silent là gì? Nghĩa của từ Silent

 • Thông dụng

  Tính từ

  Thầm, không nói to
  a silent prayer
  một lời cầu nguyện thầm
  Yên lặng, yên tĩnh, tĩnh mịch, thanh vắng
  silent night
  đêm thanh vắng
  Câm, không nói
  silent film
  phim câm

  Cấu trúc từ

  the silent majority
  đa số thầm lặng (những người có quan điểm ôn hoà hoặc không có khả năng bày tỏ, không muốn bày tỏ công khai quan điểm đó)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không ồn
  silent discharge
  phóng điện không ồn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  bashful , buttoned up , checked , clammed up , close , closed up , closemouthed , curbed , dumb , dummied up , faint , hush , hushed , iced , inarticulate , incoherent , inconversable , indistinct , inhibited , laconic , mousy , mum , mute , muted , noiseless , nonvocal , not talkative , reserved , restrained , reticent , shy , silentious , soundless , still , struck dumb , taciturn , tongue-tied , unclear , uncommunicative , unheard , unsociable , unspeaking , voiceless , wordless , zipped , aphonic , implicit , indescribable , inexpressible , nameless , tacit , unexpressed , unpronounced , unspoken , unuttered , unvoiced , quiet , stilly , close-mouthed , incommunicable , incommunicative , tightlipped , uncommunicable , undeclared , unsaid , discreet , inactive , inaudible , quiescent , secretive , speechless , tranquil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Làm phụ nữ, càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng đáng thương…

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.