Ngành Marketing

1.1 Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo và giảng dạy ngành marketing sẽ đạt những chuẩn đầu ra về kỹ năng và kiến thức như sau :

(1) Kiến thức chung

– Hiểu, giải thích và vận dụng được những kiến thức nguyên lý nền tảng và tư duy chiến lược về marketing;

Bạn đang đọc: Ngành Marketing

– Hiểu và lý giải được kiến thức và kỹ năng cơ bản về ICT và ứng dụng trong hoạt động giải trí marketing, kiến thức và kỹ năng tổng lực và update về khuynh hướng số hóa trong marketing ;
– Hiểu và lý giải được đặc trưng của hoạt động giải trí marketing trong những ngữ cảnh đặc trưng như marketing dịch vụ, marketing so với người mua doanh nghiệp / tổ chức triển khai, markeing trong thiên nhiên và môi trường số ;
– Giải thích và vận dụng được một cách tương thích kỹ năng và kiến thức tương quan đến điều tra và nghiên cứu marketing vào thực tiễn nhằm mục đích Giao hàng cho những quyết định hành động marketing của doanh nghiệp ;
– Giải thích và vận dụng được những kỹ năng và kiến thức marketing tương quan đến đồng cảm và tiếp cận người mua, đặc biệt quan trọng là trong thiên nhiên và môi trường số ;
– Hiểu và lý giải được những công dụng và công cụ marketing đa phần của doanh nghiệp ;
– Giải thích và vận dụng được một cách tương thích được những kỹ năng và kiến thức tương quan đến hoạch định, tổ chức triển khai, tiến hành và nhìn nhận hoạt động giải trí marketing trong môi trường tự nhiên marketing dịch chuyển và đang số hóa can đảm và mạnh mẽ .

(2) Kiến thức chuyên ngành

Chuyên ngành Internet Marketing

– Hiểu và lý giải những nghiên cứu và phân tích web và triển khai một dự án Bất Động Sản nghiên cứu và phân tích web hoàn hảo gồm những bước cơ bản sau : xác lập tiềm năng, kiến thiết xây dựng KPIs, lập kế hoạch nghiên cứu và phân tích web, thu thập dữ liệu, giải quyết và xử lý tài liệu thành thông tin, lập báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích web Giao hàng cho hoạt động giải trí marketing ;
– Hiểu và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về hoạch định, tổ chức triển khai, và trấn áp những hoạt động giải trí marketing trải qua phương tiện đi lại truyền thông online xã hội ( social truyền thông ) hướng tới tối ưu hóa hoạt động giải trí marketing trong môi trường tự nhiên Internet ;
– Hiểu, lý giải và vận dụng được những kỹ năng và kiến thức cơ bản thiết yếu về quy trình tiến độ phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng và duy trì một website, cung ứng thông tin Giao hàng cho hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và tiến hành chỉnh sửa và biên tập web Giao hàng cho hoạt động giải trí marketing của doanh nghiệp ;
– Hiểu và biết cách sử dụng những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phong cách thiết kế và thực thi một dự án Bất Động Sản marketing tìm kiếm ( gồm có những việc làm : xác lập kế hoạch marketing tìm kiếm, phong cách thiết kế bản đề xuất kiến nghị, thiết lập chương trình marketing tìm kiếm, triển khai chương trình marketing tìm kiếm ) ;
– Áp dụng được một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng thu được từ chuyên ngành Internet marketing nói riêng và trong chương trình huấn luyện và đào tạo ngành marketing nói chung trong việc tiến hành kế hoạch Internet marketing trong thực tiễn những doanh nghiệp .

Xem thêm  #1 Có nên mua điện thoại cảm ứng giá rẻ dưới 500k không?

Chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số

– Hiểu và lý giải được vai trò của tài liệu, tài liệu số trong việc khuynh hướng những hoạt động giải trí / kế hoạch marketing, cũng như hoạt động giải trí kinh doanh thương mại chung của doanh nghiệp ;
– Hiểu, lý giải và ứng dụng được kiến thức và kỹ năng nâng cao về nghiên cứu và phân tích marketing ; về kế hoạch, giải pháp và những giải pháp / công cụ nghiên cứu và phân tích tài liệu marketing trong thiên nhiên và môi trường số ;
– Hiểu, lý giải và vận dụng được kỹ năng và kiến thức, chiêu thức và công cụ khám phá tài liệu ship hàng cho những quyết định hành động marketing trong thực tiễn những tổ chức triển khai / doanh nghiệp ;
– Hiểu và biết cách sử dụng tài liệu vào việc đưa ra những quyết định hành động marketing và xử lý những yếu tố kinh doanh thương mại nói chung của doanh nghiệp .

Chuyên ngành Truyền thông marketing

– Hiểu và lý giải được vai trò của những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo, kiến thiết xây dựng kế hoạch phương tiện đi lại truyền thông online và biết cách vận dụng những kỹ năng và kiến thức đã học một cách tương thích trong thực tiễn ;
– Hiểu và vận dụng được trong thực tiễn những kỹ năng và kiến thức cơ bản và thiết yếu tương quan đến quản trị hoạt động giải trí quan hệ công chúng ;
– Hiểu và vận dụng được trong thực tiễn những kỹ năng và kiến thức cơ bản và thiết yếu tương quan đến quản trị hoạt động giải trí marketing trực tiếp ;
– Hiểu và vận dụng được trong thực tiễn những kiến thức và kỹ năng cơ bản và thiết yếu tương quan đến quản trị hoạt động giải trí quảng cáo ;
– Áp dụng được một cách tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức thu được từ chuyên ngành truyền thông online marketing nói riêng và trong chương trình giảng dạy ngành marketing nói chung trong việc tiến hành kế hoạch truyền thông online marketing trong thực tiễn những doanh nghiệp .

1.2 Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo và giảng dạy ngành marketing sẽ đạt những chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng như sau :

(1) Kỹ năng chuyên môn chung

– Vận dụng được kỹ năng và kiến thức trình độ thiết yếu tương quan đến nghiên cứu và điều tra marketing vào thực tiễn nhằm mục đích Giao hàng cho những quyết định hành động marketing của doanh nghiệp / tổ chức triển khai ;

Xem thêm  Hãy ngưng phán xét “IT HelpDesk mà không biết làm cái này à?”

– Vận dụng được một cách phù hợp tư duy phân tích và kỹ năng thấu hiểu, tiếp cận khách hàng;

– Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để tiến hành những chiêu thức, công cụ digital marketing trong thực tiễn môi trường tự nhiên số của doanh nghiệp / tổ chức triển khai lúc bấy giờ ;
– Hiểu và vận dụng được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu tương quan đến hoạch định, tổ chức triển khai và tiến hành hoạt động giải trí marketing trong môi trường tự nhiên số .

(2) Kỹ năng chuyên môn chuyên ngành

Chuyên ngành Internet Marketing

– Phát triển được kiến thức và kỹ năng tư duy nghiên cứu và phân tích và lập kế hoạch hoạt động giải trí Internet marketing ;
– Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để thực hành thực tế tiến hành hoạt động giải trí Internet marketing trong thực tiễn thiên nhiên và môi trường marketing của doanh nghiệp / tổ chức triển khai ;
– Vận dụng được những kỹ năng và kiến thức tác nghiệp cơ bản để thực hành thực tế những hoạt động tác nghiệp tương quan đến Internet marketing, bao hàm : nghiên cứu và phân tích web, marketing qua phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo xã hội, marketing qua công cụ tìm kiếm, chỉnh sửa và biên tập web .

Chuyên ngành Phân tích dữ liệu marketing số

– Phát triển kỹ năng và kiến thức tư duy nghiên cứu và phân tích, diễn giải và sử dụng tài liệu để khuynh hướng những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và marketing, cũng như để vấn đáp những câu hỏi marketing mà những doanh nghiệp / tổ chức triển khai gặp phải ;
– Được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để thực hành thực tế nghiên cứu và phân tích tài liệu marketing số ;
– Được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để diễn giải tài liệu và truyền đạt những hiểu biết thâm thúy về tối đa hóa giá trị kế hoạch của doanh nghiệp .

Chuyên ngành Truyền thông marketing

– Phát triển kỹ năng và kiến thức tư duy nghiên cứu và phân tích và lập kế hoạch truyền thông online marketing ;
– Được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để thực hành thực tế tiến hành hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo marketing trong thực tiễn ;
– Được trang bị những kỹ năng và kiến thức tác nghiệp cơ bản để thực hành thực tế một số ít công cụ truyền thông online marketing, bao hàm : marketing trực tiếp, quan hệ công chúng, quảng cáo, …

1.3 Về kỹ năng mềm

Ngoài những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức trình độ, trong chương trình giảng dạy ngành marketing, sinh viên cũng được trang bị những kỹ năng và kiến thức mềm để đạt được những chuẩn đầu ra như sau :
– Phát triển được tư duy mạng lưới hệ thống, tư duy logic và phát minh sáng tạo nhằm mục đích tương hỗ sinh viên hoàn toàn có thể vận dụng tốt những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng trình độ được học vào thực tiễn hoạt động giải trí marketing của doanh nghiệp ;
– Hiểu và vận dụng được kiến thức và kỹ năng và giải pháp thao tác khoa học và chuyên nghiệp ;
– Hiểu và vận dụng được kỹ năng và kiến thức thao tác hiệu suất cao trong nhóm ( đa ngành ), hội nhập được trong môi trường tự nhiên quốc tế ;
– Vận dụng được kỹ năng và kiến thức trình diễn, thuyết trình, tiếp xúc và những kỹ năng và kiến thức cá thể khác để xử lý tốt những việc làm trong thực tiễn hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai / doanh nghiệp .

Xem thêm  Cách sử dụng đồng hồ thông minh cho người mới (2021)

1.4 Về ngoại ngữ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Marketing sẽ :
– Đạt năng lượng tiếng Anh tương tự với trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu ( CEFR ) hay Bậc 3 theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta .
– Có năng lực sử dụng tiếng Anh tốt trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được huấn luyện và đào tạo .

1.5 Về Công nghệ thông tin

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing sẽ đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định về Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin do Bộ tin tức và Truyền thông phát hành. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp sẽ vận dụng được những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết yếu tương quan sử dụng máy tính, giải quyết và xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, máy và công cụ trình chiếu, cũng như sử dụng tốt Internet trong những hoạt động giải trí tương quan đến nghề nghiệp được giảng dạy

1.6 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành marketing của Học viện, sinh viên sẽ:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, có năng lực thao tác tập thể, thao tác theo nhóm, theo dự án Bất Động Sản, mê hồn khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lượng trình độ ;
– Hiểu biết về những giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những yếu tố đương đại trong marketing, hiểu rõ vai trò của những giải pháp marketing trong toàn cảnh kinh tế tài chính đầy dịch chuyển và số hóa can đảm và mạnh mẽ như lúc bấy giờ ;
– Ý thức được sự thiết yếu phải liên tục học tập nâng cao trình độ, có năng lượng trình độ và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời .

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.