn/

Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/

Sở Công Thương TPHCM

http://www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn/

Cục Hải Quan TPHCM

http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Trang chủ

Đại hội Bất Động Sản Du Lịch

http://www.vntpa.vn/

Hiệp hội Bất Động Sản TPHCM

http://www.horea.org.vn

Liên đoàn Lao Động TPHCM

http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tint
uc/

Tập đoàn Điện Lực VN

http://www.evn.com.vn/

Tập đoàn Than – Khoáng Sản VN

http://www.vinacomin.vn/

Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông

http://www.vnpt.com.vn/

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Trang chủ

20

Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế & Kinh Doanh, Hoàng Trọng, ĐH Kinh Tế TPHCM

10

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *