file đính kèm in English – Vietnamese-English Dictionary

translations file đính kèm

Add

File đính kèm là các tập tin không phải là một phần của email, nhưng được gửi đi với email.

[external_link_head]

Attachments are files that are not part of the email proper, but are sent with the email.

WikiMatrix

Phần mềm Microsoft Office đã được cài đặt sẵn trong laptop. Khi gửi file đính kèm, hãy sử dụng loại file này.

I have installed Microsoft Office on my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.

Tatoeba-2020.08

[external_link offset=1]

Tháng 7 năm 2007, Facebook bắt đầu cho phép người dùng gửi file đính kèm với Wall, trong khi trước đây Wall chỉ giới hạn nội dung văn bản.

In July 2007, Facebook allowed users to post attachments to the Wall, whereas previously the Wall was limited to text only.

WikiMatrix

Loại vật liệu ban đầu được quy định tại Giấy đề nghị nhận xét 2045 trong tháng 11 năm 1996 như một phần của MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) đặc điểm kỹ thuật, để biểu thị loại email nội dung tin nhắn và file đính kèm; do đó được gọi là kiểu MIME.

Media types were originally defined in Request for Comments 2045 in November 1996 as a part of MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) specification, for denoting type of email message content and attachments; hence the name MIME type.

WikiMatrix

[Add a Drive file] Thêm tệp đính kèm trên Drive có dung lượng lên tới 5 TB

[Add a Drive file] Add Drive attachments up to 5 TB

support.google

Xem thêm  Download Feeding Frenzy – Cá lớn nuốt cá bé [Cài chơi luôn]

Các tệp HEIF tương thích với ISO Base Media File Format (ISOBMFF, ISO/IEC 0877074074) và cũng có thể đính kèm các luồng phương tiện khác, như văn bản và âm thanh được định giờ.

[external_link offset=2]

HEIF files are compatible with the ISO Base Media File Format (ISOBMFF, ISO/IEC 0877074074) and can also include other media streams, such as timed text and audio.

WikiMatrix

File mới cũng được nén và có thể được mã hóa, nhưng giờ đây có thể truyền thành một file duy nhất trên các hệ điều hành bởi các hệ thống FTP hoặc được đính kèm vào email.

The new file is also compressed and possibly encrypted, but now is transmissible as a single file across operating systems by FTP systems or attached to email.

WikiMatrix

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

[external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.