Lấy Các Chữ Cái Đầu Tiên Của Một Đoạn Text Trong ExcelBạn có một danh cách họ và tên nhân viên, hay bất kỳ mội nội dung nào, và bạn muốn lấy các chữ cái đầu tiên để ghép lại, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một hàm tự tạo bằng VBA để thực hiện điều đó.

[external_link_head]

Để dễ hình dung các bạn quan sát ví dụ như hình bên dưới.Ở hình trên cột B chính là ghép các chữ cái đầu tiên của cột A lại với nhau, excel không có sẵn một hàm để làm như vậy, và chúng ta sẽ xây dựng hàm bằng VBA.

Đầu tiên các bạn nhấn phím tắt Alt + F11 sau đó vào Insert – Module

Copy đoạn code sau dán vào khung soạn thảo

[external_link offset=1]

Function NAME(my_string As String) As String

my_string = Trim(my_string)

Dim buff() As String

ReDim buff(Len(my_string) – 1)

For i = 1 To Len(my_string)

buff(i – 1) = Mid$(my_string, i, 1)

Next

NAME = buff(0)

For i = LBound(buff) + 1 To UBound(buff)

If buff(i – 1) = ” ” Then

NAME = NAME + buff(i)

End If

Next i

[external_link offset=2]

End Function

Như hình

Quay lại file excel và gõ công thức =NAME(A1)

Kết quả giống như yêu cầu trước đó mà chúng ta đã ví dụ

Chúc các bạn thành công.

[external_footer]
Rate this post
Xem thêm  Cách tạo khung viền trang bìa trong Word

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *