thẩm quyền in English – Vietnamese-English Dictionary

translations thẩm quyền

Add

  • Tôi ấn tượng ông là người có thẩm quyền trong danh sách như người bảo vệ cung điện.

    [external_link_head]

    I was under the impression you were competent in your roll as protector of the palace.

Less frequent translations

authoritative · authority · jurisdiction · sufficiency · way · authorization

Walker với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Walker as an Area Seventy.

LDS

Bộ trưởng Nội vụ liên bang có thẩm quyền kiểm soát hành chính và chức năng của BfV.

The Federal Minister of the Interior has administrative and functional control of the BfV.

WikiMatrix

Các giao ước này được đóng ấn bởi thẩm quyền chức tư tế.

These covenants are sealed by priesthood authority.

LDS

Thẩm Quyền từ Thượng Đế Đã Được Phục Hồi

Authority from God Was Restored

LDS

Đó là một vùng đất nằm ngoài thẩm quyền luật pháp trên biên giới Pháp-Thụy Sĩ.

It’s an area outside legal jurisdiction on the Franco-Swiss border.

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=1]

Chúng ta đã thấy được thẩm quyền đó ở với ông một lần nữa trong đại hội này.

We have seen that mantle upon him again in this conference.

LDS

Phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng từ năm 2004 đến năm 2009

Served as an Area Seventy from 2004 to 2009

LDS

Chúng ta có thẩm quyền chức tư tế được thiết lập hầu như ở khắp nơi.

We have priesthood authority planted nearly everywhere.

LDS

Chức tư tế là thẩm quyền để hành động trong danh của Thượng Đế.

Priesthood is the authority to act in the name of God.

LDS

* Xem thêm Chọn, Chọn Lựa, Kẻ Được Chọn; Quản Gia, Quản Lý; Sắc Phong; Thẩm Quyền

* See also Authority; Choose, Chose, Chosen (verb); Chosen (adjective or noun); Ordain, Ordination; Steward, Stewardship

LDS

Tiếp theo ngay sau đó là việc có thêm thẩm quyền để hành động trong danh của Chúa.

Further authority to act in the name of the Lord soon followed.

LDS

OpenSubtitles2018.v3

Kinh-thánh là sách có thẩm quyền đó.

The Bible is such an authority.

jw2019

Trong những năm gần đây, người ta không còn coi trọng thẩm quyền của Kinh Thánh.

In recent times, however, confidence in the authority of the Bible has waned.

jw2019

Đường bộ tại Sibu nằm dưới thẩm quyền của Hội đồng Đô thị Sibu (SMC).

Roads in Sibu are under the jurisdiction of Sibu Municipal Council (SMC).

WikiMatrix

Bị săn đuổi bởi cơ quan thẩm quyền, chúng tôi hoạt động trong bí mật.

Hunted by the authorities, we work in secret.

OpenSubtitles2018.v3

Tuần Lễ thứ 3: Thẩm quyền chức tư tế được các thiên sứ phục hồi.

Week 3: Priesthood authority was restored by heavenly messengers.

[external_link offset=2]

LDS

Chỉ người có thẩm quyền mới được qua đây.

Only authorized personnel beyond this point.

OpenSubtitles2018.v3

Những người nắm giữ thẩm quyền này cũng nên kính trọng chức tư tế của mình.

Those also who hold this authority should honor it in themselves.

LDS

Chúng tôi nghe ngóng được, một lực lượng ly khai đang hoạt động trên thẩm quyền riêng.

From what we’re hearing, a breakaway force is operating on its own authority.

OpenSubtitles2018.v3

Ngài cũng là một Đấng đầy vinh quang với quyền năng và thẩm quyền.

He too is a glorified being of power and authority.

LDS

OpenSubtitles2018.v3

Họ đâu có thẩm quyền nào để làm khác hơn, phải không?

(Biblical Archaeology Review, March 1978, page 14) What authority would they have had to do otherwise?

jw2019

Họ có những thành kiến mạnh mẽ và dùng lối phát biểu như có thẩm quyền.

They have strong convictions and express themselves authoritatively.

jw2019

Tất cả mọi thứ đã xảy ra tại Briarcliff đã xảy ra dưới thẩm quyền của bạn.

Everything that happened at Briarcliff happened under your authority.

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  KN là gì?

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.