will you marry me in Vietnamese – English-Vietnamese Dictionary

will you marry me

Phrase

  • Used to propose marriage to someone.

translations will you marry me

Add

[external_link_head]
  • en marriage proposal

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

So basically I’m asking you, will you marry me?

Về cơ bản thì anh đang hỏi em, em có lấy anh không?

OpenSubtitles2018.v3

Will you marry me, Winnie?

[external_link offset=1]

Em sẽ lấy anh chứ, Winnie?

OpenSubtitles2018.v3

Cecile, will you marry me when I’m a success?

Cecile, em có chịu lấy anh khi anh là một người thành đạt không?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Will you marry me?

Em có muốn lấy anh không?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Yeah, but you said, ” will you marry me? ”

Yeah, Nhưng cậu đã nói, ” Em sẽ lấy anh chứ? ”

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

[external_link offset=2]

So, Phoebe Buffay, will you marry me?

Vậy, Phoebe Buffay, cậu sẽ lấy tớ chứ?

OpenSubtitles2018.v3

Frank, will you marry me?

OpenSubtitles2018.v3

QED

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Mua điện thoại trả góp duyệt cả nợ xấu

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *