Nghĩa của từ Serious – Từ điển Anh

 • Thông dụng

  Tính từ

  Đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
  a serious young person
  một thanh niên đứng đắn
  to have a serious look
  có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
  Hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  this is a serious matter
  đây là một vấn đề quan trọng
  serious illness
  bệnh nặng, bệnh trầm trọng
  serious defeat
  sự thất bại nặng
  serious casualties
  tổn thương nặng
  Đáng sợ, đáng gờm
  a serious rival
  một đối thủ đáng gờm
  Thành thật, thật sự, không đùa
  are you serious?
  anh có nói thật không?
  a serious attempt
  một cố gắng thật sự
  (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  austere , bound , bound and determined , businesslike , cold sober , contemplative , deadpan * , deliberate , determined , downbeat * , earnest , funereal , genuine , go for broke , grave , grim , honest , intent , long-faced , meditative , no-nonsense * , pensive , pokerfaced , reflective , resolute , resolved , sedate , set , severe , sincere , sober , solemn , staid , steady , stern , thoughtful , unhumorous , unsmiling , weighty , arduous , dangerous , deep , difficult , far-reaching , fateful , fell , formidable , grievous , hard , heavy , important , laborious , major , meaning business , meaningful , menacing , momentous , no joke , no laughing matter , of consequence , operose , out for blood , playing hard ball , pressing , significant , smoking , sobering , strenuous , strictly business , threatening , tough , ugly , unamusing , urgent , worrying , somber , no-nonsense , sobersided , tall , uphill , alarming , critical , crucial , demure , dire , ernest , humorless , intense , life and death , saturnine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  [external_link_head]

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=1]

[external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Top 25 Bộ phim hoạt hình Nhật Bản hay nhất mọi thời đại

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.