Công nhận tiếng anh là gì?

translations công nhận

Add

 • Lãnh vực y khoa đã bắt đầu công nhận sức mạnh đặc biệt của hy vọng.

  [external_link_head]

  The medical field has begun to recognize the remarkable power of hope.

 • công nhận nó là một trường năng lượng, một không gian trong vũ trụ

  allow it to be an energy field, a space in space

 • Tôi công nhận sai lầm của tôi.

  I acknowledge my mistake.

Less frequent translations

believe · consecrate · credit · grant · homologate · legalise · legalize · recognise · recognition

Tôi chính thức công nhận bà là tổng thống thứ 46 của quốc gia này.

I hereby recognize you as the 46th president of this country.

OpenSubtitles2018.v3

Giờ, tôi công nhận việc đó cũng có vấn đề.

Now, I appreciate that that’s a problem.

QED

Hôm nay là ngày mừng Lôi Công nhận nghĩa tử.

Today Master Lui celebrates the adoption of his forth son.

OpenSubtitles2018.v3

Cậu biết không, tôi phải công nhận điều đó.

You know what, I’m must say right on that one.

OpenSubtitles2018.v3

Đồng thời, các nhà Maoist từ chối công nhận việc xây dựng chế độ quân chủ lập hiến.

[external_link offset=1]

At the same time, the Maoists refused to recognize the installation of a constitutional monarchy.

WikiMatrix

Bạo lực đối với người nghèo phải được công nhận là phạm pháp.

We’ve got to make all this violence against the poor illegal.

ted2019

Quạ thông xám có chín phân loài được công nhận.

The grey jay itself has nine recognized subspecies.

WikiMatrix

Năm 1555, Giáo hoàng Paul IV ban hành sắc lệnh công nhận Philip và Mary là Vua của Ireland.

In 1555, Pope Paul IV issued a papal bull recognising Philip and Mary as rightful King and Queen of Ireland.

WikiMatrix

Công nhận, thưa Tiến sĩ Snow.

OpenSubtitles2018.v3

SSE được công nhận bởi EQUIS và là thành viên của CEMS.

SSE is accredited by EQUIS and is a member of CEMS.

WikiMatrix

Năm 2008, UNESCO công nhận hòn đảo là di sản thế giới về giá trị khoa học.

In 2008, UNESCO declared the island a World Heritage Site, in recognition of its great scientific value.

WikiMatrix

Ta là mối đe dọa đối với mọi đứa con trai được công nhận trong vương quốc

I’m a threat to every legitimate son in the kingdom.

OpenSubtitles2018.v3

Clive được công nhận là cha đẻ của trò chơi điện tử ở Châu Âu

He’s recognized as being the father of video games in Europe.

QED

Lãnh vực y khoa đã bắt đầu công nhận sức mạnh đặc biệt của hy vọng.

The medical field has begun to recognize the remarkable power of hope.

jw2019

Các tác giả khác nhau công nhận từ 4 tới 18 loài trong chi.

Different authors accept between four and 18 species in the genus.

WikiMatrix

Sark không công nhận hôn nhân đồng giới.

Sark does not recognise same-sex unions.

WikiMatrix

Vì vậy, phải công nhận và tôn trọng cách mỗi người trải qua nỗi đau buồn.

[external_link offset=2]

So validate and honor each person’s way of experiencing grief.

LDS

Câu hỏi của nó thể hiện sự công nhận lời khuyên của Chủ Tịch Joseph F.

His question was the confirmation of President Joseph F.

LDS

Sự công nhận lẫn nhau của họ đã thúc đẩy Brown lái xe qua đèn đường.

Their mutual recognition prompted Brown to drive through the stoplight.

WikiMatrix

Ngay cả kẻ thù của Giê-su cũng công nhận ngài “làm phép lạ nhiều lắm” (Giăng 11:47, 48).

Even Jesus’ enemies acknowledged that he ‘performed many signs.’—John 11:47, 48.

jw2019

phải công nhận là nhiều hiện vật ở đây không được xác định rõ ràng.

Now, admittedly, many of these objects are unidentified.

OpenSubtitles2018.v3

Tên Latin được công nhận bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng tiếp tục là Lepidium meyenii.

The Latin name recognized by the USDA similarly continues to be Lepidium meyenii.

WikiMatrix

Bưu chính New Zealand công nhận những địa điểm tên Māori trên địa chỉ bưu phẩm.

New Zealand Post recognises Māori place-names in postal addresses.

WikiMatrix

Lâu nay tôi lúc nào cũng hăm hở muốn được công nhận.

I’ve always been too eager for recognition.

OpenSubtitles2018.v3

Chúng tôi có 23 ngôn ngữ được công nhận bởi Hiến pháp.

We have 23 official languages that are recognized in our Constitution.

ted2019

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M [external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Tranh Hoạt Hình Tô Màu ❤️ Tô Màu Truyện Cổ Tích Đẹp Mới

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *