MATLAB Va Ung Dung Trong Vien Thong

Embed Size (px)

TS. PHM HNG LIN NG NGC KHOA – TRN THANH PHNG MATLAB V NG DNG TRONG VIN THNG Thng 11/2005 L0I N0I 0a0 ii iii N00 L00 LI NOI AU……………………………………………………………………………………………. i MUC LUC………………………………………………………………………………………………..iii 1. M AU …………………………………………………………………………………………….. 3 1.1. NHAP MOT DONG LENH……………………………………………………………………………. 3 1.2. CONG CU GIUP …………………………………………………………………………………….. 5 1.3. DNG MOT LENH HAY CHNG TRNH…………………………………………………. 6 1.4. NG DAN………………………………………………………………………………………………… 6 1.5. KHONG GIAN LAM VIEC (WORKSPACE)………………………………………………… 6 1.6. SAVE VA LOAD D LIEU……………………………………………………………………………. 7 2. C BAN VE CU PHAP VA BIEN…………………………………………………………… 9 2.1. MATLAB NH LA MOT CONG CU TNH TOAN……………………………………….. 9 2.2. PHEP GAN VA BIEN…………………………………………………………………………………. 10 3. PHEP TOAN VI VECTOR VA MA TRAN ……………………………………………. 14 3.1. VECTOR……………………………………………………………………………………………………… 14 3.1.1. DAU : VA PHAN TRCH RA T VECTOR……………………………………….. 15 3.1.2. VECTOR COT VA PHEP CHUYEN V……………………………………………….. 16 3.1.3. NHAN, CHIA VA SO MU CUA VECT………………………………………………. 17 3.2. MA TRAN……………………………………………………………………………………………………. 19 3.2.1. NHNG MA TRAN AC BIET……………………………………………………………. 21 3.2.2. XAY DNG MA TRAN VA TRCH RA MOT MA TRAN CON T MOT MA TRAN LN HN………………………………………………………………………………………… 23 3.2.3. TNH TOAN VI MA TRAN…………………………………………………………………. 27 4. O TH 2D VA 3D ……………………………………………………………………………… 32 4.1. NHNG O TH N GIAN………………………………………………………………………. 32 4.2. MOT SO HAM C S DUNG TRONG VE O TH …………………………….. 34 4.3. CAC THUOC TNH KHAC CUA NG CONG 2D………………………………… 37 4.4. IN AN…………………………………………………………………………………………………………… 38 4.5. O TH 3D…………………………………………………………………………………………………… 39 iv4.6. BE MAT O TH ………………………………………………………………………………………….40 4.7. HNH ONG…………………………………………………………………………………………………46 5. BIEU THC RE NHANH…………………………………………………………………….. 49 5.1. CAC TOAN T LOGIC VA BIEU THC QUAN HE …………………………………..49 5.2. BIEU THC IEU KIEN……………………………………………………………………………..53 5.3. VONG LAP…………………………………………………………………………………………………..56 6. TAP LENH VA HAM…………………………………………………………………………… 60 6.1. TAP LENH M-FILE………………………………………………………………………………………60 6.2. HAM M-FILE………………………………………………………………………………………………..61 6.2.1. NHNG BIEN AC BIET TRONG HAM……………………………………………..63 6.2.2. BIEN TOAN CUC VA BIEN CUC BO…………………………………………………..64 6.2.3. CACH GOI HAM GIAN TIEP ……………………………………………………………….65 6.3. TAP TIN VA HAM………………………………………………………………………………………..66 7. VAN BAN………………………………………………………………………………………….. 69 7.1. CHUOI KY T ………………………………………………………………………………………………69 7.2. XUAT VA NHAP VAN BAN………………………………………………………………………..71 8. GIAO DIEN NGI S DUNG (GUI) ……………………………………………………. 77 8.1. CACH LAM VIEC CUA MOT GUI ………………………………………………………………77 8.2. TAO VA HIEN TH MOT GUI ………………………………………………………………………79 8.3. THUOC TNH CUA CAC OI TNG……………………………………………………….85 8.4. CAC THANH PHAN TAO NEN GUI……………………………………………………………86 8.4.1. Text Fields……………………………………………………………………………………………..87 8.4.2. Edit Boxes ……………………………………………………………………………………………..87 8.4.3. Frames …………………………………………………………………………………………………..88 8.4.4. Pushbuttons …………………………………………………………………………………………..89 8.4.5. Toggle Buttons ………………………………………………………………………………………89 8.4.6. Checkboxes va Radio Buttons……………………………………………………………..90 8.4.7. Popup Menus…………………………………………………………………………………………91 8.4.8. List Boxes ………………………………………………………………………………………………93 8.4.9. Sliders…………………………………………………………………………………………………….95 9. TN HIEU VA HE THONG …………………………………………………………………… 91 v9.1. BIEU DIEN MOT TN HIEU TRONG MATLAB…………………………………………. 91 9.2. TAO TN HIEU: VECTOR THI GIAN………………………………………………………. 91 9.3. LAM VIEC VI CAC FILE D LIEU…………………………………………………………. 94 9.4. PHAN TCH VA THIET KE CAC BO LOC ……………………………………………….. 94 9.5. CAC HAM KHAC E THC HIEN LOC…………………………………………………… 97 9.5.1. THC HIEN BANG LOC A TOC O (MULTIRATE FILTER BANK) 97 9.5.2. KH MEO PHA CHO BO LOC IIR………………………………………………………. 98 9.5.3. THC HIEN BO LOC TRONG MIEN TAN SO …………………………………… 99 9.6. AP NG XUNG………………………………………………………………………………………. 100 9.7. AP NG TAN SO …………………………………………………………………………………… 100 9.7.1. TRONG MIEN SO ………………………………………………………………………………. 100 9.7.2. TRONG MIEN ANALOG…………………………………………………………………….. 101 9.7.3. AP NG BIEN O VA AP NG PHA …………………………………………. 101 9.7.4. THI GIAN TRE …………………………………………………………………………………. 102 9.8. GIAN O CC ZERO……………………………………………………………………………. 103 9.9. CAC MO HNH HE THONG TUYEN TNH……………………………………………… 104 9.9.1. CAC MO HNH HE THONG RI RAC THEO THI GIAN………………. 104 9.9.2. CAC MO HNH HE THONG LIEN TUC THEO THI GIAN…………….. 108 9.9.3. CAC PHEP BIEN OI HE THONG TUYEN TNH…………………………… 108 9.10. BIEN OI FOURIER RI RAC………………………………………………………………… 109 10. THIET KE CAC BO LOC ………………………………………………………………….. 117 10.1. CAC CH TIEU THIET KE BO LOC………………………………………………………… 117 10.2. THIET KE BO LOC IIR…………………………………………………………………………….. 118 10.2.1. THIET KE CAC BO LOC IIR CO IEN DA TREN CAC NGUYEN MAU ANALOG………………………………………………………………………………………………… 119 10.2.2. THIET KE TRC TIEP CAC BO LOC IIR TRONG MIEN SO …………. 126 10.2.3. THIET KE BO LOC BUTTERWORTH TONG QUAT……………………….. 127 10.2.4. PHNG PHAP MO HNH THONG SO …………………………………………… 128 10.3. THIET KE BO LOC FIR……………………………………………………………………………. 129 10.3.1. CAC BO LOC CO PHA TUYEN TNH………………………………………………. 129 10.3.2. PHNG PHAP CA SO (WINDOWING)……………………………………….. 130 vi10.3.3. THIET KE BO LOC FIR NHIEU DAI TAN VI CAC DAI CHUYEN TIEP 133 10.3.4. THIET KE BO LOC FIR VI GIAI THUAT BNH PHNG CC TIEU CO GII HAN (CLS CONSTRAINED LEAST SQUARE) …….

Xem thêm  Cách thay đổi ứng dụng mặc định trên Windows 11 chỉ với vài thao tác

Xem thêm: Top 7 ứng dụng chặn tin nhắn và cuộc gọi spam trên điện thoại Android – https://bem2.vn

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *