Nghĩa của từ Capacitance – Từ điển Anh

 • Mục lục bài viết

  Kỹ thuật chung

  điện dung
  anti-capacitance switch
  chuyển mạch khử điện dung
  body capacitance
  điện dung của thân người
  body capacitance
  điện dung người
  body capacitance
  điện dung thân người
  body capacitance
  điện dung thể
  body capacitance
  điện dung vật thể
  capacitance altimeter
  máy đo độ cao theo điện dung
  capacitance between windings
  điện dung giữa các cuộn dây
  capacitance box
  hộp điện dung
  capacitance bridge
  cầu điện dung
  capacitance bridge
  cầu đo điện dung
  capacitance coefficient
  hệ số điện dung
  capacitance diode
  đi-ốt điện dung
  capacitance electronic disc
  đĩa điện tử điện dung
  capacitance electronic disk
  đĩa điện tử điện dung
  capacitance measuring instrument
  máy đo điện dung
  capacitance meter
  điện dung kế
  capacitance meter
  máy đo điện dung
  capacitance of a capacitor
  điện dung của tụ điện
  capacitance relay
  rơle điện dung
  capacitance sensing
  sự cảm biến điện dung
  channel capacitance
  điện dung kênh
  circuit capacitance
  điện dung mạch
  clamped capacitance
  điện dung (bị) ghim
  coefficient of capacitance
  hệ số điện dung
  coil capacitance
  điện dung cuộn dây
  collector capacitance
  điện dung collector
  collector capacitance
  điện dung cực góp
  collector-base capacitance
  điện dung collector-base
  collector-base capacitance
  điện dung cực góp-gốc
  dielectric capacitance
  điện dung điện môi
  differential capacitance
  điện dung vi sai
  diffusion capacitance
  điện dung khuếch tán
  distributed capacitance
  điện dung lắp ráp
  distributed capacitance
  điện dung phân bố
  distributed capacitance
  điện dung phân phối
  dynamic capacitance
  điện dung động
  effective capacitance
  điện dung hiệu dụng
  electrode capacitance
  điện dung điện cực
  electrostatic capacitance
  điện dung tĩnh điện
  emitter-base capacitance
  điện dung cực phát gốc
  equivalent capacitance
  điện dung tương đương
  filament capacitance
  điện dung sợi nung
  gate-to-drain capacitance
  điện dung cực cửa-cực máng
  gate-to-source capacitance
  điện dung cực cửa-cực nguồn
  gate-to-substrate capacitance
  điện dung cực cửa-đế
  grid capacitance
  điện dung lưới
  grid-cathode capacitance
  điện dung catốt-lưới
  ground capacitance
  điện dung đốt với đất
  incremental capacitance
  điện dung gia tăng
  Inductance/Capacitance/Resistance (ICR)
  điện cảm/Điện dung/Điện trở
  input capacitance
  điện dung (ngõ) vào
  input capacitance
  điện dung vào
  interelectrode capacitance
  điện dung liên điện cực
  interelecttrode capacitance
  điện dung liên cực
  internal capacitance
  điện dung nội tại
  interturn capacitance
  điện dung liên vòng dây
  intrinsic capacitance
  điện dung nội tại
  junction capacitance
  điện dung lớp chuyển tiếp
  layer capacitance
  điện dung lớp
  load capacitance
  điện dung tải
  low capacitance
  điện dung thấp
  lumped capacitance
  điện dung tập trung
  mutual capacitance
  điện dung tương hỗ
  output capacitance
  điện dung đầu ra
  output capacitance
  điện dung ra
  parasitic capacitance
  điện dung khí sinh
  parasitic capacitance
  điện dung parazit
  plate capacitance
  điện dung phiến
  residual capacitance
  điện dung dư
  Resistance – Capacitance/Resistor-Capacitor (RC)
  Trở kháng – Điện dung/Điện trở – Tụ điện
  Resistance, Capacitance and inductance (L) (RCI)
  điện trở (R) Điện dung (C), Điện cảm (L)
  resistance-capacitance circuit
  mạch điện trở-điện dung
  resistance-capacitance constant
  hằng số điện trở-điện dung
  resistance-capacitance network
  mạng điện trở-điện dung
  scanning capacitance microscopy
  hiển vi học điện dung quét
  self-capacitance
  điện dung bản thân
  self-capacitance
  điện dung riêng
  self-capacitance
  điện dung tự thân
  series capacitance
  điện dung nối tiếp
  shunt capacitance
  điện dung mắc song song
  shunt capacitance
  điện dung mắc sun
  specific capacitance
  điện dung riêng
  static capacitance
  điện dung tĩnh
  straight line capacitance
  điện dung biến đổi tuyến tính
  straight line capacitance
  điện dung đường thẳng
  straight line capacitance
  điện dung tỷ lệ
  stray capacitance
  điện dung dò
  stray capacitance
  điện dung khí sinh
  stray capacitance
  điện dung ký sinh
  stray capacitance
  điện dung rò
  stray capacitance
  điện dung tạp
  stray capacitance
  điện dung tạp tán
  temperature coefficient of capacitance
  hệ số nhiệt độ của điện dung
  total capacitance
  điện dung tổng
  Wien capacitance bridge
  cầu điện dung Wien
  winding capacitance
  điện dung cuộn dây
  dung trở
  interelectrode capacitance
  dung trở liên cực
  nonlinear capacitance
  dung trở phi tuyến

  sức chứa

  [external_link_head] [external_link offset=1]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ

  [external_link offset=2]

[external_footer]

Xem thêm  PBL LÀ GÌ? NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PBL
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *