Câu hỏi trắc nhiệm ms word 2007 có đáp án

Ngày đăng: 10/09/2014, 10:35

Tin hoc.pdf Tin hoc_0001.pdf Tin hoc_0002.pdf Tin hoc_0003.pdf Tin hoc_0004.pdf Tin hoc_0005.pdf Tin hoc_0006.pdf Tin hoc_0007.pdf Tin hoc_0008.pdf Tin hoc_0009.pdf Tin hoc_0010.pdf Tin hoc_0011.pdf cAti Hor rnAc xcut{‘tvt Ms woRD zaw I Cflu 1. D6 ph6ng l6n/Thu nh6 tei 1i6u trong Microsoft Word 2007,tathgc hiQn bing c6ch nio: i. cit phim Ctrl vi di chuy6n con xoay h€n con chu6t’ i. piS,ikhian thanh trust ioom o g6c phii mdn hinh *. Cephucmg an I vi 2 d6u dring J +. Ca phuong.a” f vi 2 ddu sai Cflu2.C6thethoatctru0ngtrinhMicrosoftWord200Tbiingc6ch: l. Click chuOt Office Button / Close’ 2. St dung tO t qP Phim Ctrl + F4′ ffiH :. 3. Click chuQt vio biiiu tuqng Close @; cta ctra s6 chucrng trinh’ ‘;. c;3 pluong an tten adu a?ng ‘V ciu 3. Bam t6 hqp phim ctr,! + N trong Microsoft word 2007 sE thuc hiQn chric n6nggi’ ‘ .1. M& mOt tii tQu mdi V 2. M& mQt tii liQu c5 sin trong dia “‘.” ‘:; 3. Luu mQt tii liQu 4. D6ng qh”o+g trinh Microsoft Word 2007 ‘ ‘:’ cf,u 4. B6m t6 hqp phim ctrl + o trong Microsoft word 2007 s6 th1rcl,hi€n’chrlc nlng gi: 1. Me mQt tei liQu moi / 12. M0 m$t tii lieu c6 sin trong tlia v 3. Luu mqt tii liQu ;. il;s ghoTe hinh Microsoft Word 2007 Ciu 5. Bam t6 hqp phim Ctrl + S trong Microsoft Word,iOO+ s6’th*c hiQn chric n,ng gi: 1. M0m0ttii ligu m6i ‘l 2. Md mQt tdi 1i0u c6 sin trong tlia rf. f-tru m’gt tai Ue.u V 4. D6ng ghoo1g trinh Microsoft Word 200J ‘i, cE rhrre hi6n chirc nE cffu 6. B’m to hae ;;; & – g t ongMi’rosoft’wordzo07 sE thrrc hiQn chirc n[ng gi cho khoi v,n bfuldangchqn: J 2.B[ttTilcht nghiCng f. Bat/Tit cht g4ch chdn q.gatfiittcht ctri si5 dudi (Bottom) – .1. r-:a ^L,,-^ -x ! ‘ ;irt.;h;;ffii’,lilc’,;1,!lf;””g Microsoft word 2007 sE thuc hi-en chirc nrng gi cho kh6i v6n bin dang chgn: t. s6t/rit cht tlim / rZ.Fiirilfatchf nghi0ng V 3. Bflt/Tit cht g4ch chdn a.ge,fiitcht ctri sti dudi (Bottom) – .1 ,,:^- ^L-‘-^ ;;i,I.,;il;ffi phim ctrl + u trong Microsoft word 2007 s6 thlrc hiQn chric n6ng gi cho khoi vln bin dang chqn: 1. BaVTit cht dam z.B!’tlTitcht nghiCng, r 3. B0VTit chir gach chdn d q.gafiatcht chi sli du6i (Bottom) .r rr, r ^n,’? ^x +L,-^ LiAn nhr,tc nins oi cho kh { ciu g. B6m t6 hqp phim ctrl + Shift + = trong Microsoft word 2007 s6 thuc hiqn chtc n6ng gi cho kh6i vln bin dang chon:. / 11. B0t/Tit cht chi sd tr€n v Z.e[tlTetcht chi sO dudi 3. Bat/TAt cht hoa 4. Bit/Tit chfi thuhng ffi ffi. Tii lieu tham khio ddnh cho lcrp.6n thi COng chirc – OnThiCongChuc’BlogSpot’Com Cdu hoi trdc nghiQm MS Word 2007 Cf,u 10, B6m tO hqp phim Ctrl +: trong Microsoft Word 2007 sdthUc hiQn chirc n[ng gi cho kh6i van ban tlang chgn: l. Bat/Tet cht chi sd trOn lz.eatfiitcht chi s6 du6i ,/, 3.B|tfifuchfr hoa 4.Be*tlThtchfi thulng Cfiu 11. BAm t6 hqp phim Ctrl + > trong Microsoft Word 2007 s€ thUc hiQn chric n[ng gi cho kh6i van bin tlang chgn: L Ting I cdchfr 2. GiAm I cd cht 13. Ting 2 cd chfi J 4. Gi6m 2 cd cht Cflu 12. Bdm tO hqp phim Ctrl + < trong Microsoft Word 2007 sE thgc hign chric nlng gi c.ho khtii van bdn tlang chgn: 1. TIng I cd chfr 2. Girim 1 cd, cht 3. TEng 2 c0 chii r.4. Gi6m 2 cd chl r/ Ciu 13. gdm tO hqp phim Ctrl + [ trong Microsoft Word 2007 sE thUc hr'-6.n chric n[ng gi cho khtii van bin clang chgn: l. 1. Tdng I c0cht y2. Giam I cd chfi { 3. Tlng 2 cd cht 4. Gi6m 2 c6'cht Cflu 14. Bdm t6 hqp phim Ctrl + I trong Microsoft Word 2007 slthUc hiqn chric n[ng gi cho khOi van bin tlang chon: r 1. T6ngl cdcht ( 2. Gidm 1 c6'cht ': 3. TIng 2 c0 cht 4. Giam 2 cd, cht Cflu 15. Bdm tO hqp phim Ctrl + L trong Microsoft Word 2007 sE thgc hiQn chric nlng gi cho khi5i van bin tlang chgn:. ., tl.Bdtltdt c[n thdng lC tr6i / 2.B!tlt'};t cdn th[ng le phni 3.B!tlt.5t cdn vdo gifr'addng .B|tltifi c6n th[ng 2t€triiphii CAu 16. B6m tO hqp phim Ctrl + R trong Microsoft Word 2007 sE thlrc hi$n chirc ning gi cho khlii van bin tlang chon: lBAtlfitc6n thdng tC trai t. z.savdtc[n than! lc phai J 3. BAt/tIt cdn vdo gifra dong 4.Bltlfitcln thing Z tC trai phai Ciu 17 B6m t0 hqp phim Ctrl + E trong Microsoft Word 2007 sE thgc hign chirc n[ng gi cho khOi van bin dang chgn:. l.Blltltat can thlng lC tr6i 2.BAt/6tcln thing lC phai r3.BQtltfuc[n vdo gita ddng r,/ +.B$ttthtc[n th[ng 2 16 tr6i phai Tii liQu tham kh6o ddnh cho lop 6n thi C6ng chirc - OnThiCongChuc.BlogSpot.Com sE thyc hiQn chirc n6ng gi cho khlSi v6n bdrn dang chgn:. ffiiliE cdn thing 16 tt6i ;' ;N'-ht an tt'ing ld Phai 1.ia't rht'c6n vd9 gita ddng r'4. ffiil.a" tnanE 2 1€ tr6i phai g.'z r ^^^- -: +L,vn hiAn chric' cnuleBam*r,#t'ili,1#,Yffi::)tl',t',"i6f }ffi '#$tH;T',iffi ;qi\/ "1. Dua C6i tuqng ('an ou"' ':'i:-*.;, ; B0 nh6 dem' ';.;;ilp obi.toone dang chsn "u? "."r:il;o'"r,0 ee*. l',.:: :T*fru.,r':;1ffi#ilTiu?boi"u-uu' 1.:a- ^Lnn = -i i*#.*r#ltrxTil,.,ii,!fi #ilTJ##K;'Jt*ffiilT:ii*'*nh'* 'df,:i,+[ffiffui,ffifffi ffi r,*HrrilT'.r*'n%".' ,iH"xr4nffi;:5:rffii'"*"'4*hh; 4. X6a d6i ffgng o? iti 1. X6a kj'tg b6n oAi ton trovin O?i^ 't, I *k ii.*;r *6:H;illll'L '4. i;; J"tit f:t !fXU: I:lHl, Microsoft word 2007 c6 chirc nrng gr: f T',fi lllt-#l:i''ii,l?iil;r".dQm(clipboad)1/, i i$'.#ffff iffi';i i",ap tin inh 4. Dua mirn hinh itc";;i uao nong v6n bin' r d2OO7 c6 chirc natYel:. cnu 25' Phim Fltro:?,{1'i::""t1#.x'*i' om"' "/ - | !ili? x h:x$'mlx'illlru';tr 1 Rat ch6 d0 sao cneP -''',-';- l{t#l,#iJi;:tfr ml*X"",'"','"1'U;ltrcna,ee'l: tI git:[ii:l*r:;",mim:r.:Uru =-_ tf';r5tmiT"Xf'il1:*ort word 2007 c6chirc ndng gi: " ^'^ rgChuc'BlogSPot'Com Tii liQu tham khiro oinn -tno 'oo un thi c6ng chfc - onThicon Cdu h6i.trEc nghiOm MS Word 2007 . 1 119, thithe Find cria h6p tho4i Find and Replace 2. Hi€n thi the Replace cria hQp thoai Find andReplace r3Hi9nthith6Gotocriah0pt[oaiFindandx,ptaie,,/ 4. Hi€n thf hdp tho4i Font cflu 28. Phim F12 trong Microsoft word 2007 co chric nrng gi: 1. Hi€n thi the Find cira hQp thoai Find and Replace I. ? Ii:, +i t" Replace cria rrOp ihoai Find and Replace ) 3. Hi6n thi hgp thoai Save as \/ 4. Hi6n thl hQp rhoai Font ciu 29. Phim Tab trong Microsoft word 2007 co chric ning gi: l. Di chuy6n con tr6 v6 d6u ddng. D D'' 2. Xoa k1i qu phia trudc con tr6. f 3. Lti vin bdn vdo v6j m6t khoing c6ch cti dinh. \/ 4. Chuy€n con tr6 xu6ng phia dud 1 trang. ,l 9::.?0'I6.hP.phj* ctrl+G trong Microsoft word 2007 cochric nlng gi:. I lig, thithe Find cria h6p thoai Find and Replace 2. Hi6n thi the Replace cua h6p thoai Find anilReplace p 3. Hien thi the Goto cria hQp thoAi Find and Replate ,/ :: 4. Hitin thih6,p thoai Font 9l:.?r.I5.hp.pffi ctrr+H trong Microsoft word 2007-,,c6chtic n6ng gi: 1 Hig, thi th6 Find cria hQp tho4i Find and Replace f? I19" thl the Replace cria hQp thoai Find andReplace ,/ 3. Hi6n thi the Goto cria hQp thoai Find and Replaie 4. Hi€n thih6p thoai Font .C0u 32. g6m t6 hqp phim Ctrl + Shift+p tuong Microsoft Word 2007 s€ thlrc hiQn chric n6ng gi: { I. Vdo mpc Fonr trong th6 Font c0a h6p tho4i}ont \/ 2. Vdo mpc Size trong th6 Font cta hQp tho4i Font 3. Vdo muc Font style trong th6 Font cria hQp thoai Font 4. Vdo muc Font color trong th6 Font cria hQp thoai Font ,ceu 33' Bdm td ho-p phlT ctrl + lrrft+r,tro1g MicrosoftrWord 2007 s6 thpc hiQn chfc n6ng gi: {1. Vdo muc Font trong th6 Font cria h6p tho4i}ont J ?. Vao mpc Font style trong th6 Font cta hQp thoai Font 3. Vdo mgc Font color trong th6 Font cria hQp thoai Font 4. Vdo muc Size"trong th6 Font cria hQp tho4i Font cf,u 34' Trong Microsoft word 2007, dddi chuy6n con tr6 vrn b6n l6n phia tr€n I trang mdn hinh, ta dirng phim nio: I. Backspace 2. Home 3. Page Down 4 4. Page up V ',3,? ili C6u 35' T1o"g lVlicrosoft Word 2007, dc di chuyi5n con tr6 vdn ban xu5ng phia du6i I trang mdn hinh, ta dirng phim ndo: 1. Backspace 2. Home { 3. Page Down V Tii liOu tham kh6o ddnh cho lop 6n thi c6ng chric - onThicongchuc.Blogspot.com liffl."+r"ns Microsoft word 2007, dadi chuy6n con tr6 v6n btur vc aiu dbng hiQn tqi,tading phim nio: 1. End l2.Home V 3. Page Down 4' Page up i di chuyiin con tr6 vln bin vA cuol dbng hiQn t4i, ta dtrng phim cau5z i'o',gMicrosoftWord2007,dedichuy0ncontrovanDanY99uur(lUrr5! nio: /1.End / 2. Home 3. Page Down 4. Page up _ i^^r- ^t ^L,,-^ nzan. cao]g.JrongMicrosoftWord2007,phimCapslockc6chricn[ng: { r.BQ+tlThtc46 Aq cht hoa. v ": 2. Chuvi5n vii ch6 d0 gd cht hoa' g. Ctruv€n v€ ch6 d0 go cht thulng' +. Cf,uvan v6 chti d0 iri dung bin phim php ciu 3g. Trong Microsoft'vIordziJ}l,prrim st itt c6 chrlc nlng: .,"'" " ,i :" i. Co "frt noa m,i gd ktit h.gp voi c6c phim cht c6i' 2. Cho hf tU tr€n khi 96 kiit hqp 'oi. "u"pt'i* ZkV F.' 3.D6octriid0chthientaikhi96k6th#id't;;qlif"luc6i(ChochtHoan6udangochi5d096cht If,"*g vi cho cht thuong oti'-d*g o cfri5 d0 gd chrl hoa)', +. nt ""oog rln I vd 3 dung '/ 5. Phuotrg in?vit 3 dfng rgc bdng c6ch: CAu 4S, Ta lu6n ch4y ohuong trinh {lcrgsqft'Wbrd-2997 gr 1. Start / All ProgralitJt'tit'"otoft o.fflcJ/ Microsoft Word 2007' 2. Kich drip chuot iio ;6;;s Mi.i;;;fi,word 2007 tr6n miln hinh Desktop ' 2 ,J. Ca on"* gin I vd 2 d€u dung' ' tr:ii%? # [;ffUil;;ai;* bin nhu: Font, paragraph, copy, paste, Bullets and numbering' ' nim d thq''nio? " ' y' l. Home \/ 2. Insert 3. Page LaYout 4. Reference: -i ,-^ -X-a. ;;il;. ihE los"'tcho ph6p su-dung c6c chtc nang: t. rhiiSt tflp.cii dAt, dinh dpng cho .';ii;'d;fage setup' Page Borders' Page Color' Paragraph, ' - r-r- r.,*. ^hln piehrre WordArt. Equation, Symbol, Chart,'[-able' {2. Chdne,c d6i tuglg vio trorrg v6n bin nhu: chdn Picture, WordArt, Equation, Symbol, crrart, raut 'ft.uAtt and footer, Page number' .{ 3. Dinh aarg ueo-Ua'iii'" ' Cf'a" chri thich' d6nh muc luc tu dong' "' 4. C;i"-;6t;sr.ic* ttu 14i nhu nry-ph6p' chi$ t1'.,^ Cflu 43. The Page Layout trong Microsoft Word 2007 c6 chirc n[ng: l. C6cc6ng cu tion quan dinh dane,vAJan nhu I Chdn chri thich' dtioh mUc lUc t'u dong' "' t 2.c6crhi6t rap cii dit, trinh d4ng "hJ;;;;a;iliPage setup, Page Borders' Page color' t ;r:#il::':: ' \/ .,, E^nr ^,,,orenh conv. Daste, Buttets and numbering""' 3. C6ng cg dlnh d4ig trong vdn bin nhu: Font' paragraph' copy' paste' Bullets i 4. Thitit k6 vi mo rQng' t j&,,. Tiilieuthamkhf,oo*r,,r,olop6nthiC6ngchtic_onThiCongChuc.BlogSpot.Com r :,]:.il:!c{. ::.11"!,_: ' ', l:'r' 'r':r*EE_-F-' Cdu h6i hic nghi€m MS Word 2007 ffhtf,":Th:s li6n ** u'',* d4ng vrn brin nhu : chdn chri thich, crrinh m*c luc t.u d.ns, nim 0 (t- Reference / Z. Developer 3. Home 4. PageLayout t11i:'.Y:"r3rT-::*Tlil ir:.lt:J::, /,chonBrank document / chqn create kong Microsoft word ?o!7,:i:19.f*^p thuc hiQn.r,,i. r""e ejr /l.ygmQtdi tiQu mrii trdng ? yd mQr tai liQu c6 sin tro'ng dia 1 ly m-6t tdi riQu 4.M6mQttdili6umditrtingho[cmdm6ttdiIi€um5u. c'u 46' D6 xem tdi rigu o ":ira ab- i"ai*T. r,r* t "rg uS word 2007, tathsc hi6n: yl.TheView-bi6utuqngFull ScreenReadingo";ril;DocumentViews. /. 2' The view - bitiu tuqnE Reading rayo-ut trong nh6m Document views. 3. The view - biiiu ruqmE Zoom#** *o_ zoom. ument vrews. egiit.2acric phuong iin tr6n ddu sai - rur,,r z'uom' r?*,i rff-XJH: "* be';';; viet bdng ciic font cht rime new rorao, anat, cria windows, can r. vrQR ./ {2- Unicode ,/ 3. TCVlv3 4. VlvI fdl: tt' Dl5 soan thio vln brin tiiing viQt beng c6c ront'cht ur,i*., .vnarial,, c6n sri dgng bang m6 1. VIQR, " 2. Unicode fi. TC\,rN3 \/ tt' tt t'- 4. \IJ.,II fi31 o'' Trong Microsoft word 2007., d61em c6c nft IQnh ho{c phim t6t mot c6ch nhanh ch6ng ta c6 I git phfm Crrt trong2 gidy 2. Gitphfm Shift troisisi6, /3. Git phim Alt trons,r. ni6u' r/ 4. Git phim Ctrl * eft tring Z g:.iay iffit $}3:# ;::"S,Xx'#::ffi :flf,lilJg,**#g cria word 2003, tardm nhu th6 ndo? {2. Chqn Save. Tai muc Save;;,;;;;iil.r,qn WordeT-2003 Document ? 3. Chen Save. Tii mpc Save T ,ip;;iir.r,qn Word Temptate 4. Tet cir c6c phuong 6n tr6n ddu ;';' -" $l}":h8iH ffi5fr:AutoRecover information every trong h-6p tho4i word options cria Microsoft fl'Giam thi6u khi ndngm6tdt ligu khi chqong rrinh bi d6ng b6t ngo v l lg1ang sao ruu ql oO"e rreo il;; 3;3uOn* luu theo thdi giil m-6c;i; ffi ::. n-r1u-ons d, ;e, ;$;,h;' ilixhtintr, f,i li6u cria Ms w:ord 2007 duqclrru vfi dinh d4ng c6 phin md r6ng Id: .i I I l I i Tdi I DOC ffi {+. Docx J eiu 53. Voi dinh dpng *.DOCX, phi6n bin word ndo c6 th6 (Dfrophi0n bin Micro-soft Word z-OOZ tro lai ttdy' -2. Microsoft Word 1997 virMicrosoft Word 2003 3. EXE 3. r6t ci tl6u dirng *4.Titci ddu sai tlgc dugc: 'gs t*, Ciu 54. Trong Microsoft Word 2007, d6,tao mOt pi liQu moi tu m5u c6 sin ta thtrc hiEn: - i ,:,,= / I. N#; rr,fi.ri*iibffice Button, chsn Nr*. Nrr5" Installed Templates, Sau d9 clon m01 ma;r a!-cei. vl - 2. Nh6n Microsoft office Button, chgn open. Nhdn Installed Templates, Sau d6 chgn mQt m6u dd cdi ;:i ilil ili;r;;;i office Butron, chsn iulve. Nr,6n Installed Temilates, Sau d6 chsn mQt miu aa cai ;. Mr; Mi"ro.oft Office Button, chgn Save as Nh6n Installed Templates, Sau d6 chqn mQt mdu dE Ei, ,r. Trong MS word zoo1 diin tii liQu kdm theo ghi chir vi nhirng tl6nh ddu+huy aoi, ta thuc hiqn: ./ 1. Vno MS OTfrce Button - Print - muc Piint what chqn tist of Markup ',''' 'r',,, ':ir':l 2. Vdo MS Office Button - Print - mUc Print what chqn Document .,,.,,,." ::':.' ? 4. Vio MS Office Button - Print - muc Print what chQn Document shofiing markup u 56. Trong MS Word 2OO7 d|b6,t/thtctrti dn kitim tra chinh ta4$p'h6.n t.u-dgn', ta thub hiqn: Vao rras oifice Button - word options - proofing - Excoptionirfoi t chqn/b6 chgn Hide spelling irrors in this document only/flide grammar errors 1,' 1f irs+{egulnent only 2. Vio MS Office Button - Word Options - Advance - Exceptions for - c eITOrs m I MS office Button - word o'ptions - Advance - F,xceptions for - chqn/bo chqn Hide spelling effors in this document only/f{ide grammar effors in this document only v3. vio MS office numon - word oltions - Proofing - AutoCorrect options -chqn/b6 chqn Hide "rp.ffirg.t ors in this document only/Hide grammar errors in this document only i. cai aap antren ddu dung. ,., '' ,. :l Cflu 57. Trong MS Word 2007 det4o qhecklist_bing tinh ndng tuy bitin f*h.9u"g bullet, ta thuc hi0n: 1. LUa chqn (b6i Arrl n Oi "at Uuo-, g page Layout - Paragraph - nhfn nrit mfri t€n canh nrit Bullet - Define New Bullet - SYmbol. ! x 2. LUa chqn (b6i drr;'dq;aqb# th6 Home - Paragraph - nh6n nrit mfli t6n canh nirt Bullet - Define NewBullet-'symbof ,.1 "'-"., ^ !:1^ ^^ 3. Lua chqn (b6i i""1.#ai v6n.'b6n - th6 view - Paragraph - nh6n nrit mfli tcn cpnh nirt Bullet - Define New Bullet - SYmbol ,., - 4. Lvachqn (b6i i#fiAi ,6n bin - th6 Insert - paragraph - nhdn nrit mfii t€n canh nirt Bullet - Define New Bullet- SYmbol ciu 58. TrongMs word 2007 d|tang cd cht ta sri dpng t6 hqp phim: 1. Ctrl+B r 2. Ctrl+l 3. Ctrl + Shitf + l 4. Ctrl + [ Cflu 59. TO hqp Phim Ctrl + Z dung d6: l. Hiry thao t6c ; ^3: fl:;?!|ffifflfr1',6c horc rQnh phia tru6c gan nrr6t r6t qui hiQn t4i / 4. D6ng t4P tin dang md | Tni liQu tham khf,o ddnh cho lop 6n thi c6ng chric - onThicq0huc'BlogSpot'com Cdu h6i tric nghi0m MS Word 2007 Ciu 60. Microsoft Word 2007lit 1. Phdn m6m hQ thting 2. Phin mAm quin ly 3. Phin m6m b6ng tinh J. rnan mEIII oaltB tllllr I / 4. PhAn mAm img dPng V Ciu 61. Trong .t ti O9 iao bing (Table) cria phdn mdm MS Word 2007, mu5n t6ch mQt 6 thdnh nhi6u 6, ta thuc hiQn: 1. Table - Cells 2. Table tools - LaYrot - SPlit Cells 3. Tools - Layout .p4.Table-SPlitCells 1. -!-^ Can 62.TrongMSWord2oo1dechuy6neoigitactrti.do96chdnvichtid096dd,tathgchiQn: 1. Nhdn phim Insert 2. Nhdn phim Capslock 1 3. Vio MS Ofti.i Button - Word Options - Advance - bo chgn mgc Use Overtyp-e Mode 4. Vio MS Offrce Button - Word Options - Advance - b6 chgn mgc Use Smar,t cut and paste Cffu 63. Khi soan th6o v[n b6n, t16 khai b6o thdi gian t.u luu v6n bin, ta thyc hiQn: 1. Tools - Options - Save d6nh d{u chgn mpc Save AutoRecover info every 2. Home - Options - Save d6nh diu chgn mgc Save AutoRecover.info every 3. Vierv - options - save d6nh d6u chgn mgc Save AutoRecover info every. 1 nl. ? vlu ,l +. va" rras 6fil g"* - word options - Save d6nh ddu chon mgc Save AutoRecover info every t- Ciu 64. Trong MS Word 2007 dA chdn mQt file danp *.docx, *.xlsx vio vin bhn,tathUc hiQn: q l. The Insert - Text - Object - Text from file J 2. The Insert - Illustrations - Picrure 3. File - Inseft - Insert file 4. Format - Insert - Insert file. C6u 65. Trong MS Word 2OO7 d|tlinh d4ng vdn bin theo ki6u danh s6ch, ta thlrc hiQn: ti irre u""r."- p*"gr"pr,l,h5n vio *i ilitt.tr ho[c Numbering J 2. Tools - Bullets and Numbering 3. Format - Bullets and Numbering 4. Edit - Bullets and Numbering Cflu 66. Trong MS Word }OO7AE chdn header hodc footer tr6n trang v6n bin, ta thuc hiqn: 1. View - Header and Footer p2. The lnsert - grua*i urri Footer - nh6n nrit Header ho[c Footer J 3. Insert - Header and Fotter 4. Format - Header andFooter, 2, .,.. .i Cflu 67. Trong MS Word 2007 debuildthi€n thi thanh thudc k6 tr6n cria s6 soan th6o, ta thpc hiQn: l. View - Ruler 2. View - Outline r 3. View-Show/Hide-d6nhOAuruO d6nh d6uvdompc Ruler J 4. The Insert - dSnh d6u vio mpc Ruler Cau ig. f-ng MS Word 2OO7 dbthUc hiQn vE c6c tlubng thing, 6 wdng, ta thUc hiOn: 1. View - Toolbars - Drawing 2. View * Toolbars - Standard 7 3.,.'Thd Insert - Illustrations - Shapes 4. View - Show/Hide - Ruler Ciu 69. Trong MS Word 2007 dA ngit trang ta thgc hiQn: 1. The View - Page Break 2. The References - Captions - Break 3. The Review - Create - Page Break Tdi lieu tham kh6o ddnh cho lcrp 6n thi Cdng chirc - OnThiCongChuc.BlogSpot.Com x 4. The Insert - Pages - Page Break '/. .1. 1-: ^ Ea, io. i.rr ffi Word 2oo7 dcthay d6i khoing c6ch gita cdcs t.u, ta thlrc hiQn: nl#.Jrtf.;on, rr,li" rr,rt mfli ten b6n duoi - .ttqn thd Character Spacing - chon Expanded hoflc 2. The hsert - Font nh6n nrit mfli t6n b€n dudi - chgn th6 Spacing - chgn Expanded hoflcCondensed 3. The tage layout - Font nh6n nrit mti t6n b6n dudi - chgn th6 spacing - chgn Expanded holc Condensed 4. The Review - Font nh6n nrit mfri ten ben dudi - chgn th6 Character Spacing - chgn Expanded ho[c Condensed Ciu 71. Trong MS Word 2OO7 dA t.u dQng t4o hyperlink khi gd vdo mQt dia chi Website vd,ffidlr Enter hoic nhin Space, ta thuc hign: l. ThC Insert - Links - HYPerlink 1 2. Vio MS Offrce Button Word Options - Proofing - nh6n nirt AutoCorrect OptionS' th€ AutoFormat As You Type - chqn Inarnet and Network Patlrs with hyperlinks Y'' 3. Vio MS OfIice Button - Word Options - Advance - nh6n nrit AuioConect.Options - th6 AutoFormat As You Type - chqn Iniernet and Network paths with hyperlinks 4. Vdo MS Office n"tton - Word options - Save - nh6n nrit AutoConee-Options - th6 AutoFormat As You Type - chQn Internet and Networkpaths with hyperlinks ; '""'r ' ; Ci1 lZ.Trong tvts Word 2OO7 de tao diiSm dimg Tabs, ta thUc hiqn: 1. The Format - Tabs r-) t2. The page Layout - Paragraph - nh6n nrit mgi t6n b6n duoi - Tabs V 1. The Home - Paragraph - ,t 6n nirt mrii t0n b6n dudi - Tabs G Hai z vit3 dcu dirng 7. . : -Ciu 73. Trong MS Wird 2OO7 dddinh d6u su thayjloi vi ghi chri sg thay d6i, ta thuc hi€n: r 1. The Review - Tracking - Track Changes W 2. TheReferences - Tracking - Track Changes ' " 3. TheMailings-Tracking-TrackChanges :::::' 4. The Insert - Tracking - TrackChanges" CiuT4.Trong MS Word 2OO7 dC chdn bi6u dd vio v[n bin, ta thgc hien: 1. The References - tllustrations - Chart, -p ). fnelnsert - Illustrations - Chart"'" / 3. The Mailings rirr.ttrii"nsr &utt' -' 4. The Review - Illuskalions - Clart .i i !^ Cffu 75. Trong MS Woid ZOOI-Ae thUc hien tao tron thu Mail Merge, ta thgc hiQn: 1. The Mailings - Creat - EnveloPe 2. ThbMailings - write&Insert Fields - Insert Merge Field { 3. The Mailinli start all$erge - ltart Mail Merge - step by step mail merge wizard 4. The Mailings - Start Mail Merge - Start MailJvferge Car ii. ir.rg"Ms Word 2oo7 d1tim vd thay th6 nhiing dlrh dang t14c biqt, ta thuc hiqn: 1. The Maifir,rgr - Edit - nhlin nrit Find/Replace - More - Format Z. The Insert I Edit - nh6n nirt Find/Replace - More - Format 3. The pase Layout - Edit - nh6n nrit Find/Replace - More - Format (;. iil ffi1oJ],Jfii";:,*,A;,iJ, il; horc Reprace - More - Format t'/ Cffu 78. Trong MS w;d 2007 khi luu vin bin m6i thi du6i m& rQng ctta vrn bin d6 o ,N tF dang ndo? 1. *.doc -o 2,. *.docx ' 3. *.t*t 4. *.pdf Ciu 79. Trong MS Word 2007 di5 tao Macros, ta thUc hiQn: Tii lieu tham khio dinh cho lorp 6n thi C6ng chirc - OnThiCongChuc'BlogSpot'Com [...]... ,,1r Microsoft word ,,eo t^Sll#'rrrYf;mrymiu, xoay trongcon chuQt' zoo.,tarhu tr€n con i cit pt i* bttr ti Ji tt"v6n hinh ; ;i5"'[ii6" tt *t, t*o 'oom d s6cph]imin il;ilffi ao r cich nio: : i J ca-pr,"ong an I vd}dAu dune \/ z ecu sai T: c hi-6n bimg : "a .4 ,iLi:ri,:i1 ::.ir -}, liQu tham l,{rio dinh cho iop 6n thi'C6ng chirc - OnThiCongChuc 3lo gSPot Com Cdu h6i ,ffic nghiQm MS Word 2007 , ,,, ,. tflp.cii dAt, dinh dpng cho .';ii;'d;fage setup' Page Borders' Page Color' Paragraph, ' - r-r- r.,*. ^hln piehrre WordArt. Equation, Symbol, Chart,'[-able' {2 dang chgn:. ffiiliE cdn thing 16 tt6i ;' ;N'-ht an tt'ing ld Phai 1.ia't rht'c6n vd9 gita ddng r'4. ffiil .a& quot; tnanE 2 1€ tr6i phai g.'z. 25' Phim Fltro:?,{1'i::""t1#.x'*i' om"' "/ - | !ili? x h:x$'mlx'illlru';tr 1 Rat ch6 d0 sao cneP -''',-';- l{t#l,#iJi;:tfr

Xem thêm  Tổng hợp 20 mẫu bìa báo cáo thực tập đẹp miễn phí | Luận Văn 2S

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *