100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới năm 2021 – 2022 chọn lọc | Đề thi Tiếng Anh 7 Học kì 1, Học kì 2

Mục lục bài viết

100 Đề thi Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới năm 2021 – 2022 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc

Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh thử nghiệm lớp 7 năm học 2021 – 2022 Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì tinh lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức bám sát hình thức nhìn nhận năng lượng học viên mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu nhìn nhận học viên, giúp học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi Tiếng Anh thử nghiệm 7 .
Bộ đề thi Tiếng Anh thử nghiệm 7 này được tổng hợp, tinh lọc từ đề thi của những trường trung học phổ thông trên cả được và được đội ngũ Giáo viên biên soạn giải thuật cụ thể giúp học viên thuận tiện rèn luyện, nhìn nhận năng lượng của chính mình. Để xem chi tiết cụ thể, mời quí bạn đọc lựa chọn một trong những bộ đề thi dưới đây :

Mục lục Đề thi Tiếng Anh thí điểm 7 năm 2021 – 2022

Quảng cáo

Bộ đề thi học sinh giỏi

Bộ Đề thi Tiếng Anh mới lớp 7 năm 2021 - 2022

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh mới lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

A – USE OF LANGUAGE.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1. A. charity       B. chemistry       C. chemical       D. mechanic

2. A. help       B. benefit       C. elderly       D. prefer

3. A. provide       B. individual       C. situation       D. children

4. A. tutor       B. student       C. university       D. discuss

II. Choose the correct answers.

5. We should follow the activities from doctors and health ______ in order to keep fit.

A. managers
B. workers
C. people
D. experts

6. Let’s help the street children because they have bad _______.

A. live
B. living conditions
C. ways of life
D. earnings

7. They have decided to ride to work _______ it is good for their health and the environment.

A. so
B. but
C. although
D. because

8. Our school has a programme to _______ children from poor families in Ho Chi Minh City.

A. ask
B. offer
C. tutor
D. volunteer

9. Americans _______ the tradition of volunteering and helping one another since the early days of the country.

A. have had
B. has had
C. had
D. to have

10. Traditional volunteer activities include _______ money for people in need, cooking and giving food.

A. rising
B. raising
C. getting
D. taking

11. Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to ______.

A. fever
B. allergy
C. obesity
D. stomachache

12. Lack of vitamin E can cause skin diseases and ______.

A. tired
B. tiring
C. tiredness
D. tireless

13. If you choose sewing as your hobby, you will ________ your own clothes.

A. get
B. do
C. take
D. make

14. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is ________.

A. dangerous
B. danger
C. in danger
D. endangered

III. Put the verbs in brackets in the correct verb tense: the Present Perfect or Past Simple.

15.I (meet) ………………………………………. Robert at the supermarket this morning.

16. Nancy (be)……………………………………. to Viet Nam several times.

17. I (not see) ……………………………………….. your brother yet.

18. When (your father/ give up) ……………………………………….. smoking?

19. I ………………………………………. (be) in London when I was a child.

B– READING.

IV. Read the passage and then decide whether the statements are true (T) or false (F).

Volunteering is one of the things that are very useful to you. To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future .
Although volunteer work does not bring you money, it gives you a time to learn social skills and make a difference in our community .
Volunteers have the chance to teach English, arts, and sports for homeless children. They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak .

20. Doing volunteer work is very useful to you………….

21. Volunteering is good for your future job. ………….

22. You can earn a lot of money from volunteering. ………….

23. Volunteers can help homeless children to learn English, arts, and learn how to play sports. ………

24.Volunteers only help healthy children. ………….

V. Read the passage and answer the questions.

Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart. You don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your back. You should start your hobby. Doing too quickly can have bad effects .
You should cycle twice or three times a week. If you find you are in pain, you will stop and take a rest .

25. Why is cycling a good form of exercise?

………………………………………………………………………………..

26. Why might people with a pain in the back go cycling?

………………………………………………………………………………..

27. What will happen if you do too quickly?

………………………………………………………………………………..

C – WRITING.

VI. Make correct sentences from the words and phrases given.

28. When/ you/ start/ hobby?

………………………………………………………………………………..

29. so far/ we/ ask/ people/ donate/ books and clothes/ the poor children.

………………………………………………………………………………..

30. I/ think/ future/ people/ take up/ more/ outdoor activities.

31. My best friend/ not/ like/ mountain climbing/ because/ he/ afraid/ heights.

………………………………………………………………………………..

VII. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one.

32. She has never met such a kind man before.

⇒ He is ………………………………………………………………………………..

33. His hobby is collecting toy cars.

⇒ He collects ………………………………………………………………………………..

34. It isn’t necessary to finish the work today.

⇒ You don’t ………………………………………………………………………………..

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A

I

1. A

A. charity / ˈtʃærəti /
B. chemistry / ˈkemɪstri /
C. chemical / ˈkemɪkl /
D. mechanic / məˈkænɪk /
Phương án A phần được gạch chân phát âm là / tʃ /, còn lại phát âm là / k /

2. D

A.help / help /
B.benefit / ˈbenɪfɪt /
C. elderly / ˈeldəli /
D. prefer / prɪˈfɜː ( r ) /
Phương án D phần được gạch chân phát âm là / ɪ /, còn lại phát âm là / e /

3. A

A. provide / prəˈvaɪd /
B. individual / ˌɪndɪˈvɪdʒuəl /
C. situation / ˌsɪtʃuˈeɪʃn /
D. children / ˈtʃɪldrən /
Phương án A phần được gạch chân phát âm là / aɪ /, còn lại phát âm là / ɪ /

4. D

A. tutor / ˈtjuːtə ( r ) /
B. student / ˈstjuːdnt /
C. university / ˌjuːnɪˈvɜːsəti /
D. discuss / dɪˈskʌs /
Phương án D phần được gạch chân phát âm là / ʌ /, còn lại phát âm là / juː /

II

5. D

manager ( n ) : quản trị
worker ( n ) : công nhân
people ( n ) : mọi người
expert ( n ) : chuyên viên
Tạm dịch : Chúng ta nên tuân theo những hoạt động giải trí từ bác sĩ và những chuyên viên sức khỏe thể chất để giữ dáng .

6. B

live ( v ) : sống
living conditions ( n ) : điều kiện kèm theo sống
ways of life ( n ) : cách sống
earnings ( n ) : thu nhập
Tạm dịch : Hãy giúp sức trẻ nhỏ đường phố vì chúng có điều kiện kèm theo sống tệ .

7. D

A. so + S + V : vậy nên …
B. but + S + V : nhưng …
C. although + S + V : mặc dầu
D. because + S + V : chính do …
2 mệnh đề màn ý nghĩa nguyên do – tác dụng => dùng “ because ”
Tạm dịch : Họ đã quyết định hành động đạp xe đi làm chính do nó tốt cho sức khỏe thể chất và thiên nhiên và môi trường .

8. C

A. ask ( v ) : nhu yếu, yên cầu
B. offer ( n ) : ý kiến đề nghị
C. tutor ( v ) : gia sư, dạy kèm
D. volunteer ( v ) : tình nguyện
Tạm dịch : Trường học của chúng tôi có một chương trình để dạy kèm trẻ nhỏ từ những mái ấm gia đình nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh .

9. A

Dấu hiệu : “ since ” – kể từ khi
Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp nối đến hiện tại .
Cấu trúc : S + have / has + Vp2 .
Tạm dịch : Người Mỹ đã có truyền thống cuội nguồn thao tác tình nguyện và giúp sức nhau từ những ngày đầu của quốc gia .

10. B

raise money : gây quỹ
Tạm dịch : Các hoạt động giải trí tình nguyện truyền thống lịch sử gồm có gây quỹ cho những người cần, nấu và phát đồ ăn .

11. C

A. fever ( n ) : ốm
B. allergy ( n ) : dị ứng
C. obesity ( n ) : béo phì
D. stomachache ( n ) : đau bụng
Tạm dịch : Thức ăn nhanh có hàm lượng chất béo, natri và đường cao cái mà hoàn toàn có thể dẫn đến béo phì .

12. C

Trước “ and ” là danh từ “ skin diseases ” ⇒ chỗ trống cần điền danh từ
A. tired ( adj ) : căng thẳng mệt mỏi
B. tiring ( adj ) : căng thẳng mệt mỏi
C. tiredness ( n ) : sự stress
D. tiredless ( adj ) : không căng thẳng mệt mỏi
Tạm dịch : Thiếu vitamin E hoàn toàn có thể gây ra bệnh về da và sự căng thẳng mệt mỏi .

13. D

make clothes : làm ra quần áo
Tạm dịch : Nếu bạn chọn may vá như sở trường thích nghi của mình, bạn sẽ làm ra quần áo cho chính bạn .

14. A

A. dangerous ( adj ) : nguy hại
B. danger ( n ) : sự nguy hại
C. in danger : gặp nguy khốn
D. endangered ( adj ) : rủi ro tiềm ẩn tuyệt chủng
Tạm dịch : Anh trai tôi không thích trượt băng vì anh ấy nghĩ nó nguy khốn .

III

15. have met

Cách dùng : Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác lập, và muốn nhấn mạnh vấn đề vào hiệu quả .
Cấu trúc : S + have / has + Vp2
Tạm dịch : Tôi đã gặp Robert ở nhà hàng siêu thị sáng nay .

16. has been

Cách dùng : Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng không xác lập, và muốn nhấn mạnh vấn đề vào tác dụng .
Cấu trúc : S + have / has + Vp2
Tạm dịch : Nancy đã đến Nước Ta một vài lần .

17. haven’t seen

Cách dùng : Diễn tả một hành vi xảy ra trong quá khứ, lê dài đến hiện tại và hoàn toàn có thể liên tục xảy ra trong tương lai .
Cấu trúc câu phủ định : S + haven’t / hasn’t + Vp2 + yet .
Tạm dịch : Tôi vẫn chưa gặp anh trai mình .

18. did your father give up

Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
Cấu trúc câu hỏi : Wh / H + did + S + V_nguyên thể ?
Tạm dịch : Bố của bạn bỏ hút thuốc khi nào ?

19. was

Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
Cấu trúc : S + was / were …
Tạm dịch : Tôi đã ở London khi tôi còn nhỏ .

B

IV

20. T

Xem thêm  Tại sao nên mua iPhone 7 Plus 128GG thay vì bản 32GB - Tin công nghệ mới nhất - Đánh giá - Tư vấn thiết bị di động

Làm việc tình nguyện rất có ích cho bạn
tin tức : Volunteering is one of the things that are very useful to you .
Tạm dịch : Tình nguyện là một trong những việc làm rất hữu dụng so với bạn .

21. T

Làm tình nguyện tốt cho việc làm tương lai của bạn .
tin tức : To your future bosses, volunteer work shows that you are interested in both the world and your future .
Tạm dịch : Đối với những ông chủ tương lai của bạn, việc làm tình nguyện cho thấy rằng bạn chăm sóc đến cả quốc tế và tương lai của mình .

22. F

Bạn hoàn toàn có thể kiếm rất nhiều tiền từ việc làm tình nguyện .
tin tức : Although volunteer work does not bring you money, …
Tạm dịch : Mặc dù việc làm tình nguyện không mang lại tiền cho bạn, …

23. T

Những tình nguyện viên hoàn toàn có thể giúp người vô gia cư học tiếng Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ và học làm thể nào để chơi thể thao .
tin tức : Volunteers have the chance to teach English, arts, and sports for homeless children .
Tạm dịch : Các tình nguyện viên có thời cơ dạy tiếng Anh, thẩm mỹ và nghệ thuật và thể thao cho trẻ nhỏ vô gia cư .

24. F

Những tình nguyện viên chỉ giúp sức những đứa trẻ khỏe mạnh .
tin tức : They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak .
Tạm dịch : Họ cũng giúp trẻ nhỏ có yếu tố về sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là trẻ nhỏ không hề nhìn, nghe và nói .

Dịch đoạn văn:

Tình nguyện là một trong những việc làm rất hữu dụng so với bạn. Đối với những ông chủ tương lai của bạn, việc làm tình nguyện cho thấy rằng bạn chăm sóc đến cả quốc tế và tương lai của mình. Mặc dù việc làm tình nguyện không mang lại tiền cho bạn, nhưng nó mang lại cho bạn thời hạn để học những kỹ năng và kiến thức xã hội và tạo ra sự độc lạ trong hội đồng của tất cả chúng ta. Các tình nguyện viên có thời cơ dạy tiếng Anh, nghệ thuật và thẩm mỹ và thể thao cho trẻ nhỏ vô gia cư. Họ cũng giúp trẻ nhỏ có yếu tố về sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là trẻ nhỏ không hề nhìn, nghe và nói .

V

25. Because it can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart.

Vì sao đạp xe là một hình thức thể dục tốt ?
tin tức : Along with jogging and swimming, cycling is the best all-round forms of exercise. It can help to increase your strength and energy, giving you a stronger heart .
Tạm dịch : Cùng với chạy bộ và lượn lờ bơi lội, đạp xe là hình thức tập thể dục tổng lực tốt nhất. Nó hoàn toàn có thể giúp tăng cường sức mạnh và nguồn năng lượng của bạn, mang lại cho bạn một trái tim khỏe mạnh hơn .

26. Because you don’t carry the weight of your body on your feet when cycling.

Vì sao mọi người hoàn toàn có thể bị đau lưng hoàn toàn có thể đạp xe ?
tin tức : You don’t carry the weight of your body toàn thân on your feet when cycling. It is also a good form for people with a pain in your feet or your back .
Tạm dịch : Bạn không phải gánh khối lượng khung hình trên đôi chân của mình khi đạp xe. Nó cũng là một hình thức tốt cho những người bị đau ở bàn chân hoặc sống lưng của bạn .

27. If you do too quickly, it can have bad effects.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đạp xe quá nhanh ?
tin tức : Doing too quickly can have bad effects .
Tạm dịch : Đạp xe quá nhanh hoàn toàn có thể có công dụng xấu .

Dịch đoạn văn:

Cùng với chạy bộ và lượn lờ bơi lội, đạp xe là hình thức tập thể dục tổng lực tốt nhất. Nó hoàn toàn có thể giúp tăng cường sức mạnh và nguồn năng lượng của bạn, mang lại cho bạn một trái tim khỏe mạnh hơn. Bạn không phải gánh khối lượng khung hình trên đôi chân của mình khi đạp xe. Nó cũng là một hình thức tốt cho những người bị đau ở bàn chân hoặc sống lưng của bạn. Bạn nên khởi đầu sở trường thích nghi của mình. Đạp xe quá nhanh hoàn toàn có thể có tính năng xấu .
Bạn nên đạp xe hai lần hoặc ba lần một tuần. Nếu bạn thấy mình bị đau, bạn sẽ dừng lại và nghỉ ngơi .

C

VI

28. When did you start your hobby?

Cấu trúc câu hỏi với từ để hỏi : “ Wh / H + trợ động từ + S + V_nguyên thể ?
Tạm dịch : Bạn khởi đầu sở trường thích nghi của bạn khi nào ?

29. We have asked people to donate books and clothes for the poor children so far.

Dấu hiệu : “ so far ” – “ gần đây ”
Cách dùng : Diễn tả hành vi đã xảy ra trong quá khứ và còn tiếp nối đến hiện tại / hiệu quả còn ở hiện tại .
Cấu trúc : S + have / has + Ved / VP2
Tạm dịch : Chúng tôi đã hỏi mọi người để quyên góp sách và quần áo cho trẻ nhỏ nghèo gần đây .

30. I think that in the future, people will take up more outdoor activities.

Cách dùng : Diễn tả hành vi sẽ xảy ra trong tương lai, Dự kiến dựa vào quan điểm cá thể
Cấu trúc : S + will / won’t + V_nguyên thể .
Tạm dịch : Tôi nghĩ trong tương lai mọi người sẽ mở màn theo đuổi nhiều hoạt động giải trí ngoài trời hơn .

31. My best friend doesn’t like mountain climbing because he’s afraid of heights.

S + V + because + S + V : chính bới …
Tạm dịch : Bạn thân của tôi không thích leo núi vì cậu ấy sợ những nơi trên cao .

VII

32. He is the kindest man (that) she has ever met.

S + have / has + never + Vp2 such + ( a / an ) + adj + N before
= N + tobe + tính từ so sánh hơn nhất + ( that ) + S + have / has + ever + Vp2
Tạm dịch : Cô ấy chưa từng gặp một người đàn ông tốt như vậy trước đó .
= Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà cô ấy đã từng gặp .

33. 33. He collects toy cars as a hobby.

V + as + N : làm cái gì như cái gì
collect toy cars as a hobby : sưu tầm xe hơi đồ chơi như một sở trường thích nghi
Tạm dịch : Sở thích của anh ấy là sưu tầm xe hơi đồ chơi .
= Anh ấy sưu tầm xe hơi đồ chơi như một sở trường thích nghi .

34. You don’t need to finish the work today.

don’t need + to V_nguyên thể : không cần làm gì
Tạm dịch : Nó là không thiết yếu để hoàn thành xong việc làm ngày hôm nay .
= Bạn không cần triển khai xong việc làm thời điểm ngày hôm nay .

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh mới lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. A. map B. hat C. cap D. what

2. A. sort     B. bottle     C. roll     D. coffee

3. A. daughter B. sauce C. aunt D. laundry
4. A. was B. walk C. water D. wall
5. A. morning B. forget C. pork D. forty

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence below.

1. “ … … … ! Can you tell me the way to the food shop ? ”
A. Thank you B. All right C. Listen D. Excuse me
2. … … … … … that street and the food shop is at the next corner .
A. Go along B. Turn right C. On the left D. Turn on
3. I don’t often go to school by bus because it … … … … a lot of time. Riding a bicycle is healthier .
A. spends B. has C. takes D. gets
4. The doctor says my father will become ill … … … … …. he stops smoking .
A. until B. when C. unless D. if
5. He bought … … … …. books and then left for home .
A. much more B. a few C. a lot D. a little
6. Ngoc … … … … …. eating fast food because it’s not good for her health .
A. likes B. loves C. hates D. enjoys
7. If you want to live long, you … … … …. eat much red meat .
A. should B. needn’t C. have to D. shouldn’t
8. Don’t read in bed, … … … …. you’ll harm your eyes .
A. or B. if C. but D. yet
9. I … … … .. playing board games interesting because I can play them with my friends .
A. think B. find C. say D. tell
10. Before moving to Ha Noi, my parents … … … … … in Ha Nam .
A. have lived B. have been living C. lived D. live

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

Column AColumn B
1. Can I help you ? A. I’d like some rice .
2. How much beef do you want ? B. Two dollars .
3. What do you need ? C. A dozen, please .
4. How many eat would you like ? D. Yes. I’d like some green tea .
5. How much is loaf of bread ? E. One kilo, please .

Answer:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 –

IV. Write the correct form of each verb in brackets to complete the following sentences.

1. Lan and her father ( visit ) … … … … … .. the Temple of Literature last week .
2. America ( discover ) … … … … … …. by Christopher Columbus .
3. They ( not start ) … … … … … …. the project yet .
4. My brother hates ( do ) … … … … … … the same things day after day .
5. My brother usually ( go ) … … … … … … … fishing in his không lấy phí time .

V. Choose a suitable word from the box to fill in each gap to complete the passage.

sang competition enjoys bought on

Minh’s hobby is singing. She ( 1 ) … … … … … … singing very much. When her brother ( 2 ) … … … … … … … a karaoke set last month, Minh was so glad that she ( 3 ) … … … … … … … .. every day after dinner. She likes to sing only English songs. In fact, she has already sung all the songs found ( 4 ) … … … … … … … the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke ( 5 ) … … … … … … .. organized by the RC Center this Saturday. Her family is going there to tư vấn her .

Xem thêm  Tìm bạn bốn phương, kết bạn có số điện thoại zalo - Gấu Đây

VI. Read the passage and choose the best answer.

You can recycle many types of glass. Glass food and beverage containers can be reused and recycled many times. ( In fact, only bulbs, ceramic glass, dishes and window glass can’t be recycled. )
Glass is made from soda ash, sand and lime. If it’s thrown away, it stays there indefinitely because glass never breaks down into its original ingredients. To be recycled, glass is sorted by color, crushed into small pieces and melted down into a liquid. Then, it is molded into new glass containers .
1. Which of the following can be recycled ?
A. glass food and beverage containers B. bulbs
C. dishes and window glass D. ceramic glass
2. What does the word “ reused ” in line 2 mean ?
A. use something again. B. use all of thing
C. throw something away D. not buying things which are over packed
3. Glass … … … … … … … .
A. is made from soda ash, sand and lime
B. stays there indefinitely if it’s thrown away
C. never breaks down into its original ingredients
D. all are correct
4. What does the word “ its ” in line 5 refer to ?
A. glass B. dash C. sand D. lime
5. When people recycle glass, they … … … … … … ..
A. sort it by color and crush it into small pieces
B. melt it into containers
C. mold it into containers
D. all are correct

VII. Make sentences using the words and phrases given.

1. He / has / flu /. / he / keep / sneezing / coughing / .
…………………………………………………………………………
2. Listen / music / in / không tính tiền / time / is / my / favourite / hobby / .
…………………………………………………………………………
3. My brother / enjoy / play / piano / when / he / young / .
…………………………………………………………………………
4. In / future /, / I travel / around / Viet Nam .
…………………………………………………………………………
5. Nhung / already / finish / the homework / .
…………………………………………………………………………

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The painting is bigger than the photograph. ( not as … as )
The photograph …………………………………………………………………
2. They sell tickets at the gate of the tourist site .
Tickets ……………………………………………………………………
3. The market does not have any carrots .
There ………………………………………………………………….
4. They didn’t go camping yesterday because it rained heavily .
Because of …………………………………………………………………
5. Be careful or you’ll hurt yourself .
If you are …………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

1. D 2. C 3. C 4. A 5. B

II. Choose the best word or phrase (A, B, C or D) to complete each sentence below

1. D 2. A 3. C 4. C 5. B
6. C 7. D 8. A 9. B 10. C

III. Match a question in column A with a correct answer in column B.

1. D 2. E 3. A 4. C 5. B

IV. Write the correct form of each verb in brackets to complete the following sentences.

1. visited 2. was discovered 3. haven’t started
4. doing 5. goes

V. Choose a suitable word from the box to fill in each gap to complete the passage.

1. enjoys 2. bought 3. sang 4. on 5. competition

VI. Read the passage and choose the best answer.

1. A 2. A 3. D 4. A 5. D

VII. Make sentences using the words and phrases given.

1. He has flu. He keeps sneezing and coughing .
2. Listening to music in the không lấy phí time is my favourite hobby .
3. My brother enjoyed playing the piano when he was very young .
4. In the future, I’ll travel around Viet Nam .
5. Nhung has already finished all the homework .

VIII. Rewrite each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence printed before it.

1. The photograph is not as big as the paiting .
2. Tickets are sold at the gate of the tourist site .
3. There are not any carrots in the market .
4. Because of the heavy rain, they didn’t go camping yesterday .
5. If you are not careful, you’ll hurt yourself .

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh mới lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

A. PRONUNCIATION:

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. washed      B. watched      C. looked      D. closed

2. A. sugar      B. scared      C. shy      D. surprise

3. A. late      B. gate      C. hilarious      D. hate

4. A. house      B. hour      C. horrible      D. horror

5. A. fight      B. sight      C. religious      D. light

B. GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Give the right form of the words in brackets

1. Her……………………..was excellent      (PERFORM)

2. Many…………………… activities are held every year.      (CULTURE)

3. Birthday is a family……………………….      (CELEBRATE)

4. The football match was very…………………………      (ECXITE)

5. I am………………….. that he won the prize      (AMAZE)

II. Choose the best answer to complete the sentences

1, We should have a ……………… check-up every six months.

A. medical B. medicine
C. hospital D. aspirin

2, Ba is ……………… in his medical record at the moment.

A. fill B. fills
C. to fill D. filling

3, They ………………….. in that factory since last Monday.

A. didn’t work B. worked
C. haven’t worked D. work

4, How ……………… are you? 1.5 meter in height.

A. high B. tall
C. height D. long

5, What was ……………… with her?

A. problem B. matter
C. wrong D. feeling

6, People feel ……………… when they catch the cold.

A. pleasant B. unpleasant
C. pleased D. unpleased

7, She has a pain ……………… her back.

A. on B. in
C. at D. with

8, I ……………… for class.

A. am never late B.am late never
C. late am never D. never am late

9, That work is good ……………… him.

A. for B. at
C. with D. on

10, The car is different ……………… mine.

A. with B. from
C. to D. for

III. Make questions for the underlined parts .

1, The Robinsons visited Ho Chi Minh city a few weeks ago.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

2, She bought a lot of different gifts for her friends.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

3, My vacation in Nha Trang was very wonderful.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

4, Lan has hung the poster on the wall.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

5, They ate lunch in a famous restaurant with their friends.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

C. READING: Read the passage and answer the questions below

Yesterday was Sunday. We didn’t work. We all stayed at home. In the morning my father planted some trees and then watered them. He always likes doing the gardening. My mother tidied our house then cooked a good lunch. I watched TV then helped my mother with the housework. I cleaned the floor and dusted the furniture. My brother listened to music. In the afternoon one of my father’s friend visited us. They talked and played chess together. My brother pained a nice picture. I learned my lessons. We were busy all day but everybody was very happy .

1. Why did they stay at home yesterday?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. What did her father do in the morning?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3. Did she help her mother with the housework?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

4. Who visited them in the afternoon?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

5. Were they happy on that day?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

D. WRITING

Rewrite the sentences with the same meaning

1. The distance from Ha Noi to Hai Phong is about 100 km

→ It is about … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. What is the distance between Hai Duong to Hue?

→ How … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. She usually walked to school last year.

→ She used … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. Although he studied hard, he didn’t pass the exam

→ Despite … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đáp án & Thang điểm

A. PRONUNCIATION:

1. D2. B3. C4. B5. C

B. GRAMMAR AND VOCABULARY

I. Give the right form of the words in brackets

1. performance

2. cultural

3. celebration

4. exciting

5. amazed

II. Choose the best answer to complete the sentences

1. A2. D3. C4. B5. C
6. B7. A8. A9. A10. B

III. Make questions for the underlined parts .

1. When did the Robinsons visit HCM city?

2. What did she buy for her friends?

3. How was your vacation in Nha Trang?

4. Where has Lan hung the poster?

5. Who did they eat lunch in a famous restaurant with?

C. READING:

1. Yesterday was Sunday.

2. Planting and watering some trees.

3. Yes, she did.

Xem thêm  Tải CSKH EVN SPC: Ứng dụng tra cứu, theo dõi hoá đơn điện miền Nam

4. One of her father’s friend.

5. Yes, they were.

D. WRITING

1. It’s about 100km from Hanoi to Hai Phong

2. How far is it from Hai Duong to Hue?

3. She used to walk to school last year.

4. Despite studying hard, he didn’t pass the exam.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tiếng Anh mới lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage and decide if the statement is True or False.

In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days and it rains a lot. Because of this, people spend a lot of time at home. Generally, British homes have a lot of furniture in them, carpets on the floors and heavy curtains .
Many houses in Britain are old. Many of them are over one hundred years old. Often, they do not have enough insulation and the heat goes out through the windows, the doors and up the chimney .
Because of the climate, people in Britain have to send a lot of money on heating. Many houses have special system called “ central heating ”. The heats all the rooms and, at the same time, heats the hot water. Houses without central heating often have gas, electric or coal fires. The rooms in most British houses are quite small .
New houses are much better. They have two layers of glass in the windows to stop the heat going out .

…………. 1. The weather is not very good, so British people spend much time at home.

…………. 2. The heat goes out through the windows, the doors and up the chimney.

…………. 3. People have to spend a lot of money on heating because the climate is quite bad.

…………. 4. Houses without central heating rarely have gas, electric or coal fires.

…………. 5. New houses usually have two layers of glass in the windows to stop the heat going out.

II. Read the text about Kirsten Dunst and answer the questions that follow.

Kirsten Dunst was born in New Jersey, USA, in 1982. Her acting career began at the age of three when she appeared in her first TV advert. She made her film debut with a small part in Woody Allen’s New York Stories (1989).

In 1994, she got her big break in Interview with the Vampire, performing with famous megastars Brad Pitt and Tom Cruise. Her performance as a creepy kid earned her Golden Globe nomination, the MTV Award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young actress.

Over the next few years, she started in more hit movies including Little Women (1994), Jumanji (1995), the romantic Get Over It (2001) and Mona Lisa Smile with Julia Roberts (2003). However, her most successful films are the Spider-Man film (2002-2004) with Tobey Maguire, where she plays the parts of superhero Spider-Man’s girlfriend, Mary Jane.

1. When and where was Kirsten Dunst born?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. What was the first film?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. What part did she play in Interview with the Vampire?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. What awards did she win for her performance in Interview with the Vampire?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. What are her most successful films?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. It is about two kilometers from my house to school?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. He goes to work by car.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. It took me twenty minutes to walk to school.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. We will go to the Flower Festival in Da Lat next year.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

1. I love the …………………………………… of folk songs. (PERFORM)

2. We held the Mid-Autumn festivals in ……………………………..house. (CULTURE)

3. The Thanksgiving is a …………………………………..festival. (SEASON)

4. He had an accident last week because he drove…………………… (CAREFUL)

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. The distance from my house to Ha Noi is over 20 kilometers.

→ It’s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. My brother often watched TV in his free time last year, but he no longer does it.

→ My brother used … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. People in the countryside will use much biogas in the future.

→ Much … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4. These flowers are Lan’s.

→ Thes e are … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Đáp án & Thang điểm

A. READING COMPREHENSION:

I. Read the passage and decide if the statement is True or False.

1. T2. T3. F4. F5. T

II. Read the text about Kirsten Dunst and answer the questions that follow.

1. She was born in USA in 1982

2. It was New York stories.

3. She played the part of a creepy kid.

4. She won the MTV award for Best Breakthrough Performance and the Saturn award for Best Young Actress.

5. Her most success films are the Spider-Man films.

B. WRITING:

I. Make questions for the underlined parts.

1. How far is it from your house to school?

2. How does he go to school?

3. How long did it take you to walk to school?

4. When will you go to the Flower Festival in Da Lat?

II. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets.

1. performance(s)2. cultural3. seasonal4. carelessly

III. Rewrite the sentences, using the words given.

1. It’s over 20 kilometers from my house to Ha Noi.

2. My brother used to watch TV in his free time last year.

3. Much biogas will be used in the countryside in the future.

4. These are Lan’s flowers.

………………………………
………………………………
………………………………
Trên đây là phần tóm tắt một số ít đề thi trong những bộ đề thi Tiếng Anh mới lớp 7 năm học 2021 – 2022 Học kì 1 và Học kì 2, để xem rất đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong những bộ đề thi ở trên !

Lưu trữ: Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 cũ

Xem thêm đề thi những môn học lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 – 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *