Công nghệ XML và ứng dụng – Tài liệu text

Công nghệ XML và ứng dụng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (739.78 KB, 138 trang )

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Công nghệ XML và Ứng dụng
2009
Lời giới thiệu: XML là gì?
XML, hoặc Extensible Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu mở rộng), là một ngôn
ngữ đánh dấu mà bạn có thể sử dụng để tạo ra thẻ riêng của mình. Nó được tạo nên bởi
Liên minh mạng toàn cầu nhằm khắc phục những hạn chế của HTML – ngôn ngữ đánh
dấu siêu văn bản, là cơ sở của mọi trang Web. Giống như HTML, XML cũng được dựa
trên SGML – Standard Generalized Markup Language. Mặc dù SGML được sử dụng
trong ngành công nghiệp xuất bản trong nhiều thập kỷ, nhưng sự phức tạp của nó đều
khiến những ai từng sử dụng nó mà không có cách nào khác phải thấy mệt mỏi (một
cách nói vui, SGML cũng là “Sounds great, maybe later”).
Tại sao chúng ta cần XML?
HTML là ngôn ngữ đánh dấu thành công nhất từ trước tới nay. Bạn có thể thấy dấu ấn
của HTML đơn giản nhất trên bất cứ công cụ nào, từ thiết bị cầm tay tới máy chủ, thậm
chí bạn còn có thể chuyển đổi đánh dấu HTML sang lời nói hoặc các định dạng khác
với những công cụ chính xác. HTML thành công như thế, tại sao W3C lại tạo ra XML?
Để trả lời cho câu hỏi này, hãy xem tài liệu dưới đây:

Được soạn thảo bởi Quang, Converted from PDF to Multi PDF to Doc and Join
Doc.

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 1

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Đề cương
1. Mục tiêu
– Cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ XML
– Rèn luyện các kỹ năng lập trình xử lý trên tài liệu XML
== > Ứng dụng tốt các công nghệ DTD, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và thực
hiện phần mềm
2. Nội dung
Chương 1 : Mở đầu
1. Các ví dụ mở đầu
2. Tài liệu XML
3. Công nghệ XML
4. Giới thiệu về DOM
Chương 2 : Đặc tả cấu trúc và nội dung tài liệu XML
1. Các khái niệm
2. Đặc tả cấu trúc tài liệu XML với DTD
3. Đặc tả cấu trúc tài liệu XML với Xml-Schema
Chương 3 : Truy xuất tài liệu XML với DOM
1. Giới thiệu chung về DOM
2. Các thao tác cơ bản
3. Ngôn ngữ XPath
4. DOM và các công nghệ khác

Chương 4 : Biến đổi tài liệu XML với XSLT
1. Giới thiệu chung về XSLT
2. Hệ thống các thẻ cơ bản
3. Môi trường thực hành
Visual Studio.NET 2005
4. Tài liệu tham khảo
– Sách :
Sách về môi trường Visual Studio.NET ( phần liên quan XML )
Sách kỹ thuật liên quan XML,DOM,Xpath,XSLT
– Giáo trình :
Giáo trình “Công nghệ XML và ứng dụng ” – Nguyễn tiến Huy
Được Convert bởi Quang

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 2

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Chương 1 : Mở đầu
Giới thiệu chung về chương 1
I. Các ví dụ mở đầu:
Mục tiêu :

– Minh họa việc sử dụng tập tin Xml để lưu trữ thông tin các đối tượng trong thực tế
– Mở đầu cho việc trình bày các khái niệm về tài liệu Xml cùng với định chuẩn Xml
1. Phân số
Tập tin Phan_so.xml biểu diễn thông tin về phân số 4/7 trên bộ nhớ phụ

2. Dãy số nguyên
Tập tin Day_so.xml biểu diễn thông tin về dãy các số nguyên
-4,22,-3,15,7,12

3. Đường tròn
Tập tin Duong_tron.xml biểu diễn thông tin về đường tròn C có tậm O(2,1) và bán kính
R=4

4. Bảng đơn giá thuê phòng
Tập tin Bang_don_gia.Xml biểu diễn thông tin về bảng đơn giá thuê phòng của khách sạn

5. Bảng tỷ giá
Tập tin Bang_ty_gia.xml biểu diễn thông tin bảng tỷ giá các ngoại tệ
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 3

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Mua_tien_mat=”16103″ Mua_chuyen_khoan=”16124″ Ban=”16127″ />
Mua_tien_mat=”31604″ Mua_chuyen_khoan=”31699″ Ban=”31910″ />
Mua_tien_mat=”2030″ Mua_chuyen_khoan=”2054″ Ban=”2074″ />

6. Kết quả xổ số
Tập tin Ket_qua_xo_so.xml biểu diễn thông tin kết quả xổ số tỉnh Bình thuận

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 4

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

7. Mạch điện
Tập tin Mach_dien.xml biểu diễn thong tin về mạch điện với các điện trở

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 5

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

II. Tài liệu XML

Mục tiêu :
– Trình bày khái niệm và ý nghĩa sử dụng của tài liệu Xml
– Trình bày chi tiết về định chuẩn Xml
1. Khái niệm về tài liệu XML
Văn bản có cấu trúc theo định chuẩn XML
cho phép biểu diễn thông tin về các đối tượng trong thực tế
Đối tượng x thuộc loại X trong thực tế
==== > Thẻ X trong tài liệu Xml
Thuộc tính a của đối tượng x thuộc loại X trong thực tế
=== > Thuộc tính a của thẻ X trong tài liệu Xml
Ví dụ 1 :
Phân số 4/5 trong thực tế
== > Thẻ
Ví dụ 2 :
Dãy các số nguyên a bao gồm các số nguyên 1,4,5,-3
=== > Thẻ

2. Định chuẩn XML
* Qui định 1 : Hệ thống các thẻ đánh dấu
Các thẻ đánh dấu trong ngôn ngữ theo định chuẩn XML chỉ bao gồm 2 loại : Thẻ có nội
dung và thẻ rổng.
Các thẻ có nội dung có dạng
Nội dung
Các thẻ rổng có dạng

Các thẻ (nói chung ) có thể có hoặc không các thuộc tính với các tên khác nhau ( trong

cùng thẻ ).
Thuộc tính trong một thẻ có dạng
Ten_thuoc_tinh=”Gia_tri”
Hay
Ten_thuoc_tinh=’Gia_tri’
Ví dụ : với tài liệu XML

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 6

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Thẻ có nội dung là thẻ DUONG_TRON
Thẻ rổng là thẻ DIEM
Thẻ DUONG_TRON có 1 thuộc tính là Ban_kinh
Thẻ DIEM có 2 thuộc tính là x, y

* Qui định 2 : Quan hệ lồng nhau ( chứa trong ) giữa các thẻ có nội dung
Nội dung bên trong thẻ có nội dung có thể là các thẻ khác ( có nội dung hay rổng). Khi

thẻ A có nội dung
là thẻ B ta gọi
Thẻ A là thẻ cha của B, thẻ A chứa thẻ B
Thẻ B là thẻ con của A, thẻ B đuợc chứa trong A
Qui định 2 yêu cầu các thẻ với quan hệ lồng nhau hoàn toàn. Khi thẻ A là thẻ cha của thẻ
B, A phải chứa
phần bắt đầu và cả phần kết thúc của B
Ví dụ :
Thẻ A là thẻ cha của B với dạng lồng nhau hoàn toàn ( hợp lệ)

….

Thẻ A là thẻ cha của B với dạng lồng nhau không hoàn hoàn toàn ( không hợp lệ)

….

* Qui định 3 : Thẻ đánh dấu gốc
Qui định 3 yêu cầu tài liệu XML phải có duy nhất ( một và chỉ một) thẻ chứa ( trực tiếp
hay gián tiếp ) tất
cả các thẻ còn lại ( nếu có )
Ví dụ : Tài liệu XML sau biểu diễn thông tin 2 đuờng tròin là không hợp lệ vì không có
thẻ gốc

III. Công nghệ XML
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 7

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Mục tiêu :
– Trình bày khái niệm và ý nghĩa của công nghệ Xml
– Trình bày các khả năng ứng dụng cơ bản của công nghệ Xml
1. Khái niệm về công nghệ XmlNội dung
– Mô tả tóm tắt về các loại công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
– Trình bày quá trình hình thành của công nghệ Xml và quan hệ với các loại công nghệ
khác
a. Công nghệ thông tin
– Ngành khoa học ngiên cứu về việc xây dựng các hệ thống tin học tương ứng với hệ
thống thực tế
– Ngành khoa học nghiên cứu về việc biểu diễn và xử lý thông tin của hệ thống tin học
tương ứng với các
thông tin và nghiệp vụ của hệ thống thực tế
Hai hướng nghiên cứu chính trong Công nghệ thông tin
– Công nghệ phần cứng
– Công nghệ phần mềm

* Công nghệ xử lý thông tin
– Một trong các hướng nghiên cứu chính của công nghệ phần mềm
– Ngành khoa học nghiên cứu về các mô hình, phương phàp, kỹ thuật xử lý thông tin
Các mô hình xử lý (chung) chính trong Công nghệ xử lý thông tin
– Thủ tục/Hàm (Procedure/Function)
– Đơn thể (Module)
– Đối tượng (Object)
– Thành phần (Component)
– Dịch vụ (Service)
– ….
* Công nghệ biểu diễn thông tin
– Một trong các hướng nghiên cứu chính của công nghệ phần mềm
– Ngành khoa học nghiên cứu về các mô hình, phương phàp, kỹ thuật biểu diễn thông tin
Các mô hình biểu diễn (chung) chính trong Công nghệ biểu diễn thông tin
– Tập tin (File) : Thông tin lưu trữ trên bộ nhớ phụ
– Cơ sở dữ liệu ( Database) : Thông tin lưu trữ trên bộ nhớ phụ
– Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) : Thông tin xử lý trong bộ nhớ chính
– Trang Web (WebPage) : Thông tin thể hiện
– Luồng dữ liệu (Data Stream) : Thông tin trao đổi nội bộ bên trong một hệ thống tin học
hay giửa các các
hệ thống tin học
– ….
bem2vnn@gmail.com

Xem thêm  4 phần mềm nghe lén điện thoại Android tốt nhất hiện nay (2021)

http://www.ebook.edu.vn

Trang 8

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

b. Công nghệ Xml
Khái niệm về Công nghệ XML
– Thuộc loại công nghệ biểu diễn thông tin
– Hình thành từ nhu cầu và vấn đề cần giải quyết của việc trao đổi thông tin
– Có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng trên tất cả mô hình biểu diễn của công nghệ biểu
diễn thông tin
– Có hướng nghiên cứu cho phép ứng dụng một mô hình xử lý thông tin mới thuộc về
công nghệ xử lý thông tin
* Nhu cầu trao đổi thông tin
1. Trao đổi thông tin nội bô bên trong hệ thống tin học
Sự phát triển về qui mô, độ phức tạp, phạm vi sử dụng của các hệ thống tin học dẫn
đến sự phân rả hệ
thống cần xây dựng thành các hệ thống con ( kiến trúc đa tầng là một ví dụ điễn hình về
sự phân rả như
thế )
=== > Nhu cầu về trao đổi thông tin bên trong các hệ thống con
2. Trao đỗi thông tin giữa các hệ thống tin học
– Sự phát triển của Internet và các ứng dụng trên Web, đặc biệt là các ứng dụng
trong lĩnh vực
thương mại điện tử
==== > Nhu cầu về trao đổi thông tin giửa các ứng dụng này
– Các yêu cầu cao về chất lượng phần mềm ( Tiện dụng, Tương thích, Bảo mật,
v.v…) khả năng
đáp ứng cao, chuyên biệt của một số hệ thống sẳn có (WebBrowser, Excel, Word, Fax,
v.v…)

==== > Nhu cầu về trao đổi thông tin giữa hệ thống đang xây dựng và các hệ thống có
sẳn
* Mô hình trao đổi thông tin
Mô hình trao đổi thông tin trước khi XMl ra đời chủ yếu dựa trên công nghệ về
luồng dữ liệu (
Data Stream ) với 2 dạng chính
– Dạng nhị phân : Dữ liệu trao đổi là chuỗi các byte theo một cấu trúc và ngữ nghĩa riêng
biệt của từng
ứng dụng
– Dạng văn bản : Dữ liệu trao đổi là chuỗi các ký tự theo cách mã hóa chung nhưng cấu
trúc và ngữ nghĩa vẫn là riêng biệt cho từng ứng dụng
Cả 2 dạng trao đổi trên đều không thích hợp với các nhu cầu phía trên với cùng
khuyết điểm :
“Thông tin cần trao đổi có cấu trúc và ngữ nghĩa riêng biệt theo từng ứng dụng “
=== > Nhu cầu về một định chuẩn chung khi trao đổi thông tin
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 9

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

* Sự ra đời của Công nghệ XML
Công nghệ XML ra đời là kết quả của các nghiên cứu về dạng biểu diễn thông tin

khi cần trao đổi
giữa các hệ thống tin học. Dạng biểu diễn cần thỏa mản các yêu cầu sau
1) Cho phép trao đổi trên phạm vi rộng ( Internet)
2) Dễ dàng trong việc kết xuất và tiếp nhận khi trao đổi
3) Tuân theo một định chuẩn chung được chấp nhận và hổ trợ của nhiều môi trường phát
triễn phần mềm
Ghi chú :
Công nghệ XML đã ra đời và đề xuất một dạng biểu diễn thích hợp cho các yêu
cầu trên ( tài liệu
XML). Tuy nhiên với bản chất hình thành của mình, phạm vi ứng dụng của các tài liệu
XML không chỉ
dừng ở việc trao đổi thông tin mà bao hàm cả các vần đề biểu diển thông tin khác như :
Lưu trữ thông tin, cấu trúc dữ liệu, thể hiện thông tin, v.v.. ( chi tiết trong phần ứng
dụng của XML)
2. Một số ứng dụng của công nghệ Xml
Nội dung :
Trình bày các hướng ứng dụng chính của công nghệ Xml
* Trao đổi thông tin
Ứng dụng Xml trong việc trao đổi thông tin
Trao đổi thông tin là xuất phát điểm cho sự hình thành của công nghệ XML.
Trao đổi thông tin là ứng dụng chính yếu nhất của XML
Có 2 dạng trao đổi thông tin chính
Dạng 1 : Trao đổi thông tin nội bộ giữa các thành phần của cùng hệ thống tin học
Dạng 2 : Trao đỗi thông tin giữa các hệ thống tin học khác nhau
XML có thể ứng dụng tốt cho cả 2 dạng trao đổi thông tin trên
A có nhu cầu trao đổi thông tin với B
Dạng 1 :
– A, B là 2 thành phần bên trong một hệ thống tin học ( giao diện hay xử lý hay lưu trữ )
– Tài liệu XML đuợc thiết kế cho việc sử dụng nội bộ
Dạng 2 :

– A là hệ thống tin học đang xem xét
– B là hệ thống đã có trước với khả năng chuyên biệt nào đó
– A phải sử dụng tài liệu XML có cấu trúc do do B đề xuất
Ví dụ : XML có thể được sử dụng để
– Trao đổi thông tin giữa các tầng của một ứng dụng đuợc thiết kế theo mô hình kiến trúc
đa tầng
– Trao đổi thông giữa một tấng với hệ thống khác bên ngoài
Cụ thể có thể
– Sử dụng XML trao đổi thông tin giữa hệ thống lưu trữ dữ liệu ( thông thướng là hệ quản
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 10

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

trị cơ sỡ dữ liệu
) và tầng xử lý lưu trữ dữ liệu
– Sử dụng XML trao đỏi thông tin giữa tầng dữ liệu và tầng xử lý nghiệp vụ
– Sử dụng XML trao đỏi thông tin giữa tầng xử lý nghiệp vụ và tậng thể hiện
– Sử dụng XML trao đỏi thông tin giữa các tầng xử lý nghiệp vụ ( khi hệ thống có nhiều
tầng xử lý nghiệp
vụ )
* Lưu trữ thông tin

Ứng dụng Xml trong việc lưu trữ thông tin
Có 3 cách ứng dụng chính của XML để lưu trữ dữ liệu bên trong hệ thống tin học
Cách 1 : Chỉ sử dụng các tập tin XML để lưu trữ dữ liệu
Cách 2 : Một số dữ liệu lưu trữ dưới dạng tập tin XML, một số khác lưu trữ bên trong cơ
sỡ dữ liệu
Cách 3 : Lưu trữ toán bộ bên trong cơ sở dữ liệu, tài liệu XML khi đó đuợc nhúng vào
nội dung các bảng
dữ liệu
Cách 1 :
– Ưu điểm chính :
Không cần sự hổ trợ của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
== > Dễ cài đặt, triễn khai
– Khuyết điểm chính :
Tính hiệu quả không cao khi khối lượng dữ liệu l
– Nhận xét : Các phần mềm trò chơi là ứng viên tốt cho ứng dụng XMl theo
cách 1
Các phần mềm quản lý không thích hợp cho cách ứng dụng này
Rất thích hợp cho các ứng dụng trên các mội trường tin học không có (hoặc
chưa có ) hệ quản
trị cơ sỡ dữ liệu như : Điện thoại di động, Máy công cụ, v.v…
Cách 2, 3 :
– Ưu điểm chính :
Có thể kết hợp tốt ưu điểm của cả 2 mô hình lưu trữ thông tin : XML, Cơ cở
dữ liệu
– Khuyết điểm chính :
Cần có sự cân nhắc và quyết định đúng đắn loại thông tin nào sẽ đùng hình
thức lưu trữ nào
– Nhận xét :
Cách 2 là cách sử dụng phổ biền nhất hiện nay
Cấu hình của hệ thống tin học ( phân hệ ứng dụng ) là loại thông tin thướng

được chọn để lưu
trữ theo dạng tài liệu XML
* Cấu trúc dữ liệu
Ưng dụng Xml với các cấu trúc dữ liệu
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 11

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Với mô hình DOM ( đuợc giới thiệu tóm tắt trong phần kế tiếp và chi tiết trong chương 3
), có thể sử
dụng tài liệu XMLnhư một loại cấu trúc dữ liệu động với nhiều ưu điểm
– Đọc/Ghi dễ dàng
Các cấu trúc dữ liệu động như Mảng động ( Dynamic Array), Xâu (List ), Ngăn xếp (
Stack), Hàng
đợi ( Queue), Cây (Tree), … có nhiều tính năng tốt trong việc biểu diễn và xử lý thông tin
trong bộ nhớ
chính. Tuy nhiên việc đọc/ghi thông tin của các cấu trúc dữ liệu này từ/vào bộ nhớ phụ (
thông thướng
thông qua tập tin ) là không đơn giãn và thường phải thực hiện gián tiếp với một bộ đọc
ghi. Tài liệu
XML có thể sử dụng để cài đặt lại hấu hết các cấu trúc dữ liệu động trên ( với một số

chức năng bổ sung
vào DOM qua cơ chế kế thừa hay bao bọc của hướng đối tượng !!!) và đặc biệt là việc
đọc/ghi rất dễ dàng
( thông thường chỉ là một lệnh gọi hàm đơn giãn )
Ví dụ : Với VB.NET
đọc tài liệu XML
Tai_lieu.Load(Ten_tap_tin_XML)
ghi tài liệu XML
Tai_lieu.Save (Ten_tap_tin_XML)
– Khả năng truy vấn cao
Việc truy vấn các thành phần/tập họp thành phần của các cấu trúc dữ liệu động phía
trên thông thường
phải thông qua các vòng lặp duyệt đến từng phần tử. Với tài liệu XML, có thể sử dụng
ngôn ngữ truy vần
Xpath để truy xuất đến thành phần/tập họp thành phần một cách rất dễ dàng ( và thông
thường cũng chỉ
thông qua một lệnh gọi hàm đơn giãn )
Ví dụ : Với VB.Net, giả sử có Tai_lieu tương ứng thông tin về cây các số nguyên. Để lập
danh sách các
nút ( thành phần của cây ) có giá trí dương
Nut_duong=Tai_lieu.SelectNodes(“//Phan_tu[@Gia_tri >0]”)
* Xử lý thông tin
Ứng dụng Xml khi xử lý thông tin
Như đã trình bày trong các phần trên, công nghệ XML đuợc xếp vào loại công nghệ biểu
diễn thông tin, và như thể các hướng ứng dụng chính của XML đều nhắm vào giải quyết/
cải tiến các vấn đề về biểu diễn thông tin trên các loại hình biểu diễn khác nhau.
Tuy nhiên một trong các khả năng ứng dụng khá thú vị và có nhiều hứa hẹn sẽ phát
triển mạnh trong tương lại liên quan đến công nghệ xử lý thông tin với việc đề xuất một
mô hình xử lý thông tin mới theo hướng đặc tả thay vì lập trình ( chi tiết về hướng ứng
bem2vnn@gmail.com

Xem thêm  Đồ án - Mã hóa thông tin và ứng dụng - Tài liệu text

http://www.ebook.edu.vn

Trang 12

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

dụng này đuợc trình bày chi tiết trong chương cuối )
Ý tưởng xuất phát từ việc tài liệu XML cho phép biểu diễn rất tốt các văn bản có cấu
trúc. Và chương trình nguồn trong các ngôn ngữ lập trình cũng là các văn bản có cấu trúc.
Có nên hay không ? tạo ra một ngôn ngữ lập trình mới tương tự như ngôn ngữ lập trình
hiện nay nhưng với các từ khóa là các thẻ đánh dấu ( ví dụ ….,
…. )
Câu trả lời rất tiếc là không, vì lập trình trên một ngôn ngữ như thế là rất khó khăn,
không tự nhiên theo các thuật giải đã đề xuất.
Ý tưởng về một ngôn ngữ lập trình mới theo định chuẩn XML không thành công,
nhưng nếy thay vì sử dụng ngôn ngữ lập trình mà lại sử dụng ngôn ngữ đặc tả ( chỉ mô tả
mà không đi vào chi tiết thuật giải) thì kết quả có đuợc rất khả quan. Ngôn ngữ đặc tả
XSLT đã ra đời trong bối cảnh như thế.)
Với XSLT có thể xây dựng một chương trình theo hướng đặc tả với các thẻ xử lý có
ngữ nghĩa rất cao(mà đặc biệt là một cơ chế mới về vòng lặp) và tính dễ mang chuyễn tốt
nhất có thể có ( vì đầy là ngôn ngữ XML ). XSLT còn có nhiều đặc tính thú vị khác sẽ
đuợc trình bày chi tiết trong chương cuối
IV. Giới thiệu về DOM
Khái niệm về DOM (Document Object Model)

– Mô hình đối tượng cho phép xử lý trên tài liệu XML từ các ngôn ngữ lập trình
– Cấu trúc dữ liệu động biểu diễn thông tin của văn bản có cấu trúc nói chung và tài liệu
XML nói riêng DOM bao gồm hệ thông các đối tượng thư viện cho phép truy xuất nội
dung của tài liệu Xml. Toàn bộ tập tin Xml trên bô nhớ phụ
=== > Đối tượng XmlDocument của DOM
Mỗi thẻ bên trong tập tin Xml
=== > Đối tượng XmlElement của DOM
Mỗi thuộc tính của thẻ
==== > Đối tương XmlAttribute của DOM
Ví dụ 1 :
Tập tin Duong_tron.xml biểu diễn thông tin về đường tròn C có tậm O(2,1) và bán kính
R=4

Tương ứng
1 đối tượng XmlDocument
2 đối tượng XmlElement
3 đối tượng XmlAttribute
Ví dụ 2 :
Tập tin Bang_don_gia.Xml biểu diễn thông tin về bảng đơn giá thuê phòng của khách sạn

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 13

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Tương ứng
1 đối tượng XmlDocument
5 đối tượng XmlElement
10 đối tượng XmlAttribute
1. Các thao tác cơ bản
Trình bày các thao tác cơ bản nhất về DOM
* Khai báo sử dụng thư viện DOM
Khai báo sử dụng DOM
VB6
Sử dụng thư viện Microsoft XML, v50
Khai báo trong chức năng Project- References
VB.NET
Sử dụng thư viện Xml
Imports System.Xml
C#
Sử dụng thư viện Xml
using System.Xml ;
* Khai báo sử dụng tài liệu Xml

Khai báo sử dụng tài liệu XML
VB6
Khai báo đối tượng thuộc lớp DOMDocument
Dim Tai_lieu As New DOMDocument
VB.NET
Khai báo đối tượng thuộc lớp XmlDocument
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
C#
Khai báo đối tượng thuộc lớp XmlDocument
XmlDocument Tai_lieu = new XmlDocument ();
* Đọc – Ghi tài liệu Xml
Đọc/ghi tài liệu Xml VB6
Đọc : Kq= Tai_lieu.Load (Ten_tap_tin)
Ghi : Tai_lieu.Save(Ten_tap_tin)
VB.NET
Đọc : Tai_lieu.Load (Ten_tap_tin)
Ghi : Tai_lieu.Save(Ten_tap_tin)
C#
Đọc : Tai_lieu.Load (Ten_tap_tin) ;
Ghi : Tai_lieu.Save(Ten_tap_tin) ;
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 14

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

* Truy xuất nút gốc
Truy xuất đến nút gốc của tài liệu XML
VB6
Khai báo đối tượng thuộc giao diện IXMLDOMElement và nhận đối tượng từ chức
năng tương ứng
trong Tai_lieu
Dim Goc As IXMLDOMElement
Set Goc= Tai_lieu.documentElement
VB.NET
Khai báo đối tượng thuộc giao diện XmlElement và nhận đối tượng từ chức năng
tương ứng trong
Tai_lieu
Dim Goc As XmlElement
Goc=Tai_lieu.DocumentElement
C#
Khai báo đối tượng thuộc giao diện XmlElement và nhận đối tượng từ chức năng
tương ứng trong
Tai_lieu
XmlElement Goc ;
Goc=Tai_lieu.DocumentElement;
* Truy xuất nút con trực tiếp của nút
Truy xuất đến nút con trực tiếp của một nút
VB6
Khai báo đối tượng Nut_con thuộc giao diện IXMLDOMElement và nhận đối tượng
từ chức năng
tương ứng của Nut_cha
Dim Nut_con As IXMLDOMElement

Set Nut_con= Nut_cha.selectSingleNode(Ten_nut_con)
VB.NET
Khai báo đối tượng Nut_con thuộc giao diện XmlElement và nhận đối tượng từ chức
năng tương ứng
của Nut_cha
Dim Nut_con As XmlElement
Nut_con= Nut_cha.SelectSingleNode(Ten_nut_con)
C#
Khai báo đối tượng Nut_con thuộc giao diện XmlElement và nhận đối tượng từ chức
năng tương ứng
của Nut_cha
XmlElement Nut_con ; Nut_con= Nut_cha.SelectSingleNode(Ten_nut_con) ;
* Truy xuất thuộc tính của nút
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 15

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Truy xuất đến thuộc tính của một nút
VB6
Nhận giá trị :
Gia_tri=Nut.getAttribute(Ten_thuoc_tinh)

Cập nhật/bổ sung thuộc tính với giá trị
Nut.setAttribute Ten_thuoc_tinh, Gia_tri
VB.NET
Nhận giá trị :
Gia_tri=Nut.GetAttribute(Ten_thuoc_tinh)
Cập nhật/bổ sung thuộc tính với giá trị
Nut.SetAttribute (Ten_thuoc_tinh, Gia_tri)
C#
Nhận giá trị :
// Nhận một số nguyên
Gia_tri=int.Parse(Nut.GetAttribute(Ten_thuoc_tinh)) ;
Cập nhật/bổ sung thuộc tính với giá trị
Nut.SetAttribute(Ten_thuoc_tinh, Gia_tri.ToString()) ;
* Truy xuất nội dung của nút
Truy xuất đến nội dung ( giá trị chuỗi ) của một nút
VB6
Nhận nội dung :
Gia_tri=Nut.nodeValue
Cập nhật nội dung
Nut.nodeValue=Gia_tri
VB.NET
Nhận nội dung :
Gia_tri=Nut.InnerText
Cập nhật nội dung
Nut.InnerTextt=Gia_tri
C#
Nhận nội dung :
// Nhận số thực
Gia_tri=Double.Parse(Nut.InnerText);
Cập nhật nội dung

Nut.InnerTextt=Gia_tri.ToSstring();
* Tạo nút mới
Tạo nút mới
VB6
Khai báo đối tượng Nut thuộc giao diện IXMLDOMElement

bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 16

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

và nhận đối tượng từ chức năng tương ứng của Tai_lieu
Dim Nut As IXMLDOMElement
Set Nut= Tai_lieu.CreateElement(Ten_nut)
VB.NET
Khai báo đối tượng Nut thuộc giao diện XmlElement và nhận đối tượng từ chức năng
tương ứng
của Tai_lieu
Dim Nut As XmlElement
Nut= Tai_lieu.CreateElement(Ten_nut)
C#
Khai báo đối tượng Nut thuộc giao diện XmlElement và nhận đối tượng từ chức năng

tương ứng
của Tai_lieu
XmlElement Nut ;
Nut= Tai_lieu.CreateElement(Ten_nut) ;
* Bổ sung nút vào nút cha
Bổ sung nút con vào nút cha
VB6
Nut_cha.appendChild Nut_con
VB.NET
Nut_cha.AppendChild( Nut_con)
C#
Nut_cha.appendChild (Nut_con);
2. Ví dụ minh họa
Giới thiệu chung về các ví dụ minh họa
* Đọc phân số
Cách 1 : Chỉ sử dụng hàm Main
Imports System.Xml
Module Doc_phan_so_Main
Public Sub Main()
Dim Tu_so, Mau_so As Integer
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Tai_lieu.Load(Duong_dan) ‘ Chưa xử lý lỗi
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.DocumentElement
Tu_so = Goc.GetAttribute(“Tu_so”)
Mau_so = Goc.GetAttribute(“Mau_so”)
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 17

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Dim Chuoi As String = “Phân số : “
Chuoi &= Tu_so & “/” & Mau_so
Console.Write(Chuoi)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
=========================
Cách 2 : Sử dụng kiểu & hàm tự định nghĩa
Imports System.Xml
Module Doc_phan_so_Kieu_Ham
Structure PHAN_SO
Public Tu_so As Integer
Public Mau_so As Integer
End Structure
Public Sub Main()
Dim Ps As PHAN_SO
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Ps = Doc_phan_so(Duong_dan)
Dim Chuoi As String = “Phân số : ” & Chuoi_phan_so(Ps)
Console.Write(Chuoi)
Console.ReadLine()

End Sub
Public Function Doc_phan_so(ByVal Duong_dan As String) As PHAN_SO
Dim Kq As PHAN_SO
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Tai_lieu.Load(Duong_dan) ‘ Chưa xử lý lỗi
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.DocumentElement
Kq.Tu_so = Goc.GetAttribute(“Tu_so”)
Kq.Mau_so = Goc.GetAttribute(“Mau_so”)
Return Kq
End Function
Public Function Chuoi_phan_so(ByVal Ps As PHAN_SO) As String
Dim Kq As String = “”
Kq &= Ps.Tu_so & “/” & Ps.Mau_so
Return Kq
End Function
End Module
– Đọc phân số VB.NET
Cách 1 : Chỉ sử dụng hàm Main
Imports System.Xml
Module Doc_phan_so_Main
Public Sub Main()
Dim Tu_so, Mau_so As Integer
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 18

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Tai_lieu.Load(Duong_dan) ‘ Chưa xử lý lỗi
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.DocumentElement
Tu_so = Goc.GetAttribute(“Tu_so”)
Mau_so = Goc.GetAttribute(“Mau_so”)
Dim Chuoi As String = “Phân số : “
Chuoi &= Tu_so & “/” & Mau_so
Console.Write(Chuoi)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
=========================
Cách 2 : Sử dụng kiểu & hàm tự định nghĩa
Imports System.Xml
Module Doc_phan_so_Kieu_Ham
Structure PHAN_SO
Public Tu_so As Integer
Public Mau_so As Integer
End Structure
Public Sub Main()
Dim Ps As PHAN_SO
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Ps = Doc_phan_so(Duong_dan)
Dim Chuoi As String = “Phân số : ” & Chuoi_phan_so(Ps)

Console.Write(Chuoi)
Console.ReadLine()
End Sub
Public Function Doc_phan_so(ByVal Duong_dan As String) As PHAN_SO
Dim Kq As PHAN_SO
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Tai_lieu.Load(Duong_dan) ‘ Chưa xử lý lỗi
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.DocumentElement
Kq.Tu_so = Goc.GetAttribute(“Tu_so”)
Kq.Mau_so = Goc.GetAttribute(“Mau_so”)
Return Kq
End Function
Public Function Chuoi_phan_so(ByVal Ps As PHAN_SO) As String
Dim Kq As String = “”
Kq &= Ps.Tu_so & “/” & Ps.Mau_so
Return Kq
End Function
End Module
– Đọc phân số C#
Cách 1 : Chỉ sử dụng hàm Main
using System;
using System.Xml;
bem2vnn@gmail.com

Xem thêm  Tổng hợp các ứng dụng hay cho HTC One X

http://www.ebook.edu.vn

Trang 19

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

public class Doc_phan_so_Main
{
public static void Main()
{
int Tu_so, Mau_so;
String Duong_dan = “..\\..\\Du_lieu\\Phan_so.xml”;
XmlDocument Tai_lieu = new XmlDocument();
Tai_lieu.Load (Duong_dan) ; // Chưa xử lý lỗi
XmlElement Goc=Tai_lieu.DocumentElement ;
Tu_so =int.Parse (Goc.GetAttribute (“Tu_so”)) ;
Mau_so =int.Parse (Goc.GetAttribute (“Mau_so”));
String Chuoi = “Phân số :”;
Chuoi += Tu_so + “/” + Mau_so;
Console.Write(Chuoi);
Console.ReadLine();
}
}
Cách 2 : Sử dụng kiểu & hàm tự định nghĩa
using System;
using System.Xml;
public class Ghi_phan_so_Kieu_Ham
{
public struct PHAN_SO
{
public int Tu_so; // > 0

public int Mau_so; // > 0
}
public static void Main()
{
PHAN_SO Ps;
Ps = Nhap_phan_so();
String Duong_dan = “..\\..\\Du_lieu\\Phan_so.xml”;
if (Ghi_phan_so(Ps, Duong_dan))
Console.Write(“Đã ghi “);
else
Console.Write(“Lỗi khi ghi “);
Console.ReadLine();
}
public static PHAN_SO Nhap_phan_so()
{
PHAN_SO Kq;
Console.Write(“Tử số:”);
Kq.Tu_so = int.Parse(Console.ReadLine()); // Chưa xử lý lỗi
Console.Write(“Mẩu số:”);
Kq.Mau_so = int.Parse(Console.ReadLine()); // Chưa xử lý lỗi
return Kq;
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 20

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

}
public static Boolean Ghi_phan_so(PHAN_SO Ps, String Duong_dan )
{
Boolean Kq = true;
XmlDocument Tai_lieu = new XmlDocument();
XmlElement Goc = Tai_lieu.CreateElement(“PHAN_SO”);
Goc.SetAttribute(“Tu_so”, Ps.Tu_so.ToString());
Goc.SetAttribute(“Mau_so”, Ps.Mau_so.ToString());
Tai_lieu.AppendChild(Goc);
// Ghi tài liệu Xml
Tai_lieu.Save(Duong_dan);
return Kq;
}
}
* Đọc đường tròn
Imports System.Xml
Module Doc_duong_tron
Structure DIEM
Public x As Double
Public y As Double
End Structure
Structure DUONG_TRON
Public Tam As DIEM
Public Ban_kinh As Double
End Structure
Public Sub Main()

Dim Dt As DUONG_TRON
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Duong_tron.xml”
Dt = Doc_duong_tron(Duong_dan)
Dim Chuoi As String = “Phương trình dường tròn : ” & Chuoi_duong_tron(Dt)
Console.Write(Chuoi)
Console.ReadLine()
End Sub
Public Function Doc_duong_tron(ByVal Duong_dan As String) As DUONG_TRON
Dim Kq As DUONG_TRON
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Tai_lieu.Load(Duong_dan) ‘ Chưa xử lý lỗi
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.DocumentElement
Kq.Ban_kinh = Goc.GetAttribute(“Ban_kinh”)
Dim Nut As XmlElement = Goc.ChildNodes(0)
Kq.Tam.x = Nut.GetAttribute(“x”)
Kq.Tam.y = Nut.GetAttribute(“y”)
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 21

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Return Kq

End Function
Public Function Chuoi_duong_tron(ByVal Dt As DUONG_TRON) As String
Dim Kq As String = “”
Kq &= String.Format(” (x -{0})^2 + ( y -{1})^2 = {2} ^2″, Dt.Tam.x, Dt.Tam.y,
Dt.Ban_kinh)
Return Kq
End Function
End Module
* Đọc dãy số
Imports System.Xml
Module Doc_day_so
Public Sub Main()
Dim a As ArrayList
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Day_so.xml”
a = Doc_day_so(Duong_dan)
Dim Chuoi As String = “Dãy số : ” & Chuoi_day_so(a)
Console.Write(Chuoi)
Console.ReadLine()
End Sub
Public Function Doc_day_so(ByVal Duong_dan As String) As ArrayList
Dim Kq As New ArrayList
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Tai_lieu.Load(Duong_dan) ‘ Chưa xử lý lỗi
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.DocumentElement
For Each Nut As XmlElement In Goc.ChildNodes
Kq.Add(Nut.GetAttribute(“Gia_tri”))
Next
Return Kq
End Function
Public Function Chuoi_day_so(ByVal a As ArrayList) As String

Dim Kq As String = “”
For Each So As Integer In a
Kq &= So & ” “
Next
Return Kq
End Function
End Module
* Ghi phân số
Cách 1 : Chỉ sử dụng hàm Main
Imports System.Xml
Module Ghi_phan_so_Main
Public Sub Main()
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 22

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Dim Tu_so, Mau_so As Integer
‘Nhập liệu
Console.Write(“Tử số:”)
Tu_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
Console.Write(“Mẩu số:”)

Mau_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
‘ Tạo tài liệu Xml \
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.CreateElement(“PHAN_SO”)
Goc.SetAttribute(“Tu_so”, Tu_so)
Goc.SetAttribute(“Mau_so”, Mau_so)
Tai_lieu.AppendChild(Goc)
‘Ghi
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml” Tai_lieu.Save(Duong_dan)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
==============================
Cách 2 : Sử dụng kiểu & hàm tự định nghĩa
Imports System.Xml
Module Ghi_phan_so_Kieu_Ham
Structure PHAN_SO
Public Tu_so As Integer
Public Mau_so As Integer
End Structure
Public Function Nhap_phan_so() As PHAN_SO
Dim Kq As PHAN_SO
Console.Write(“Tử số”)
Kq.Tu_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
Console.Write(“Mẩu số”)
Kq.Mau_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
Return Kq
End Function
Public Function Ghi_phan_so(ByVal Ps As PHAN_SO, ByVal Duong_dan As String)
As Boolean

Dim Kq As Boolean = True
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.CreateElement(“PHAN_SO”)
Goc.SetAttribute(“Tu_so”, Ps.Tu_so)
Goc.SetAttribute(“Mau_so”, Ps.Mau_so)
Tai_lieu.AppendChild(Goc)
Tai_lieu.Save(Duong_dan)
Return Kq
End Function
Public Sub Main()
Dim Ps As PHAN_SO
Ps = Nhap_phan_so()
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 23

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Ghi_phan_so(Ps, Duong_dan)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module

– Ghi phân số VB.NET
Cách 1 : Chỉ sử dụng hàm Main
Imports System.Xml
Module Ghi_phan_so_Main
Public Sub Main()
Dim Tu_so, Mau_so As Integer
‘Nhập liệu
Console.Write(“Tử số:”)
Tu_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
Console.Write(“Mẩu số:”) Mau_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm
tra
‘ Tạo tài liệu Xml \
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.CreateElement(“PHAN_SO”)
Goc.SetAttribute(“Tu_so”, Tu_so)
Goc.SetAttribute(“Mau_so”, Mau_so)
Tai_lieu.AppendChild(Goc)
‘Ghi
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Tai_lieu.Save(Duong_dan)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
==============================
Cách 2 : Sử dụng kiểu & hàm tự định nghĩa
Imports System.Xml
Module Ghi_phan_so_Kieu_Ham
Structure PHAN_SO
Public Tu_so As Integer
Public Mau_so As Integer

End Structure
Public Function Nhap_phan_so() As PHAN_SO
Dim Kq As PHAN_SO
Console.Write(“Tử số”)
Kq.Tu_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
Console.Write(“Mẩu số”)
Kq.Mau_so = Integer.Parse(Console.ReadLine) ‘ Chưa kiểm tra
Return Kq
End Function
Public Function Ghi_phan_so(ByVal Ps As PHAN_SO, ByVal Duong_dan As String)
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 24

Bộ môn Công Nghệ XML

Công nghệ XML và ứng dụng

Nguyễn tiến Huy

As Boolean
Dim Kq As Boolean = True
Dim Tai_lieu As New XmlDocument
Dim Goc As XmlElement = Tai_lieu.CreateElement(“PHAN_SO”)
Goc.SetAttribute(“Tu_so”, Ps.Tu_so)
Goc.SetAttribute(“Mau_so”, Ps.Mau_so)
Tai_lieu.AppendChild(Goc)

Tai_lieu.Save(Duong_dan)
Return Kq
End Function
Public Sub Main()
Dim Ps As PHAN_SO
Ps = Nhap_phan_so()
Dim Duong_dan As String = “..\..\Du_lieu\Phan_so.xml”
Ghi_phan_so(Ps, Duong_dan)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module
– Ghi phân số C#
Cách 1 : Chỉ sử dụng hàm Main
using System;
using System.Xml;
public class Ghi_phan_so_Main
{
public static void Main()
{
int Tu_so, Mau_so;
// Nhập liệu
Console.Write (“Tử số:”);
Tu_so =int.Parse (Console.ReadLine() ) ; // Chưa xử lý lỗi
Console.Write(“Mẩu số:”);
Mau_so =int.Parse (Console.ReadLine() ) ; // Chưa xử lý lỗi
// Tạo nội dung tài liệu Xml
XmlDocument Tai_lieu = new XmlDocument();
XmlElement Goc=Tai_lieu.CreateElement (“PHAN_SO”);
Goc.SetAttribute (“Tu_so”,Tu_so.ToString ());
Goc.SetAttribute (“Mau_so”,Mau_so.ToString ());

Tai_lieu.AppendChild (Goc) ;
// Ghi tài liệu Xml
String Duong_dan = “..\\..\\Du_lieu\\Phan_so.xml”;
Tai_lieu.Save (Duong_dan) ;
Console.ReadLine();
bem2vnn@gmail.com

http://www.ebook.edu.vn

Trang 25

Trang 1B ộ môn Công Nghệ XMLCông nghệ XML và ứng dụngNguyễn tiến HuyĐề cương1. Mục tiêu – Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ XML – Rèn luyện những kiến thức và kỹ năng lập trình giải quyết và xử lý trên tài liệu XML = = > Ứng dụng tốt những công nghệ DTD, DOM, XSLT trong quy trình phong cách thiết kế và thựchiện phần mềm2. Nội dungChương 1 : Mở đầu1. Các ví dụ mở đầu2. Tài liệu XML3. Công nghệ XML4. Giới thiệu về DOMChương 2 : Đặc tả cấu trúc và nội dung tài liệu XML1. Các khái niệm2. Đặc tả cấu trúc tài liệu XML với DTD3. Đặc tả cấu trúc tài liệu XML với Xml-SchemaChương 3 : Truy xuất tài liệu XML với DOM1. Giới thiệu chung về DOM2. Các thao tác cơ bản3. Ngôn ngữ XPath4. DOM và những công nghệ khácChương 4 : Biến đổi tài liệu XML với XSLT1. Giới thiệu chung về XSLT2. Hệ thống những thẻ cơ bản3. Môi trường thực hànhVisual Studio. NET 20054. Tài liệu tìm hiểu thêm – Sách : Sách về môi trường tự nhiên Visual Studio. NET ( phần tương quan XML ) Sách kỹ thuật tương quan XML, DOM, Xpath, XSLT – Giáo trình : Giáo trình ” Công nghệ XML và ứng dụng ” – Nguyễn tiến HuyĐược Convert bởi Quangbem2vnn@gmail.comhttp : / / www.ebook.edu. vnTrang 2B ộ môn Công Nghệ XMLCông nghệ XML và ứng dụngNguyễn tiến HuyChương 1 : Mở đầuGiới thiệu chung về chương 1I. Các ví dụ khởi đầu : Mục tiêu : – Minh họa việc sử dụng tập tin Xml để tàng trữ thông tin những đối tượng người tiêu dùng trong thực tiễn – Mở đầu cho việc trình diễn những khái niệm về tài liệu Xml cùng với định chuẩn Xml1. Phân sốTập tin Phan_so. xml trình diễn thông tin về phân số 4/7 trên bộ nhớ phụ2. Dãy số nguyênTập tin Day_so. xml trình diễn thông tin về dãy những số nguyên-4, 22, – 3,15,7,123. Đường trònTập tin Duong_tron. xml trình diễn thông tin về đường tròn C có tậm O ( 2,1 ) và bán kínhR = 44. Bảng đơn giá thuê phòngTập tin Bang_don_gia. Xml trình diễn thông tin về bảng đơn giá thuê phòng của khách sạn5. Bảng tỷ giáTập tin Bang_ty_gia. xml trình diễn thông tin bảng tỷ giá những ngoại tệadmincnttvn @ gmail. comhttp : / / www.ebook.edu. vnTrang 3B ộ môn Công Nghệ XMLCông nghệ XML và ứng dụngNguyễn tiến Huy6. Kết quả xổ sốTập tin Ket_qua_xo_so. xml màn biểu diễn thông tin hiệu quả xổ số kiến thiết tỉnh Bình thuận7. Mạch điệnTập tin Mach_dien. xml màn biểu diễn thong tin về mạch điện với những điện trởadmincnttvn @ gmail. comhttp : / / www.ebook.edu. vnTrang 5B ộ môn Công Nghệ XMLCông nghệ XML và ứng dụngNguyễn tiến HuyII. Tài liệu XMLMục tiêu : – Trình bày khái niệm và ý nghĩa sử dụng của tài liệu Xml – Trình bày cụ thể về định chuẩn Xml1. Khái niệm về tài liệu XMLVăn bản có cấu trúc theo định chuẩn XMLcho phép màn biểu diễn thông tin về những đối tượng người tiêu dùng trong thực tếĐối tượng x thuộc loại X trong trong thực tiễn = = = = > Thẻ X trong tài liệu XmlThuộc tính a của đối tượng người tiêu dùng x thuộc loại X trong thực tiễn = = = > Thuộc tính a của thẻ X trong tài liệu XmlVí dụ 1 : Phân số 4/5 trong thực tiễn = = > ThẻVí dụ 2 : Dãy những số nguyên a gồm có những số nguyên 1,4,5, – 3 = = = > Thẻ2. Định chuẩn XML * Qui định 1 : Hệ thống những thẻ đánh dấuCác thẻ lưu lại trong ngôn từ theo định chuẩn XML chỉ gồm có 2 loại : Thẻ có nộidung và thẻ rổng. Các thẻ có nội dung có dạng

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.