Abstract là gì? Nghĩa của từ Abstract

Thông dụng

Tính từ

Lý thuyết, không thực tế
abstract number
(toán học) số hư
abstract noun
danh từ trừu tượng

Danh từ

Bản tóm tắt (cuốn sách, luận án, bài diễn văn…)

Ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng
in the abstract
về mặt lý thuyết, về khía cạnh lý thuyết

Ngoại động từ

Rút ra, chiết ra, tách ra
to abstract butter from milk
tách bơ ra khỏi sữa

hình thái từ

  • V_ed : abstracted
  • V_ing : abstracting

Chuyên ngành

Toán & tin

đoạn tóm tắt

Giải thích VN: Trong lĩnh vực xử lý thông tin và khoa học thư viện, một đoạn tóm tắt, thường gồm một đoạn hoặc một ít đoạn tại đầu một tư liệu điều tra, như tờ báo khoa học chẳng hạn. Trong các hệ nhận dạng ký tự, abstract là một tính từ mô tả một kiểu ký tự (khác với chữ cái hoặc chữ số) không mang một ý nghĩa nội tại và phải được định nghĩa thì mới diễn dịch được. Trong lĩnh vực lập trình, abstract là một tính từ ám chỉ một kiểu dữ liệu được định nghĩa bởi các phép tính mà ta có thể thi hành được trên các đối tượng của kiểu dữ liệu đó, thay vì được định nghĩa bởi các tính chất của chính các đối tượng.

Xem thêm  [Hướng Dẫn] Cách cắt ảnh trên máy tính nhanh đơn giản
[external_link offset=1]

Kinh tế

bản trích yếu
abstract of title
bản trích yếu tài sản
marked abstract
bản trích yếu có thêm lời chú
trích yếu
abstract book
sổ trích yếu (thu chi)
abstract invoice
hóa đơn trích yếu
abstract of title
bản trích yếu tài sản
marked abstract
bản trích yếu có thêm lời chú
statistical abstract
trích yếu thống kê

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
abstruse , complex , deep , hypothetical , ideal , indefinite , intellectual , nonconcrete , philosophical , recondite , transcendent , transcendental , unreal , hypothetic , theoretic , academic , speculative , esoteric , figurative , hermetical , incorporeal , metaphysical , nebulous , nomothetic , stratospherical , supernatural , theoretical

[external_link_head] [external_link offset=2][external_footer]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.