1 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây ( 348.14 KB, 53 trang )

1.8. Các hoạt động của máy tính gồm:

a. Ngắt, Giải mã lệnh, Vào/ra

b. Xử lý số liệu, Ngắt, Thực hiện chương trình

c. Thực hiện chương trình, ngắt, vào/ra

d. Tính toán kết quả, Lưu trữ dữ liệu, vào/ra

1.9. Bộ đếm chương trình của máy tính không phải là:

a. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh

b. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện

c. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện

d. Thanh ghi

1.10. Có các loại ngắt sau trong máy tính:

a. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt trung gian

b. Ngắt ngoại lệ, ngắt cứng, ngắt INTR

c. Ngắt mềm, ngắt NMI, ngắt cứng

d. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ

1.11. Trong máy tính, ngắt NMI là:

a. Ngắt ngoại lệ không chắn được

b. Ngắt mềm không chắn được

c. Ngắt cứng không chắn được

d. Ngắt mềm chắn được

1.12. Khi Bộ xử lý đang thực hiện chương trình, nếu có ngắt (không bị cấm) gửi đến, thì

nó:

a. Thực hiện xong chương trình rồi thực hiện ngắt

b. Từ chối ngắt, không phục vụ

c. Phục vụ ngắt ngay, sau đó thực hiện chương trình

d. Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối cùng quay lại thực hiện tiếp

chương trình.

1.13. Máy tính Von Newmann là máy tính:

a. Chỉ có 01 bộ xử lý, thực hiện các lệnh tuần tự

b. Có thể thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc (song song)

c. Thực hiện theo chương trình nằm sẵn bên trong bộ nhớ

d. Cả a và c

1.14. Máy tính ENIAC là máy tính:

a. Do Bộ giáo dục Mỹ đặt hàng

b. Là máy tính ra đời vào những năm 1970

c. Dùng vi mạch cỡ nhỏ và cỡ vừa

d. Là máy tính đầu tiên trên thế giới

1.15. Đối với các tín hiệu điều khiển, phát biểu nào sau đây là sai:

Trang 2/53

a. MEMR là tín hiệu đọc lệnh (dữ liệu) từ bộ nhớ

b. MEMW là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ

c. IOR là tín hiệu đọc dữ liệu từ cổng vào ra

d. IOW là tín hiệu ghi dữ liệu ra cổng vào ra

1.16. Phát biểu nào sau đây là đúng:

a. INTR là tín hiệu cứng chắn được

b. INTR là tín hiệu ngắt mềm

c. INTR là tín hiệu ngắt cứng không chắn được

d. INTR là một tín hiệu ngắt ngoại lệ

1.17. Phát biểu nào sau đây là sai:

a. INTA là tín hiệu CPU trả lời đồng ý chấp nhận ngắt

b. INTA là tín hiệu gửi từ bộ xử lý ra ngoài

c. INTA là tín hiệu từ bên ngoài yêu cầu ngắt CPU

d. Cả a và b đều đúng

1.18. Phát biểu nào sau đây là đúng:

a. HOLD là tín hiệu CPU trả lời ra bên ngoài

b. HOLD không phải là tín hiệu điều khiển

c. HOLD là tín hiệu điều khiển xin ngắt

d. HOLD là tín hiệu từ bên ngoài xin CPU nhường bus

1.19. Phát biểu nào sau đây là đúng:

a. HLDA là tín hiệu CPU chấp nhận nhường bus

b. HLDA là tín hiệu CPU không chấp nhận nhường bus

c. HLDA là tín hiệu yêu cầu CPU nhường bus

d. HLDA là một ngắt mềm

1.20. Cho đến nay, máy tính đã phát triển qua:

a. 5 thế hệ

b. 4 thế hệ

c. 3 thế hệ

d. 2 thế hệ

1.21. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng:

a. Thế hệ thứ nhất dùng transistor

b. Thế hệ thứ ba dùng transistor

c. Thế hệ thứ nhất dùng đèn điện tử chân không

d. Thế hệ thứ tư dùng vi mạch SSI và MSI

1.22. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Thế hệ thứ hai dùng transistor

b. Thế hệ thứ ba dùng transistor

c. Thế hệ thứ nhất dùng đèn điện tử chân không

d. Thế hệ thứ tư dùng vi mạnh

Trang 3/53

1.23. Theo luật Moore, số lượng transistor sẽ tăng gấp đôi sau mỗi:

a. 22 tháng

b. 20 tháng

c. 18 tháng

d. 16 tháng

1.24. Tín hiệu điều khiển MEMR là tín hiệu:

a. Đọc lệnh/dữ liệu từ ngăn nhớ

b. Ghi lệnh/dữ liệu ra ngăn nhớ

c. Đọc lệnh từ TBNV

d. Ghi lệnh ra TBNV

1.25. Tín hiệu điều khiển MEMW là tín hiệu:

Xem thêm  Tất tần tật về việc tăng hạn mức Ví Trả Sau

a. Đọc lệnh/dữ liệu từ ngăn nhớ

b. Ghi lệnh/dữ liệu ra ngăn nhớ

c. Ghi lệnh ra ngăn nhớ

d. Ghi dữ liệu ra ngăn nhớ

1.26. Tín hiệu điều khiển IOR là tín hiệu:

a. Đọc lệnh/dữ liệu từ ngăn nhớ

b. Ghi lệnh/dữ liệu ra ngăn nhớ

c. Đọc dữ liệu từ TBNV

d. Ghi dữ liệu ra TBNV

1.27. Tín hiệu điều khiển IOW là tín hiệu:

a. Đọc lệnh/dữ liệu từ TBNV

b. Ghi lệnh/dữ liệu ra TBNV

c. Đọc dữ liệu từ TBNV

d. Ghi dữ liệu ra TBNV

1.28. Tín hiệu điều khiển INTR là tín hiệu:

a. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt

b. Từ CPU gửi ra ngoài xin ngắt

c. Từ bộ nhớ chính gửi đến CPU xin ngắt

d. Từ CPU gửi đến bộ nhớ chính xin ngắt

1.29. Tín hiệu điều khiển INTA là tín hiệu:

a. CPU trả lời không chấp nhận ngắt

b. CPU trả lời chấp nhận ngắt

c. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt

d. Ngắt ngoại lệ

1.30. Tín hiệu điều khiển HOLD là tín hiệu:

a. CPU trả lời chấp nhận ngắt

b. CPU gửi ra ngoài xin dùng bus

c. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin dùng bus

d. Từ bên ngoài gửi đến CPU trả lời không dùng bus

1.31. Tín hiệu điều khiển HLDA là tín hiệu:

a. CPU trả lời không chấp nhận ngắt

Trang 4/53

b. CPU trả lời chấp nhận ngắt

c. Từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt

d. CPU trả lời đồng ý nhường bus

1.32. Với tín hiệu điều khiển MEMR, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu do CPU phát ra

b. Là tín hiệu điều khiển truy nhập bộ nhớ

c. Là tín hiệu điều khiển ghi

d. Là tín hiệu điều khiển đọc

1.33. Với tín hiệu điều khiển MEMW, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu được phát ra bởi CPU

b. Là tín hiệu do bên ngoài gửi đến CPU

c. Không phải là tín hiệu truy nhập cổng vào/ra

d. Là tín hiệu điều khiển ghi

1.34. Với tín hiệu điều khiển IOR, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu điều khiển truy nhập cổng vào/ra

b. Là tín hiệu điều khiển do CPU phát ra

c. Là tín hiệu điều khiển đọc

d. Là tín hiệu điều khiển truy nhập CPU

1.35. Với tín hiệu điều khiển IOW, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu từ bên ngoài xin ngắt cổng vào/ra

b. Là tín hiệu điều khiển do CPU phát ra

c. Là tín hiệu điều khiển được gửi đến cổng vào/ra

d. Là tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu

1.36. Với tín hiệu điều khiển INTR, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu điều khiển từ bên ngoài gửi đến CPU

b. Là tín hiệu điều khiển do CPU phát ra

c. Là tín hiệu yêu cầu ngắt

d. Là tín hiệu ngắt chắn được

1.37. Với tín hiệu điều khiển INTA, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu chấp nhận ngắt

b. Là tín hiệu điều khiển do CPU phát ra

c. Là tín hiệu điều khiển ghi cổng vào/ra

d. Là tín hiệu điều khiển xử lý ngắt

1.38. Với tín hiệu điều khiển NMI, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu từ bên ngoài gửi đến CPU

b. Là tín hiệu ngắt chắn được

c. Là tín hiệu ngắt không chắn được

d. CPU không thể từ chối tín hiệu này

1.39. Với tín hiệu điều khiển HOLD, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu do CPU phát ra

Trang 5/53

b. Là tín hiệu từ bên ngoài gửi đến CPU

c. Là tín hiệu xin nhường bus

d. Không phải là tín hiệu đọc cổng vào/ra

1.40. Với tín hiệu điều khiển HLDA, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Là tín hiệu trả lời của CPU

b. Là tín hiệu đồng ý nhường bus

c. Là tín hiệu từ bên ngoài gửi đến CPU xin ngắt

d. Không phải là tín hiệu xin ngắt từ bên ngoài

1.41. Theo cách phân loại truyền thống, có các loại máy tính sau đây:

a. Bộ vi điều khiển, máy tính cá nhân, máy tính lớn, siêu máy tính, máy vi tính

b. Máy tính xách tay, máy tính lớn, máy tính để bàn, máy vi tính, siêu máy tính

c. Máy tính xách tay, máy tính mini, máy tính lớn, siêu máy tính, máy chủ

Xem thêm  Cách chỉnh sửa trực tiếp trên file PDF như file Word

d.

Bộ vi điều khiển, máy vi tính, máy tính mini, máy tính lớn, siêu máy tính

1.42. Theo cách phân loại hiện đại, có các loại máy tính sau đây:

a. Máy tính để bàn, máy tính lớn, máy tính nhúng

b. Máy tính để bàn, máy chủ, máy tính nhúng

c. Máy chủ, máy tính mini, máy tính lớn

d. Máy tính mini, máy tính nhúng, siêu máy tính

Chương 2. Biễu diễn dữ liệu và số học máy tính

2.1. Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 261 là:

a. 1001 0001

1011

c. 1000 0111

biểu diễn được

2.2. Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 132 là:

a. 1001 0001

0100

c. 1000 0111

biểu diễn được

2.3. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 129 là:

a. 1001 0001

1011

c. 1000 0111

biểu diễn được

b.

1010

d.

Không

b.

1000

d.

Không

b.

1010

d.

Không

Trang 6/53

2.4. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 124 là:

a. 0111 1100

1011

c. 0100 0111

biểu diễn được

2.5. Dải biễu diễn số nguyên không dấu, n bit trong máy tính là:

a. 0 -> 2.n

1

c. 0 -> 2n – 1

b.

0101

d.

Không

b. 0 -> 2.n d. 0 -> 2n

2.6. Dải biễu diễn số nguyên có dấu, n bit trong máy tính là:

a. – 2(n – 1) -> 2 (n – 1)

b. – 2.n – 1 -> 2.n +1

n-1

n-1

c. – 2 – 1-> 2 – 1

d. – 2n – 1 -> 2n -1 – 1

2.7. Sơ đồ dưới đây là thuật toán thực hiện:

Start

C:=0; A:=0; Bộ đếm:=n

M chứa số bị nhân

Q chứa số nhân

Q0 = 1?

Đúng

Sai

C,A:=A+M

Dịch phải C, A, Q

Dec(Bộ đếm)

Sai

Bộ đếm = 0?

Đúng

End

a. Phép chia số nguyên không dấu

b. Phép nhân số nguyên không dấu

c. Phép nhân số nguyên có dấu

d. Phép chia số nguyên có dâu

Trang 7/53

2.8. Sơ đồ dưới đây là thuật toán thực hiện:

Start

A:=0; Q-1:=0; Bộ đếm:=n

M chứa số bị nhân

Q chứa số nhân

= 10

= 01

Q0, Q-1

= 11

= 00

A := A – M

A := A + M

Dịch phải A, Q, Q-1

Dec(Bộ đếm)

Sai

Bộ đếm = 0?

Lưu ý: An-1 được tái tạo

Đúng

End

a. Phép nhân số nguyên không dấu

b. Phép nhân số nguyên có dấu

c. Phép chia số nguyên không dấu

d. Phép chia số nguyên có dấu

2.9. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp Dấu và độ lớn, giá trị

biểu diễn số – 60 là:

a. 0000 1101

b. 0000 1010

c. 1011 1100

d.

1100 1101

2.10. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp Dấu và độ lớn, giá trị

biểu diễn số – 256 là:

a. 1100 1110

b.

1010 1110

c. 1100 1100

d.

Không thể biểu diễn

2.11. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp Mã bù 2, giá trị biểu

diễn số 101 là:

a. 0110 0101

b.

0000 1100

c. 0000 1110

d.

0100 1010

Trang 8/53

2.12. Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp Mã bù 2, giá trị biểu

diễn số – 29 là:

a. 1000 0000

b.

1110 0011

c. 1111 0000

d.

1000 1111

2.13. Có biểu diễn 1110 0010 đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp

Dấu và độ lớn, giá trị của nó là:

a. 136

b. 30

c. – 30

d. – 136

2.14. Có biểu diễn 1100 1000 đối với số nguyên có dấu, 8 bit, dùng phương pháp

Mã bù 2, giá trị của nó là:

a. Không tồn tại

b. – 56

c. 56

d. 200

2.15. Bảng dưới đây mô tả quá trình thực hiệnphép tính:

A

0000

0111

0011

0001

1010

1101

1110

a. 3 9 = 27

b. 15 9 = 135

Q

0011

0011

1001

1100

1100

0110

1011

Q-1

1

1

1

1

M

1001

1001

1001

1001

1001

1001

1001

Giá trị khởi tạo

A A – M

SHR A, Q, Q-1

SHR A, Q, Q-1

A A + M

SHR A, Q, Q-1

SHR A, Q, Q-1

c. (-7) 3 = -21

d. 5 27 = 135

Trang 9/53

2.16. Có biễu diễn 0000 0000 0010 0101 (dùng mã bù 2, có dấu), giá trị của

chúng là:

a. -37

b. 37

c. – 21

d. 21

2.17. Bảng dưới đây mô tả quá trình thực hiện phép tính:

A

1111

1110

0001

1110

1101

0000

1101

1010

1101

1101

1011

1110

1110

Q

M = 0011

0101 Khởi tạo giá trị (số chia và bị chia khác dấu)

1010 Dịch trái 1 bit A, Q

M khác dấu A A := A + M

1010 A khác dấu sau khi cộng Q0 = 0 và phục hồi A

Xem thêm  80+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành chứng khoán | e4Life.vn

0100 Dịch trái 1 bit A, Q

M khác dấu A A := A + M

0100 A khác dấu sau khi cộng Q0 = 0 và phục hồi A

1000 Dịch trái 1 bit A, Q

M khác dấu A A := A + M

1001 A cùng dấu sau khi cộng Q0 = 1

0010 Dịch trái 1 bit A, Q

M khác dấu A A := A + M

0011 A cùng dấu sau khi cộng Q0=1.

a. 245 : 3 = 81, dư 2

c. 11 : 3 = 3, dư 2

2.18. Sơ đồ dưới đây là thuật toán thực hiện:

b. 59 : 15 = 3, dư 14

d. (-11) : 3 = (-3), dư (-2)

Bộ đếm := n

M chứa số chia (n bit)

A,Q chứa số bị chia (2n bit)

Start

Dịch trái A,Q đi 1 bit

B := A

Đúng

M, A cùng dấu?

A := A – M

Sai

A := A + M

A, B cùng dấu

hoặc A = Q = 0?

Đúng

Q0 = 1

Sai

Q0 = 0; A := B

Dec(Bộ đếm)

Sai

Bộ đếm = 0?

Đúng

End

a. Phép nhân số nguyên không dấu

Trang 10/53

b. Phép nhân số nguyên có dấu

c. Phép chia số nguyên không dấu

d. Phép chia số nguyên có dấu

2.19. Bảng dưới đây mô tả quá trình thực hiện phép tính:

C

1

1

a. 4 19 = 76

b. 11 12 = 132

A

0000

1100

0110

0010

1001

0100

0000

1000

Q

1011

1011

0101

0101

0010

1001

1001

0100

M

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

Giá trị khởi tạo

C, A A+M

SHR C, A, Q

C, A A+M

SHR C, A, Q

SHR C, A, Q

C, A A+M

SHR C, A, Q

c. -4 31 = -124

d. 6 22 = 132

2.20. Đối với các số 8 bit, không dấu. Hãy cho biết kết quả khi thực hiện phép

cộng: 0100 0111 + 0101 1111:

a. 146

b.

166

c. 176

d.

156

2.21. Đối với các số không dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:

a. Cộng hai số dương, cho kết quả âm

b. Cộng hai số âm, cho kết quả dương

c. Có nhớ ra khỏi bit cao nhất

d. Cả a và b

2.22. Đối với các số có dấu, phép cộng trên máy tính cho kết quả sai khi:

a. Cộng hai số dương, cho kết quả âm

b. Cộng hai số âm, cho kết quả dương

c. Có nhớ ra khỏi bit cao nhất

d. Cả a và b

2.23. Đối với số có dấu, phát biểu nào sau đây là sai:

a. Cộng hai số cùng dấu, tổng luôn đúng

b. Cộng hai số khác dấu, tổng luôn đúng

c. Cộng hai số cùng dấu, nếu tổng có cùng dấu thì tổng đúng

d. Cộng hai số cùng dấu, nếu tổng khác dấu thì tổng sai

2.24. Đối với số không dấu, phát biểu nào sau đây là đúng:

Trang 11/53

a. Khi thực hiện phép cộng, tổng luôn đúng

b. Khi cộng hai số cùng dấu, cho tổng khác dấu

c. Khi cộng có nhớ ra khỏi bit cao nhất, tổng không sai

d. Khi cộng không nhớ ra khỏi bit cao nhất, tổng đúng

2.25. Đối với số không dấu, 8 bit, xét phép cộng: 240 + 27. Phát biểu nào sau đây

là đúng:

a. Tổng là 267

b. Tổng là 11

c. Không cho kết quả, vì tràn số

d. Cả a và b đều sai

2.26. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: (-39) + (-42). Phát biểu nào sau đây

là đúng:

a. Không cho kết quả, vì tràn số

b. Không cho kết quả, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất

c. Tổng là -81

d. Tổng là 81

2.27. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: (-73) + (-86). Phát biểu nào sau đây

là đúng:

a. Không cho kết quả, vì tràn số

b. Không cho kết quả, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất

c. Tổng là 97

d. Tổng là -159

2.28. Đối với số có dấu, 8 bit, xét phép cộng: 91 + 63. Phát biểu nào sau đây là

đúng:

a. Không cho kết quả, vì tràn số

b. Kết quả sai, vì có nhớ ra khỏi bit cao nhất

c. Tổng là 154

d. Tổng là -102

2.29. Một số thực X bất kỳ, có thể biểu diễn dưới dạng tổng quát như sau:

a. X = (-1).S. M. RE

b. X = (-1)S. M. R.E

c. X = (-1)S. M. RE

d. X = (-1)S. M. R.E

2.30. Cho hai số thực X1 và X2 biểu diễn dưới dạng tổng quát. Biểu diễn nào sau

đây là đúng đối với phép nhân (X1. X2):

a. X1. X2 = (-1)S1. S2. (M1.M2). RE1. E2

b. X1. X2 = (-1)S1 S2. (M1.M2). RE1. E2

c. X1. X2 = (-1)S1+ S2. (M1.M2). RE1 + E2

Trang 12/53

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.