Ứng dụng của ma trận và không gian vectơ trong vật lý (2018)

Ngày đăng : 07/09/2018, 08 : 02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT HỒNG THỊ BÍCH ỨNG DỤNG CỦA MA TRẬN KHÔNG GIAN VECTƠ TRONG VẬT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành : Vật thuyết Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Hà Thanh Hùng HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Vật Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội truyền đạt vốn kiền thức quý báu cho chúng em thời gian học tập trƣờng đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hà Thanh Hùng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn nhiệt tình giúp đỡ em để hồn thành tốt khóa luận Trong q trình làm khóa luận với kiến thức, trình độ thời gian có hạn nên khó tránh khỏi sai xót, mong q thầy bỏ qua Đồng thời trình độ lí luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận khơng thể tránh khỏi sai xót nên em mong thầy góp ý ,đóng góp để em học thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm giúp em hoàn thành khóa luận đƣợc tốt Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn tới bố mẹ ngƣời thân u gia đình, bạn bè ln cổ vũ động viên em suốt trình thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Hồng Thị Bích LỜI CAM ĐOAN Tơi xin đảm bảo khóa luận gồm kết thân tơi thực thời gian nghiên cứu Cụ thể, phần Mở đầu Chƣơng phần tổng quan giới thiệu vấn đề trƣớc liên quan đến khóa luận Trong Chƣơng tơi sử dụng phần kết nghiên cứu trƣớc với phần thực với thầy hƣớng dẫn PGS.TS Hà Thanh Hùng Cuối cùng, xin khẳng định kết có khóa luận “Ứng dụng ma trận không gian vectơ vật lý” kết không trùng lặp với kết khóa luận cơng trình có Sinh viên Hồng Thị Bích MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: SƠ LƢỢC VỀ THUYẾT .3 1.1 Không gian vectơ 1.1.1 Các tính chất khơng gian vectơ 1.1.2 Tốn tử tuyến tính khơng gian vectơ 1.2 Ma trận 1.2.1 Phép biến đổi ma trận 1.2.2 Các tính chất ma trận 1.2.3 Các dạng ma trận .14 1.2.4 Trị riêng vectơ riêng ma trận .17 CHƢƠNG ỨNG DỤNG CỦA MA TRẬN KHÔNG GIAN VECTƠ TRONG VẬT .23 2.1 Mơ tốn vật vectơ 23 2.1.1 Vectơ biểu diễn đại lƣợng vật có hƣớng .23 2.1.2 Vectơ hƣớng ánh sáng truyền không gian .27 2.1.3 Dùng phép cộng, trừ nhân vectơ vật 29 2.2 Giải toán vật ma trận .33 2.2.1 Tính Hermite ma trận .33 2.2.2.Hàm riêng trị riêng đại lƣợng vật .36 KẾT LUẬN .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 CÁC KÍ HIỆU CHUNG SVD : singular value decomposition : dạng khai triển ma trận BĐT : bất đẳng thức CĐĐT : cƣờng độ điện trƣờng Đpcm : điều phải chứng minh PHẦN MỞ ĐẦU Trong Vật thuyết, nói Vật thuyết môn học quan trọng sinh viên ngành Vật Nó coi sở cho tất môn học sinh viên Trong ma trận không gian vectơ phần kiến thức gây hứng thú nhiều với môn học Ma trận khơng gian vectơ vấn đề có tính thời sự, có mặt tất ngành liên quan đến vật giải tập Nó giúp học sinh hình thành cách giải cách nhanh chóng sở vật tốn học Xuất phát từ vấn đề đó, tơi lựa chọn đề tài : “Ứng dụng của ma trận không gian vectơ vật lý” với mong muốn trang bị cho em học sinh kiến thức cần thiết để giải tập cách hoàn thiện Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sâu kiến thức ma trận không gian vectơ Đƣa tốn vật có liên quan đến ma trận khơng gian vectơ, hình thành cách giải Đối tƣợng nghiên cứu thuyết Một số dạng tốn thƣờng gặp ma trận khơng gian vectơ Nội dung nghiên cứu Các tính chất khơng gian vectơ Các tính chất ma trận Mơ toán vật vectơ Các dạng tập ma trận không gian vectơ Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng lí luận cơng cụ tốn học Nghiên cứu tài liệu liên quan Cấu trúc khóa luận Cấu trúc khóa luận đƣợc xếp nhƣ sau: Chƣơng 1: Sơ lƣợc thuyết Chƣơng 2: Ứng dụng ma trận không gian vectơ vật Kết luận chung: Điểm qua kết thu đƣợc đề xuất hƣớng nghiên cứu thời gian tới CHƢƠNG 1: SƠ LƢỢC VỀ THUYẾT 1.1 Không gian vectơ 1.1.1 Các tính chất khơng gian vectơVectơ sở – Nếu V không gian vectơ W chiều, sau tập hợp N vectơ độc lập tuyến tính e1, e2,…,eN tạo thành sở cho V Nếu x vectơ tùy ý nằm V N+1 vectơ x, e1, e2,…, eN phải phụ thuộc tuyến tính dó đó:  e1   e2    eN   x  tất không đặc biệt   Hay chúng + Các hệ số: ta viết x nhƣ tổng tuyến tính vectơ: N x  x1e1  x2e2   xN eN   xi ei i 1 – Các hệ số xi thành phần x ei – sở Các thành phần nhất, hai: N x   xi ei i 1 N Thì:   x  y e i 1 i i i N y   yi ei i 1 0 – Từ trình bày thấy tập hợp N vectơ độc lập tuyến tính hình thành sở cho khơng gian vectơ N- chiều Nếu chọn ei’ khác nhau; i = 1,…N viết x nhƣ sau: N x  x1′ e1′  x2′ e2′   xN’ eN’   xi’ ei’ i 1  Tích vơ hƣớng – Chúng ta mô tả vectơ không gian vectơ cách xác định tích vơ hƣớng chúng, kí hiệu : ; hàm vơ hƣớng a b Các vô hƣớng : a.b = |a||b|.cos vectơ không gian thực không gian ba chiều ( góc vectơ ) – Các tích vơ hƣớng có tính chất sau: (i) = * (ii) a | b  c   a | b   a | c Lƣu ý: Cho không gian vectơ phức tạp (i),(ii) rằng: a | b | c  * a | c  * b | c a | b  * a | b – Hai vectơ không gian vectơ tổng đƣợc xác định trực giao =0 ^ ^ ^ – Chúng ta đƣa vào không gian vectơ N chiều sở e1, e2, , eN có tính chất trực giao ( vectơ sở trực giao lẫn vectơ có quy tắc đơn vị định ), tức là: ^ ^ ei | e j   ij  ij biểu thức tam giác Kronecker: { – Từ sở trên, viết hai vectơ a b là: N ^ a   ei i 1 N ^ b   bi e j i 1 – Với a ,trong sở trực giao có: N ^ ^ N ^ ^ ^ e j | a   e j | ei   e j | ei  a j i 1 i 1 ^ Do đó,thành phần a đƣợc đƣa bởi:  ei | a Lƣu ý, sở trực giao.Chúng ta viết a b tích vơ hƣớng sở trực chuẩn nhƣ: ^ ^ ^ ^ ^ ^ a | b  a1 e1  a2 e2   aN eN | b1 e1  b2 e2   bN eN N ^ ^ N   ai*bi ei | ei   i 1 i 1 N a b j 1 * i i ^ ^ ei | e j N   ai*bi i 1  Một số bất đẳng thức hay sử dụng (i) BĐT Schwarz kết khẳng định rằng: || ||a|| ||b|| Chúng a bội số vô hƣớng b, tức a   b Để phân biệt giá trị tuyệt đối đại lƣợng vô hƣớng |  | quy tắc vectơ |a| BĐT Schwarz chứng minh: a  b  a  b | a  b  a | a   a | a  * b | a  * b | b Nếu viết nhƣ a | b ei thì: a  b  a   2 b   a | b ei   * a | b ei 2 (ii) Các BĐT tam giác: a b  a  b ^ (iii) BĐT Bessel đời từ sở trực giao ei ; i = 1,2,…N không gian N chiều khẳng định rằng: ^ a   ei | a i (iv) Đẳng thức hình bình hành:  a b  a b  a  b 2 2  1.1.2 Tốn tử tuyến tính khơng gian vectơ Một tốn tử tuyến tính 𝒜 tất vectơ x khác nhau: y = 𝒜x Tƣơng tự, hai vectơ a b: 𝒜(λa+μb) = λ𝒜a+μ𝒜b Trong đó: λ μ vơ hƣớng Chúng ta nói 𝒜 hoạt động dựa x tạo thành vectơ cho y Lưu ý 𝒜 khơng thuộc sở hệ tọa độ coi chuyển thực thể hình học Thay giá trị cho vào (1) (2) ta đƣợc: Với ∝ = 00 x = Acosωt ; y = ∝ = 900 x = ; y = Acos(ωt-δ) 0

Xem thêm  10 phím tắt "bí mật" trên điện thoại Android có thể bạn chưa biết?

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán : Trường THCS Quảng Long

– Xem thêm –

Xem thêm: Ứng dụng của ma trận và không gian vectơ trong vật lý (2018), Ứng dụng của ma trận và không gian vectơ trong vật lý (2018)

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.