Đồ án – Mã hóa thông tin và ứng dụng – Tài liệu text

Đồ án – Mã hóa thông tin và ứng dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (369.2 KB, 8 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN: MÃ HÓA THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG
Thực hiện: Nguyễn Trần Vũ – 0612576
Nguyễn Thanh Xuân – 0612587
GVHD: TS. Trần Minh Triết

Thông tin nhóm tác giả:
STT Họ tên MSSV Email Điện thoại
1 Nguyễn Trần Vũ 0612576 bem2vnn@gmail.com 0909 377 707
2 Nguyễn Thanh Xuân 0612587 bem2vnn@gmail.com 0953 776 442
Chức năng đã thực hiện được:
1. Nội dung đồ án phần cơ bản:
a. Quản lý tài khoản người dùng:
 Đăng nhập: người dùng sử dụng email của mình như account và nhập đúng
passphrase của mình.
 Đăng ký mới:
 Chương trình cho phép người dùng đăng ký tạo mới một tài khoản.
Người dùng phải nhập đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm email, họ
tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, địa chỉ và các thông tin liên
quan đến việc mã hóa, giải mã, ký tên, kiểm tra chữ ký như: chiều dài
khóa, passphrase.
 Passphrase có thể được chương trình tự động phát sinh dựa trên thuật
toán tham khảo tại địa chỉ: http://www.obviex.com/Samples/Password.aspx
 Cập nhật tài khoản:
 Gồm 2 kiểu cập nhật:
• Cập nhật passphrase mà không khởi tạo lại cặp khóa
• Cập nhật passphrase và tạo lại cặp khóa
 Đăng xuất.
b. Mã hóa và giải mã:

 Mã hóa:
 Chương trình cho phép người dùng đăng nhập, chọn các tập tin cần
mã hóa (có thể mã hóa cùng lúc nhiều file).
 Người dùng chọn email người nhận, chọn thuật toán để mã.
 Nén nội dung:
 Người dùng có thể nén các tập tin cần mã trước khi tiến hành mã hóa.
 Giải mã:
 Người nhận đăng nhập vào hệ thống để giải mã tập tin gửi cho mình.
c. Ký và kiểm tra chữ ký:
 Ký tên:
 Người dùng đăng nhập, chọn chức năng ký tên.
 Người dùng chọn các tập tin cần ký (có thể ký nhiều tập tin cùng lúc).
 Xác nhận passphrase
 Chữ ký được tạo sẽ đi kèm với các file đã ký
 Kiểm tra chữ ký:
 Người dùng đăng nhập, chọn các file cần kiểm tra.
 Chọn chức năng kiểm tra chữ ký (Có thể kiểm tra cùng lúc nhiều file).
2. Chức năng phần nâng cao:
a. Giao diện quản lý hệ thống tập tin, thư mục:
 Chương trình cho phép người dùng quản lý tập tin, thư mục với giao diện và
chức năng giống như windows explorer
 Chương trình có khả năng truy cập quản lý tập tin, thư mục với đầy đủ các
chức năng của context menu trên windows.
d. Add-In Word 2007
 Chương trình được add-in vào word 2007 với các chức năng: đăng nhập, mã
hóa, giải mã, ký và kiểm tra chữ ký toàn bộ nội dung file word mà người
dùng đang soạn thảo.
e. Add-In Outlook2007
 Chương trình được add-In vào Outlook với các chức năng: đăng nhập, mã
hóa, giải mã, ký tên, kiểm tra chữ ký.

Xem thêm: [Video] Cách tải lại ứng dụng đã xóa trên iPhone đơn giản, nhanh chóng – https://bem2.vn

Xem thêm  Ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch trong tình hình mới

 Các file đã mã hóa và file gốc + file chữ ký được attach vào email người gửi.
f. Nén tập tin
 Chương trình cho phép nén tập tin trước khi mã hóa. Các tập tin được chọn
sẽ được mã hóa và nén thành 1 tập tin duy nhất.
g. Xử lý trên nhiều tập tin cùng lúc
 Chương trình cho phép mã hóa, ký tên cùng lúc trên nhiều tập tin.
 Khi mã hóa, chương trình sẽ merge tất cả các tập tin nén thành 1 file duy
nhất để mã.
 Khi ký tên, chương trình sẽ ký lần lượt trên các tập tin đã chọn
h. Phim Demo:
STT Tên tập tin Mô tả
1 MaHoa.avi Demo các mã hóa hàng loạt các tập tin, có
sử dụng nén thành một tập tin mã hóa
(*.mh). Có cho phép chọn thuật toán đối
xứng, chọn các chế độ padding và cipher.
2 GiaiMa.avi Demo cách giải mã một tập tin (*.mh) ra
các tập tin ban đầu.
3 CapNhatTaiKhoan.avi Demo cách đổi passphrase.
4 ChuKyDienTu.avi Demo cách ký trên nhiều tập tin cùng lúc,
và xác nhận chữ ký trên nhiều tập tin cùng
lúc.
i. Hướng dẫn sử dụng:
Các vấn đề và giải pháp đã tìm hiểu và xây dựng:
1. Giới thiệu tổng quan:
 Dữ liệu thông tin người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Access, thông
tin khóa cặp khóa được lưu trữ dưới dạng XML.
 Tất cả các hàm và xử lý về mã hóa sẽ được đóng gói thành một DLL và sử
dụng cho cho chương trình và các ứng dụng add-in vào Word và Outlook.
2. Quản lý người dùng:
 Thông tin người dùng được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu access gồm các thông

tin các nhân và các thông tin bảo mật và khóa. Mỗi người dùng được định
danh bằng email (ID – Primary Key). Passphrase của người dùng được mã
hash kết hợp với username (là email của người dùng) và Salt là một đoạn mã
ngẫu nhiên. Thuật toán Hash sử dụng trong chương trình là MD5. Kết quả
hash sẽ được lưu vào cơ sở dự liệu Access.
 Với việc thêm Salt là username và đoạn mã ngẩu nhiên nhằm tránh hacker
có thể dò ra một đoạn thông tin điệp có kết quả hash giống với passphrase
của người dùng, đồng thời với việc kết hợp username trong việc hash
passphrase thì cho dù xem được cơ sở dữ liệu, thay thế các đoạn hash biết
trước vẫn ko thể nào xâm phạm một cách bất hợp pháp vào các tài khoản
người dùng.
 Khi tạo tài khoản mới, hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp passphrase và
độ dài khóa mong muốn (theo bội số của 64). Sử dụng passphrase của người
dùng cung cấp (dữ liệu chưa được hash) để mã hóa private key của người
dùng và ghi vào tập tin XML chứ thông tin khóa tương ứng với người dùng
đó. Thuật toán sử dụng trong việc mã hóa private key là thuật toán mã hóa
đối xứng DES. Đường dẫn lưu tập tin sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu.
 Khi người dùng có yêu cầu thay đổi passphrase, hệ thống sẽ sử dụng
passphrase cũ của người dùng để giải mã private key được lưu trong tập tin
XML, sau đó sử dụng passphrase mới mã hóa private key rồi cập nhật dữ
liệu đã mã trở lại vào tập tin XML.
 Khi người dùng có nhu cầu muốn hủy cặp khóa đang sử dụng và tạo khóa
mới, hệ thống cho phép người dùng thực hiện lại quá trình tạo khóa như khi
đi đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng phải nhập vào
passphrase mới (có xác nhận passphrase cũ), sau đó hủy tập tin chứ thông tin
khóa và tạo lại khóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Khi đó tất cả các dữ liệu
được mã hóa hay được ký bằng cặp khóa cũ sẽ không còn tác dụng.
 Khi cần sử dụng cặp khóa, hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp passphrase
và sử dụng passphrase đó như secrect key giải mã cipher data của private key
đã được lưu trữ trong tập tin xml. Tương ứng với mã hóa, giải mã cũng sử

Xem thêm  Top 20 ứng dụng đọc truyện tranh đam mỹ hay mới nhất 2021

dụng thuật toán đối xứng DES.
 Import/Export tài khoản: hệ thống sử dụng thông tin khóa…
 Mã hóa :  Chương trình được cho phép người dùng đăng nhập, chọn những tập tin cầnmã hóa ( hoàn toàn có thể mã hóa cùng lúc nhiều file ).  Người dùng chọn email người nhận, chọn thuật toán để mã.  Nén nội dung :  Người dùng hoàn toàn có thể nén những tập tin cần mã trước khi triển khai mã hóa.  Giải mã :  Người nhận đăng nhập vào mạng lưới hệ thống để giải thuật tập tin gửi cho mình. c. Ký và kiểm tra chữ ký :  Ký tên :  Người dùng đăng nhập, chọn tính năng ký tên.  Người dùng chọn những tập tin cần ký ( hoàn toàn có thể ký nhiều tập tin cùng lúc ).  Xác nhận passphrase  Chữ ký được tạo sẽ đi kèm với những file đã ký  Kiểm tra chữ ký :  Người dùng đăng nhập, chọn những file cần kiểm tra.  Chọn tính năng kiểm tra chữ ký ( Có thể kiểm tra cùng lúc nhiều file ). 2. Chức năng phần nâng cao : a. Giao diện quản trị mạng lưới hệ thống tập tin, thư mục :  Chương trình được cho phép người dùng quản trị tập tin, thư mục với giao diện vàchức năng giống như windows explorer  Chương trình có năng lực truy vấn quản trị tập tin, thư mục với khá đầy đủ cácchức năng của context menu trên windows. d. Add-In Word 2007  Chương trình được add-in vào word 2007 với những công dụng : đăng nhập, mãhóa, giải thuật, ký và kiểm tra chữ ký hàng loạt nội dung file word mà ngườidùng đang soạn thảo. e. Add-In Outlook2007  Chương trình được add-In vào Outlook với những tính năng : đăng nhập, mãhóa, giải thuật, ký tên, kiểm tra chữ ký.  Các file đã mã hóa và file gốc + file chữ ký được attach vào email người gửi. f. Nén tập tin  Chương trình được cho phép nén tập tin trước khi mã hóa. Các tập tin được chọnsẽ được mã hóa và nén thành 1 tập tin duy nhất. g. Xử lý trên nhiều tập tin cùng lúc  Chương trình được cho phép mã hóa, ký tên cùng lúc trên nhiều tập tin.  Khi mã hóa, chương trình sẽ merge toàn bộ những tập tin nén thành 1 file duynhất để mã.  Khi ký tên, chương trình sẽ ký lần lượt trên những tập tin đã chọnh. Phim Demo : STT Tên tập tin Mô tả1 MaHoa. avi Demo những mã hóa hàng loạt những tập tin, cósử dụng nén thành một tập tin mã hóa ( *. mh ). Có được cho phép chọn thuật toán đốixứng, chọn những chính sách padding và cipher. 2 GiaiMa. avi Demo cách giải thuật một tập tin ( *. mh ) racác tập tin khởi đầu. 3 CapNhatTaiKhoan. avi Demo cách đổi passphrase. 4 ChuKyDienTu. avi Demo cách ký trên nhiều tập tin cùng lúc, và xác nhận chữ ký trên nhiều tập tin cùnglúc. i. Hướng dẫn sử dụng : Các yếu tố và giải pháp đã khám phá và thiết kế xây dựng : 1. Giới thiệu tổng quan :  Dữ liệu thông tin người dùng được tàng trữ trong cơ sở tài liệu Access, thôngtin khóa cặp khóa được tàng trữ dưới dạng XML.  Tất cả những hàm và giải quyết và xử lý về mã hóa sẽ được đóng gói thành một DLL và sửdụng cho cho chương trình và những ứng dụng add-in vào Word và Outlook. 2. Quản lý người dùng :  Thông tin người dùng được tàng trữ vào cơ sở tài liệu access gồm những thôngtin những nhân và những thông tin bảo mật thông tin và khóa. Mỗi người dùng được địnhdanh bằng email ( ID – Primary Key ). Passphrase của người dùng được mãhash phối hợp với username ( là email của người dùng ) và Salt là một đoạn mãngẫu nhiên. Thuật toán Hash sử dụng trong chương trình là MD5. Kết quảhash sẽ được lưu vào cơ sở dự liệu Access.  Với việc thêm Salt là username và đoạn mã ngẩu nhiên nhằm mục đích tránh hackercó thể dò ra một đoạn thông tin điệp có hiệu quả hash giống với passphrasecủa người dùng, đồng thời với việc tích hợp username trong việc hashpassphrase thì mặc dầu xem được cơ sở tài liệu, sửa chữa thay thế những đoạn hash biếttrước vẫn ko thể nào xâm phạm một cách phạm pháp vào những tài khoảnngười dùng.  Khi tạo thông tin tài khoản mới, mạng lưới hệ thống nhu yếu người dùng cung ứng passphrase vàđộ dài khóa mong ước ( theo bội số của 64 ). Sử dụng passphrase của ngườidùng phân phối ( tài liệu chưa được hash ) để mã hóa private key của ngườidùng và ghi vào tập tin XML chứ thông tin khóa tương ứng với người dùngđó. Thuật toán sử dụng trong việc mã hóa private key là thuật toán mã hóađối xứng DES. Đường dẫn lưu tập tin sẽ được ghi nhận vào cơ sở tài liệu.  Khi người dùng có nhu yếu biến hóa passphrase, mạng lưới hệ thống sẽ sử dụngpassphrase cũ của người dùng để giải thuật private key được lưu trong tập tinXML, sau đó sử dụng passphrase mới mã hóa private key rồi update dữliệu đã mã trở lại vào tập tin XML.  Khi người dùng có nhu yếu muốn hủy cặp khóa đang sử dụng và tạo khóamới, mạng lưới hệ thống được cho phép người dùng thực thi lại quy trình tạo khóa như khiđi ĐK thông tin tài khoản. Hệ thống sẽ nhu yếu người dùng phải nhập vàopassphrase mới ( có xác nhận passphrase cũ ), sau đó hủy tập tin chứ thông tinkhóa và tạo lại khóa, update vào cơ sở tài liệu. Khi đó toàn bộ những dữ liệuđược mã hóa hay được ký bằng cặp khóa cũ sẽ không còn công dụng.  Khi cần sử dụng cặp khóa, mạng lưới hệ thống nhu yếu người dùng phân phối passphrasevà sử dụng passphrase đó như secrect key giải thuật cipher data của private keyđã được tàng trữ trong tập tin xml. Tương ứng với mã hóa, giải thuật cũng sửdụng thuật toán đối xứng DES.  Import / Export thông tin tài khoản : mạng lưới hệ thống sử dụng thông tin khóa …

Xem thêm  [ Bật mí ] TOP 3 ứng dụng la bàn cho điện thoại Android không nên bỏ qua

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.