Chairman Of The Board là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích


Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Chairman Of The Board là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Chủ tịch Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị; 3. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 5. Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông; 6. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  • Chairman Of The Board là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Chairman Of The Board

Xem thêm  Quạt điều hòa và máy lạnh - Ai? khi nào nên dùng thì hợp và tiết kiệm?
[external_link_head] [external_link offset=1]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chairman Of The Board là gì? (hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Chairman Of The Board là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Chairman Of The Board / Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

[external_link offset=2] [external_footer]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.