Tất tần tật về Câu hỏi Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án

Mục lục bài viết

Tất tần tật về Câu hỏi Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án

Tất tần tật về Câu hỏi Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Tất tần tật về Câu hỏi Tiếng Anh lớp 7 – Ngữ pháp, bài tập có đáp án trình diễn khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu giúp học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Tiếng Anh lớp 7 .

 ÔN TẬP CÂU HỎI (QUESTION)

A.     LÝ THUYẾT

I. YES/ NO QUESTION

Theo quy tắc ngữ pháp, khi là câu hỏi thì tất cả chúng ta cần hòn đảo trợ động từ ( auxiliray verbs ) lên trước chủ ngữ

1.Câu hỏi Yes/No (Yes/No Questions)

Câu hỏi dạng Yes / No Questions là dạng câu hỏi yên cầu câu trả lời là Yes ( có ) hoặc No ( không ) .

Cấu trúcVí dụ
Trợ động từ + chủ ngữ ( S ) + động từ + …. ?
Yes, S + trợ động từ / tobe .
Hoặc
No, S + trợ động từ / tobe + not
Isn’t Lan going to school today ?
Hôm nay Lan đi học phải không ?
Yes, she is. ( đúng vậy )
Was Hung sick yesterday ?
No, he wasn’t. ( không, anh ấy không bệnh )

Trợ động từ tương thích với từng thì, ví dụ :
Do / does – Hiện tại đơn
Did – – Quá khứ đơn
Have / has – Hiện tại triển khai xong, …

2.Wh-question

Trong tiếng Anh, khi tất cả chúng ta cần hỏi rõ ràng và cần có câu trả lời đơn cử, ta dùng câu hỏi với những từ để hỏi. Loại câu hỏi này được gọi là câu hỏi trực tiếp ( direct questions )

a.Các từ dùng để hỏi trong tiếng Anh

Who ( Ai ) ( công dụng chủ ngữ )Whom ( Ai ) ( tính năng tân ngữWhat ( Cái gì )Whose ( Của ai )
Where ( Ở đâu )Which ( cái nào ) ( để hỏi về sự lựa chọn )When ( Khi nào )Why ( Tại sao )
How ( như thế nào )How much ( Bao nhiêu )How many ( Bao nhiêu, số lượng )How long ( Bao lâu )
How far ( Bao xa )How old ( Bao nhiêu tuổi )How often ( Bao nhiêu lần )What time ( Mấy giờ )

Các cấu trúc câu hỏi WH thường gặp

 • Nguyên tắc đặt câu hỏi
 • Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ :do/ does/ did
 • Nếu trợ động từ có sẵn (am/is/are/can /will/shall/would/could) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, không mượn do/does/did nữa.
 • Cấu trúc thông thường của loại câu hỏi Wh-questions

Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. Từ để hỏi hoàn toàn có thể làm chủ ngữ ( subject ) hay tân ngữ ( object ) và bổ ngữ .

Dạng

Cấu trúc 

Chú ý

Dạng 1:

Câu hỏi tân ngữ

Wh-word + auxiliary + S + V + object?

Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính + ( tân ngữ )
Ví dụ :
Where do you live ? ( Anh sống ở đâu ? )
What are you doing ? ( Ạnh đang làm gì thế ? )
Whom do you meet this morning ? ( Anh gặp lại ai sáng nay ? ) ( Whom là tân ngữ của động từ “ meet ” )
Who are you going with ? ( Bạn sẽ đi với ai ? )

Object là danh từ, đại từ đứng sau động từ hoặc giới từ.

Dạng 2:

Câu hỏi bổ ngữ

Wh-word + tobe + S + complement?

( Từ để hỏi + động từ tobe + chủ ngữ + bổ ngữ )

Ví dụ.

Where is John ? ( John ở đâu ? )
Who are you ? ( Bạn là ai ? )
Whose is this umbrella ? ( Cái ô này của ai ? )
Who is the head of your school ? ( Hiệu trưởng của trường anh là ai ? )

Bổ ngữ là danh từ hoặc tính từ
Động từ tobe chia theo chủ ngữ

Dạng 3:

Câu hỏi chủ ngữ

Wh-word + V + object?

( Từ để hỏi + động từ chính + tân ngữ )
Ví dụ .
Who lives in London with Daisy ? ( Ai sống ở London cùng với Daisy vậy ? )
Who is opening the door ? ( Ai đang Open đấy ? )
Who teaches you English ? ( Ai dạy bạn Tiếng Anh ? )
Which is better ? ( Cái / loại nào tốt hơn ? )
What caused the accident ? ( Nguyên nhân gì đã gây ra tai nạn ? )

Động từ chính luôn được chia theo ngôi thứ 3 số ít .

C.Trường hợp câu hỏi đặc biệt với WHICH

Cách dùng

Ví dụ

“ Which ’ được sử dụng sửa chữa thay thế cho What và Who khi ta muốn hỏi ai đó đúng mực về người hay vật trong một số lượng nhất định. Người nghe phải chọn trong số lượng giới hạn ấy để trả lời . Which of you can’t do this exercise ? ( Em nào ( trong số những em ) không làm được bài tập này ? )
Which way to the station, please ? ( Cho hỏi đường nào đi đến ga ạ ? )

B.    BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Khoanh tròn vào đápán đúng.

1. _________ is your cat ? It is two months old .
A. How old
B. When
C. How much
2. ______ did you begin working part-time here ?
A. How long
B. When
C. How much
3. ______ people are there in the conference room ?
A. How
B. How many
C. How much
4. ______time will you spend on your new carpet ?
A. How long
B. How many
C. How much
5. _______do these shoes cost ?
A. How long
B. How many
C. How much
6. _______do you go to the gym ?
A. How
B. How often
C. How long
7. _____ did you get to work yesterday ? I took a taxi because my car was broken .
A. How
B. Why

C. When

8. ______were you late for work yesterday ? – Because of the traffic jam
A. How
B. Why
C. When
9. _____does this máy tính belong to ? It belongs to Jim .
A. Who
B. Whose
C. Which
10. ______ bag was stolen yesterday ?
A. Who
B. Whose
C. Which
11. ______will you travel to this summer ? I haven’t decided yet .
A. Where
B. What
C. Who
12. _____did you sell yesterday ? – Bread and cupcakes .
A. What
B.Who
C. Which
13. ______dress did she buy ? – The red or the blue one ?
A. What
B.Whose
C. Which
14. ______is playing the piano upstairs ?
A. Who
B. Whose
C. Whom
15. To ______should I address the letter ?
A. Who
B. Whose
C. Whom

Bài 2:  Điền từ thích hợp để hoàn thành các câu sau.

1. ________have you give up smoking ? For about two years .
2. _________place is more densely populated – Ha noi or Ho Chi Minh City ?
3. _________broken Jane’s favorite vase ? Her brother did it .
4. _________ does Mr. Brown do ? He’s a reseacher .
5. _________ethnic groups are there in your country ?
6. _________ is your grandmother ? She’s ninety years old .
7. _________ does your English teacher look like ? She’s young and pretty .
8. _________water should we drink every day ?
9. _________did you use to go to school ? I used to go on foot .
10. _________is it from here to the nearest police station ?
Đáp án
Bài 1 :
1 – A
2 – B ,
3 – B ,
4 – C ,
5 – C
6 – B ,
7 – A
8 – B
9 – A ,
10 – B ,
11 – A ,
12 – A ,
13 – C ,
14 – A ,
15 – C
Bài 2

 1. How long
 2. Which
 3. Who
 4. What
 5. How many
 6. How old
 7. What
 8. How much
 9. How
 10. How far

C.    BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B sao cho thích hợp.

A

B

1. How much did you pay for that radio ?a. For 6 years
2. How long have you worked as an engineer ?b. About 6 kilomiters
3. When did you start your career as a singer ?c. It’s near the local park .
4. How far is it from here to Tom’s mansion ?d. I prefer tea .
5. Where isthe vet’s located ?e. 10 dollars
6. How often do you go travelling ?f. It’s mine
7. Which do you prefer : tea or coffee ?g. 6 years ago
8. Whose luggage is it ?h. Once or twice a year .

1. _____ 5. ______
2. ____ 6. ______
3. _____ 7. ______
4. ____ 8. ______

Bài4.  Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành những câu hỏi dưới đây

1. _____you like chocolate ?
2. When ________ you begin studying here ? 2 years ago .
3. Which movie_________ you watch last night ?
4. How far __________it from here to the town center ?
5. How long ___________Ann and James been friends with each other ?
6. What________ you do tomorrow ? I will just lie in my bed and read books .
7. Who _________ you pick up yesterday ?
8. How old__________ they ?
9. How many rooms __________ there in your house ?
10. Who___________ sleeping in your room ?
11. ___________you found your keys ? No, I haven’t found them yet .
12. _________you travel to a mountainous area last summer ?
13. How often ___________Ann visit her grandmother ?
14. What _________you use to do before your retirement ?
15. Where________Jim going to ? He is going to the library ?

Bài5. Dựa vào từ cho sẵn, viết câu hỏi hoàn chỉnh

1. How many / groups of people / there / in your country ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2. How / your / party / last week ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
3. How / you / go / school / yesterday ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
4. Whose / cat / it ? … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
5. Jim / learn / Geography / at the moment ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
6. You / ever / see / terraced fields ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
7. What / kind of animal / the farmers / raise / in your country ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
8. What time / the concert / start ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
9. How far / it / from / your house / to the local school ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
10. You / come / my birthday party / tomorrow ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
11. Where / you / go / last summer ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
12. How much / money / you / spend / on clothes / last month ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
13. How / ethnic people / dress / in special occasions ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
14. Who / swim / in the swimming pool / now ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
15. How often / Mr. Smith / now / the lawn ?

Tải xuống

Xem thêm những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 không thiếu, cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post
Xem thêm  Gợi ý 100 tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ T ý nghĩa nhất hiện nay

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *