04/07 Sự Kiện Nạp Tích Lũy 7 Ngày

1. Nạp Tích Lũy 7 Ngày

- Thời gian: 12:00 04/07 đến 23:59 10/07

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi NẠP Kim Cương với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận ngay quà

04/07 Sự Kiện Nạp Tích Lũy 7 Ngày - 1

* Lưu ý:

- Trong sự thời gian sự kiện diễn ra nếu người chơi muốn nhận được quà ngày thứ 7 thì cần nạp đủ cả 6 ngày trước

- Nếu ngày 4/7 người chơi không nạp qua ngày 5/7 mới nạp thì người chơi sẽ nhận quà ngày thứ nhất trong sự kiện nạp liên tiếp 7 ngày này