chính tả in English – Vietnamese-English Dictionary

translations chính tả

Add

 • Bạn mắc có vài lỗi chính tả thôi.

  [external_link_head]

  You have made only a few spelling mistakes.

 • Anh đâu có đọc chính tả.

  I don’t do dictations.

 • Các giáo sĩ đã cố dùng hệ thống chính tả tiếng Anh để viết tiếng Tahiti.

  The missionaries tried to do so by using the established English orthography.

translations Chính tả

Add

 • en standardized system for using a particular writing system to write a particular language

  Các giáo sĩ đã cố dùng hệ thống chính tả tiếng Anh để viết tiếng Tahiti.

  The missionaries tried to do so by using the established English orthography.

Có rất nhiều lỗi chính tả tốt các bộ kiểm tra lỗi.

There are lots of good spelling error test sets.

QED

Mẹo: chính tả tin nhắn cá nhân nếu bạn thích.

Spell out a personalized message if you like.

QED

[external_link offset=1]

Phần mềm kiểm tra chính tả không bao giờ hiểu ý tôi.

Spell Check never knows what I’m trying to say.

QED

KDE40.1

Chúng ta có thể phân biệt được một số nhiệm vụ riêng biệt và sửa lỗi chính tả.

We can distinguish a number of separate tasks and spelling correction.

QED

Mày chỉ thấy lỗi chính tả trong này thôi sao?

Do you only see mistakes in this?

QED

Thứ hai, là vấn đề chính tả.

Second, a spelling issue.

ted2019

Cách viết “sandwichensis” là sai chính tả.

The spelling with the epithet “sandwichensis” is a misspelling.

WikiMatrix

Tôi viết sai chính tả Tennyson hay sao?

I mean, I misspelled Tennyson or something?

OpenSubtitles2018.v3

Ví dụ, trong 1 Nê Phi 7:20từ “hối hận” đã viết sai chính tả.

For example, in 1 Nephi 7:20 the words “were sorrowful” were transcribed as “ware sarraful.”

LDS

3.3 Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi chính tả

support.google

Theo chính tả tiếng Pháp tên tỉnh thường viết là Hua Phan.

Under the French spelling, the province was usually Hua Phan.

[external_link offset=2]

WikiMatrix

OpenSubtitles2018.v3

KDE40.1

KDE40.1

KDE40.1

Trong thời kỳ ông sinh, phiên âm tiêu chuẩn là “Soeharto” và ông ưa thích chính tả gốc.

At the time of his birth, the standard transcription was “Soeharto” and he preferred the original spelling.

WikiMatrix

Để bật tính năng tự động sửa hoặc kiểm tra lỗi chính tả, hãy làm như sau:

To turn on autocorrect or spell check:

support.google

OpenSubtitles2018.v3

Đây là một trong những từ tôi hay viết sai chính tả nhất: – s.

This is one of my most misspelled words.

QED

KDE40.1

KDE40.1

KDE40.1

KDE40.1

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M [external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Cách dùng nhiều tài khoản Facebook, Zalo trên cùng một máy

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.