The others là gì? Cách phân biệt “the other, the others, another và others”

Phân biệt  “the other, the others, another và others” là một công việc khó trong tiếng anh nữa mà tôi muốn trình bày cho các bạn để giúp bạn nào chưa hiểu rõ thì có thể nắm rõ hơn trong cách phân biệt các từ này.

[external_link_head]

Mục lục bài viết

Another

Another + danh từ đếm được số ít.

Nghĩa: một cái khác, một người khác…

Ví dụ:

– I have eaten my cake, give me another. (=another cake) Tôi ăn hết bánh của mình rồi, đưa tôi một cái nữa. (=một cái bánh nữa)

– Do you want another drink? Bạn có muốn một cốc nữa không?

Other

Other + danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được

Nghĩa: những cái khác, những người khác.

Ví dụ:

– Other students are from Vietnam. Những học sinh khác đến từ Việt Nam.

Others:

Nghĩa: Những cái khác

Ví dụ:

– Some students like sport, others don’t = other students don’t. Một số sinh viên thích thể thao, một số khác thì không.

[external_link offset=1]

Chú ý: không dùng others + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được.

(không được dùng others students mà phải là other students)

The other

The other + danh từ đếm được số ít

Nghĩa: cái còn lại, người còn lại.

Ví dụ:

– I have three close friends. Two of whom are teachers. The other (friend) is an engineer.

Tôi có ba người bạn thân. Hai trong số họ là giáo viên. Người còn lại là một kỹ sự.

Xem thêm  Lời bài hát (Lyrics): Hãy Quên Anh [Tuấn Vỹ] [Kèm Hợp Âm]

The others

The others = the other + danh từ đếm được số nhiều

Nghĩa: những cái còn lại, những người còn lại

Ví dụ:

– I have three close friends, one of them is a lawyer, the other friends/the others are teacher. Tôi có ba người bạn thân, một trong số họ làm luật sư, số còn lại là giáo viên.

Bài tập:

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

 1. There’s no ___ way to do it.

A. other B. the other C. another

2. Some people like to rest in their free time. ___ like to travel

A. Other B. The others C. Others

3. This cake is delicious! Can I have ___ slice, please?

A. other B. another C. others

4. Where are ___ boys?

A. the other B. the others C. others

5. The supermarket is on ___ side of the street.

A. other B. another C. the other

6. There were three books on my table. One is here. Where are ___?

[external_link offset=2]

A.others B. the others C. the other

7. Some of the speakers went straight to the conference room. ___ speakersare still

hanging around.

A. The other B. The others C. Another

8. This is not the only answer to the question. There are ___.

A.the others B. others C. another

9. Please give me ___ chance.

A. other B. the other C. another

10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to find ___ like him.

A. another B. other C. the other

Xem thêm  Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Hàn Quốc SNP 865+ FullBox

Đáp án

A 2. A 3. B 4. A 5. C

B 7. A 8. B 9. C 10. A

Bài 2. Điền vào chỗ trống another/ other/ the other/the others/others

 1. Yes, I know Brigit, but who is ……… woman next to her?
 2. She’s seeing …………… man.’ Does her boyfriend know?’
 3. Tom and Jane have 4 children. They put the children to bed while………… did the cooking.
 4. Rachel and Jeff are watching TV. …………. girls are out.
 5. You’ve already had six whiskies. ‘ only six? Give me…………. !
 6. We still need ………….. piano player.
 7. We don’t like these curtains.Could you show us some …………?
 8. I’ve found one of my black shoes, but I can’t find…………


   Đáp án:

1. the other

2. another

3. the others

4. the other

5. another

6. another

7.others

8. the other


Với 2 bài tập cộng thêm lý thuyết chắc các bạn đã hiểu rõ phân biệt “The other, the others, another và others” rồi phải không.

Chúc các bạn tìm thấy niềm vui trong học tập nhé [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *