Ứng Dụng Trắc Nghiệm Mô Phôi Có Đáp Án Update, Trắc Nghiệm Mô Phôi – Chia sẻ kiến thức, kết nối đam mê

Mời những abnj cùng tìm hiểu thêm tài liệu Trắc nghiệm Mô phôi được san sẻ dưới đây làm tư liệu ôn tập sẵn sàng chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Luyện tập với những câu hỏi trắc nghiệm sau đây giúp bạn củng cố và nắm vững kỹ năng và kiến thức, thêm phần tự tin đật tác dụng cao trong bài thi sắp tới. Chúc những bạn thi tốt !
Đang xem : Trắc nghiệm mô phôi

Trắc nghiệm Mô phôi30. Liên kết vòng bịt : A. Nằm ở vùng cực ngọn tế bào B. Có tác dụng trao đổi giữa 2 tế bào gần nhau C. Là nơi có nhiều cấu trúc connexon D. Là nơi có nhiều siêu sợi actin E. Tất cả đều sai31. Thể liên kết : A. Tạo thành vòng ở cực ngọn tế bào B. Có nhiều siêu sợi trương lực C. Có tác dụng ngăn cách với môi trường ngoài D. Có tác dụng trao đổi giữa 2 tế bào gần nhau E. Tất cả đều sai32. Thể liên kết có các đặc điểm sau đây, TRỪ MỘT : A. Có nhiều siêu sợi trương lực B. Có tấm bào tương C. Có tác dụng liên kết 2 tế bào gần nhau D. Thường gặp ở biểu mô phủ E. Có nhiều đơn vị cấu tạo connexon33. Liên kết khe có các đặc điểm sau đây, TRỪ MỘT : A. Là nơi hai màng tế bào lân cận nằm sát nhau B. Có nhiều phức hợp protein (connexon) C. Có tác dụng ngăn cách với môi trường ngoài D. Có tác dụng lưu thông ion sang tế bào bên cạnh E. Có thể gặp ở tất cả các loại mô34. Chi tiết A của hình 1 là : A. Siêu sợi keratin B. Khe thông C. Tấm bào tương D. Siêu sợi actin E. Chất gian bào35. So với các mô khác, tế bào biểu mô thường có các đặc điểm là : A. Nhân bắt màu baz B. Bào tương bắt màu acid C. Bộ Golgi kém phát triển D. Ti thể phát triển E. Tất cả đều sai36. Thể liên kết là cấu trúc liên kết : A. Giữa 2 tế bào biểu mô B. Giữa màng đáy và tế bào liên kết C. Giữa 2 nơron D. Giữa các bào quan E. Tất cả đều sai37. Biểu mô lát đơn : A. Có ở thành khoang thiên nhiên B. Có ở thành khoang cơ thể C. Có ở nơi hặp nhiều ma sát D. Có ở ống bài xuất tuyến ngoại tiết E. Tất cả đều sai38. Biểu mô ở khí quản là : A. Biểu mô lát đơn B. Biểu mô vuông đơn C. Biểu nô lát tầng D. Biểumô trung gian giả tầng E. Tất cả đều sai39. Biểu mô thực quản là : A. Biểu mô trụ giả tầng B. Biểu mô lát tầng không sừng C. Biểu mô lát tầng có sừng D. Biểu mô trung gian giả tầng E. Tất cả đều sai40. Thành của nang tuyến giáp là biểu mô : A. Lát đơn B. Vuông đơn C. Trụ đơn D. Trụ giả tầng E. Tất cả đều sai41. Biểu mô trung gian giả tầng có ở : A. Thực quản B. Khí quản C. Tiểu cầu thận D. Tuyến bã E. Tất cả đều sai42. Ngoài da, biểu mô lát tầng sừng hoá còn có thể gặp ở : A. Giác mạc B. Cổ tử cung C. Thực quản D. Bàng quang E. Tất cả đều sai43. Biểu mô lát tầng không sừng hoá khác biểu mô lát tầng có sừng ở chỗ : A. Có nhiều thể liên kết B. Có màng đáy dày C. Không có lớp hạt D. Không có mạch máu E. Không phân cực44. Biểu mô trụ đơn : A. Có nhiều ở nơi có hấp thu thức ăn B. Có nhiều ở nơi trao đổi khí C. Không có tính phân cực D. Kém khả năng sinh sản E. Tất cả đều sai45. Tế bào đáy : A. Là tế bào ít có khả năng sinh sản B. Có nhiều ở khí quản C. Có nhiều vi nhung mao trên cực ngọn D. Có khả năng chế tiết mạnh E. Có khả năng tổng hợp melanin46. Lớp gai : A. Là lớp tế bào thuộc biểu bì B. Còn gọi là lớp sinh sản C. Còn gọi là lớp hạt D. Không có siêu sợi trương lực E. Có nhiều liên kết vòng bịt47. Lớp sừng của biểu bì có đặc điểm sau đây, TRỪ MỘT : A. Là cấu trúc giàu keratin B. Các hình thức liên kết tế bào không còn C. Nhân tế bào bị thoái hoá D. Có nhiều thể bán liên kết E. Có nhiều siêu sợi actin48. Tuyến bã là tuyến ngoại tiết kiểu : A. Ong đơn B. Ong chia nhánh C. Túi đơn D. Túi phức tạp E. Ong – túi49. Tuyến mồ hôi là tuyến kiểu : A. Túi đơn B. Túi phức tạp C. Ong đơn thẳng D. Ong – túi E. Tất cả đều sai50. Tuyến ống – túi có thể gặp ở : A. Tuyến bã B. Tuyến kẽ C. Tuyến tiền liệt D. Tuyến vú E. Tất cả đều sai51. Tuyến túi kiểu chùm nho có thể gặp ở : A. Tuyến tiền liệt B. Tuyến vú C. Tuyến giáp D. Tuyến kẽ E. Tuyến đáy vị52. Loại siêu sợi trong vùng thể liên kết là : A. Siêu ống B. Siêu sợi C. Siêu sợi trung gian D. Siêu sợi actin E. Siêu sợi myosin53. Ở biểu mô trụ giả tầng : A. Tất cả nhân nằm cùng hàng B. Tất cả tế bào đều có cực ngọn tiếp xúc lòng ống C. Tất cả tế bào đều tựa trên màng đáy D. Tất cả tế bào đều có nguồn gốc ngoại bì phôi E. Tất cả đều đúng54. Biểu mô ở hình 2 là biểu mô : A. Lát tầng sừng hoá B. Trụ đơn có lông chuyển C. Trụ giả tầng có lông chuyển D. Trụ tầng E. Vuông đơn55. Hình 3 là hình sơ đồ cấu tạo của : A. Liên kết khe B. Liên kết vòng bịt C. Thể liên kết D. Thể liên kết vòng E. Thể bán liên kếtCâu hỏi GHÉP HỢP (từ câu 56 đến câu 96) :Mỗi lựa chọn có thể được sử dụng một lần, nhiều lần hay không lần nàoTừ câu 56 đến câu 63 sử dụng các lựa chọn sau : A. Biểu mô lát đơn B. Biểu mô vuông đơn C. Biểu mô trụ đơn D. Biểu mô trụ giả tầng E. Biểu mô lát tầng không sừng F. Biểu mô lát tầng sừng hoá G. Biểu mô trung gian giả tầng56. Biểu bì da57. Biểu mô khí quản58. Biểu mô thực quản59. Biểu mô buồng trứng60. Biểu mô tá tràng61. Biểu mô đáy vị62. Biểu mô bàng quang63. Biểu mô trước giác mạcTừ câu 64 đến câu 70 sử dụng các lựa chọn sau : A. Liên kết vòng bịt B. Thể liên kết C. Liên kết khe64. Có tác dụng ngăn cách với môi trường ngoài65. Có tác dụng liên kết là chính66. Có tác dụng vận chuyển ion67. Nằm ở vùng cực ngọn68. Có nhiều siêu sợi trương lực69. Có phức hợp connexon70. Có ở biểu mô và các biểu mô khácTừ câu 71 đến câu 76 sử dụng các mẫu tự (A, B, C) trong hình 471. Kiểu chế tiết bán hủy72. Kiểu chế tiết toàn vẹn73. Kiểu chế tiết toàn hủy74. Gặp ở hầu hết các tuyến nội tiết75. Gặp ở tuyến bã76. Gặp ở tuyến vúTừ câu 77 đến câu 81 sử dụng các lựa chọn sau : A. Tuyến nội tiết B. Tuyến ngoại tiết77. Tuyến kẽ tinh hoàn78. Tuyến đáy vị79. Có ống bài xuất80. Không có ống bài xuất81. Có mao mạch rất phong phúTừ câu 82 đến câu 90 sử dụng các lựa chọn sau : A. Cấu tạo kiểu túi kín B. Cấu tạo kiểu lưới C. Cấu tạo kiểu tản mác D. Cấu tạo ống đơn E. Cấu tạo ống túi82. Tuyến cận giáp83. Tuyến giáp84. Tuyến thượng thận85. Tuyến kẽ tinh hoàn86. Tuyến mồ hôi87. Tuyến hoàng thể88. Tuyến đáy vị89. Tuyến đáy vị90. Tuyến tử cungTừ câu 91 đến câu 96 sử dụng các lựa chọn sau và chỉ chọn MỘT trả lời đúng: A. Lông chuyển B. Vi nhung mao C. Cả hai A và B D. Không A không B91. Có màng bào tương bao bọc92. Lõi có chứa siêu sợi93. Lõi có chứa siêu ống94. Gắn với thể đáy95. Có nhiều ở biểu mô hấp thu96. Có thể là cấu tạo đặc biệt của cực ngọn tế bào trụCâu hỏi chọn trả lời ĐÚNG / SAI (từ câu 97 đến 104)97. Biểu mô là nơi có nhiều hình thức liên kết nhất Đ/S98. Liên kết vòng bịt chỉ gặp ở biểu mô phủ Đ/S99. Thể liên kết chỉ gặp ở biểu mô phủ Đ/S100. Biểu mô có thể có nguồn gốc từ ngoại bì, nội bì hoặc trung bì phôi Đ/S101. Lông chuyển và vi nhung mao có vị trí khác nhau nhưng có cấu tạo hoàn toàn giống nhau Đ/S102. Siêu ống là thành phần cấu tạo cơ bản của lông chuyển Đ/S103. Liên kết vòng bịt, thể liên kết, liên kết khe đều có tác dụng liên kết hai tế bào gần nhau Đ/S104. Tế bào đáy của biểu mô trụ giả tầng có cực ngọn tiếp xúc với không khí Đ/SCâu hỏi ĐIỀN KHUYẾT (từ câu 105 đến 108)105. Tế bào mâm khía thuộc mô …………………………106. Tế bào gan thuốc mô ……………………………………..107. Tế bào tiết ra testosteron thuộc mô………….108. Tế bào thành ở đáy vị thuộc mô ……………….MÔ LIÊN KẾTCâu hỏi chọn một trả lời ĐÚNG NHẤT (từ câu 109 đến 134)109. Mô liên kết chính thức, mô sụn, mô xương khác nhau về các đặc điểm sau, TRỪMỘT :A. Nguồn gốc (lá phôi) B. Thành phần tế bào C. Độ rắn của chất căn bản D. Thành phần sợi liên kết E. Chức năng cơ học110. Mô liên kết có các đặc điểm chính sau, TRỪ MỘT : A. Chất gian bào phong phú B. Chứa nhiều mạch C. Không tiếp xúc môi trường ngoài D. Có tính phân cực rõ rệt E. Giàu acid hyaluronic111. Tế bào có kích thước 15–20 micron chứa nhiều lysosom là : A. Tương bào B. Đại thực bào C. Tế bào mỡ D. Tế bào sợi E. Tất cả đều sai112. Trong mô liên kết tế bào có khả năng chuyển động mạch nhất, đó là : A. Nguyên bào sợi B. Tế bào có nguồn gốc mono bào C. Tế bào nội mô D. Tế bào sắc tố E. Tế bào mỡ113. Trong mô liên kết tế bào có thể biến thành tế bào sụn là : A. Tế bào nội mô B. Masto bào C. Tương bào D. Đại thực bào E. Tất cả đều sai114. Trong các khả năng biệt hoá tế bào dưới đây có một là sai : A. Nguyên bào sợi Tế bào nhân khổng lồ B. Bạcch cầu ưa baz Masto bào C. Mono bào Đạo thực bào D. Lympho bào Tương bào E. Mono bào Hủy cốt bào115. Tế bào có kích thước 5 x 15 miron và chứa nhiều hạt keratohyalin là : A. Tế bào sắc tố B. Tế bào sợi C. Masto bào D. Tế bào nội mô E. Tất cả đều sai116. Tương bào có nguồn gốc từ : A. Chu bào B. Đại bào C. Đại thực bào D. Lympho T E. Tất cả đều sai117. Kháng thể được tổng hợp ở : A. Nguyên bào sợi B. Tương bào C. Lympho bào B D. Masto bào E. Chu bào118. Những tế bào sau đây thuộc hệ thống thực bào đơn nhân, TRỪ MỘT : A. Mono bào B. Đại thực bào C. Tế bào Kupffer D. Tế bào nhân khổng lồ E. Vi bào đệm119. Loại tế bào chịu trách nhiệm chính trong việc tạo và duy trì chất gian bào mô liên kếtlà: A. Tế bào nội mô B. Mono bào C. Nguyên bào sợi D. Lympho bào E. Đại thực bào120. Tế bào tổng hợp GAG mạnh nhất là : A. Chu bào B. Nguyên bào sợi C. Lympho bào D. Tương bào E. Masto bào121. Phân tử collagen được tổng hợp bởi : A. Đại thực bào B. Masto bào C. Tế bào nội mô D. Tương bào E. Tất cả đều sai122. Trong mô liên kết, tế bào có nguồn gốc từ bạch cầu ưa baz là : A. Tế bào sợi B. Tương bào C. Masto bào D. Chu bào E. Tất cả đều sai123. Trong mô liên kết các loại tế bào sau đây đều có khả năng chuyển động, TRỪ MỘT: A. Đại thực bào B. Tương bào C. Masto bào D. Tế bào mỡ E. Bạch cầu124. Masto bào có đặc điểm cấui tạo là : A. Không có thụ thể bề mặt B. Không có ty thể C. Nhiều không bào thực bào D. Nhiều hạt ưa baz dị sắc E. Nhân thoái hoá125. Đại thực bào có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT : A. Bào tương có nhiều hạt ưa acid B. Nhiều lysosom C. Có khả năng di động mạnh D. Có nguồn gốc từ mono bào E. Có nhiều thụ thể bề mặt126. Thực bào ở đại thực bào là quá trình : A. Miễn dịch thụ động B. Miễn dịch không đặc hiệu C. Miễn dịch đặc hiệu D. Hấp thu E. Thẩm thấu127. Chức năng miễn dịch của tương bào : A. Có tính chất không đặc hiệu B. Có tính chất đặc hiệu C. Là miễn dịch thụ động D. Là miễn dịch trung gian tế bào E. Có tác dụng chống ung thư128. Đại thực bào có mặt ở các nơi sau, TRỪ MỘT : A. Sụn trong B. Lách C. Hạch D. Phổi E. Gan129. Chức năng điều hoá nội mô tại chỗ và kiểm soát kích thước mạch chủ yếu được thựchiện bởi : A. Đại thực bào B. Tế bào nội mô C. Masto bào D. Tương bào E. Chu bào130. Nguyên bào sợi có các đặc điểm sau, TRỪ MỘT : A. Là tế bào tổng hợp collagen B. Ccó thể biệt hoá thành cốt bào C. Có thể biệt hoá thành tế bào mỡ D. Có thể chế tiết histamin E. Ít có khả năng chuyển động131. Trong các loại tế bào sau đây, lưới nội bào hạt phát triển mạnh nhất ở : A. Nguyên bào sợi B. Chu bào C. Tương bào D. Mono bào E. Lympho bào132. Chất căn bản mô liên kết bao gồm tất cả thành phần sau, TRỪ MỘT : A. Acid hyaluronic B. Proteoglycan C. Sợi collagen D. Fibronectin E. GAG133. Tất cả chất sau đây đều là GAG, TRỪ MỘT : A. Acid hyaluronic B. Keratan sulfat C. Chondroitinsulfat D. Heparantsulfat E. Fibronectin134. Procollagen được hình thành trong tế bào sợi là phân tử : A. Có một chuỗi alpha B. Có 2 chuỗi alpha C. Có 3 chuỗi alpha D. Protein cầu E. Có cấu tạo giống chuỗi F – actinCâu hỏi GHÉP HỢP (từ câu 135 đến câu 166) : mỗi lựa chọn có thể sử dụng một lần,nhiều lần hay không lần nàoTừ câu 135 đến câu 143 sử dụng các lựa chọn sau : A. Nguyên bào sợi B. Đại thực bào C. Masto bào D. Tương bào E. Lympho bào135.

Xem thêm  Top 5 App Học Chữ Cái Tiếng Việt Tốt Nhất Cho Trẻ Mầm Non, Game Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Bổ Ích

Xem thêm: Tải Game & Ứng Dụng MOD APK Phổ Biến 2021 – ModRadar

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh 10 Thí Điểm Violet, Giao An 10 Thi Diem

Xem thêm : New Headway Elementary
Chức năng chính là tổng hợp immunoglobulin136. Có số lượng nhiều nhất trong mô liên kết137. Tỷ lệ nhân / bào tương lớn nhất138. Chứa nhiều hạt tích góp heparin hoặc histamin139. Chứa nhiều lysosom hơn những loại tế bào khác đã nêu140. Sự gắn phức tạp kháng nguyên – IgE trên mặt phẳng gây ra xuất bào histin141. Lưới nội bào hạt tăng trưởng nhất so với những loại tế bào khác đã nêu142. Khi trưởng thành có dạng hình thoidài143. Tổng hợp những chất interferon, prostglandin … Từ câu 144 đến câu 150 sử dụng những lựa chọn sau : A. Tropocollagen B. Immunoglobulin C. Elastin E. Elastase144. Được tổng hợp ở đại thực bào145. Được tổng hợp ở nguên bào sợi146. Có công dụng trung hoà kháng nguyên147. Được tổng hợp ở tương bào148. Là thành phần của sợi chun149. Là thành phần của sợi lưới150. Là thành phần của sợi tạo keoTừ câu 151 đến câu 161 sử dụng những lựa chọn sau : A. Màng đáy B. Sợi chun C. Sợi tạo keo D. Chất căn bản151. Đơn vị cấu trúc là tropocollagen152. Đơn vị cấu trúc là elastin153. Chứa nhiều collagen loại IV154. Chứa nhiều laminin155. Chứa nhiều lipid, albumin và globulin do máu mang lại156. Có vân ngang157. Không tạo vân ngang trên sợi158. Không có cystin159. Chứa desmosin và isodesmosin160. Sợi có cấu trúc mảnh và phân nhánh161. Là loại sản phẩm chung của mô link và những mô khácTừ câu 162 đến câu 167 sử dụng những lựa chọn sau : A. Desmosin B. Chylomycron C. Acid hyaluronic D. Không có chất nào kể trên162. Là thành phần cấu trúc của proteoglycan163. Là chất đặc trưng của sợi tạo keo164. Là chất đặc trưng của sợi chun165. Là hạt mỡ có size 1 micron166. Khi phân hủy sẽ cho ra glycerol167. Được tổng hợp ở tế bào trụ có lông chuyểnCâu hỏi vấn đáp ĐÚNG / SAI ( từ câu 168 đến câu 177 ) 168. Có thể coi mô link là mô duy nhất có mạch máu Đ / S169. Tế bào tiết ra insulin thuộc mô link Đ / S170. Tế bào sinh sản để biệt hoá thành tế bào có lông chuyển ở khí quản là tế bvào mô link Đ / S171. Đại thực bào tổng hợp elastin, còn tế bào sợi tổng hợp elastase Đ / S172. Chức năng tương tác với tế bào T và tế bào B được thực thi bởi đại thực bàoĐ / S173. Histamin chỉ được xuất bào khỏi masto bào khi nào kênh ion Ca + + được mở Đ / S174. Acid hyaluronic được xuất bào qua kênh ion Ca + + của masto bào Đ / S175. Khả năng chuyển hoá những chất trong chất cơ bản mô link tỷ suất thuận với lượng nước trong đó Đ / S176. Histamin và acid hyaluronic đều làm tăng tính thấm của chất cơ bản Đ / S177. Glycosaminoglycan làm tăng tính thấm của chất cơ bản Đ / SCâu hỏi ĐIỀN KHUYẾT ( từ câu 178 đến câu 182 ) 178. Enzym phân hủy mỡ trong tế bào mỡ được gọi là … … … … … … … 179. Ngoài insulin, adrenalin có tính năng điều hoà quy trình phân hủy mỡ, còn có hormon nữa là … … … … … … …. 180. Sợi chun đàn hồi được là nhờ trong cấu trúc có những phân tử … … … … … … 181. Collagen II xuất hiện nhiều trong mô … … … … … …. 182. Collagen IV xuất hiện nhiều ở … … … … … … … .. MÔ SỤNCâu hỏi chọn một vấn đáp ĐÚNG NHẤT ( Từ câu 183 đến câu 187 ) 183. Mô sụn hoàn toàn có thể phân biệt được với những mô link khác với đặc thù : A. Chất cơ bản chứa collagen B. Tế bào sụn có nguồn gốc từ tế bào sợi C. Tế bào sụn vừa tạo chất cơ bản vừa tạo sợi D. Không có mạch máu E. Không có công dụng chống đỡ184. Tế bào sụn hoàn toàn có thể fdễ dàng phân biệt được với bất kể loại tế bào nào khác nhờ vào : A. Kích thước B. Hình dạng C. Vị trí D. Bào tương có glycogen E. Tất cả đều sai185. Chất cơ bản sụn có những đặc thù sau, trừ một : A. Chứa nhiều chondroitin sulfat B. Collagen II nhiều mẫu mã C. Ưa nước D. Tạo thành những lớp E. Proteoglycan đa dạng chủng loại nhưng giảm dần theo tuổi186. Màng sụn có những đặc thù s, TRỪ MỘT : A. Là mô link B. Là cấu trúc quyết định hành động sự tái tạo miếng sụn C. Chứa nhiều mạch máu D. Chứa nhiều collagen II E. Đảm nhiệm chức năng nuôi dưỡng miếng sụn187. Màng sụn : A. Còn gọi là màng bao khớp B. Là màng link chứa mạch C. Là màng link chứa tế bào sụn D. Có cấu trúc khác nhau ở 3 loại sụn E. Tất cả đều saiCâu hỏi GHÉP HỢP ( từ câu 188 đến câu 202 ) : mỗi lựa chọn hoàn toàn có thể được sử dụng mộtlần, nhiều lần hoặc không lần nàoTừ câu 188 đến câu 198 sử dụng những lựa chọn sau : A. Sụn trong B. Sụn chun C. Sụn xơ D. Tất cả những loại sụn trên E. Không loại sụn nào188. Chứa nhiều sợi lưới189. Có màng sụn là mô link có 2 lớp190. Bộ xương phôi thai191. Là loại sụn nhiều nhất trong cơ thể192. Sụn khớp xxương dài193. Sụn nắp thanh quản194. Sụn kớp mu195. Chứa nhiều collagen I196. Có nguồn gốc từ trung mô197. Tế bào sụn có nguồn gốc từ nguyên bào sợi198. Chứa nhiều collagen IITừ câu 199 đến câu 202 sử dụng những lựa chọn sau : A. Sinh sản kiểu đắp thêm B. Sinh sản kiểu vòng C. Sinh sản kiểu trục D. Tất cả những loại sinh sản E. Không loại sinh sản nào199. Làm sụn tăng kích thích200. Làm sụn tăng chiều dài201. Là cách sinh sản ở vùng băng sụn nối202. Để tạo chất cơ bản sụnCâu hỏi chọn vấn đáp ĐÚNG / SAI ( từ câu 203 đến câu 209 ) 203. Tế bào sụn không còn năng lực sinh sản Đ / S204. Tế bào sụn hoàn toàn có thể xuất nguồn từ tế bào sợi Đ / S205. Sinh sản đắp thêm làm cho nguyên bào sợi biệt hoá trở thành tế bào sụn Đ / S206. Chất cơ bản sụn rất ưa nước nên dễ ghép sụn Đ / S207. Chất cơ bản sụn không ngấm thấm so với những protein có phân tử lượng lớnĐ / S208. Sụn khớp có màng sụn tăng trưởng để tạo bao khớp Đ / S209. Càng già sụn càng ưa nướcCâu hỏi ĐIỀN KHUYẾT ( từ câu 210 đến câu 216 ) 210. Loại GAG nhiều nhất ở chất cơ bản sụn là … … … … … … … 211. Loại collagen nhiều nhất ở chất cơ bản sụn là … … … … …. 212. Cấu tạo nuôi dưỡng miếng sụn được gọi là … … … … … … … … 213. Cấu tạo quyết định hành động sự tái tạo miếng sụn là … … … … … … … …. 214. Sụn vành tai ngoài thuộc loại … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 215. Sụn gian đốt sống thuộc loại … … … … … … … … … … … … … 216. Về già sụn trở nên đục là do hiện tượng kỳ lạ … … … … … … … … .. Câu hỏi chọn một vấn đáp ĐÚNG NHẤT ( từ âu 217 đến âu 237 ) 217. Mô xương có những đặc thù sau, TRỪ MỘT : A. Chất gian bào đa dạng chủng loại B. Chất ăn bản nhiễm canci C. Tế bào xương chiếm lợi thế hơn so với chất cơ bản D. Đổi mới cấu trúc tiếp tục E. Có chứa mạch218. Mô xương là mô link, ở đó : A. Chất cơ bản không có GAG B. Chất cơ bản nhiễm nhiều muối Ca. C. Tế bào xương không còn năng lực chuyển hóa. D. Mạch máu chỉ đến ống tủy. E. Tất cả đều sai. 219. Tế bào xương xuất nguồn từ mono bào là : A. Cốt bào B. Tạo cốt bào C. Hủy cốt bào D. Nguyên bào sợi màng xương E. Tế bào tủy xương220. Tất cả những cấu trúc sau đây làm thuận tiện cho việc luân chuyển chất dinh dưỡng vàoxy đến cốt bào, TRỪ MỘT : A. Liên kết khe B. Ổ xương C. Chất cơ bản xương D. Ống Havers E. Tiểu quản xương221. Ống Volkmann có những đặc thù sau, TRỪ MỘT : A. Có những lá xương bao quanh B. Là ống nối những ống Havers C. Mang mao mạch máu D. Gặp ở xương Havers đặc E. Có trong thân xương dài222. Hình 5 là sơ đồ cấu trúc của : A. Thân xương cắt ngang B. Xương Havers xốp C. Xương Havers đặc D. Hệ thống Havers E. Ống Volkmann223. Chú thích ( 1 ) của hình 5 là : A. Ống tủy B. Ống Havers C. Ống Volkmann D. Vi quản xương E. Ổ xương224. Hình 6 là sơ đồ của một : A. Cốt bào B. Tạo cốt bào C. Huỷ cốt bào D. Tế bào sợi E. Tất cả đều sai225. Tế bào có năng lực chuyển hóa calci mạnh nhất là : A. Hủy cốt bào B. Cốt bào C. Tạo cốt bào D. Tế bào nhân khổng lồ E. Tế bào nội mô226. Hủy cốt bào có những đặc thù sau đây, TRỪ MỘT : A. Kích thước lớn B. Đa nhân C. Tổng hợp GAG mạnh D. Nhiều lysosome E. Có nguồn gốc từ mono bào227. Chọn năng lực biệt hóa đúng nhất : A. Mono bào Cốt bào B. Tạo cốt bào Hủy cốt bào C. Cốt bào Hủy cốt bào D. Mono bào Hủy cốt bào E. Tế bào sụn Tế bào xương228. Cốt bào có những đặc thù sau đây, TRỪ MỘT : A. Nằm trên những bè xương B. Có nhiều nhánh bào tương nối với nhau C. Có nguồn gốc từ tạo cốt bào D. Ít có năng lực phân loại E. Có chứ năng chuyển hóa calci229. Xương trong sụn được hình thành do : A. Cốt bào B. Hủy cốt bào C. Màng xương D. Tế bào sụn E. Tất cả đều sai230. Chất cơ bản xương khác chất cơ bản sụn ở những đặc thù sau đây, TRỪ MỘT : A. Proteoglycan ít hơn B. Tạo thành lá xương C. Collagen I là loại collagen chính D. Nhiễm calci E. Laminin phong phú231. Loại protein có tính năng link collagen với muối khoáng trong mô xương là : A. Chodroitin B. Fibronectin C. Osteonectin D. Desmosin232. Mức calci trong máu nhờ vào vào những yếu tố sau, TRỪ MỘT : A. Hoạt động của hủy cốt bào B. Hormon tuyến yên C. Parathyroit D. Cancitonin E. Vitamin D233. Hệ thống Havers : A. Là đơn vị chức năng cấu trúc của xương Havers xốp B. Nằm ở lớp cơ bản ngoài thân xương C. Nằm ở lớp giữa thân xương D. Nằm ở lớp trong thân xương E. Là đơn vị chức năng cấu trúc của xương ngắn234. Xương ngắn có cấu trúc giống với : A. Xương Havers đặc B. Xương Havers xốp C. Xương dẹt D. Xương cốt mạc E. Xương trong sụn235. Bệnh còi xương do những nguyên do sau đây, TRỪ MỘT : A. Sự tổng hợp chất hữu cơ mô xương giảm B. Thiếu vitamin D C. Hấp thu calci ở ruột kém D. Vôi hóa xương giảm236. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ mô xương giảm sẽ làm Open : A. Bệnh còi xương B. Bệnh Scocbut C. Bệnh xốp xương D. Bệnh loãng xương E. Bệnh khớp237. Dịch khớp có nhiều : A. Tế bào khớp thực bào ( tế bào A ) B. Tế bào sợi khớp ( tế bào B ) C. Tế bào trung gian ( tế bào C ) D. Tất cả đều saiTừ câu 238 đến câu 250 sử dụng những mẫu tự trong hình 7238. Chất cơ bản chưa nhiễm calci239. Cốt bào240. Tạo cốt bào241. Hủy cốt bào242. Chất cơ bản xương243. Tủy tạo cốt244. Tiền xương245. Tế bào ưa base nhất246. Tế bào có nhiều nhân247. Tế bào tiền thân trực tiếp của cốt bào248. Tế bào có nhiều chánh nhỏ nối với nhau249. Là tế bào tổng hợp chất tiền xương250. Trong bào tương chứa nhiều lysosomeTừ câu 251 đến câu 259 sử dụng những lựa chọn sau : A. Đầu xương dài B. Thân xương dài C. Hốc tủy D. Màng xương E. Không phải A, B, C và D251. Là xương Havers đặc252. Là xương Havers xốp253. Là xương cốt mạc254. Là mô link đặc biệt255. Có nhiều nguyên bào sợi256. Có tính năng nuôi dưỡng mô xương257. Nhiêù sợi lưới258. Có miếng sụn259. Có nhiều sợi SharpeyTừ câu 260 đến câu 265 sử dụng những lựa chọn sau : A. Ổ xương B. Vi quản xương C. Ống Havers D. Ống Volkmann E. Tất cả A, B, C và D260. Chứa nhánh bào tương của cốt bào261. Chứa thân tế bào xương262. Được bao quanh bởi những lá xương đồng tâm263. Chứa dịch lỏng264. Nối những ổ xương với nhau265. Nối những ống Havers với nhau. Từ câu 266 đến câu 274 sử dụng mẫu tự của hình 8266. Sụn trong267. Bao xơ268. Màng hoạt dịch269. Chứa dịch khớp270. Màng xương271. Xương Havers đặc272. Xương Havers xốp273. Cấu trúc chứa nhiều tế bào khớp thực bào274. Cấu trúc chứa nhiều tế bào sợi khớpTừ câu 275 đến câu 280 sử dụng những lựa chọn sau : A. Vùng sụn nhiễm calci B. Vùng sụn phì đại C. Vùng sụn tăng sinh D. Đường ăn mòn275. Các tế bào sinh sản theo kiểu trục276. Chất cơ bản nhuộm base đậm277. Còn gọi là vùng sụn trưởng thành278. Còn gọi là vùng sụn xếp hàng279. Tế bào sụn trương to280. Hình thành do hoạt động giải trí của hủy cốt bàoCâu hỏi chọn ĐÚNG / SAI ( Từ câu 281 đến câu 292 ) 281. Ở người trưởng thành vẫn còn tạo cốt bào hoạt động giải trí Đ / S282. Vi quản xương là nhánh bào tương của cốt bào Đ / S283. Trong vi quản xương hoàn toàn có thể có dịch lỏng lưu thông Đ / S284. Phosphat tricalci thường có dạng tinh thể hydroxiapatit Đ / S285. Mức calci trong máu nhờ vào vào hoạt động giải trí của hủy cốt bào Đ / S286. Màng xương ở đầu xương và thân xương có cấu trúc khác nhau Đ / S287. Ngoài xương Havers xốp, ở đầu xương còn có xương cốt mạc Đ / S288. Tạo cốt bào chỉ có ở xương trẻ nhỏ Đ / S289. Hủy cốt bào không có ở xương phôi thai Đ / S290. Trong chất cơ bản xương cũng có collagen và proteoglycan Đ / S291. Quá trình tạo xương ở trẻ nhỏ là quá trính ngấm calci vào những mô sụn làm chúng cứng rắn hơn. Đ / S292. Xương luôn được sửa sang trong suốt đời sống thành viên Đ / SCâu hỏi ĐIỀN KHUYẾT ( từ câu 293 đến câu 296 ) 293. Protein link với calci trong mô xương có tên gọi là … … … … … … … … … … … … … … … …. 294. loại muối khoáng nhiều nhất trong xương là … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 295. Sự tăng trưởng xương theo chiều dài nhờ vào quy trình tạo xương ở vùng có tên là … …. 296. Mô xương có 4 công dụng chính là : 1. … … … … … … … … …. 2. … … … … … … … … …. 3. … … … … … … … … …. 4. … … … … … … … … …. 297. Mô máu có những đặc thù sau, TRỪ MỘT : A. Là mô link đặc biệt quan trọng B. Có màu đỏ do myoglobin pháp luật C. Có chu kỳ luân hồi tái tạo sinh lý nhanh D. Chứa kháng nguyên HLA E. Có quan hệ mật thiết với năng lực miễn dịch298. Kháng nguyên hồng cầu có thực chất hóa học : A. carbohydrate B. Protein C. Lipid D. Acid nucleic E. Tất cả đều sai299. Đời sống của hồng cầu trong máu lê dài khoảng chừng : A. 20 ngày B. 12 ngày C. 4 tuần D. 4 tháng E. 1 năm300. Cục máu đông gồm có toàn bộ những thành phần sau, TRỪ MỘT : A. Hồng cầu B. Bạch cầu hạt C. Bạch cầu không hạt D. Tiểu cầu E. Albumin301. Tỷ lệ HbA / HbF ở người trưởng thành là : A. 80/20 B. 85/15 C. 88/12 D. 90/10 E. 98/2302. Nhóm máu ABO được pháp luật bởi : A. Kích thước hồng cầu B. Số lượng Hb C. Kháng nguyên mặt phẳng lympho bào D. Tất cả đều sai303. Hệ thống ABO có tương quan với : A. Hồng cầu B. Bạch cầu hạt C. Tiểu cầu D. Lympho bào E. Kháng thể lưu thông. 304. Có thể phân biệt những loại bạch cầu dựa vào những đặc thù sau, TRỪ MỘT : A. Kích thước tế bào B. Nhuộm màu bào tương C. Hình dạng nhân D. Cấu trúc siêu vi những hạt bào tương E. Số lượng trên lam máu305. Trong máu, năng lực thực bào mạnh nhất thuộc về : A. Bạch cầu trung tính B. Bạch cầu ưa base C. Bạch cầu ưa acid D. Lympho bào E. Mono bào306. Trước lúc sanh, dạng hemoglobin chiếm tỷ suất cao nhất là : A. Hb A1 B. Hb A2 C. Hb F D. Hb B

Xem thêm  Cách Gỡ Cài Đặt Ứng Dụng Đã Cấp Quyền Quản Trị Viên Thiết Bị Android

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.