Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới

    1. Quan điểm chỉ đạo của đảng và nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp

Trong chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp văn minh, tiến bộ là nội dung quan trọng để không ngừng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo. Chiến lược cải cách tư pháp đã được tiến hành đồng bộ với đổi mới lập pháp, kiện toàn bộ máy nhà nước pháp quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp và tận tụy. “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”(1). Trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước ta luôn đề cao các nguyên tắc về tôn trọng và bảo vệ quyền con người, nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Những năm qua, các cơ quan tư pháp đã luôn luôn đứng ở tuyến đầu của nhiệm vụ bảo vệ pháp chế và trật tự pháp luật XHCN, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các vi phạm pháp luật, giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật các tranh chấp nảy sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình đổi mới. Quyền lực tư pháp đã được thực hiện có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp to lớn của toàn bộ hệ thống tư pháp, trong đó phải kể tới sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ tư pháp.

Cho đến nay, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết trong đó có nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, như: Nghị quyết Trung ương 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII); Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII); Nghị quyết Trung ương 7 (khóa VIII), Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX. Chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nguồn để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp được thể hiện rõ nhất trong Chiến lược cải cách tư pháp, điển hình là hai Nghị quyết: Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới (gọi tắt là Nghị quyết số 08/NQTW) và được phát triển toàn diện hơn tại Nghị quyết 49/NQ-TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 49/NQ-TW).

Bạn đang đọc: Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới

Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Tại Kết luận số 84 – KL / TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 49 – NQ / TW của Bộ Chính trị ( khóa IX ) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 xác lập một trong những nội dung công tác làm việc cải cách tư pháp cần tiến hành thực thi nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu xây dựng, tăng trưởng quốc gia trong thời hạn tới là : “ Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên phải thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nhiệm vụ, tinh thông về pháp lý, nắm vững chủ trương, chủ trương của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới ”. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định chắc chắn : “ Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Nước Ta chuyên nghiệp, văn minh, công minh, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, Giao hàng nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách XHCN, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tổ chức triển khai, cá thể. Nghiên cứu, phát hành Chiến lược xây dựng và triển khai xong Nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta đến năm 2030, xu thế đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp lý và cải cách tư pháp. Tiếp tục thay đổi tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí và uy tín của TANDTC nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan tìm hiểu, cơ quan thi hành án và những cơ quan, tổ chức triển khai tham gia vào quy trình tố tụng tư pháp ; xử lý kịp thời đúng pháp lý những loại tranh chấp, khiếu kiện theo luật định, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu suất cao với hoạt động giải trí của tội phạm và vi phạm pháp lý ” .

Đồng thời, trong Văn kiện cũng xác lập một trong những phương hướng, trách nhiệm, giải pháp tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của Chiến lược tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 10 năm 2021 – 2030 là : “ Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và huấn luyện và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế ” ; “ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực, phát minh sáng tạo dựa trên chính sách cạnh tranh đối đầu về tuyển dụng, chính sách đãi ngộ và đề bạt ; có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng … ” .

Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 49 – NQ / TW, công tác làm việc cải cách tư pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đã đạt được nhiều tác dụng rất quan trọng. Công tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ pháp lý, cán bộ tư pháp được chăm sóc ; mạng lưới hệ thống những cơ sở giảng dạy luật tăng trưởng nhanh về số lượng, đáp ứng yêu cầu về số lượng huấn luyện và đào tạo cán bộ pháp lý của những cơ quan tư pháp và xã hội. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, chỉ định, giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm và chính sách chủ trương tiền lương so với cán bộ tư pháp được chăm sóc. Quy định rõ hơn chính sách tuyển chọn, chỉ định những chức vụ tư pháp ; hầu hết những chức vụ tư pháp được tuyển chọn, chỉ định trải qua thi tuyển .

Xem thêm  Ứng dụng và các phương pháp gia công tiện trong cơ khí bạn nên biết!

Tăng cường thanh tra, kiểm tra ,xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm. Nhìn chung đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp được quan tâm xây dựng, đã có sự trưởng thành về cả số lượng và chất lượng, được đào tạo tương đối cơ bản, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp.

“ Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Nước Ta chuyên nghiệp, tân tiến, công minh, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, Giao hàng nhân dân. Hoạt động tư pháp phải có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chính sách XHCN, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tổ chức triển khai, cá thể. Xây dựng và triển khai Chiến lược cải cách tư pháp quá trình mới theo hướng liên tục triển khai xong tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí và uy tín của TANDTC nhân dân, … ”. Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XIII của Đảng, Nxb CTQGST, H. 2021, t. 2, tr. 149

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tinh hình mới

Bên cạnh những tác dụng đạt được, tình hình công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp vẫn còn những hạn chế, vướng mắc đó là : Chưa có quy hoạch toàn diện và tổng thể những cơ sở đào tạo và giảng dạy luật, góp vốn đầu tư xây dựng Trường Đại học luật Thành Phố Hà Nội và Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành những trường trọng điểm giảng dạy cán bộ về pháp lý chưa đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 49 – NQ / TW đề ra. Trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ tư pháp còn hạn chế, trình độ ngoại ngữ, kiến thức và kỹ năng pháp lý quốc tế chưa được update tiếp tục ; đội ngũ cán bộ có chức vụ tư pháp còn thiếu, đội ngũ chuyên viên đầu ngành còn ít. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhiều chưa ổn nên năng lực của cán bộ tư pháp khi phải xét xử những vụ án, tranh chấp quốc tế chưa đủ sức xử lý những yếu tố pháp lý đặt ra trong điều kiện kèm theo hội nhập quốc tế ; chưa pháp luật đơn cử nguồn chỉ định những chức vụ tư pháp, nhất là những luật gia, luật sư giỏi ; chính sách tiền lương so với cán bộ tư pháp còn chưa ổn, chưa tương thích với tính đặc trưng và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trong hoạt động giải trí tư pháp. Chất lượng hoạt động giải trí luật sư, công chứng, giám định tư pháp xuất hiện còn hạn chế ; ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động giải trí hành nghề, niềm tin tự giác tuân theo pháp lý, quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp của một số ít chức vụ hỗ trợ tư pháp chưa cao .

Bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước thời hạn tới đặt ra cho công tác làm việc tư pháp những yêu cầu và thử thách mới. Tiếp tục tăng nhanh tăng trưởng kinh tế thị trường khuynh hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ phát sinh nhiều yếu tố mới, phức tạp, chưa có tiền lệ cả trong quan hệ dân sự, thương mại, lao động và bảo mật an ninh, trật tự. Khoa học – công nghệ tiên tiến tăng trưởng đã làm đổi khác quốc tế, kéo theo sự biến hóa của những tranh chấp, vi phạm và tội phạm ; Open nhiều loại tranh chấp, vi phạm và tội phạm phi truyền thống cuội nguồn .

Vi phạm và tội phạm ngày càng tăng, với đặc thù phức tạp hơn, nghiêm trọng và phức tạp hơn, yên cầu của người dân và xã hội so với cơ quan tư pháp, hoạt động giải trí tư pháp và đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng cao. Tự thân mạng lưới hệ thống tư pháp và thực tiễn cải cách tư pháp thời hạn qua cũng còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc xây dựng và hoàn thành xong nhà nước pháp quyền XHCN Nước Ta. Trong toàn cảnh đó, công tác làm việc tư pháp nói chung, công tác làm việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp nói riêng cần phải liên tục được tăng nhanh thay đổi để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, yên cầu của tình hình mới .

“Xây dựng các thiết chế tư pháp hiện đại, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, nghiêm minh, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định. Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật, tiếp cận công lý của người dân và doanh nghiệp. Phát triển mạnh thị trường dịch vụ pháp lý, các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, bổ trợ tư pháp và các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Nâng cao hiệu quả và bảo đảm thời gian giải quyết tranh chấp, thi hành án trong lĩnh vực dân sự, hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân”. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb CTQGST, H.2021, t.2, tr.150.

Một số trách nhiệm, giải pháp về công tác làm việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nguồn chỉ định những chức vụ tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới là :

( 1 ) Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp

Xem thêm  Cách Kiểm Tra Xem Ai Vào Facebook Của Mình Nhiều Nhất Với Chỉ Vài Bước Đơn Giản

– Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong những cơ quan tư pháp ; triển khai nghiêm những nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI, khóa XII ) gắn với Chỉ thị số 05 – CT / TW của Bộ Chính trị về tăng nhanh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Nghiên cứu hoàn hiện chính sách chỉ huy của Đảng về công tác làm việc tư pháp ; bảo vệ sự chỉ huy ngặt nghèo so với những cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức triển khai và cán bộ ; khắc phục thực trạng cấp ủy đảng buông lỏng chỉ huy hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động giải trí tư pháp .

– Cần tập trung chuyên sâu củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp theo hướng tiêu chuẩn hóa và nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, chính trị, phẩm chất đạo đức so với những chức vụ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán ; quy định hóa rất đầy đủ những khâu trong công tác làm việc cán bộ, từ việc nhìn nhận, quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, sử dụng, chỉ định, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật … so với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và thay đổi chính sách tu dưỡng nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp, bảo vệ tính công khai minh bạch, minh bạch trong công tác làm việc cán bộ ; thực thi nghiêm lao lý của Đảng về công tác làm việc quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản trị gắn với công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, quản trị và sử dụng cán bộ ; thay đổi công tác làm việc giảng dạy, luân chuyển, chỉ định cán bộ, đồng thời nâng cao nghĩa vụ và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp .

– Bên cạnh lao lý về tiêu chuẩn so với những chức vụ tư pháp được lao lý trong những luật chuyên ngành, những chức vụ tư pháp cần bảo vệ những tiêu chuẩn sau đây : Về chính trị tư tưởng : Tuyệt đối trung thành với chủ với quyền lợi của Đảng, của vương quốc, dân tộc bản địa và nhân dân ; tráng lệ chấp hành chủ trương của Đảng, thực thi nghiêm và cương quyết bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; tích cực đấu tranh phản bác những quan điểm sai lầm, thù địch, nhất là trên nghành nghề dịch vụ nhà nước, pháp lý, nghành nghề dịch vụ PCTN và cải cách tư pháp .

Về năng lực, kinh nghiệm tay nghề và uy tín : Độc lập chỉ tuân theo pháp lý trong triển khai trách nhiệm ; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể trong quy trình thực thi trách nhiệm ; có kinh nghiệm tay nghề làm công tác làm việc pháp lý ; có uy tín trong cơ quan, đơn vị chức năng .

Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật : Có lối sống trong sạch, liêm khiết, không tham nhũng ; gương mẫu triển khai đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng, pháp lý của Nhà nước, những pháp luật, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ; là tấm gương về tôn trọng, chấp hành pháp lý trong việc làm cũng như trong hoạt động và sinh hoạt ; phát huy cao độ niềm tin dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, quyết tâm vượt khó ; phải đủ sức khỏe thể chất theo lao lý để triển khai và triển khai xong trách nhiệm được giao .

Về trình độ trình độ : Tốt nghiệp ĐH trở lên so với chuyên ngành tương thích với chức vụ tiếp đón và tốt nghiệp cử nhân, trình độ ĐH nhóm ngành giảng dạy pháp lý và được huấn luyện và đào tạo về kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp tư pháp theo chức vụ, đạo đức và nghề nghiệp trình độ của cán bộ tư pháp .

– Tiếp tục xây dựng đội ngũ thẩm phán giỏi về nhiệm vụ, tinh thông về pháp lý, công tâm và bản lĩnh để nhân danh nhà nước ra những phán quyết thượng tôn pháp lý, nghiêm minh và công minh ; tổ chức triển khai triển khai nghiêm “ Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán ” ; tôn vinh tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp lý của thẩm phán. Xác định rõ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ trình độ nhiệm vụ và kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng xã hội so với chức vụ tư pháp trong TANDTC. Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên, điều tra viên của ngành kiểm sát nhân dân “ vững về chính trị, giỏi về nhiệm vụ, tinh thông về pháp lý, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và nghĩa vụ và trách nhiệm ” ; thực thi nghiêm “ Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành thực tế quyền công tố, kiểm sát hoạt động giải trí tư pháp tại phiên tòa xét xử, phiên họp của Tòa án ”. Việc chuẩn hóa đội ngũ điều tra viên trong những cơ quan tìm hiểu của Công an nhân dân theo lao lý của pháp lý cần khẩn trương thực thi bảo vệ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, công tác làm việc tìm hiểu tội phạm trong tình hình mới ; việc luân chuyển, đề bạt, chỉ định, sắp xếp cán bộ so với lực lượng làm công tác làm việc tìm hiểu, giải quyết và xử lý tội phạm, nhất là đội ngũ chỉ huy Cơ quan tìm hiểu Công an những cấp cần quan tâm đến tiêu chuẩn đặc trưng, nâng cao .

– Tăng cường cán bộ chỉ huy chủ chốt của những cơ quan tư pháp, chú trọng đề bạt những cán bộ có quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, đã được giảng dạy cơ bản và có kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn công tác làm việc đảm nhiệm những chức vụ lành đạo trong cơ quan tư pháp. Xây dựng, thực thi kế hoạch luân chuyển cán bộ, chỉ huy quản trị, đồng thời xây dựng chính sách, chủ trương tương thích bảo vệ thực thi việc luân chuyển. Đồng thời, thanh tra rà soát, nhìn nhận lại đội ngũ cán bộ tư pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh ; xác lập lại biên chế cho tương thích với yêu cầu, trách nhiệm trong tình hình mới, tùy từng nơi, từng đơn vị chức năng nếu do trách nhiệm yên cầu thì hoàn toàn có thể tăng biên chế hài hòa và hợp lý để triển khai xong tốt trách nhiệm. Tăng cường công tác làm việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tính tiền phong, gưỡng mẫu của đội ngũ cán bộ tư pháp. Sửa đổi, bổ trợ chủ trương tiền lương và chính sách đãi ngộ tương thích cho đội ngũ cán bộ tư pháp và hỗ trợ tư pháp ; khen thưởng xứng danh so với những cán bộ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công lý. Đồng thời, có chính sách sàng lọc, thay thế sửa chữa kịp thời những người không triển khai xong trách nhiệm, vi phạm pháp lý, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị giải quyết và xử lý kỷ luật, không còn uy tín. Quan tâm bảo vệ cơ sở vật chất, phương tiện đi lại cho hoạt động giải trí tư pháp .

Xem thêm  Năng lượng gió là gì? Năng lương gió dùng để làm gì?

– Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ và phát huy có hiệu suất cao chính sách kiểm tra, giám sát từ bên ngoài so với hoạt động giải trí tư pháp để bảo vệ cán bộ, công chức tư pháp, trước hết là những chức vụ tư pháp phải thực sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, vững về chính trị, giỏi về nhiệm vụ, tinh thông về pháp lý, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, am hiểu về kinh tế tài chính, xã hội, liêm chính, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và nghĩa vụ và trách nhiệm, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới .

( 2 ) Về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho những cơ quan tư pháp, nguồn chỉ định những chức vụ tư pháp

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho những cơ quan tư pháp, nguồn chỉ định những chức vụ tư pháp, cần thực thi một số ít giải pháp sau :

– Tiếp tục xây dựng Trường Đại học luật TP.HN và Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành những trường trọng điểm đào tạo và giảng dạy cán bộ về pháp lý có tính kế hoạch và yêu cầu cao về chất lượng huấn luyện và đào tạo, chất lượng tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp, đội ngũ giảng cơ hữu, bảo vệ điều kiện kèm theo cơ sở vật chất ship hàng cho dạy và học của cả hai trường ; chú trọng trách nhiệm đào tạo và giảng dạy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ cho sinh viên ; xây dựng chính sách quản trị ngặt nghèo chất lượng nguồn vào và đầu ra để hai trường xứng danh là những trường trọng điểm đào tạo và giảng dạy cán bộ pháp lý của cả nước nhằm mục đích cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho những cơ quan tư pháp .

– Đổi mới chất lượng huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng những chức vụ tư pháp của Học viện Tòa án, Trường Đại học Kiểm sát, Học viện Cảnh sát của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an ; xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp ; xây dựng và triển khai tốt chính sách phối hợp giữa những cơ sở huấn luyện và đào tạo cơ bản về luật với Học viện Tòa án và Trường Đại học Kiểm sát nhằm mục đích bảo vệ chuẩn đầu ra cho những cơ sở đào tạo và giảng dạy những chức vụ tư pháp, giảng dạy nguồn thẩm phán, kiểm sát viên trước khi tuyển dụng vào những cơ quan tư pháp .

– Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo và giảng dạy những chức vụ tư pháp, hỗ trợ tư pháp thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ Tư pháp, chú trọng đào tạo và giảng dạy đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi về trình độ nhiệm vụ, ngoại ngữ, sâu xa về pháp lý quốc tế để tham mưu trong việc hoạch định kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi chủ trương pháp lý đồng thời bảo vệ quyền hạn hợp pháp của Nhà nước, tổ chức triển khai, doanh nghiệp và công dân Nước Ta trong những tranh chấp có yếu tố quốc tế .

– Xây dựng chính sách lôi cuốn, tuyển chọn những người có tận tâm, đủ đức, tài vào thao tác ở những cơ quan tư pháp. Cần lao lý đơn cử lan rộng ra nguồn chỉ định những chức vụ tư pháp ; triển khai tốt chính sách thi tuyển để chọn người chỉ định vào những chức vụ tư pháp ( điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán ) theo nguyên tắc cạnh tranh đối đầu, bình đẳng, dân chủ, công khai minh bạch và khách quan để lựa chọn người có đủ đức, đủ tài và đảm đương được yêu cầu, trách nhiệm trong những cơ quan tư pháp ; việc lựa chọn chỉ định thẩm phán, kiểm sát viên không riêng gì từ cán bộ trong những cơ quan tư pháp, mà còn từ những luật gia, luật sư giỏi, có kinh nghiệm tay nghề và uy tín .

Thực tiễn đã chứng minh và khẳng định : Chiến lược cải cách tư pháp phải được triển khai đồng điệu với thay đổi lập pháp, kiện toàn bộ máy nhà nước pháp quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp và tận tụy. Vị trí, vai trò chỉ huy của Đảng so với hoạt động giải trí tư pháp, cải cách tư pháp nói chung, công tác làm việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp nói riêng nói có ý nghĩa rất là to lớn, bảo vệ cho cải cách tư pháp thành công xuất sắc, xây dựng nền tư pháp văn minh, tân tiến, gắn với nhân dân, Giao hàng nhân dân .

(1) Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18/6/1997 của Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS. Trần Thị Thu Hằng
(Ban Nội chính Trung ương)

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.