Công thức điện trở suất lớp 11

Cách giải bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ hay, chi tiết

Trang trước Trang sau+ Dòng điện trong sắt kẽm kim loại tuân theo định luật ôm :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất : ρ = ρ0 [ 1 + α ( t – t0 ) ], với ρ0 là điện trở suất của sắt kẽm kim loại ở t0 oC .

+ Điện trở của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất: Rt = r0[1 + α(t – t0)]  , với R0: điện trở ở t0 oC; α (K-1): hệ số nhiệt của điện trở.

Quảng cáo

Ví dụ 1: Một dây đồng có điện trở R1 = 2 Ω ở 20oC. Sau một thời gian có dòng điện đi qua, nhiệt độ của dây đồng là 74oC. Tính điện trở R2 của dây đồng ở 74oC.  Hệ số nhiệt điện trở của đồng α = 0,004 K-1.

Hướng dẫn:

Điện trở R2 của dây đồng ở 74 oC : R2 = R1 [ 1 + α ( t2 – t1 ) ] = 2 ( 1 + 0,004. 54 ) = 2,43 Ω

Ví dụ 2: Một thanh than và một thanh sắt có cùng tiết diện thẳng mắ nối tiếp. Tìm tỉ số chiều dài của hai thanh để điện trở của mạch này không phụ thuộc nhiệt độ. Than có ρ1  = 4.10-5 Ωm, α1 = -0,8.10-3 K-1; sắt có ρ2  = 1,2.10-7 Ωm, α2 = -0,6.10-3 K-1.

Hướng dẫn:

Ở nhiệt độ t, ta có :R1 = R01 ( 1 + α1t ) ; R2 = R02 ( 1 + α2t ) .R1 mắc tiếp nối đuôi nhau R2, điện trở tương tự :R = R1 + R2 = ( R01 + R02 ) + ( α1R01 + α2R02 ) t .Muốn R không nhờ vào nhiệt độ thì : α1R01 + α2R02 = 0Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Ví dụ 3: Một bóng đèn 220V  100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc là 2000oC. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 200C và dây tóc đèn làm bằng Vonfram có α = 4,5.10-3 K-1.

Xem thêm  Phim 7 Viên Ngọc Rồng Lồng Tiếng Việt, Dragon Ball Trọn Bộ Giá Tốt Tháng 10, 2021

Quảng cáo

Hướng dẫn:

+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi thắp sáng :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi không thắp sáng :R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Ví dụ 4: Dây tóc bóng đèn 220V  200W khi sáng bình thường ở 2500oC có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở của nó ở 100oC. Tính hệ số nhiệt điện trở α và điện trở R0 của nó ở 100oC. Coi rằng điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ.

Hướng dẫn:

+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng thông thường :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánCoi rằng điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng chừng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ nên ta có :R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Theo đề :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánQuảng cáo

Ví dụ 5: Một bóng đèn loại 220V  40W làm bằng vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở 20oC là R0 = 121Ω.  Tính nhiệt độ t của dây tóc khi đèn sáng bình thường. Coi điện trở suất của vonfram trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở α = 4,5.10-3 K-1.

Hướng dẫn:

+ Điện trở của bòng đèn khi đèn sáng thông thường :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Ta có : R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Bài 1. Dựa vào quy luật phụ thuộc nhiệt độ của điện trở suất của dây kim loại, tìm công thức xác định sự phụ thuộc nhiệt độ của điện trở R của một dây kim loại có độ dài l và tiết diện S. Giả thiết trong khoảng nhiệt độ ta xét, độ dài và tiết diện của dây kim loại không thay đổi.

Xem thêm  Đang nợ ngân hàng, vay rồi có thể vay nữa được không?

Hiển thị lời giải

+ Ta có : ρ = ρ0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]

+ Vì coi chiều dài l và S là không đổi nên ta có:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Mà :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánVậy : R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]

Bài 2. Dây tóc bóng đèn 220V  100W khi sáng bình thường ở 2485oC điện trở lớn gấp 12,1 lần so với điện trở của nó ở 20oC. Tính hệ số nhiệt điện trở α và điện trở R0 của dây tóc đèn ở 20oC. Giả thiết rằng điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ.

Hiển thị lời giải

+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng thông thường :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Ta có : R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Theo đề :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Bài 3. Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 25o C. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Coi điện trở suất của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở α = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là:

Hiển thị lời giải

+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi nhiệt độ là t1 = 25 o C là :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Điện trở của dây tóc bóng đèn khi nhiệt độ là t2 là :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Sự phụ thuộc vào điện trở của vật dẫn vào nhiệt độ : R2 = R1 [ 1 + α ( t2 – t1 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Bài 4. Đồng có điện trở suất ở 20oC là 1,69.108 Ω.m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,3.10-3 (K -1).

Xem thêm  Cập nhật bảng giá thay pin iPhone 8, 8 Plus mới nhất hiện nay

a ) Tính điện trở suất của đồng khi nhiệt độ tăng lên đến 1400C .b ) Khi điện trở suất của đồng có giá trị 3,1434. 10 8 Ω. m thì đồng có nhiệt độ bằng bao nhiêu ?

Hiển thị lời giải

a ) Điện trở suất của sắt kẽm kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất :ρ = ρ0 [ 1 + α ( t – t0 ) ] = 1,69. 10-8 [ 1 + 4,3. 10-3 ( 140 – 20 ) ] ρ = 2,56. 10-8 ( Ω. m )b ) Ta có : ρ = ρ0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

Bài 5. Một dây kim loại có điện trở 20Ω khi nhiệt độ là 25oC. Biết khi nhiệt độ tăng thêm 4000C thì điện trở của dây kim loại là 53,6 .

a ) Tính thông số nhiệt điện trở của dây sắt kẽm kim loại .b ) Điện trở của dây dẫn tăng hay giảm bao nhiêu khi nhiệt độ tăng đến 300 oC kể từ 25 oC .

Hiển thị lời giải

a ) Ta có : R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ]Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánb ) R = R0 [ 1 + α ( t – t0 ) ] = 20 [ 1 + 4,2. 10-3 ( 300 – 25 ) ] = 43,1 Ω ΔR = R – R0 = 43,1 Ω

Bài 6. Dây tỏa nhiệt của bếp điện có dạng hình trụ ở 20oC có điện trở suất ρ = 5.10-7 Ωm, chiều dài 10 m, đường kính 0,5 mm.

a ) Tính điện trở của sợi dây ở nhiệt độ trên .b ) Biết thông số nhiệt của điện trở của dây trên là α = 5.10 – 5 K-1. Tính điện trở ở 200 oC .

Hiển thị lời giải

a ) Điện trở của dây dẫn :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án+ Vì dây hình tròn trụ nên :Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp ánVật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án

b) Ta có:  R = R0[1 + α(t – t0)] = 25,46[1 + 5.10-5(200 – 20)] = 25,69Ω

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sau

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận