Bài 6: Cho một hình chữ nhật có chu vi là 360 m, nếu giảm chiều dài 8 m, thêm – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản không thiếu của tài liệu tại đây ( 804.83 KB, 87 trang )

Bài 21: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 96 máy tính, bết rằng nếu tăng chiều rộng

thêm 3m và giảm chiều dài 5m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích

hình chữ nhật đó.

Bài22 :Thương hai số bằng 4. Hiệu hai số đó bằng 1506. Tìm hai số đó.

Bài 23: Năm nay

1

1

tuổi bố bằng tuổi con. Biết rằng bố hơn con 30 tuổi. Hỏi năm nay

7

2

bố bao nhiêu tuổi.

Bài 24: Tìm số tự nhiên bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia

cho 5 dư 4.

Bài 25: Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa 2 chữ số của số

đó thì được số mới gấp 6 lần số phải tìm.

Bài 26: Tính nhanh: a) 8 x 9 x 10 + 6 x 25 x 12 + 4 x 18 x 31 + 2 x34 x 36

b) 2 x 17 x 7 + 28 x 13 + 31 x14

c) 2007 x 20082008 – 2008 x 20072007

d) 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125

e) 1981 + 3962 6 5943 + 7924

f) 996 x 75 + 998 x 24 + 998

Bài 27: Một phép chia có thương là 5 số dư là 3. Tổng số chia, số bị chia và số dư là 2406.

Tìm số bị chia.

Bài 28: Tìm một số. Biết rằng lấy

1

số đó cộng với 286 thì được 613.

3

Bài 29: Tuổi hai bố con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Tính tuổi của mỗi

ngươin.

Bài 30: Trung bình cộng hai số 28. Một trong hai số kia bằng 28. Tìm số kia.

Bài 31: Viết thành tích hai thừa số: 20092009 + 20082008 + 20072007

Bài 32: Tích của ba số là 720. Tích của số thứ nhất và số thứ hai bằng 80. Tích của số thứ

hai và số thứ ba bằng 180. Tìm ba số đó.

Bài 33: Tìm một số, Biết rằng tích của nó với 10 thì hơn 10 là 200770 đơn vị.

Bài 34: Tổng ba số bằng 352. Nếu bớt sốt hứ nhất đi 7 đơn vị, ở số thứ hai 15 đơn vị và ở

số thứ ba 30 đơn vị thì ba số bằng nhau. Tìm ba số đó.

Bài 35: Tìm 2 số, biết số bé bằng

1

số lớn và hiệu số lớn và số bé là 2007.

4

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP CHUNG

Bài 1: Khối 5 và khối 4 trồng được 510 cây. Nếu khối 5 trồng thêm được 100 cây, khối 4

trồng ít đi 10 cây thì số cây khối 5 sẽ gấp đôi số cây khối 4. Tính xem mỗi khối trồng được

bao nhiêu cây.

Bài 2 :a) Không thực hiện phép tính hãy so sánh: 2008 x 2007 và 2006 x 2009

c) Cho dãy số : 1; 4; 7; 10; 13..

Số 2009 có thuộc dãy trên không ? Vì sao?

Bài 3: a)Để đánh một quyển sách dày 325 trang, người ta cần phải dùng bao nhiêu chữ số

?

b)Người ta đánh một quyển sách dùng 450 chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao

nhiêu trang.

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh bằng một hình vuông. Biết chu vi hình vuông

kém chu vi hình chữ nhật 30 cm và diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông

300cm2. Tính diện tích mỗi hình.

79

Bài 5: Cho một hình chữ nhật có chu vi là 360 m, 2 lần chiều dài thì bằng 3 lần chiều rộng

. Tính độ dài mỗi cạnh hình chữ nhật ban đầu.

Bài 6. Cho bốn chữ số 1, 2, 3, 4. Hãy viết tấ các các số có đủ bốn chữ số khác nhau đó.

Rồi tính tổng của tất cả các số vừa lập.

Bài 7: Cho ba chữ số 0, 2, 3,. Hãy viết tấ các các số có đủ ba chữ số khác nhau đó. Rồi tính

tổng của tất cả các số vừa lập.

Bài 8:Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu vis thêm một chữ số 7 vào sau nó, ta được một số

lớn hơn số đã cho 754 đơn vị.

Bài 9: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 8 lần tổng các chữ số của

nó.

Bài10: Tổng hai số là 37, nếu gấp ba lần số thứ nhất và năm lần số thứ hai thì được hai só

có tổng 159. Tìm hai số đó.

Bài 11; Hãt viết 55 thành tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp.

Bài 12: Hiệu hai số là 510, nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số

trừ, ta được hiệu mới 6228. Tìm số đó.

Bài 13: Một thửa ruộng hình chữ nhật co0s chiều dài bằng

3

chiều rộng. Nếu kéo dài

2

chiều rộng thêm 5 m thì diện tích hình chữa nhật tăng thêm 210m2. Tính diệntích hình chữ

nhật ban đầu.

Bài 13: Tìm một số có 3 chữ số biết: nếu xoá chữ số hàng trăm của số đó ta được số mới,

lấy số phải tìm chia cho số mới được thương là 9 dư 16..

Bài 14: Tìm một số có hai chữ số; biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số

đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.

Bài 15: Hai kho gạo có 280 tấn. Nếu chuyển 30 tấn ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số

Xem thêm  What is .DS_Store file in windows | Website information advice

gạo ở kho thứ hai nhiều hơn kho thư nhất 6 tấn. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi là 40 m. Nếu tăng chiều dài lên 2 lần và chiều rộng

lên 6 lần thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tình diện tích hình vuông.

Bài 17: Tìm số có ba chữ số biết rằng số đó chia cho 5 thì dư 3, chia cho 2 thì dư 1, chia

cho 3 thì vừa hết và có chữ số hàng trăm là 8.

Bài 18: An nhân hai số tự nhiên liên tiếp được một số tân cùng bằng 3. Binh nói ngay:

“Bạn nhân sai rồi”. Bình đã lí luận như thế nào mà nhận xét được như vậy?

Bài 19: Tìm một số lớn hơn 80, nhỏ hơn 100 biết rằng lấy số đó cộng với 8 rồi chia cho 3

thì dư 2. nếu lất số đó cộng với 17 rôid cia cho 5 thì chững dư 2.

Bài 20: Tìm tất cả các chữ số x và y đê số 59 x5 y chia hết cho 15.

Bài 21: Tìm các chữ số a và b để số 1a83b chia hết cho 45.

Bài 22:Tìm các chữ số a, b, còn HS khá, giỏi hoàn thành tất cả các bài tập. Sao cho số

Chia hết cho 9.

a7b8c9

Bài 23: Bạn An nhân một số với 436. vì sơ ý nên bạn đã viết tích riêng thăng hàng với

nhau. vì vậy tích được là 3024. Em hãy tìm thừa số thứ nhất và tích đúng của phép nhân.

Bài 24: Cho dãy tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4

Hãy thêm ngoặc đơn vào dãy tính đó sao cho.

a) Kết quả là số tự nhiện nhỏ nhất.

b) Kết quả là số tự nhiên lớn nhất.

Giải thích cách làm.

Bài 25: không tính tổng số, hãy biến đổi tổng sau đây thành tích của hai thừa số.

462 + 273 + 315 + 630.

80

Bài 26: Hãy tìm mốt số biết rằng số đó nhân với 2 rồi cộng với 6, được bao nhiêu rồi cộng

với 6, đượcbao nhiêu đem chia cho 3 rồi lấy kể quả trừ đi 8 được 9.

Bài 27: Khi thưc hiện phép nhân với 983 với một số có ba chữ số, bạn Bình đã đặt tích

riêng thứ ba thẳng cột với tích riêng thứ hai nên được kết quả là 70776. Em hãy tìm thừa

số có ba chữ số chưa biết trong phép nhân trên, biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng

chục của nó là 1 đơn vị.

Bài 28: Tính 37064 – 64 x (82 + 42966 : 217)

Bài 29: Cuốn sách “ Em muốn giỏi toán 5” có 172 trang. Em hãy cho biết cần bao nhiêu

chữ số để đánh số trang quyển sách đó.

Bài 30: Cho một số có hi chữ số. Nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa số đó ta được một

số mới gấp 9 lần số đã cho> Hãy tìm số đã cho.

Bài 31: Tìm mốt số tự nhiên bé nhất sao cho tổng các chữ số của nó bằng 20.

PHẦN 4: CÁC ĐỀ BÀI THAM KHẢO

MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC

CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA

1. Cho một số có 2 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 2 vào giữa hai chữ số của số đó, ta được

một số có 3 chữ số chia hết cho 3. Tìm số đã cho; Biết rằng hiệu của 2 số đó là 110.

(Tỉnh Thừa Thiên Huế,1996-1997)

2. Năm nay bác Thu 45 tuổi, bác có 3 cháu với tuổi là 15,11 và 7. Hỏi mấy năm sau thì

tuổi bác Thu bằng tổng số tuổi của 3 cháu? (Thừa Thiên Huế.1997-1998)

3. Một người viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 1992. Hỏi người đó viết tất cả bao

nhiêu chữ số ? (Quốc gia.1991-1992.Bảng B)

4. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho tổng các chữ số của nó bằng 21.(T.T.Huế .20012002)

5. Hãy viết :

a, Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số sao cho tổng các chữ số của nó là 10

b, Số tự nhiên bé nhất sao cho tổng các chữ số của nó là 19(Tỉnh Khánh Hoà,19821983)

6. Tổng của 2 số là 1998. Lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 8 và dư là 9. Tìm

hai số đó.

(Tỉnh Khánh Hòa,1988-1989,vòng 1)

7. Hỏi sau mấy năm tuổi mẹ gấp đôi tuổi con? Biết rằng cách đây 8 năm thì tuổi mẹ gấp 7

lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 mẹ con lúc đó bằng 32.(Thừa Thiên Huế,1999-2000)

8. Năm 1994 người anh 16 tuổi, người em 11tuổi. Hỏi vào năm nào tuổi của anh gấp đôi

tuổi của người em? (Quốc gia-Bảng B,1993-1994)

9. Ngày xuân, ba bạn Huệ, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của cả 3 bạn

trồng được là 17 cây; số cây của hai bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn số cây của

Mai trồng được là 3 cây; số cây của Huệ trồng được bằng 2/3 số cây trồng được của

Hằng. Em hãy tính xem mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây? (Tỉnh Hà Tây, 2000-2001)

10. Tính nhanh:

a, 1999  7 + 1999 + 1999  2

1

13

25

37

49

85

97

Xem thêm  8 ứng dụng học tiếng Anh miễn phí giúp bạn nâng cao trình độ - ACET

 ….. 

1000 1000

b 1000 1000 1000 1000 1000

(T.P.Hồ Chí Minh,2000-2001)

81

11. Hai bạn Quang và Huy đi mua sách giáo khoa.Quang mua hết 5/6 số tiền mang theo ,

Huy mua hết 8/9 số tiền mang theo. Số tiền còn của 2 bạn bằng nhau.Hỏi mỗi bạn lúc

đầu mang theo bao nhiêu tiền? Biết rằng lúc đầu số tiền của Huy hơn Quang 4500

đồng.(T.T.Huế,1997-1998)

12. Vườn rau hình chữ nhật chiều dài gấp 3 lần chiều rộng .Số đo chiều dài và chiều rộng

của vườn tính bằng mét và là những số đo tự nhiên. Số đo diện tích vườn rau là số có 2

chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 5. Tìm chu vi vườn rau (Khánh Hòa-Vòng 1 ;

1988-1989)

13. Hãy so sánh tổng các số chẵn với tổng các số lẻ trong các số tự nhiên từ 1 đến 100.

(Khánh Hòa – vòng 2, 1989-1990)

14. .Trên một dải băng người ta viết như sau : KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM … bằng 4 màu theo thứ tự Xanh, Đỏ, Vàng ,

Tím ; mỗi tiếng một màu. Hỏi chữ cái thứ 66 là chữ gì ? Màu gì ? (T.T.Huế ; 19981999)

15. Cho hai số tự nhiên

A = 19991999  200020002000

B = 20002000  199919991999

Tính A – B

( T.T.Huế, 1999 – 2000 )

16. Một phép chia có thương là 5, số dư là 2. Tổng của số bị chia, số chia và số dư 106 .

Tìm số bị chia, số chia ? (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 2000-2001)

MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HS GIỎI BẬC TIỂU HỌC HUYỆN,TỈNH

VÀ QUỐC GIA

1. Trong một tháng nào đó, ngày đầu tháng và ngày cuối tháng đều là ngày chủ nhật. Hỏi

tháng đó là tháng mấy của năm. (T.P.Hồ Chí Minh,2001-2002)

2. Tìm một số có 5 chữ số,biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 1vào trước số đó thì được một

số có 6 chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào sau số đó ta cũng được một số có 6 chữ số,

nhưng gấp 3 lần số trên. (Hà Nội, 1985 – 1986)

3. Tìm y biết:

y 0 y 04  40 y 0 y  y 040 y  10101  11  2

(Quốc gia 1988 – 1989)

4. Một trường tiểu học có 40 bạn tham gia Hội khỏe Phù Đổng thi đấu ở 3 môn : bóng bàn

, bóng đá và điền kinh. Biết rằng trong đội có 20 bạn thi đấu bóng đá, 10 bạn thi đấu

bóng bàn, có 15 bạn chỉ thi đấu 1 môn điền kinh, có 2 bạn chỉ thi đấu 2 môn bóng đá

và bóng bàn. Hỏi trường đó có bao nhiêu bạn tham gia thi đấu cả 3 môn ?(T.T.Huế

1999-2000)

5. Bạn Hải cắt 1 tờ bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 164cm thành 2 hình chữ nhật .Tìm

kích thước của tờ bìa lúc đầu Biết tổng chu vi 2 hình chữ nhật vừa cắt ra là 254cm.

(T.T.Huế 2001-2002)

6. Có hai cái bình, Một cái 5 lít và một cái 7 lít. Với hai bình đó, làm thế nào đong được

4 lít nước ở vòi nước máy. (T.T.Huế 2003-2004)

7. Lớp 5A và 5B có 87 học sinh. Biết 5/7 số học sinh lớp 5A bằng 2/3 số học sinh lớp 5B

Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? (T.T.Huế 2004-2005)

8. Bạn Quang lần đầu mua 1 trái xoài và 2 trái cam hết 8000 đồng, lần sau mua 2 trái

xoài và 3 trái cam hết 13500 đồng. Tính giá một trái xoài, một trái cam .(T.T.Huế

2002-2003)

82

9. Hiệu giữa 2 số là 12. nếu ta tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là

572. Tìm hai số đó. (Khánh Hòa, Vòng 2, 1990-1991)

10. Cho 4 số có tổng bằng 80. Nếu lấy số thứ nhất cộng vói 3, số thứ hai trừ đi 3, số thứ ba

nhân với 3, số thứ tư chia cho 3 thì được bốn kết quả bằng nhau. Hãy tìm bốn số đã

cho .

(Khánh Hòa –vòng 1, 1990-1991)

11. Tháng 11 của năm nào đó có 3 ngày thứ năm là ngày lẻ. Ngày 15 tháng 11 của năm đó

là thứ mấy?(Quốc gia 1995-1996)

12. Trung bình cộng tuổi bà, tuổi mẹ, tuổi cháu là 36 tuổi. Trung bình cộng của tuổi mẹ và

tuổi cháu là 23 tuổi, bà hơn cháu 54 tuổi. Hỏi tuổi cúa mỗi người là bao nhiêu?

(Thị xã Hải Dương 2000-2001)

13. Tìm hai số trong dãy số tự nhiên mà tổng của 2 số ấy bằng 3996 và giữa chúng có 3 số

chẵn.

(Tỉnh Quảng Ninh, 2000-2001)

14. Đầu xuân Quý Mùi, nhà bác An đã mua một đàn gà 268 con. Biết số gà trắng bằng 5 / 6

số gà vàng, số gà khoang bằng 7 / 9 số gà trắng. Em hãy tính xem có bao nhiêu con gà

mỗi loại.

(Tỉnh Vĩnh Phúc, 2002-2003)

15. Một xe máy ngày thứ nhất đi được 2 / 5 quãng đường, ngày thứ hai đi được 1 / 3 quãng

đường, ngày thứ ba xe máy đi thêm 40 km thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường dài

bao nhiêu km ?

(Huyện Yên Phong, 2001-2002)

16. Tìm X:

a) 45 – 5  ( X + 1 ) = 0

b)

XXX  XX  X  369

(Huyện Phú Vang, 2003-2004)

MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC-TỈNH-QUỐC GIA

15

1. Cho phân số 16. Em hãy viết phân số đã cho dưới dạng một tổng các phân số khác

2.

Xem thêm  Tiến lên miền nam offline cho điện thoại miễn phí – Chơi đánh bài cực phê

3.

4.

5.

nhau có tử số là 1

(T.T.Huế,2003-2004)

Có bao nhiêu số có 4 chữ số, trong đó mỗi số không có 2 chữ số nào giống nhau?

(T.T.Huế,2003-2004)

Cho số 1960. Số này sẽ thay đổi như thế nào? Hãy giải thích nếu:

a,Xóa bỏ chữ số 0.

b,Viết thêm chữ số 1 vào sau số đó.

c, Đổi chỗ hai chữ số 9 và 6 cho nhau.

(T.T.Huế,2004-2005)

Cho tích : 1  2  3  5 . ..  55 . ..  233

a,Hãy viết lại đầy đủ các thừa số của tích trên (có giải thích)

b,Xét xem kết quả của phép tính trên là số có bao nhiêu chữ số giống nhau đứng liền

nhau ở tận cùng bên phải kết quả đó.

(Khánh Hòa,1989-1990)

Tính giá trị biểu thức sau:

2

2

2

2

2

 ………. 

1 3 3  5 5  7 7  9

99  101

83

6. a, Cho 2 biểu thức : A = 101  50

;

B = 50  49 + 53  50

Không tính trực tiếp, hãy sử dụngtính chất của phép tính để so sánh giá trị số của A và

B

b, Cho 2 phân số 13 / 27 và 7 / 15. Không quy đồng tử số, mẫu số hãy so sánh 2 phân

số trên

(Tỉnh Nam Định-vòng 1,2000-2001)

7. Năm lớp năm của trường Ảtồng 215 cây bóng mát. Biết rằng:

-Lớp 5A trồng ít cây hơn lớp 5B

-Lớp 5B trồng ít cây hơn lớp 5C

-Lớp 5C trồng ít cây hơn lớp 5D

-Lớp 5D trồng ít cây hơn lớp 5E

-Lớp 5E trồng hơn lớp 5A là 4 cây

Hỏi mỗi lớp đã trồng bao nhiêu cây? (Khánh Hòa-vòng 1, 1987-1988)

8. Tìm số có 4 chữ số thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Chẵn, lớn nhất ;

+ Không chia hết cho 5 ;

+ Tổng các chữ số của nó bằng 4. (Tỉnh Thái Bình 09 / 03 / 2002)

9. Em hãy nêu “quy luật “viết số, rồi viết thêm 2 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số

sau:

a, 1, 4, 9, 16, 25, …, …

b, 2, 6, 12, 20, 30, …, …

2000 2001

c, 1, 2, 3, 5, 8, …, …

;

2001 2002

d, 6, 24, 60, 120, 210, …, … (Hà Nội – 18 / 04 / 2002)

10. Không quy đồng mẫu số hãy so sánh các phân số sau và trình bày rõ lý do:

(Tỉnh Hà Tĩnh, 2001-2002)

11. Không thực hiện phép tính, hãy tìm X (có giải thích)

( X + 2 ) : 99 = ( 40390 + 2 ) : 99

(Tỉnh Bắc Giang, 2001-2002)

MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC

TỈNH-QUỐC GIA

1. Em hãy thực hiện phép tính sau một cách nhanh nhất:

32  53  21

53  31  32

2.

3.

4.

5.

6.

(Khánh Hòa-vòng1,1981-1982)

An có 13 hộp bi mà tổng số bi trong 3 hộp bất kỳ là một số lẻ. Hỏi tổng số bi trong cả

13 hộp có là số lẻ không ? Tại sao ? (Hà Nội, 18 / 04 / 2002)

Tổng của 2 số là 306. Lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 4 và dư 26. Tìm 2

số đó. (Khánh Hòa-vòng 1, 1981-1982)

Cho một số tự nhiên, nếu xóa đi chữ số hàng đơn vị thì được số mới bé hơn số đã cho

1970 đơn vị. Tìm số đã cho ? (Khánh Hòa-vòng 2 ,1988-1989)

Một số có 4 chữ số,chia hết cho 2 và 5. Nếu bỏ đi chữ số hàng đơn vị thì được số có 3

chữ số bé hơn số đã cho là1638. Tìm số đã cho. ( Khánh Hòa-vòng1, 1982-1983 )

Bốn huyện A, B, C, D của một tỉnh đã xây dựng được 35 “ngôi nhà tình nghĩa”.

Trong đó có 25 ngôi nhà là của 3 huyện B, C, D ; 29 ngôi nhà là của 3 huyện A, C, D

và 17 ngôi nhà là của huyện B và D

84

7. .

Hỏi mỗi huyện đã xây dựng được mấy “ngôi nhà tình nghĩa”? (Quốc gia-bảng A,19931994)

8. Bạn Nam viết một dãy số gồm 60 số chẵn liên tiếp mà số hạng lớn nhất là 1994. Hãy

tìm xem bạn Nam viết dãy số này có số hạng bé nhất là số hạng nào? (Quốc gia-bảng

B,1993-1994)

9. Chính giữa vườn hình vuông người ta xây một cái bể tưới nhỏ cũng hình vuông có

cạnh song song với mép vườn và cách mép vườn 11m. Như vậy diện tích vườn còn lại

là 572m2 .

Hỏi chu vi vườn là bao nhiêu mét? (Khánh Hòa-vòng1, 1990-1991)

10. Khi chia số có 4 chữ số 2ab1 cho 13 ta được thương là số có 3 chữ số c2d trong đó

các chữ số a, b, c, d biểu thị các chữ số khác nhau và c khác 0.

Em hãy tính giá trị các chữ a, b, c, d rồi thữ lại phép chia. (Quốc gia-bảng A, 19931994)

11. a, Không quy đồng mẫu số ,hãy so sánh cặp phân số sau 15 ; 45

7 47

12.

5454 171717

b,Tính nhanh :

5757

191919

(T.P Hồ Chí Minh, 2002-2003)

13.

14. Viết các phân số có tích tử số và mẫu số bằng 24. Tính tổng và tích các phân số đó

( Thái Bình, 2002-2003)

15. Tìm X biết:

22  X

(Khánh Hòa-vòng2, 1981-1982)

22 : 12  1981 

 1944

12

16. So sánh các cặp phân số sau:

1999 12

a) 2001 ; 11

b)

1

1

;

a 1 a 1

(với a >1)

(T.P Hồ Chí Minh-vòng1,2000-2001)

85

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *