VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN DUY VẬT ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC

1. Mở đầu
 

Tư duy biện chứng duy vật có vai trò to lớn đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của sinh viên.

Việc nâng cao năng lượng tư duy cho sinh viên là yếu tố quan trọng trong tình hình lúc bấy giờ, giúp sinh viên có tư duy khoa học trong quy trình học tập và thao tác sau này .

Cụ thể là, nó giúp sinh viên khắc phục lối tư duy siêu hình, phiến diện … để hoàn toàn có thể xem xét đối tượng người tiêu dùng một cách đúng đắn, tổng lực ; khắc phục tư tưởng bảo thủ, ngưng trệ và thái độ định kiến với cái mới ; tránh sự phỏng đoán thiếu cơ sở khoa học và rủi ro tiềm ẩn rơi vào ảo tưởng ; nhìn nhận đối tượng người dùng một cách khách quan và khoa học ; giúp việc học tập và nghiên cứu và điều tra những môn khoa học khác có hiệu suất cao hơn, đồng thời có năng lực kết nối lý luận với thực tiễn, gắn học với hành ,

là cơ sở quan trọng để thiết kế xây dựng năng lượng tư duy, nhận thức và xử lý những yếu tố thực tiễn đặt ra một cách đúng đắn .

Hiện nay, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, sự sinh ra và tăng trưởng của kinh tế tri thức, cùng với sự quy đổi từ chính sách tập trung chuyên sâu, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường. Trước đổi khác đó, yên cầu sinh viên không những giỏi về trình độ mà còn yên cầu năng lực vận dụng tri thức khoa học vào xử lý những yếu tố thực tiễn một cách hiệu suất cao nhất .

Vì vậy, việc học tập phương pháp luận duy vật biện chứng ngay từ năm thứ nhất của sinh viên nói chung và sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May TP.HN nói riêng phải được đặc biệt quan trọng chú trọng .

2. Nội dung nghiên cứu và điều tra
2.1. Phương pháp luận và năng lượng tư duy biện chứng
 Phương pháp là một mạng lưới hệ thống những nguyên tắc được rút ra từ những tri thức về những quy luật khách quan dùng để kiểm soát và điều chỉnh hoạt động giải trí nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn nhằm mục đích thực thi tiềm năng đã xác lập .
Vậy phương pháp luận là gì ? Phương pháp luận ( Methodology ) là lý luận về chiêu thức, là mạng lưới hệ thống những quan điểm, những nguyên tắc chỉ huy con người tìm tòi, kiến thiết xây dựng, lựa chọn và vận dụng những giải pháp trong nhận thức và thực tiễn. Trong đó quan trọng nhất là những nguyên tắc có quan hệ trực tiếp với thế giới quan, có công dụng khuynh hướng việc xác lập phương hướng điều tra và nghiên cứu, tìm tòi, lựa chọn và vận dụng giải pháp .
Theo từ điển triết học, khái niệm năng lượng được hiểu : “ Năng lực là năng lực và điều kiện kèm theo chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có, là tổng hợp những phẩm chất tâm – sinh lý tạo cơ sở và năng lực hình thành một hoạt động giải trí nào đó ; năng lượng là tổng hợp những phẩm chất tâm – sinh lý của con người khiến cho nó thích hợp với một mô hình nghề nghiệp nhất định đã hình thành trong lịch sử vẻ vang ” .
“ Năng lực tư duy là tổng hợp những năng lực ghi nhớ, tái hiện, liên tưởng, trừu tượng hóa, khái quát hóa và xử lí tri thức trong quy trình phản ánh, tái tạo, tăng trưởng và vận dụng chúng vào những trường hợp thực tiễn nhất định ” [ 1 ; tr18 ]. Năng lực tư duy giữ vai trò quan trọng trong nhận thức khoa học ; là năng lực chớp lấy và vận dụng những tri thức vào đời sống ; là năng lượng phản ánh bằng liên tưởng, phát hiện và xử lí thông tin trong những trường hợp, thực trạng đơn cử ; là một lực lượng niềm tin đang nhận thức, một chính sách đang hoạt động, sự tổng hợp của những quy luật tư duy trên cơ sở quy luật của đời sống hiện thực …
Năng lực tư duy biện chứng là một bộ phận cấu thành năng lượng tư duy, nó có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng so với chủ thể nhận thức và hoạt động giải trí. Năng lực tư duy biện chứng yên cầu chủ thể nhận thức không chỉ có tri thức khoa học sâu rộng mà còn phải biết vận dụng linh động, mềm dẻo những tri thức đó vào xử lý những yếu tố đơn cử trong đời sống. Nhưng để có năng lực vận dụng những tri thức chung nhất của phép biện chứng duy vật vào xử lý những yếu tố đơn cử, yên cầu chủ thể nhận thức phải hiểu biết thâm thúy và nắm vững được phép biện chứng duy vật. Có như vậy mới hình thành được năng lượng tư duy biện chứng .
Như vậy, năng lượng tư duy biện chứng là tổng hợp tổng thể những phẩm chất của tư duy ở trình độ cao, khoa học nhằm mục đích xử lý những yếu tố nhận thức và thực tiễn đang đặt ra một cách đúng đắn, kịp thời, linh động, phát minh sáng tạo, hiệu suất cao nhất. Muốn vậy chủ thể tư duy phải : Nắm vững những nguyên tắc, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật và vận dụng linh động, phát minh sáng tạo những nguyên tắc, quy luật, phạm trù của phép biện chứng duy vật vào nhận thức và xử lý những yếu tố bức thiết của thực tiễn đặt ra .

Nâng cao năng lực tư duy biện chứng thực chất là nâng cao trình độ hiểu biết về tư duy biện chứng duy vật và vận dụng các phương pháp của tư duy biện chứng duy vật để giải quyết những vấn đề nhận thức và thực tiễn đang đặt ra.Thực tiễn đang đòi hỏi sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May TP. Hà Nội nói riêng phải nỗ lực học hỏi để nâng cao năng lực tư duy biện chứng duy vật góp phần vào việc hình thành tư duy lí luận khoa học cho sinh viên, làm cơ sở động lực cho nhận thức và hành động. Từ đó, giúp sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học tốt hơn, nhìn nhận, đánh giá vấn đề đầy đủ, chính xác, biện chứng, sáng tạo và linh hoạt vào các hoạt động của thực tiễn ngành nghề cụ thể.

2.2. Vai trò của phương pháp luận và vai trò năng lượng tư duy trong hoạt động giải trí nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn của sinh viên

Vai trò của phương pháp luận triết học so với nhận thức và thực tiễn biểu lộ ở chỗ nó chỉ huy sự tìm kiếm, thiết kế xây dựng ; lựa chọn và vận dụng những giải pháp để triển khai hoạt động giải trí nhận thức và thực tiễn ; đóng vai trò xu thế trong quy trình tìm tòi, lựa chọn và vận dụng chiêu thức .

Xem thêm  ứng dụng của cảm biến gia tốc

Với tư cách là mạng lưới hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về quốc tế, về vị trí, vai trò của con người trong quốc tế đó, triết học đóng vai trò là hạt nhân lý luận của thế giới quan. Triết học giữ vai trò khuynh hướng cho quy trình củng cố và tăng trưởng thế giới quan của mỗi cá thể, mỗi hội đồng trong lịch sử vẻ vang. Trang bị thế giới quan đúng đắn mới chỉ là một mặt của triết học Mác – Lênin. Với tư cách là mạng lưới hệ thống tri thức chung nhất của con người về quốc tế và vai trò của con người trong quốc tế đó, triết học triển khai công dụng phương pháp luận chung nhất. Phương pháp luận của triết học Mác – Lênin đã góp thêm phần quan trọng chỉ huy, xu thế cho con người trong nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn .

 

Khi khẳng định chắc chắn vai trò của tư duy so với nhận thức và tái tạo quốc tế, V.I.Lênin đã chứng minh và khẳng định : “ Ý thức con người không phải chỉ phản ánh quốc tế khách quan, mà còn tạo ra quốc tế khách quan ” [ 7, tr. 228 ]. Điều này cho thấy, một mặt, trải qua hoạt động giải trí tư duy, con người hoàn toàn có thể nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan ; mặt khác, trải qua hoạt động giải trí thực tiễn, con người hoàn toàn có thể cải biến hiện thực khách quan theo những quyền lợi của mình. Cũng từ đó, hoàn toàn có thể chứng minh và khẳng định tư duy khoa học, năng lượng tư duy khoa học có vai trò quan trọng so với cả hoạt động giải trí nhận thức lẫn hoạt động giải trí thực tiễn .

Năng lực tư duy biện chứng sẽ giúp cho sinh viên rất nhiều trong quy trình học tập cũng như công tác làm việc sau này :

Thứ nhất ,

luôn tiếp đón tri thức một cách khoa học, phát minh sáng tạo. Tư duy biện chứng sẽ giúp sinh viên cái nhìn tổng lực, phân biệt tri thức đúng, sai ; chỉ ra nguyên do cái sai, và khẳng định chắc chắn, tăng trưởng tri thức đúng đắn. Sinh viên tự học, tự nghiên cứu và điều tra, lý giải thực tiễn đổi khác, đưa ra những giải pháp mà thực tiễn đặt ra …

Thứ hai ,

có phương pháp học tập, thao tác đúng đắn ; sinh viên không còn phải học vẹt, học tủ ; mà học hiểu, biết vận dụng, biết nhìn nhận và phát minh sáng tạo ra tri thức mới .

Thứ ba ,

vô hiệu tư duy siêu hình, cứng ngắc, bảo thủ, ngưng trệ …

2.3. Nội dung cơ bản rèn luyện phương pháp luận biện chứng duy vật cho sinh viên


         

Sinh viên có rèn luyện năng lượng tư duy qua nhiều môn học, nhưng cơ bản và nền tảng là rèn luyện phương pháp luận biện chứng trong môn Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 .

Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật gồm có : Hai nguyên tắc cơ bản của phép biện chứng duy vật ; Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật ; Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật ; Lý luận nhận thức duy vật biện chứng [ 2, tr. 61-124 ]. Từ những nội dung này, sinh viên phải biết phương pháp luận được rút ra là gì để vận dụng trong đời sống, lao động, học tập của sinh viên. Do đó, rèn luyện phương pháp luận biện chứng duy vật cho sinh viên là rèn luyện những nội dung cơ bản sau :

Một là ,

rèn luyện cho sinh viên có quan điểm tổng lực trong nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn. Quan điểm tổng lực yên cầu sinh viên nhận thức và giải quyết và xử lý những trường hợp thực tiễn cần phải xem xét sự vật, hiện tượng kỳ lạ phải đặt trong mối liên hệ biện chứng qua lại giữa những bộ phận, giữa những yếu tố, giữa những mặt của chính sự vật, hiện tượng kỳ lạ và trong sự tác động ảnh hưởng qua lại giữa sự vật, hiện tượng kỳ lạ đó với sự vật, hiện tượng kỳ lạ khác. Trong hoạt động giải trí thực tiễn, sinh viên phải sử dụng đồng điệu những giải pháp, những phương tiện đi lại khác nhau để tác động ảnh hưởng vào đối tượng người tiêu dùng nhằm mục đích đem lại hiệu suất cao cao nhất. Mặt khác, tất cả chúng ta cần giúp cho sinh viên hoàn toàn có thể nhận diện và phê phán quan điểm phiến diện, quan điểm chiết trung, ngụy biện .

Hai là ,

rèn luyện cho sinh viên có quan điểm lịch sử dân tộc – đơn cử trong nhận thức và hành vi. Quan điểm lịch sử dân tộc – đơn cử yên cầu sinh viên trong nhận thức và giải quyết và xử lý những trường hợp, lý giải những hiện tượng kỳ lạ cần phải xét đến tính đặc trưng của đối tượng người dùng nhận thức. Khi nhận thức sự vật và tác động ảnh hưởng vào sự vật phải chú ý quan tâm điều kiện kèm theo, thực trạng lịch sử vẻ vang – đơn cử, thiên nhiên và môi trường đơn cử mà trong đó sự vật sinh ra, sống sót, tăng trưởng. Phải xác lập rõ vị trí, vai trò khác nhau của từng mối liên hệ đơn cử, trong trường hợp đơn cử .

Ba là ,

rèn luyện cho sinh viên có quan điểm tăng trưởng trong nhận thức và trong hoạt động giải trí thực tiễn. Quan điểm tăng trưởng yên cầu sinh viên không chỉ chớp lấy cái hiện đang sống sót của sự vật, mà còn phải thấy rõ khuynh hướng tăng trưởng trong tương lai của chúng ; phải thấy được những biến hóa đi lên cũng như những biến hóa có đặc thù thụt lùi, khuynh hướng chung là tăng trưởng đi lên, tức phải thấy được tính quanh co, phức tạp của sự vật, hiện tượng kỳ lạ trong quy trình tăng trưởng của nó. Sinh viên phải biết phân loại quy trình tăng trưởng của sự vật thành từng quá trình, từ đó có cách tác động ảnh hưởng tương thích thôi thúc sự vật tăng trưởng. Cần giúp sinh viên nhận diện và phê phán quan điểm bảo thủ, ngưng trệ, định kiến trong nhận thức và hành vi .

Bốn là ,

rèn luyện phương pháp luận biện chứng qua nghiên cứu và điều tra phương pháp luận rút ra từ những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật : cái riêng và cái chung, nguyên do và tác dụng, tất yếu và ngẫu nhiên, nội dung và hình thức, thực chất và hiện tượng kỳ lạ, năng lực và hiện thực .

Năm là ,

rèn luyện phương pháp luận biện chứng qua nghiên cứu và điều tra những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Với quy luật chuyển hoá từ những sự biến hóa về lượng thành những sự đổi khác về chất và ngược lại, giảng viên cần rèn luyện cho sinh viên trong nhận thức và hành vi phải biết đi từ những tích luỹ về lượng để làm đổi khác về chất, phương pháp tích góp về lượng ( tăng về số lượng, biến hóa cách sắp xếp những yếu tố cấu thành, hay cả hai ), phải có quyết tâm để thực thi bước nhảy trải qua vận dụng linh động những hình thức của bước nhảy. Cần khắc phục hai tư tưởng trái ngược nhau là tư tưởng tả khuynh ( nóng vội, mặc kệ quy luật, chủ quan duy ý chí ) và tư tưởng hữu khuynh ( bảo thủ, ngưng trệ ). Với quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều, giảng viên cần rèn luyện cho sinh viên hiểu thâm thúy rằng, để nhận thức đúng đắn thực chất của sự vật, hiện tượng kỳ lạ và tìm ra phương hướng, giải pháp hiệu suất cao thì phải điều tra và nghiên cứu, phát hiện ra xích míc của sự vật ; phải xem xét sự vật trong thể thống nhất những mặt ( nét tương đương ), những khuynh hướng trái ngược nhau, tìm ra những mặt trái chiều và những mối liên hệ, sự tác động ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa những mặt trái chiều đó ; phải biết phân loại xích míc để đưa ra giải pháp đấu tranh cho tương thích ( tìm ra phương pháp, phương tiện đi lại và lực lượng xử lý xích míc để thôi thúc sự vật tăng trưởng ). Đối với quy luật phủ định của phủ định, giảng viên cần rèn luyện cho sinh viên nhận thức đúng đắn về khuynh hướng tăng trưởng của sự vật là đường “ xoáy ốc ”, hiểu rõ quy trình tăng trưởng của sự vật không phải khi nào cũng đi theo đường thẳng, mà nhiều khi diễn ra quanh co, phức tạp, gồm có nhiều chu kỳ luân hồi khác nhau và ở mỗi chu kỳ luân hồi này, sự vật có những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau, nên phải có cách tác động ảnh hưởng tương thích, phải biết ủng hộ cái mới, đồng thời kế thừa có tinh lọc những cái vốn có tinh hoa của cái cũ …

Xem thêm  Tải Lazada Seller Center Bán hàng online cho máy tính PC Windows phiên bản mới nhất - com.sc.lazada

            Sáu là ,rèn luyện giải pháp biện chứng cho sinh viên nghiên cứu và điều tra nội dung Lý luận nhận thức duy vật biện chứng. Cần rèn luyên sinh viên nắm vững quan điểm thực tiễn, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, phê phán chủ nghĩa kinh nghiệm tay nghề, chủ nghĩa giáo điều. Nhận thức là một quy trình, lặp đi lặp lại không có điểm dừng : từ thực tiễn tới nhận thức – từ nhận thức lại trở lại thực tiễn – từ thực tiễn liên tục quy trình nhận thức và loài người càng tiến dần đến chân lý. Sinh viên phải nhận thức được chân lý là khách quan, chống những quan điểm chủ quan cho rằng chân lý là thuộc về kẻ mạnh, chân lý thuộc về hầu hết, chân lý là lý lẽ hài hòa và hợp lý, chân lý gắn với quyền lợi … ; phê phán chủ nghĩa tuyệt đối và chủ nghĩa tương đối, cần xác lập chân lý vừa mang tính tương đối, vừa mang tính tuyệt đối và chân lý là đơn cử. Theo Lênin : thực chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác là nghiên cứu và phân tích đơn cử ở mỗi tình hình đơn cử ; rằng chiêu thức của Mác trước hết là xem xét nội dung khách quan của quy trình lịch sử vẻ vang trong một thời gian đơn cử nhất định [ 6, tr. 364 ]. Phương pháp luận biện chứng phải được xét trên lập trường duy vật, nên phải chú ý quan tâm phần thế giới quan duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin .

2.4. Vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật để nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên trường

Đại Học Công Nghiệp Dệt May TP.HN

 Sinh viên trường trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Thành Phố Hà Nộivới đặc thù là học khối tự nhiên – năng khiếu – nghề – giới tính hơn 80% sinh viên là nữ. Vì vậy khi học thế giới quan và phương pháp luận triết học của học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, họ chỉ mới biết học thuộc lòng những gì giảng viên truyền đạt. Sinh viên hưa hiểu sâu sắc bản chất của những tri thức đã học để có thể rút ra được ý nghĩa thực tiễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng hoàn cảnh cụ thể trong học tập và sinh hoạt.

Sinh viên chưa thật sự xác lập đúng đắn tầm qun trọng của môn học, cho rằng đây là môn học chung, môn học phụ, tri thức khô khan, khó hiểu, không thiết thực với đời sống, học cũng không giúp gì cho trình độ của họ. Vì thế, nhiều sinh viên không hứng thú, mê hồn học tập, coi việc học nó là bắt buộc, gò ép, chống đối, có thái độ học tập chưa tráng lệ nên két quả học tập còn thấp, đa phần đạt điểm trung bình và trung bình khá, tác dụng khá, giỏi rất ít .
Một số sinh viên còn phạm phải sai lầm đáng tiếc khi vận dụng những nguyên tắc của phép biện chứng duy vật vào học tập và điều tra và nghiên cứu khoa học. Nghĩa là năng lượng tư duy biện chứng của họ còn hạn chế, điều đó đã làm cho nhiều sinh viên lúc bấy giờ không hiểu và nắm vững nguyên tắc khách quan nên trong cách nghĩ, cách làm của họ còn biểu lộ sự liều lĩnh, hấp tấp vội vàng không xuất phát từ thực trạng trong thực tiễn, điều kiện kèm theo hiện có của mái ấm gia đình, của bản thân nên rơi vào ảo tưởng .

 Khắc phục những hạn chế trên việc vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật để nâng cao năng lượng tư duy cho sinh viên trườngĐại Học Công Nghiệp Dệt May TP. Hà Nội nhu yếu :

        Thứ nhất, giảng viên trang bị tri thức khá đầy đủ về phương pháp luận biện chứng duy vật cho sinh viên. Cần tập trung chuyên sâu cho sinh viên nắm vững phương pháp luận được rút ra từ lý luận phép biện chứng duy vật : quan điểm tổng lực, quan điểm lịch sử vẻ vang – đơn cử, quan điểm tăng trưởng, quan điểm thực tiễn ; phương pháp luận được rút ra từ những cặp phạm trù, những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật … Trong quy trình giảng dạy cần so sánh, nghiên cứu và phân tích lý luận, nêu yếu tố cho sinh viên xử lý, sau đó Tóm lại. Chẳng hạn : Vì sao sự tăng trưởng diễn ra theo đường “ xoáy ốc ” mà không theo đường thẳng hoặc theo vòng tròn khép kín ? Cần đưa ra những cứ liệu cả trong tự nhiên, xã hội và tư duy để chứng tỏ .

            Thứ hai, giảng viênrèn luyện cho sinh viên những chiêu thức biện chứng trải qua thực tiễn cách mạng, trong đời sống đầy biến hóa không ngừng …. Ví dụ : Đảng ta đã vận dụng nguyên tắc khách quan trong thực tiễn chỉ huy cách mạng Nước Ta như thế nào ? Sinh viên hoàn toàn có thể chỉ ra sự vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật như thế nào qua câu nói của Hồ Chí Minh : “ … Nhận xét cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc, mà phải xét kỹ cả hàng loạt việc làm của cán bộ ” [ 4, tr. 479 ] ; “ Có kinh nghiệm tay nghề mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ ” [ 5, tr. 234 ] ; hay tìm những câu thơ, tục ngữ, ca dao, danh ngôn phản ánh tư tưởng triết học duy vật biện chứng. Cho một ví dụ trong thực tiễn để làm rõ sự hoạt động, tăng trưởng của sự vật chịu ảnh hưởng tác động đồng thời cả ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật ;

Xem thêm  Hợp kim đồng và những ứng dụng phổ biến nhờ đặc tính ưu việt

Hay sau khi hoàn thành xong việc làm đồng áng, chị Hà tranh thủ đi thay khóa quần. Sau khi thợ thay xong, chị hỏi cô thợ may : “ Hết bao nhiêu tiền để chị trả ”. Cô thợ may vấn đáp : “ Dạ, ba mươi ngàn đồng thưa chị ”. Chị Hà giãy nảy : “ Sao đắt thế ? Cách đây vài tháng cô lấy hai mươi ngàn đồng thôi mà ”. cô thợ may phân trần : “ Thưa chị, dạo này mọi ngân sách đều tăng lên gấp đôi, từ lương thực, xăng dầu, tiền điện, tiền nước, tiền thuê cái quán này cũng tăng lên chị à ”. Chị Hà tỏ vẻ tức bực : “ Giá lương thực, điện nước, xăng dầu, thuê quán đúng là tăng cao nhưng mà có tương quan gì đến việc thay khóa đâu ? cô “ chém ” đắt quá ! ”. Nói vậy nhưng Chị Hà vẫn móc ví trả tiền. chị ra về mà trong lòng vẫn ấm ức. Chứng kiến câu truyện của Chị Hà từ đầu tới cuối, sinh viên A cho rằng lập luận của cô thợ may rất biện chứng còn lập luận của Chị Hà thì mang tính siêu hình. Anh ( chị ) có chấp thuận đồng ý với quan điểm của sinh viên A không ? Tại sao ?

Thứ ba ,

giảng viên khuynh hướng cho sinh viên có ý thức tự vận dụng phương pháp luận biện chứng trong quy trình học tập, trong đời sống bản thân. Muốn nâng cao năng lượng tư duy sinh viên cần nắm vững, vận dụng triệt để phương pháp luận biện chứng duy vật trong nhận thức và trong hoạt động giải trí thực tiễn. Ví dụ : Vận dụng quan điểm tổng lực để nghiên cứu và phân tích một hiện tượng kỳ lạ hóa học, vật lý … ; Vận dụng quan điểm tổng lực, quan điểm lịch sử dân tộc – đơn cử trong quy trình học tập của bản thân cấp 1, cấp 2, cấp 3 ( kỹ năng và kiến thức, độ tuổi ). Trong quy luật phủ định của phủ định hoàn toàn có thể khuynh hướng cho sinh viên vận dụng tính thừa kế của phủ định biện chứng trong đời sống, học tập của sinh viên ; Hoặc bản thân sinh viên cần thừa kế như thế nào về truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống dân tộc bản địa ( ví dụ chiếc áo dài, tư tưởng yêu nước, tư tưởng trung với vua hiếu với dân ) ? Giải thích hiện tượng kỳ lạ quả trứng – con gà – quả trứng ? Dựa vào phương pháp luận của cặp phạm trù nguyên do và hiệu quả để rèn luyện đạo đức bản thân. Sinh viên phải nhận thức được bất kể hiệu quả nào cũng có nguyên do của nó, từ đó sinh viên có ý thức làm việc thiện, tránh việc ác. Luyện tập cho sinh viên biết vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật vào trong thực tiễn, đời sống trải qua những yếu tố : Hãy vận dụng phương pháp luận rút ra từ mối liên hệ biện chứng giữa nguyên do và hiệu quả vào nghành nghề dịch vụ giáo dục và đào tạo và giảng dạy .

Ví dụ : Yêu cầu sinh viên lý giải tại sao cùng một môn học kiến thức và kỹ năng như nhau nhưng bạn A lại có tác dụng học thi cao hơn bạn B ? Tại sao cùng loại sản phẩm áo sơ mi nhưng khi bán trên thị trường doanh nghiệp A lại thu được nhiều vốn hơn doanh nghệp B ? Hoặc, vận dụng phương pháp luận biện chứng giải thích quan điểm sau : “

Sản phẩm dệt may mang tính thời trang cao, phải liên tục đổi khác mẫu mã, mẫu mã, sắc tố, vật liệu để phân phối tâm ý thích thay đổi, độc lạ của người tiêu dùng. Bên cạnh đấy nhãn mác mẫu sản phẩm cũng có ý nghĩa rất lớn so với tiêu thụ loại sản phẩm. Người tiêu dùng thường địa thế căn cứ vào nhãn mác để nhìn nhận chất lượng mẫu sản phẩm ”. Hay, trên cơ sở nội dung phương pháp luận quy luật phủ định của phủ định, anh ( chị ) hãy nêu một ví dụ trong nghành may mặc để chứng tỏ khuynh hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng kỳ lạ là hoạt động đi lên cái mới sinh ra thừa kế và sửa chữa thay thế cái cũ ?

Thứ tư, giảng viên

liên tục kiểm tra, nhìn nhận giải pháp biện chứng cho sinh viên. Có thể kiểm tra bài tập về nhà trải qua luận bàn nhóm, kiểm tra kỹ năng và kiến thức bằng câu hỏi ngắn, bài tập trắc nghiệm, hay lý giải một hiện tượng kỳ lạ nào đó trong đời sống. Ví dụ : Giải thích có hiện tượng kỳ lạ học giỏi mà thi trượt ĐH trên cơ sở lý luận phép biện chứng duy vật ? Hoặc, hãy dựa vào quan điểm tổng lực, quan điểm lịch sử vẻ vang – đơn cử để nghiên cứu và phân tích nguyên do thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hoặc, dựa vào quan điểm tăng trưởng nghiên cứu và phân tích quy trình sản xuất máy may, điện thoại thông minh … của con người trong lịch sử vẻ vang ?

3. Kết luận

Năng lực tư duy biện chứng là sức mạnh không thể thiếu được của mỗi con người trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, là đòi hỏi bắt buộc ở mỗi người trong quá trình tiến hành nhiệm vụ nhận thức và cải tạo thế giới khách quan, là đòi hỏi của thực tiễn xã hội đối  với sinh viên trường Đại học công nghiệp Dệt May trong giai đoạn hiện nay. Để nâng cao năng lượng tư duy của sinh viên trải qua rèn luyện giải pháp biện chứng duy vật, giáo viên cần xác lập trọng tâm, nắm vững nội dung và chiêu thức dạy học, kết nối ngặt nghèo giữa lý luận và thực tiễn, tiếp tục kiểm tra sinh viên dưới nhiều hình thức, khuynh hướng vận dụng trong đời sống bản thân. Rèn luyện giải pháp biện chứng duy vật cho sinh viên, sẽ góp thêm phần quan trọng vào việc thiết kế xây dựng năng lượng nhận thức biện chứng, nâng cao năng lượng tư duy biện chứng và xử lý tốt những yếu tố đời sống, học tập, thao tác một cách khoa học của sinh viên sau khi ra trường .

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.