Bộ đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 sẽ giúp những em ôn tập lại những dạng toán trọng tâm cũng như những bài tập, luyện đề để đạt được tác dụng tốt trong kỳ thi kết thúc học kỳ .

Sau đây là các dạng bài tập kiến thức trọng tâm được tổng hợp trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2. Phụ huynh học sinh cùng tham khảo nhé.

1. Ôn tập những dạng toán ở học kỳ 2 lớp 4

1.1. Phân số và những phép tính với phân số

1.1.1 Khái niệm phân số

Vi dụ về phân số

Phân số

1.1.2. Tính chất cơ bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số ít tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho .
 • Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số ít tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho .

1.1.3. So sánh những phân số

a ) So sánh những phân số cùng mẫu số
Trong hai phân số có cùng mẫu số :

 • Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn .

 • Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn .

 • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau .

b ) So sánh những phân số cùng tử số
Trong hai phân số có cùng tử số :

 • Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn .

 • Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn .

 • Nếu mẫu số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau .

c ) So sánh những phân số khác mẫu
Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh những tử số của hai phân số mới .

1.1.4. Các phép tính phân số

a ) Phép cộng phân số

 • Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số .
 • Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó .

b ) Phép trừ phân số

 • Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số .
 • Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó .

c ) Phép nhân phân số
Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số .
d ) Phép chia phân số
Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược .
Lưu ý : Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số .

1.2. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

tìm hai số khi biết tổng và hiệu

1.3. Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó .

1.3.1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ta hoàn toàn có thể làm như sau :

tìm hai số khi biết tổng và tỉ

1.3.2. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó .

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ

1. 4. Hình thoi và diện tích quy hoạnh hình thoi

1.4.1 Hình thoi

hình thoi

1.4.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ .

hướng dẫn tính diện tích hình thoi

Dựa vào hình vẽ ta có :
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích quy hoạnh hình chữ nhật MNCA
Diện tích hình chữ nhật MNCA là :

Vậy diện tích quy hoạnh hình thoi ABCD là : ( m x n ) : 2
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 ( cùng đơn vị chức năng đo )

( Trong đó : S là diện tích quy hoạnh hình thoi ; m, n là độ dài của hai đường chéo )

2. Bài tập theo dạng toán trong đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 .

2.1. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị sau

a ) \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 8 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 3 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 9 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { 6 } { 7 } \ ) x \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ )
d ) \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 3 } \ )

Bài 2. Sử dụng dấu >, <, = để điền vào chỗ trống

a ) \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 7 } \ )
b ) 1 … \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 14 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 13 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 3 } \ )
d ) \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 6 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 10 } \ )

Bài 3. Cho phân số sau: \(\Large\dfrac{18}{7}\), \(\Large\dfrac{10}{3}\), \(\Large\dfrac{5}{9}\)

Đọc phân số và cho biết đâu là tử số đâu là mẫu số

Bài 4. Tìm hai số biết tổng của hai số bằng 900, hiệu hai số bằng 480

Bài 5. Tìm hai số biết.

a ) Tổng của hai số bằng 1200, có tỉ số bằng \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ )
b ) Hiệu của hai số bằng 450, có tỉ số bằng \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ )

Bài 6. Cho hình thoi MNPQ, biết độ dài hai đường chéo MP = 12cm, NQ = 8cm

Tính diện tích quy hoạnh hình thoi

Hình thoi MNPQ

2.2. Bài giải

Bài 1:

Áp dụng những quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ phân số ta có :
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 8 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 56 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 49 } { 56 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 57 } { 56 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 3 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 9 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 9 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 9 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 9 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { 6 } { 7 } \ ) x \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 18 } { 14 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 7 } \ )
d ) \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) x 3 = \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 6 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 2 } \ )

Bài 2

a ) \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 7 } \ )
Ta có cả hai số cùng tử số do đó ta so sánh mẫu số của 2 số với nhau do 7 > 5 nên \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) > \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 7 } \ )
Vậy \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) > \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 7 } \ )
b ) 1 … \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 14 } \ )
Rút gọn \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 14 } \ ) = 1, nên 1 = 1
Vậy 1 = \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 14 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 13 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 3 } \ )
Cả hai số đều khác tử số lẫn mẫu số nên ta phải lao lý mẫu số để so sánh
Lấy mẫu số chung là 39 ta có 12 x \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 13 } \ ) x 3 = \ ( \ Large \ dfrac { 36 } { 39 } \ ), 15 x \ ( \ Large \ dfrac { 13 } { 3 } \ ) x 13 = \ ( \ Large \ dfrac { 195 } { 39 } \ )
Ta có 195 > 36, nên \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 13 } \ ) < \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 3 } \ ) d ) \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 6 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 10 } \ ) Rút gọn cả 2 phân số ta có \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 6 } \ ) cùng chia tử số và mẫu số cho 3 được \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ ) Rút gọn cả 2 phân số ta có \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 10 } \ ) cùng chia tử số và mẫu số cho 5 được \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ ) Nên \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 6 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 10 } \ ) Vậy \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 6 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 10 } \ )

Bài 3.

 • \ ( \ Large \ dfrac { 18 } { 7 } \ ) đọc là mười tám phần bảy. Tử số là 18, mẫu số là 7 .
 • \ ( \ Large \ dfrac { 10 } { 3 } \ ) đọc là mười phần ba. Tử số là 10, mẫu số là 3 .
 • \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 9 } \ ) đọc là năm phần chín. Tử số là 5, mẫu số là 9 .

Bài 4.

Số lớn cần tìm là :
Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2 = ( 900 + 480 ) : 2 = 690
Số bé cần tìm là :
Số bé = ( tổng – hiệu ) : 2 = ( 900 – 480 ) : 2 = 210
Vậy số cần tìm là 690 và 210

Bài 5.

a ) Sơ đồ bài toán :

Sơ đồ toán tổng tỉ

Theo sơ đồ bài toán, tổng số phần bằng nhau là :
3 + 5 = 8 ( phần )
Số bé là : ( tổng : số phần bằng nhau ) x số phần bé = ( 1200 : 8 ) x 3 = 450
Số lớn là : ( tổng : số phần bằng nhau ) x số hầu hết = ( 1200 : 8 ) x 5 = 750
Vậy số cần tìm là 450, 750
b ) Sơ đồ bài toán :

Sơ đồ toán hiệu tỉ

Theo sơ đồ bài toán, hiệu số phần bằng nhau là
5 – 4 = 1 ( phần )
Số bé là : ( Hiệu : hiệu số phần bằng nhau ) x số phần bé = 450 x 4 = 1800
Số lớn là : ( Hiệu : hiệu số phần bằng nhau ) x số phần đông = 450 x 5 = 2250
Vậy số cần tìm là 1800 và 2250

Bài 6.

Diện tích hình thoi MNPQ là :
( MP x NQ ) : 2 = 12 x 8 : 2 = 96 : 2 = 48 ( \ ( cm ^ 2 \ ) )
Vậy diện tích quy hoạnh hình thoi MNPQ là 48 \ ( cm ^ 2 \ )

3. Bộ đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2 ( có đáp án )

3.1. Bộ 10 đề ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2

ĐỀ 1

Câu 1 : Trong những phân số : \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 18 } \ ), \ ( \ Large \ dfrac { 16 } { 14 } \ ), \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 30 } \ ), \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 15 } \ ) phân số nào bằng phân số 4/9 ?
A. \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 18 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 16 } { 14 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 13 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 15 } \ )
Câu 2 : Trong những phân số dưới đây, phân số lớn hơn 1 là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 2 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 3 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ )
Câu 3 : Hình bình hành là hình :
A. Có hai cặp cạnh đối lập song song và bằng nhau
B. Có hai cặp cạnh đối lập song song
C. Có bốn cạnh bằng nhau
D. Có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường .
Câu 4 : Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 17 cm và 32 cm. Diện tích của hình thoi là :
A. 272 \ ( cm ^ 2 \ )
B. 725 \ ( cm ^ 2 \ )
C. 556 \ ( cm ^ 2 \ )
D. 277 \ ( cm ^ 2 \ )
Câu 5 : Chọn chữ số thích hợp trong những chữ số sau để viết vào ô trống sao cho 15 … chia hết cho 2, 3 và 5
A. 5
B. 3
C. 2
D. 0
Câu 6 : Trên tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp đo được 5 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là :
A. 500 cm
B. 2000 cm
C. 1000 cm
D. 700 cm
Câu 7 : Một tổ công nhân làm đường, có 7 công nhân nữ và 12 công nhân nam, viết :
A. Tỉ số của số công nhân nữ và số công nhân nam :
B. Tỉ số của số công nhân nữ và số công nhân cả tổ
C. Tỉ số của số công nhân nam và số công nhân nữ :
D. Tỉ số của số công nhân nam và số công nhân cả tổ :
Câu 8 : Tìm x biết :
a ) X : \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ )
b ) X – \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 6 } \ )
Câu 9 : Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 70 m. Tính diện tích quy hoạnh của thửa ruộng, biết rằng chiều rộng của thửa ruộng bằng \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) chiều dài .
Câu 10. Hiện nay bố hơn con 30 tuổi. Ba năm trước tuổi con bằng \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 7 } \ ) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người lúc bấy giờ ?

ĐỀ 2

Câu 1 : Phân số có giá trị bằng 1 là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 3 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 2 } \ )
Câu 2. Phân số \ ( \ Large \ dfrac { 25 } { 100 } \ ) rút gọn được phân số :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 10 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 10 } { 20 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 8 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 4 } \ )
Câu 3 : Số thích hợp để điền vào chỗ trống của 15 \ ( cm ^ 2 \ ) = ? \ ( cm ^ 2 \ ) là
A. 150
B. 150000
C. 15000
D. 1500
Câu 4 : Một tổ có 12 bạn trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 12 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 12 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 5 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 7 } \ )
Câu 5. Giá trị của biểu thức : 36576 : ( 4 x 2 ) – 3708 là :
A. 863
B. 864
C. 846
D. 854
Câu 6. Một tấm kính hình thoi có độ dài những đường chéo 18 cm và 30 cm. Tính diện tích quy hoạnh tấm kính đó
A. 270 \ ( cm ^ 2 \ )
B. 270 cm
C. 540 \ ( cm ^ 2 \ )
D. 54 \ ( cm ^ 2 \ )
Câu 7. Tìm x biết
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ ) : x = 3
b ) X : 52 = 113
Câu 8. Tính
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 11 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 11 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 6 } { 6 } \ ) + ( \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 9 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 4 } \ ) )
Câu 9. Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng số lớn. Tìm hai số đó .

ĐỀ 3

Câu 1 : Kết quả của phép tính 4 – \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ ) là ?
A. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 17 } { 5 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 20 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 3 } \ )
Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống : 5 tạ 74 yến = ? kg
A. 5074
B. 50074
C. 5740
D. 1240
Câu 3. Hình thoi là :
A. Tứ giác có 2 cặp cạnh đối lập song song và bốn cạnh bằng nhau
B. Có hai cạnh đối lập bằng nhau
C. Có 2 cạnh liền kề vuông góc với nhau
D. Có hai đường chéo vuông góc với nhau .
Câu 4. Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bằng \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là :
A. 40 tuổi
B. 30 tuổi
C. 8 tuổi
D. 32 tuổi
Câu 5. Trung bình cộng của 34, 57, 92 là bao nhiêu ?
A. 51
B. 61
C. 54
D. 89
Câu 6. Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào chỗ trống a ) 2 giờ 45 phút … 245 phút b ) \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 5 } \ ) x \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 7 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 7 } \ ) Câu 7. Tính a ) 6839 + 9493 b ) 7390 – 950 c ) 857 : 9 d ) 5839 x 3 Câu 8 : Tìm x a ) X – \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) b ) X x \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 3 } \ ) Câu 9 : Lớp 4A có 34 học viên. Nếu không tính bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp đôi số học viên nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học viên nữ, biết lớp trưởng là nữ .

ĐỀ 4

Câu 1 : Chữ số 3 trong 230258 chỉ :
A. 300
B. 30000
C. 300000
D. 3000
Câu 2. Phân số 5/8 bằng :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 32 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 20 } { 40 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 25 } { 40 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 21 } \ )
Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 4 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 9 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 3 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 6 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 3 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 6 } \ )
d ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 9 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 3 } \ )
Câu 4. Tìm x
a ) X – \ ( \ Large \ dfrac { 23 } { 4 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 7 } \ )
b ) X : 23 = 195
Câu 5. Điền vào chỗ trống
a ) 57 phút 36 giây = ? giây
b ) 560 hg74dag = ? g
c ) 41 tuần 98 ngày = ngày
d ) 14 km748m = ? m
Câu 6. Hai kho thóc có tổng thể 15 tấn 3 tạ thóc. Kho A có số thóc bằng \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) số thóc kho B. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc ?
Câu 7. Hình bình hành ABCD có AB = 15 dm, đường cao AH = 9 dm. Tính diện tích quy hoạnh hình bình hành
Câu 8. Tìm hai số biết. Tổng hai số bằng 124, hiệu hai số bằng 72

ĐỀ 5

Câu 1. Cho số 7492 … chữ số điền vào chỗ chấm để được số vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5 .
A. 2
B. 5
C. 0
D. 4
Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 105 \ ( dm ^ 2 \ ) 356 \ ( cm ^ 2 \ ) = … \ ( cm ^ 2 \ )
A. 105356 \ ( cm ^ 2 \ )
B. 10856 \ ( cm ^ 2 \ )
C. 1050356 \ ( cm ^ 2 \ )
D. 1406 \ ( cm ^ 2 \ )
Câu 3. Một hình bình hành có diện tích quy hoạnh 192 \ ( cm ^ 2 \ ), độ cao 12 m. Độ dài đáy tương ứng của hình đó là :
A. 32 cm
B. 16 cm
C. 8 cm
D. 64 cm
Câu 4. Điền vào chỗ chấm : >, <, = a ) \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 8 } \ ) b ) \ ( \ Large \ dfrac { 14 } { 28 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 3 } \ ) c ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 20 } \ ) d ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 7 } \ ) … \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 3 } \ ) Câu 5 : Tổng độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành là 75 cm, chiều cao bằng \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) độ dài đáy. Tính diện tích quy hoạnh của hình bình hành đó . Câu 6. Tìm x a ) X – \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 9 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 7 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 14 } \ ) b ) X + 184 = 95839 c ) X : 48 = 94 d ) X x 32 = 34752 Câu 7 Tìm hai số khi biết hiệu của hai số bằng 27, có tỉ số là \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 6 } \ ) Câu 8. Minh có 3 lọ bi trung bình mỗi lọ có 72 viên bi. Biết lọ thứ nhất đựng 48 viên, lọ thứ ba đựng 80 viên. Hỏi lọ thứ hai đựng bao nhiêu viên ?

ĐỀ 6

Câu 1 : Lớp nghìn của số 15794303 gồm những chữ số :
A. 4, 3, 0

B.  9, 4, 3

C. 7, 9, 4
D. 5, 7, 9
Câu 2. Trong những số sau : 7428, 5630, 49590, 17863 số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là :
A. 7428
B. 5630
C. 49590
D. 17863
Câu 3. Trong những phân số \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 16 } \ ), \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 4 } \ ), \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ ), \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 7 } \ ) phân số nào lớn nhất là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 3 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 16 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 7 } \ )
Câu 4. Diện tích hình vuông vắn có độ dài cạnh \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 5 } \ ) m là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 16 } { 25 } \ ) \ ( m ^ 2 \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 8 } { 25 } \ ) \ ( m ^ 2 \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 16 } { 5 } \ ) \ ( m ^ 2 \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 32 } { 25 } \ ) \ ( m ^ 2 \ )
Câu 5. Tìm a / b biết :
a ) \ ( \ Large \ dfrac { a } { b } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 4 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 2 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 17 } { 14 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { a } { b } \ ) = 2 + \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 7 } \ )
Câu 6. Kho A hơn kho B là 7 tấn 5 tạ thóc. Tìm số thóc mỗi khó, biết rằng số thóc của kho B bằng 4/21 số thóc kho A
Câu 7. Tìm cộng của dãy số sau :
a ) 1, 2, 3, 4, …, 50
b ) 4, 8, 12, …, 84
Câu 8. Năm nay An 12 tuổi số tuổi của An bằng \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) số tuổi của Mẹ và anh trai, biết anh trai hơn An 6 tuổi. Hỏi mẹ An bao nhiêu tuổi ?

ĐỀ 7

Câu 1 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 200000 + 8000 + 500 + 30 + 2
A. 280532
B. 2800532
C. 208532
D. 285320
Câu 2. Số thích hợp vào chỗ chấm 30 \ ( m ^ 2 \ ) 16 \ ( dm ^ 2 \ ) = ? \ ( dm ^ 2 \ )
A. 3016 \ ( dm ^ 2 \ )
B. 316 \ ( dm ^ 2 \ )
C. 30160 \ ( dm ^ 2 \ )
D. 30016 \ ( dm ^ 2 \ )
Câu 3. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 18 m, chiều cao 8 m là :
A. 72 \ ( cm ^ 2 \ )
B. 144 \ ( cm ^ 2 \ )
C. 52 \ ( cm ^ 2 \ )
D. 36 \ ( cm ^ 2 \ )
Câu 4. Tìm x biết ;
a ) \ ( \ Large \ dfrac { x } { y } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 4 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { x } { y } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 9 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 7 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { x } { y } \ ) x \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 6 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ )
d ) \ ( \ Large \ dfrac { x } { y } \ ) x 5 = \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 8 } \ )
Câu 5. Trung bình cộng của hai số là 975. Số bé bằng \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) số lớn. Tìm hai số đó .
Câu 6. Trong đợt thi đua học tốt, lớp 4A phấn đấu được 215 điểm 10, lớp 4B được 250 điểm 10, số điểm 10 của lớp 4C bằng \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) số điểm 10 của 4B và 4A. Tính số điểm 10 của lớp 4C ?
Câu 7. Chu vi hình vuông vắn bằng 16 m. Tính độ dài những cạnh ?

ĐỀ 8

Câu 1 : Số : “ Năm trăm bảy mươi chín nghìn không trăm mười tám ”
A. 5017018
B. 579018
C. 570918
D. 579108
Câu 2 : Năm 1010 thuộc thế kỉ nào
A. IX
B. X
C. XI
D. XII
Câu 3 Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 18 cm và 12 cm. Diện tích hình thoi là
A. 216 \ ( cm ^ 2 \ )
B. 432 \ ( cm ^ 2 \ )
C. 108 \ ( cm ^ 2 \ )
D. 60 \ ( cm ^ 2 \ )
Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 48 giờ 21 phút = ? giây
A. 1746060 giây
B. 180060 giây
C. 210060 giây
D. 174060 giây
Câu 5. Tính giá trị biểu thức .
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 9 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) x \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 8 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 10 } { 3 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 3 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 6 } \ )
Câu 6. Tìm x biết
a ) X x 4 + 480 = 5890
b ) X : 8 – 95893 = 58
Câu 7 : Lớp 4A có số học viên nữ bằng \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 5 } \ ) số học viên nam. Tìm số học viên nam, số học viên nữ lớp đó biết rằng số học viên nữ là 12 học viên

ĐỀ 9

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 21 } \ ) = … / 7 là
A. 21
B. 15
C. 7
D. 5
Câu 2. Số được điền vào 5 \ ( m ^ 2 \ ) 9 \ ( dm ^ 2 \ ) = ? \ ( cm ^ 2 \ )
A. 50900
B. 5900
C. 59000
D. 50090
Câu 3. Hình bình hành có diện tích quy hoạnh \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 8 } \ ) \ ( m ^ 2 \ ), chiều cao \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 8 } \ ) m. Độ dài đáy của hình đó là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 8 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 64 } \ ) m
C. 1 m
Câu 4. Trên map tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường từ A đến B đo được 1 m. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :
A. 100000 m
B. 10000 m
C. 1000 m
D. 100 m
Câu 5. Đuôi cá nặng 450 g. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá Hỏi cả con cá nặng bao nhiêu ?
Câu 6. Tính
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) x ( \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 6 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 8 } \ ) )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 10 } \ ) + \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 3 } \ ) : 5
Câu 7. Tìm x
a ) X – \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 8 } \ )
b ) 8 : x = 748
c ) X x 19 = 2019
d ) X + 9589 = 94857 – 583
Câu 8. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 72 m và chiều rộng bằng \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 3 } \ ) chiều dài. Biết cứ 1 mét vuông ruộng đó thì thu hoạch được \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 4 } \ ) kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu thóc ?
Câu 9. Tính bằng cách hợp lý nhất
1748 x 11 + 485 x 11

ĐỀ 10

Câu 1. Trong những số sau : 2019, 3019, 4019, 9099 số nào chia hết cho 3 và 9
A. 2019
B. 3019
C. 4019
D. 9099
Câu 2. Có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 10 } \ )
B. \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 10 } \ )
C. \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 7 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 3 } \ )
Câu 3. Giá trị của 9 trong 9248530 là
A. 9000
B. 90000
C. 9000000
D. 900000
Câu 4. Phép trừ \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 18 } \ ) – \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 18 } \ ) có tác dụng là :
A. \ ( \ Large \ dfrac { 5 } { 18 } \ )
B. 5
C. \ ( \ Large \ dfrac { 13 } { 18 } \ )
D. \ ( \ Large \ dfrac { 36 } { 18 } \ )
Câu 5. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào 11/03/1911. Đó là thế kỉ bao nhiêu ?
A. XVIII
B. XIX
C. XX
D. XXI
Câu 6. Tìm x biết
a ) X – \ ( \ Large \ dfrac { 11 } { 5 } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 5 } \ ) : \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ )
b ) 1998 : x = 25
c ) X : 20 = 2020
d ) X + 758 = 95409
Câu 7. Bố hơn con 36 tuổi, tuổi con bằng \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ ) tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?
Câu 8. Tổng hai số bằng 400, hiệu hai số bằng 44. Tìm hai số đó
Câu 9. Cho hình thoi ABCD, biết độ dài đường chéo BD = 4 cm
AC = 10 cm. Tính diện tích quy hoạnh hình thoi ABCD

Hình thoi ABCD

3.2 Đáp án .

ĐỀ 1

1. A
2. B
3. A
4. A
5. D
6. C
7 .
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 12 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 19 } \ )
c ) \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 7 } \ )
d ) \ ( \ Large \ dfrac { 12 } { 19 } \ )
8 .
a ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 15 } { 24 } \ )
b ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 4 } { 3 } \ )
9. Số cần tìm là 15 và 20
10. Tuổi bố là 45, tuổi con là 15

ĐỀ 2

1. A
2. D
3. B
4. C
5. B
6. A
7 .
a ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 1 } { 5 } \ )
b ) x = 5876
8 .
a ) 2
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 41 } { 36 } \ )
9. Số cần tìm là 50 và 50

ĐỀ 3

1. B
2. D
3. A
4. C
5. B
6 .
a ) < b ) >
7 .
a ) 16332
b ) 6440
c ) 95 dư 2
d ) 17517
8 .
a ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 3 } { 2 } \ )
b ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 7 } { 2 } \ )
9. Số học sinh nữ là 12, số học viên nam là 22

ĐỀ 4

1. B
2. C
3 .
a ) S
b ) S
c ) Đ
d ) S
4 .
a ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 177 } { 28 } \ )
b ) x = 4485
5 .
a ) 3456 giây
b ) 56740 g
c ) 385 ngày
d ) 14748 m
6. Kho A có 68 tạ, kho B có 85 tạ
7. Diện tích hình bình hành là 135 \ ( dm ^ 2 \ )
8. Số cần tìm là 98 và 26

ĐỀ 5

1. C
2. B
3. B
4 .
a ) < b ) >
c ) =
d ) < 5. Chiều cao là 45 cm, cạnh đáy là 30 cm, diện tích quy hoạnh là 1350 \ ( cm ^ 2 \ ) 6 . a ) \ ( \ Large \ dfrac { 10 } { 9 } \ ) b ) 95655 c ) 4512 d ) 1086 7. Số cần tìm là 189 và 162 . 8. Lọ thứ 2 có 88 viên bi .

ĐỀ 6

1. C
2. C
3. B
4. A
5
a ) \ ( \ Large \ dfrac { a } { b } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 13 } { 12 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { a } { b } \ ) = \ ( \ Large \ dfrac { 17 } { 30 } \ )
6 .
Kho A có 63 tạ .
Kho B có 12 tạ .

ĐỀ 7

1. C
2. A
3. B
4 .
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 23 } { 20 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 34 } { 63 } \ )
c ) 4
d ) \ ( \ Large \ dfrac { 9 } { 40 } \ )
5. Số cần tìm là 780 và 1170
6. Lớp 4C có 310 điểm 10
8. Độ dài cạnh bằng 4 m

ĐỀ 8

1. B
2. B
3. A
4. A
5 .
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 37 } { 36 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 46 } { 21 } \ )
6 .
a ) x = 1352 dư 2
b ) x = 767608
7 .
Số học sinh Nam là 20

ĐỀ 9

1. D
2. A
3. C
4. A
5. Con cá nặng 1200 g .
6
a ) \ ( \ Large \ dfrac { 41 } { 32 } \ )
b ) \ ( \ Large \ dfrac { 23 } { 30 } \ )
7 .
a ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 43 } { 40 } \ )
b ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 2 } { 178 } \ )
c ) x = 106 dư 5
d ) x = 84703
8. Số lượng thóc là 2592 kg
9. Đáp số : 24563

ĐỀ 10

1. D
2. A
3. C
4. A
5. B
6 .
a ) x = \ ( \ Large \ dfrac { 37 } { 15 } \ )
b ) x = 79 dư 23
c ) x = 40400
d ) x = 94651
7. Tuổi bố là 30, tuổi con là 6
8. Số cần tìm là 178 và 222
9. Diện tích hình thoi 20 \ ( cm ^ 2 \ )

Trên đây là đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 2, học sinh cần ôn lại kiến thức các dạng toán và tập trung làm đề thi thử. Bên cạnh đó học sinh, phụ huynh theo dõi vuihoc.vn để nắm thêm nhiều kiến thức hay nhé.

 

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post
Xem thêm  Jalen Harris (32 points) Highlights vs. Salt Lake City Stars | Website Instructions tips

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.