dịch tự động trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy nhớ rằng, đây là một tính năng dịch tự động

Remember, this is an automatic translation feature

QED

Lưu ý: Hiện chưa có bản dịch tự động bằng tiếng Armenia, Raeto-romance, Tagalog và Zulu.

Note : Automated translations aren’t available in Armenian, Raeto-romance, Tagalog or Zulu .

support.google

Các bài đánh giá được dịch tự động sang ngôn ngữ mà bạn sử dụng trên Play Console.

Reviews are automatically translated to the language that you use on the Play Console .

support.google

Tính năng dịch tự động được bật theo mặc định.

By default, automatic translation is enabled .

support.google

Bài viết này giải thích cách đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch tự động.

This article explains how to set automatic chiến dịch start and end dates .

support.google

Những bằng sáng chế đầu tiên cho “máy dịch tự động” được cấp vào giữa những năm 1930.

The first patents for “translating machines” were applied for in the mid-1930s.

WikiMatrix

Và không có giới hạn bảo toàn rủi ro hay giao dịch tự động

And there are no restriction on hedging or automated trading

QED

Bản dịch tự động không phải lúc nào cũng có nghĩa và có thể bị xem là spam.

Automated translations don’t always make sense and could be viewed as spam .

support.google

Xin lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ dịch tự động cho tiếng Armenia, Raeto-romance, Tagalog và Zulu.

Keep in mind automated translations aren’t supported for Armenian, Raeto-romance, Tagalog, and Zulu .

support.google

Các nhà xuất bản cũng có thể đặt ngôn ngữ chính cho một số báo và chọn có cho phép dịch tự động không.

Xem thêm  Cách chèn, copy file PDF vào Word nhanh và chuẩn nhất

Publishers can also set the primary language for an edition and choose whether they will allow automatic translation.

WikiMatrix

Tìm kiếm bản dịch tự động: Trong tab này, bạn có thể xem có bản dịch khớp với phân đoạn bạn đang làm việc hay không.

Automatic Translation Search : In this tab, you can see if there are translation matches for the segment you’re working on .

support.google

Một chiến lược giao dịch tự động kết thúc tốt đẹp các công thức giao dịch vào đặt lệnh tự động và các hệ thống thực hiện.

An automated trading strategy wraps trading formulas into automated order and execution systems.

WikiMatrix

Ông đã bị đánh bại trong bầu cử sơ bộ trong bang bởi một chiến dịch tự động bầu cho Thống đốc New York Nelson A. Rockefeller.

He was defeated in the state presidential primary by a spontaneous write-in campaign for New York Governor Nelson A. Rockefeller.

WikiMatrix

Lý do: Các chiến dịch tự động này sử dụng học máy để cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh dựa trên ngữ cảnh của người nào đó.

Why : Thes e automated campaigns use machine learning to deliver a customised experience based on someone’s context .

support.google

Chọn ngôn ngữ chính của ấn bản và chế độ bật hoặc không bật tính năng dịch tự động cho người đọc ở các ngôn ngữ khác.

Select the primary language of your edition and whether you’d like to turn on automatic translation for readers in other languages .

support.google

Bài viết này giải thích cách ngày bắt đầu và ngày kết thúc của chiến dịch tự động hoạt động và khi nào bạn có thể muốn sử dụng chúng.

Xem thêm  Có nên mua điện thoại Android giá rẻ dưới 2 triệu không, chọn máy nào?

This article explains how automatic chiến dịch start and end dates work and when you might want to use them .

support.google

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ, cài đặt tính năng dịch tự động hoặc viết bằng một ngôn ngữ không được hỗ trợ.

If you’re using Google Chrome, you can change your language, set up translations or write in an unsupported language .

support.google

Đối với bản dịch tự động, sẽ có lưu ý giải thích rằng đây là bản dịch tự động, cùng với tùy chọn xem bằng ngôn ngữ mặc định của ứng dụng.

For automated translations, there will be a note explaining that the translation has been done automatically, along with an option to view the app’s default language .

support.google

Sẽ có thông báo ở gần đầu trang giải thích đây là bản dịch tự động, cùng với tùy chọn xem danh sách cửa hàng bằng ngôn ngữ mặc định thay vào đó.

Near the top of the page, there will be a notification that explains that the translation has been done automatically, along with an option to view the store listing in its default language instead .

support.google

Để giúp bạn tiếp cận những đối tượng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, chiến dịch tự động sử dụng dữ liệu hiệu suất để tích cực tìm kiếm các lượt chuyển đổi.

To help you reach the people who matter most to your business, automated campaigns use performance data to aggressively seek conversions .

support.google

Bộ công cụ Biên dịch Google (Google Translator Toolkit) là một ứng dụng web được thiết kế để hỗ trợ dịch giả chỉnh sửa các văn bản được dịch tự động bởi Google Translate.

Xem thêm  Hướng dẫn cách kết nối 2 điện thoại Android với nhau

Google Translator Toolkit is a web application designed to allow translators to edit the translations that Google Translate automatically generates.

WikiMatrix

Mặc dù tốt nhất là nên sử dụng bản dịch của người bản ngữ nhưng bản dịch tự động cho danh sách cửa hàng của ứng dụng sẽ có sẵn cho người dùng Google Play.

While it’s best to use translations by native speakers, automated translations of your app’s store listing will be available to Google Play users .

support.google

Nếu người dùng truy cập danh sách cửa hàng của ứng dụng trên Google Play bằng ngôn ngữ mà bạn chưa dịch, họ có thể chọn xem bản dịch tự động cho trang của ứng dụng.

If users visit your app’s store listing on Google Play in a language that you haven’t translated, they can choose to view an automated translation of your app’s page .

support.google

Bản dịch do máy tính tạo (chỉ trong tab Tìm kiếm bản dịch tự động): Nếu không có kết quả nào khớp từ bộ nhớ dịch thì bạn có thể sử dụng bản dịch do máy tính tạo.

Computer Translation ( Automatic Translation Search tab only ) : If there are no available matches from the translation memory, you can use the computer translation .

support.google

Khi chiến dịch của bạn nhận đủ lượt chuyển đổi, chiến dịch sẽ tự động được nâng cấp thành chiến dịch SDC đầy đủ.

Once your campaign gets enough conversions, it’s upgraded automatically into a full SDC campaign.

support.google

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận