Hàm IF nhiều điều kiện, cách dùng và ví dụ hàm IF nhiều điều kiện. – Excel

Hàm IF nhiều điều kiện là hàm giúp kiểm tra so sánh với nhiều nhiều điều kiện và trả về hiệu quả tương ứng. Bằng cách phối hợp nhiều hàm IF lồng nhau, hoặc phối hợp hàm IF với hàm AND, OR khiến cho hàm IF thường thì hoàn toàn có thể kiểm tra so sánh với nhiều điều kiện .

Trong bài viết này, Học Excel Cơ Bản sẽ giúp bạn tìm hiểu và khám phá về cú pháp và cách phối hợp hàm IF với những hàm khác như hàm AND, OR, … để kiểm tra nhiều điều kiện .

Mục lục bài viết

1.Chức năng của hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF là một trong những hàm logic giúp người dùng kiểm tra một điều kiện nhất định và trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Hàm IF nhiều điều kiện giúp ta tính toán, kiểm tra và đối chiếu nhiều điều kiện khác nhau và trả về kết quả tương ứng.

2.Cú pháp của hàm IF trong Excel.

IF (Logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

 Trong đó:

 • Logical_test

  (bắt buộc): Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị TRUE(đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, bạn có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số hay bất cứ biểu thức so sánh nào.

 • Value_if_true

  (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.

 • Value_if_false

  (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

Trong 1 số ít trường hợp bài toán chứa nhiều điều kiện bạn cần sử dụng thêm hàm AND, OR để tích hợp nhiều điều kiện .

 • Bài toán có nhiều điều kiện, các điều kiện xảy ra đồng thời bạn cần sử dụng thêm hàm AND trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm AND là: AND(logical1, logical2,…)
 • Bài toán có nhiều điều kiện, giá trị trả về chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện bạn sử dụng thêm hàm OR trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm OR: OR(logical1, logical2,..). Trong đó logical là các biểu thức điều kiện.

3.Hướng dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện.

3.1. Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét .

Ví dụ: Đưa ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì học sinh thi đỗ, ngược lại thí sinh thi trượt.

Hàm IF nhiều điều kiệnHình 1 : Hàm IF nhiều điều kiện .

Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm IF với điều kiện cơ bản nhất là nếu không đúng thì sai. Ở đây chúng ta sẽ gán cho hàm IF điều kiện là nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(H4>=24,“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • H4>=24

  : Là biếu thức so sánh tổng điểm có lớn hơn hoặc bằng 24 hay không?

 • “ Đỗ ”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học viên còn lại. Hoàn tất ta sẽ được tác dụng như hình sau :Hàm IF nhiều điều kiệnHình 2 : Hàm IF nhiều điều kiện .

3.2. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm AND .

Thông thường với những yêu cầu thực tế bạn cần thỏa mãn nhiều điều kiện cùng lúc. Chính vì vậy bạn cần kết hợp hàm AND để đảm bảo các yếu tố điều kiện đều được đảm bảo.

Cú pháp của hàm AND: AND(logical1, logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic .Kết quả trả về của hàm AND :

 • TRUE: Khi tất cả các mệnh đề logic đều đúng.
 • FALSE: Khi có một mệnh đề logic bất kì trong hàm bị sai.

Chúng ta thường đặt hàm AND trong biểu thức logic của hàm IF để xét điều kiện cho hàm IF.

Ví dụ: Đưa ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, điều kiện xét tuyển là nếu học sinh đỗ phải đạt tổng điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng 18 điểm và không có môn nào đạt điểm 0.

Hàm IF nhiều điều kiệnHình 3 : Hàm IF nhiều điều kiện .Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF phối hợp hàm AND với điều kiện là tổng điểm > = 18 và không có môn nào bị điểm 0 .

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô I4, ta nhập công thức: =IF(AND(H4>=18,E4<>0,F4<>0,G4<>0),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • AND ( H4 > = 18, E4 < > 0, F4 < > 0, G4 < > 0 ): Là biếu thức so sánh với các yếu tố:
  • H4>=18: So sánh tổng điểm có lớn hơn 18 hay không?
  • E4<>0: Kiểm tra điểm toán có khác 0 hay không?
  • F4<>0: Kiểm tra điểm văn có khác 0 hay không?
  • G4<>0: Kiểm tra điểm anh có khác 0 hay không?
 • “ Đỗ ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học viên còn lại. Hoàn tất ta sẽ được tác dụng như hình sau :Hàm IF nhiều điều kiệnHình 4 : Hàm IF nhiều điều kiện .

Chú ý: Hàm AND chỉ chả về kết quả TRUE khi tất cả các biểu thực logic bên trong đều được thỏa mãn.

3.3. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm OR .

Cú pháp của hàm OR trong Excel: OR(logical1, logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic .Kết quả trả về của hàm OR : .

 • TRUE: Khi có một mệnh đề logic bất kì trong hàm OR là đúng.
 • FALSE: Khi tất cả các mệnh đề bên trong hàm OR đều sai.

Bạn sử dụng phối hợp những hàm IF và hàm OR theo cách tương tự như như với hàm AND ở trên .

Ví dụ: Có bảng danh sách học sinh có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Hoàn thành cột kết quả với điều kiện là: Nếu điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, ngược lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra nhiều điề kiện trong Excek

Hình 5: Hàm IF nhiều điều kiện.

Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF tích hợp hàm OR với điều kiện là điểm thi lần 1 > = 20 hoặc điểm thi lần 2 > = 30 thì tác dụng là “ Đỗ ”, ngược lại nếu điểm thi lần 1 < 20 và điểm thi lần 2 <3 0 thì keert quả là “ Trượt ”

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(C4>=20,D4>=30),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • OR(C4>=20,D4>=30)

  : Là biếu thức so sánh với các yếu tố:

  • C4>=20: Kiểm tra điểm thi lần 1 có >=20 hay khống?
  • D4>=30: Kiểm tra điểm thi lần 2 có >=30 hay khống?
 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống copy công thức cho những học viên còn lại. Hoàn tất ta sẽ được hiệu quả như hình sau :Hàm IF nhiều điều kiệnHình 6 : Hàm IF nhiều điều kiện .

3.4. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm AND và hàm OR .

Trong trường hợp bạn phải nhìn nhận tài liệu của mình dựa trên nhiều điều kiện, tất cả chúng ta sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc .Ở những ví dụ trên tất cả chúng ta đã nắm được cách sử dụng hàm IF phối hợp với hàm AND và hàm IF phối hợp với hàm OR. Nên ở phần này tất cả chúng ta chỉ cần tích hợp 2 hàm này lại để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho khoa học tương thích với yếu cầu thực tế của bài toán .

Ví dụ: Bảng danh sách học sinh có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Hoàn thành cột kết quả với điều kiện là: Nếu điểm thi lần 1 >= 20 và điểm thi lần 2 >=25 hoặc điểm thi lần 1 >= 15 và điểm thi lần 2 >=25 thì kết quả là “Đỗ”, ngược lại thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra điều kiện trong ExcelHình 7 : Hàm IF nhiều điều kiện .Với điều kiện trên, ta hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích thành 2 điều kiện nhỏ :

 • Điều kiện 1: Điểm lần 1> = 20 và Điểm lần 2> = 25
 • Điều kiện 2: Điểm lần 1> = 15 và Điểm lần 2> = 20

Điều kiện 1 và điều kiện 2 ta viết bằng hàm AND, cuối cùng sử dụng hàm OR kết hợp 2 kiều kiện trên làm điều kiện kiểm tra logic trong hàm IF và cung cấp các đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ nhận được công thức IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

Để xếp loại cho học sinh đầu tiên, tại ô E4, ta nhập công thức: =IF(OR(AND(C4>=20,D4>=25),AND(C4>=15,D4>=20)),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong đó:

 • OR ( AND ( C4 > = 20, D4 > = 25 ), AND ( C4 > = 15, D4 > = 20 ) ): Là biếu thức so sánh với các yếu tố:
  • AND(C4>=20,D4>=25): Tương ứng với điều kiện 1.
  • AND(C4>=15,D4>=20): Tương ứng với điều kiện 2.
 • “ Đỗ ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.
 • “ Trượt ”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống copy công thức cho những học viên còn lại. Hoàn tất ta sẽ được hiệu quả như hình sau :Kiểm tra điều kiện trong ExcelHình 8 : Hàm IF nhiều điều kiện .

4. Lưu ý khi sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

4.1. Hàm IF không phân biệt chữ hoa và chữ thường .

Cũng giống như phần lớn những hàm khác, hàm IF được mặc định không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký tự không thể phân biệt được kiểu chữ hoa hay thường trong công thức hàm IF.

Ví dụ khi so sánh một ô nào đó với “ Thành Phố Hà Nội ” thì hàm IF sẽ hiểu Thành Phố Hà Nội, hà nội, HÀ NỘI, … là như nhau .

Tổng kết.

Như vậy với bài viết này, Hocexcelcoban. com đã san sẻ cho những bạn cách dùng hàm IF nhiều điều kiện tích hợp với hàm AND và hàm OR trong Excel. Nếu có bất kể vướng mắc gì hoàn toàn có thể comment ngay dưới bài viết này để chúng tôi hoàn toàn có thể xử lý mọi vướng mắc của bạn một cách sớm nhất. Chúc những bạn thành công xuất sắc .

Video hướng dẫn.

Gợi ý học tập mở rộng.

Trọn bộ khoá học Excel cơ bản không lấy phí : Học Excel cơ bản

Các bài viết liên quan:

3.5
4
votes

Article Rating

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post
Xem thêm  Phần mềm diệt virus miễn phí cho win 7 , 8.1 , 10 tốt nhất

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *